Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2008 - 20.05.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Věcné břemeno pro přeložku vedení sdělovacího kabelu v k. ú. Bohdalov
04Věcné břemeno pro přeložku části vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/405 v úseku Brtnice - Zašovice
05Věcné břemeno pro přeložku části vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/405 v úseku Brtnice - Zašovice
06Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce - přepracování projektové dokumentace"
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Jihlava
09Veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod"
10Veřejná zakázka na služby "Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba"
11Veřejná zakázka na stavební práce "Krajský úřad kraje Vysočina rekonstrukce DM Věžní ul. Jihlava"
12Dohoda o výkonu činností při naplňování Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
13Žádosti projektů Technické pomoci pro realizaci globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
14Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
15Návrh rozvojové strategie cestovního ruchu
16Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektů v rámci realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012 a schválení jejího Jednacího řádu a Statutu
17III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 2
18Návrh na zařazení nové akce "II/347 Kejžlice - bodová závada" do kapitoly Doprava, přílohy D2
19Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
20Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21Investiční záměr akce II/405 Brtnice - Zašovice
22FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - propagace kraje na konferenci Eastern European eGovernment days 2008
24ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem
25Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny- jmenování nominační komise
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu k finančnímu zabezpečení činnosti Vysočina Education
28Stanovení platu
29Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a změnu majetkového úkonu
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
32Návrh na jmenování a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace "Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám" na dobu určitou do doby ukončení konkurzního řízení
33Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy technické Jihlava
34Organizační řád Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
35Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
36Mimořádné odměny ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti zdravotnictví
37Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh organizace stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. ve Žďáru nad Sázavou a Novém Městě na Moravě
38Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
39Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
43Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile kraje Vysočina"
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Asociaci Ruských spolků v České republice, o. s.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz