Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2007 - 24.04.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
03Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "II/150, II/128 hr. kraje - Lukavec"
04Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 1. stavba návrh na změnu usnesení
05Prodej pozemků a stavby v k. ú. a obci Třebíč
06Návrh na zařazení nové akce a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
07Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
08Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
09Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
10Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Horní Cerekev
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Duplicitní vlastnictví pozemků v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice a nabytí pozemků pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov
13Zveřejnění záměru a zahájení jednání o prodeji pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
14Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
15Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Stavební úpravy I. etapa"
16Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
17Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Velká Bíteš
18Smlouva o společném postupu zadavatelů s městysem Havlíčkova Borová
19Koupě pozemků v k. ú. Jeclov
20Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina
21Změna usnesení 190/07/2002/ZK - nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Zdobnice, obec Zdobnice
22Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2007
23Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
24Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2006
25Žádost obce Světnov o finanční pomoc
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
27Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
28Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
29Úprava sítě škol a školských zařízení
30Změny ve školském rejstříku
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
32Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
34Severojižní propojení kraje Vysočina - návrh na změnu usnesení
35Dodatky zřizovacích listin Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
36Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
37Návrh na poskytnutí dotace
38Informace o stavu územně plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášení výběrového řízení na projektanta Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
39Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
40Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
41Rozhodnutí o poskytnutí dotace - program Kulturní dědictví Vysočiny
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
43Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
44Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise a návrh postupu kraje Vysočina
45Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
46Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
47Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg.č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 z 3. kola
48Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
49Změny v kapitole Regionální rozvoj
50Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
51Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina na údržbu značení pěších turistických tras
52Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cykloturistických tras
54Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Domov důchodců Onšov - přístavba ubytovací části"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz