Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 12/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2017, které se konalo dne 30. 3. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2017
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 3. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil P. Franěk a omluvil nepřítomnost J. Běhounka a J. Fischerové.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/405 Brtnice“
a návrh na stažení bodu 10. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017 (Zdrojové materiály: RK-12-2017-10.doc, RK-12-2017-10, př. 1, RK-12-2017-10, př. 2) z programu jednání.
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2017
 2. Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky na nákup NIS Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
 3. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 6. Rozšíření havarijního pojištění vozidel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 7. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro OA, HŠ a JŠ Třebíč
 9. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období listopad 2016 - březen 2017
 10. Změna nájemní smlouvy
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
 12. Komplexní řešení nákupního procesu Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací Kraje Vysočina
 13. Monitorovací zpráva v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ
 14. Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
 15. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 16. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 17. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
 18. Smlouva o podnájmu nebytových prostor k zajištění hlavní činnosti Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 19. Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
 20. Návrh na změnu usnesení 1199/22/2016/RK
 21. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
 22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 24. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
 26. Smlouva uzavíraná příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 27. Záměr darování pozemků v k.ú. a obci Telč
 28. Prodej pozemku v k.ú. a obci Věchnov
 29. Zveřejnění záměru darování části pozemku a úseku pozemní komunikace v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
 30. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy
 31. Revize sborníku nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku pro vyrovnávací platbu v rámci služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017
 33. Evropský region Dunaj - Vltava: aktualizace projektových fiší za oblast dopravy
 34. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
 35. Informace o uzavření Kolektivní smlouvy pro rok 2017 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Od myšlenky k výrobku, Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní vědy
 38. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/405 Brtnice“
 40. Rozprava členů rady

Usnesení 0583/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky na nákup NIS Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, informovaly radu kraje o předloženém návrhu změn zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0584/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
potřebu úprav zadávacích podmínek veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina způsobem popsaným v materiálu RK-12-2017-02;
ukládá
Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování změn zadávacích podmínek veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina způsobem popsaným v materiálu RK-12-2017-02.
odpovědnost: OI, OZ, OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-02.doc

03. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0585/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2017-03, př. 1 a RK-12-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-03.doc, RK-12-2017-03, př. 1, RK-12-2017-03, př. 2, RK-12-2017-03, př. 3

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0586/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-04.doc, RK-12-2017-04, př. 1

05. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s přijetím účelových darů pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0587/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2017-05, př. 1, RK-12-2017-05, př. 2 a RK-12-2017-05, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-05.doc, RK-12-2017-05, př. 1, RK-12-2017-05, př. 2, RK-12-2017-05, př. 3

06. Rozšíření havarijního pojištění vozidel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh prodloužení havarijního pojištění pro vozidla Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, starších nebo dosahujících hranice 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0588/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění vozidel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, starších nebo dosahujících hranice 10 let dle materiálu RK-12-2017-06, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-06.doc, RK-12-2017-06, př. 1

07. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem systému odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0589/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-12-2017-07, př. 1;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-12-2017-07.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-07.doc, RK-12-2017-07, př. 1, RK-12-2017-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro OA, HŠ a JŠ Třebíč
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0590/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademiie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 38 500 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2017.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 21. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-08.doc, RK-12-2017-08, př. 1

09. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období listopad 2016 - březen 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o aktivitách kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0591/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od listopadu 2016 do března 2017.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-09.doc

11. Změna nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh dodatku nájemní smlouvy uzavřené k zajištění autoprovozu krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0592/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 nájemní smlouvy dle materiálu RK-12-2017-11, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-11.doc, RK-12-2017-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0593/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 869 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 211 869 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-12-2017-12, př. 2 a Revitalizace zahrady DD Onšov dle materiálu RK-12-2017-12, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 211 869 Kč určenou na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (53 300 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (53 300 Kč) a Revitalizace zahrady DD Onšov (105 269 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 220 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (100 400 Kč) a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (119 600 Kč) z kapitoly Evropské projekty;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, RK-12-2017-12, př. 2 a RK-12-2017-12, př. 3 předložit zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-12.doc, RK-12-2017-12, př. 1, RK-12-2017-12, př. 2, RK-12-2017-12, př. 3

13. Komplexní řešení nákupního procesu Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací Kraje Vysočina
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, předložila radě kraje k projednání návrh centrálního nákupu kancelářských a hygienických potřeb Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0594/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Analýzu možností centrálního nákupu kancelářských a hygienických potřeb a čisticích prostředků Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací uvedenou v materiálu RK-12-2017-13, př. 1;
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a odboru informatiky realizovat úkoly uvedené v kapitole 4.5 materiálu RK-12-2017-13, př. 1 v termínech stanovených tamtéž;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat Radu Kraje Vysočina o plnění úkolů do 30. 9. 2017.
odpovědnost: OAPŘ, OI, PK KV
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-13.doc, RK-12-2017-13, př. 1

P. Franěk navrhl projednání bodů 14 – 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Monitorovací zpráva v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ
Usnesení 0595/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-12-2017-14, př. 1 a RK-12-2017-14, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-14.doc, RK-12-2017-14, př. 1, RK-12-2017-14, př. 2

15. Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
Usnesení 0596/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-12-2017-15, př. 1 a RK-12-2017-15, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-15.doc, RK-12-2017-15, př. 1, RK-12-2017-15, př. 2

16. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0597/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2017-16, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-16.doc, RK-12-2017-16, př. 1, RK-12-2017-16, př. 2, RK-12-2017-16, př. 3, RK-12-2017-16, př. 4

17. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0598/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0110 za podmínek uvedených v materiálu RK-12-2017-17, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-17.doc, RK-12-2017-17, př. 1, RK-12-2017-17, př. 2, RK-12-2017-17, př. 3

39. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření Dohod o ukončení Smluv o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0599/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-12-2017-39, př. 7, RK-12-2017-39, př. 8 a RK-12-2017-39, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-39.doc, RK-12-2017-39, př. 1, RK-12-2017-39, př. 2, RK-12-2017-39, př. 3, RK-12-2017-39, př. 4, RK-12-2017-39, př. 5, RK-12-2017-39, př. 6, RK-12-2017-39, př. 7, RK-12-2017-39, př. 8, RK-12-2017-39, př. 9, RK-12-2017-39, př. 10

18. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0600/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, na úhradu pračky ve výši 175 000 Kč a kotle ve výši 75 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-18.doc, RK-12-2017-18, př. 1

19. Smlouva o podnájmu nebytových prostor k zajištění hlavní činnosti Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s předloženým návrhem uzavřeni smlouvy o podnájmu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0601/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-12-2017-19, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-19.doc, RK-12-2017-19, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 20 – 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0602/12/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-20.doc, RK-12-2017-20, př. 1

21. Návrh na změnu usnesení 1199/22/2016/RK
Usnesení 0603/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1199/22/2016/RK tak, že v materiálu RK-22-2016-47, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 2 se pozemek par. č. z 1553/1 nahrazuje pozemkem par. č. 1532/3 a úhrada bez DPH se mění z 26 340 Kč na 23 340 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-21.doc

22. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Usnesení 0604/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-12-2017-22, př. 2;
rozhoduje
vybrat DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město, IČO 262 44 161 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-22.doc, RK-12-2017-22, př. 1, RK-12-2017-22, př. 2, RK-12-2017-22, př. 3

23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0605/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2017-23, př. 1 a RK-12-2017-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-23.doc, RK-12-2017-23, př. 1, RK-12-2017-23, př. 2

24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0606/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-12-2017-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-12-2017-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-12-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-24.doc, RK-12-2017-24, př. 1

25. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
Usnesení 0607/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat účastníka řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60932171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit účastníkovi řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-25.doc, RK-12-2017-25, př. 1, RK-12-2017-25, př. 2, RK-12-2017-25, př. 3

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
Usnesení 0608/12/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 884/11 o výměře 138 m2 v k. ú. a obci Horní Rápotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-26.doc, RK-12-2017-26, př. 1

27. Smlouva uzavíraná příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0609/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-12-2017-27, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední školy stavební Třebíč, ředitel Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-27.doc, RK-12-2017-27, př. 1

28. Záměr darování pozemků v k.ú. a obci Telč
Usnesení 0610/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2 a par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v k.ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-28.doc, RK-12-2017-28, př. 1, RK-12-2017-28, př. 2

29. Prodej pozemku v k.ú. a obci Věchnov
Usnesení 0611/12/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-29.doc, RK-12-2017-29, př. 1, RK-12-2017-29, př. 1a, RK-12-2017-29, př. 2

30. Zveřejnění záměru darování části pozemku a úseku pozemní komunikace v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0612/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování:
 • úseku silnice II/409 od křižovatky se silnicí III/4094 (křižovatka ulic Štítného a Masarykova) po křižovatku s místní komunikací (ulice Jakuba Jelínka) umístěnou na pozemku par. č. 189 v k. ú. Kamenice nad Lipou včetně všech součástí a příslušenství
 • části pozemku par. č. 3259 ostatní plocha, silnice v k. ú. Kamenice nad Lipou v rozsahu zastavění tímto úsekem silnice II/409
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-30.doc, RK-12-2017-30, př. 1

31. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0613/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-12-2017-31, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-12-2017-31, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-12-2017-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-31.doc, RK-12-2017-31, př. 1, RK-12-2017-31, př. 2, RK-12-2017-31, př. 3, RK-12-2017-31, př. 4

32. Revize sborníku nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku pro vyrovnávací platbu v rámci služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0614/12/2017/RK
Rada kraje
stanoví
sborník nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet výše příspěvku pro vyrovnávací platbu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-12-2017-32, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-32.doc, RK-12-2017-32, př. 1, RK-12-2017-32, př. 2, RK-12-2017-32, př. 3

33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh přijetí účelové dotace poskytnuté z Ministerstva dopravy. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0615/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 ve výši 129 822 705 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-33.doc, RK-12-2017-33, př. 1

34. Evropský region Dunaj - Vltava: aktualizace projektových fiší za oblast dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předložené aktualizaci projektových fiší. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0616/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálů RK-12-2017-34, př. 1, RK-12-2017-34, př. 2, RK-12-2017-34, př. 3, RK-12-2017-34, př. 4, RK-12-2017-34, př. 5 a RK-12-2017-34, př. 6.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-34.doc, RK-12-2017-34, př. 1, RK-12-2017-34, př. 2, RK-12-2017-34, př. 3, RK-12-2017-34, př. 4, RK-12-2017-34, př. 5, RK-12-2017-34, př. 6

35. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o přípravě žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektů silniční infrastruktury. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0617/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/406 Telč - hr. kraje; II/602 Jihlava - Dvorce; II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/406 Telč - hr. kraje; II/602 Jihlava - Dvorce; II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 do Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-35.doc, RK-12-2017-35, př. 1, RK-12-2017-35, př. 2, RK-12-2017-35, př. 3

36. Informace o uzavření Kolektivní smlouvy pro rok 2017 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o uzavření kolektivní smlouvy pro rok 2017 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0618/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření kolektivní smlouvy pro rok 2017 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, v rozsahu dle materiálu RK-12-2017-36, př. 1, obsahující stejné závazky nad rámec povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy jako předcházející schválená kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2015.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-36.doc, RK-12-2017-36, př. 1

40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/405 Brtnice“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0619/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/405 Brtnice“ dle materiálu RK-12-2017-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, v souladu s materiálem RK-12-2017-40, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-40.doc, RK-12-2017-40, př. 1, RK-12-2017-40, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0620/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 214 473,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o částku 214 473,60 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-12-2017-37.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Od myšlenky k výrobku, Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní vědy
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s návrhem převodu konečných zůstatků zvláštních účtů projektů do Fondu strategických rezerv v souvislosti s ukončením realizace výše uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0621/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku části dotace ve výši 18 005 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku 2, související s vratkou části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 18 005 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku, související s přijetím přeplatku penále vyměřeného firmě MACH TRADE části dotace ve výši 109 881,64 Kč;
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 540 384,75 Kč na zvláštním účtu Od myšlenky k výrobku, konečného zůstatku ve výši 23 009 228,36 Kč na zvláštním účtu Od myšlenky k výrobku 2 a konečného zůstatku ve výši 33 384 433,82 Kč na zvláštním účtu Badatelská centra pro přírodní vědy včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2017-38.doc, RK-12-2017-38, př. 1, RK-12-2017-38, př. 2, RK-12-2017-38, př. 3, RK-12-2017-38, př. 4, RK-12-2017-38, př. 5, RK-12-2017-38, př. 6

41. Rozprava členů rady
M. Hyský informoval radu kraje o zveřejnění oznámení návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny na vyhlášení přírodní památky Na Skále.


P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 12/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 4. 2017, v 7:00 hod.
Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……Mgr. Pavel Pacal               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2017 dne 30. 3. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 31. 3. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz