Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 12/2017 - 30.03.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky na nákup NIS Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
03Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06Rozšíření havarijního pojištění vozidel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
07Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro OA, HŠ a JŠ Třebíč
09Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období listopad 2016 - březen 2017
10Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
11Změna nájemní smlouvy
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
13Komplexní řešení nákupního procesu Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací Kraje Vysočina
14Monitorovací zpráva v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ
15Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
16Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
17Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
18Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
19Smlouva o podnájmu nebytových prostor k zajištění hlavní činnosti Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
20Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
21Návrh na změnu usnesení 1199/22/2016/RK
22Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
23Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
25Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
26Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
27Smlouva uzavíraná příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
28Záměr darování pozemků v k.ú. a obci Telč
29Prodej pozemku v k.ú. a obci Věchnov
30Zveřejnění záměru darování části pozemku a úseku pozemní komunikace v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
31Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy
32Revize sborníku nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku pro vyrovnávací platbu v rámci služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
33Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017
34Evropský region Dunaj - Vltava: aktualizace projektových fiší za oblast dopravy
35Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
36Informace o uzavření Kolektivní smlouvy pro rok 2017 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Od myšlenky k výrobku , Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní vědy
39Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
40Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Brtnice
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz