Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2006 konaného dne 26. 9. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 26. 9. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 37 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, J. Vlach, M. Šmíd, J. Kruntorád.
Dále omluvil pozdější příchod L. Péti, J. Fischerové, J. Ježe, M. Černé.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil, V. Novotný předložili zastupitelstvu kraje návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
103. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2006;
104. Seznámení s výsledkem interpelace ve věci vyhlášení a organizace konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Havlíčkova Gymnázia Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2006
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2006
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006
 6. Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - služby obecného hospodářského zájmu - Výchova talentované fotbalové mládeže v kraji Vysočina
 8. Reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic kraje Vysočina
 9. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 10. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2005
 11. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 12. Koupě pozemků a zrušení věcného břemene v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
 13. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Lípa
 15. Darování pozemku v k. ú Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 16. Darování pozemku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou
 17. Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a v k. ú. a obci Štoky
 18. Přijetí daru komunikace a pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 19. Darování pozemků v k.ú. a obci Velký Beranov
 20. Koupě pozemků v k. ú. a obci Rybné
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 22. Zrušení usnesení a rozhodnutí o vzájemném darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
 23. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Dubovice
 24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
 25. Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
 26. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 27. Darování stavby silnice v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
 28. Výkup pozemku v k. ú. Bitětice a obci Pelhřimov
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 30. Koupě pozemků v k. ú. a obci Dehtáře
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
 32. Koupě pozemků v k. ú. a obci Černov
 33. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
 34. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 35. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 36. Darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
 37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 38. Darování chodníkem zastavěné části pozemku v k. ú. Plešice a obci Třebenice
 39. Darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
 40. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
 41. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
 42. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Oslavice a v k. ú. Velké Meziříčí po ukončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 2. a 3. stavba
 44. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Cikánka a Moravská Cikánka a obci Svratka do vlastnictví kraje Vysočina
 45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
 46. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 47. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 48. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná
 49. Darování plechové garáže v k. ú. a obci Lesonice
 50. Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče
 51. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda
 52. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Havlíčkův Brod
 53. Změna usnesení 0119/02/2006/ZK
 54. Změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Jihlava
 55. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Havlíčkův Brod
 56. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Pelhřimov
 57. Smlouva o společném postupu zadavatelů s obcí Vlkov
 58. Duplicitní vlastnictví pozemků v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Nemovitý majetek, Investice ve zdravotnictví
 60. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, zálohové financování SFDI, návrh na provedení rozpočtového opatření
 61. Zvýšení závazku financování - projekty SROP
 62. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - informace o postupu naplňování záměru
 63. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 64. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
 65. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské akce a schválení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 67. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
 68. Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
 69. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Bačice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
 70. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 71. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických infocenter - vyhodnocení žádostí
 72. Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
 73. Projekt rodinný pas - prosazování prorodinné politiky v kraji Vysočina
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
 75. Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
 76. Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 77. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny
 79. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 80. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko a programu SROP
 81. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření - 2. kolo účelové dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2006
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotací obcím
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na rozvojový program ve vzdělávání "Projekty škol" v roce 2006
 87. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočiny č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 88. Duplicitní vlastnictví v obci a k. ú. Věchnov
 89. Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina - zrušení části usnesení a přidělení dotace
 90. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy
 91. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - rozpočtové opatření
 92. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke smlouvě
 93. Financování individuálního projektu INTERREG IIIC - ICHNOS
 94. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina
 95. Fond Vysočiny - návrh na úpravu Statutu FV
 96. FOND VYSOČINY - Grantový program GIS VI
 97. FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet III
 98. FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
 99. Fond Vysočiny - grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2006
 100. FOND VYSOČINY: Grantový program BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ
 101. FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ na podporu využívání obnovitelných zdrojů na území kraje Vysočina
 102. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadu 2006/II na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 103. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2006
 104. Seznámení s výsledkem interpelace ve věci vyhlášení a organizace konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Havlíčkova Gymnázia Havlíčkův Brod
 105. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0368/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Bradáč a Ing. Josef Vašíček
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0369/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Františka Bradáče a Ing. Josefa Vašíčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2006
M. Vystrčil v rámci zprávy o činnosti v krátkosti referoval o:
 • vyjádření Ústavního soudu ČR na ústavní stížnost, kterou kraj Vysočina podal na základě schváleného usnesení 0336/06/2006/ZK;
 • informativním materiálu k neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, který zastupitelé obdrželi přímo na jednání zastupitelstva kraje;
 • průběhu příprav regionálních operačních programů, čerpání finančních prostředků z fondu EU v letech 2007 – 2013;
 • podepsání partnerské smlouvy o spolupráci s italským regionem Friuli Venezia Giulia;
 • otevření Eurocentra Jihlava;
 • pracovní návštěvě ve francouzském regionu Champagne-Ardenne;
 • setkání členů rady kraje s poslanci a senátory 18. září 2006.
Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil J. Jež.
J. Běhounek požádal o poskytnutí podrobnějších informací k materiálům, projednávaných na zasedání rady kraje č. 20/2006 dne 27. 6. 2006:
79. Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací jako vypůjčitelem a firmou Biotronik Praha (usnesení 1003/20/2006/RK);
81. Návrh dodatku ke smlouvě o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (usnesení 1005/20/2006/RK).
L. Joukl požádal o bližší podrobnosti k přípravě dodatku ke smlouvě o realizaci procesu změny hospodářsko-právní formy nemocnic, a dále s proplacením zálohové faktury zaslané firmou AK Svejkovský, Kabelková, v. o. s. Tuto informaci poskytl P. Hájek v rámci rozpravy na zasedání rady kraje č. 23/2006 dne 1. 8. 2006.
M. Vystrčil přislíbil J. Běhounkovi, L. Jouklovi písemné odpovědi.
Z. Dobrý se podrobněji vyjádřil k materiálu 28. Analýza personálního zajištění činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě (usnesení 1176/24/2006/RK), projednaném na zasedání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006 a požádal o sdělení, jakým způsobem bude v této záležitosti dále postupováno.
M. Matějková k dotazu Z. Dobrého sdělila, že v současné době je vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny, uzávěrka přihlášek je stanovena na 16. října 2006. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0370/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2006; a
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-07-2006-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-02.doc, ZK-07-2006-02, př. 1

104. Seznámení s výsledkem interpelace ve věci vyhlášení a organizace konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Havlíčkova Gymnázia Havlíčkův Brod
V. Novotný opětovně okomentoval svůj negativní postoj k průběhu výběrového řízení; vznesl námitku k termínu zaslané interpelace a k poskytnutým materiálům, které jsou, dle jeho názoru, nedostačující. Dále požádal o poskytnutí informaci kolikrát za co byla bývalá ředitelka Havlíčkova Gymnázia Havlíčkův Brod odměněna za období 2003 – 2005 bez uvedení výše odměny.
S. Zikmundová reagovala na námitku V. Novotného konstatováním, že požadované informace byly krajským úřadem zpracovány a odeslány ve stanovené lhůtě, v souladu s platnými zákony.
M. Vystrčil vyzval V. Novotného, aby přednesl návrh usnesení.
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
seznámení s výsledkem interpelace ve věci vyhlášení a organizace konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Havlíčkova Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063;
doporučuje
Radě kraje Vysočina další prověření postupu a okolností při konkurzních řízeních na ředitele/ku Havlíčkova Gymnázia, seznámení s výsledky tohoto šetření zastupitelstvo kraje a dle výsledku přijmutí příslušných opatření.
Usnesení nebylo přijato: Pro 15 hlasů, proti 10, zdrželo se 7.

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová přivítala přítomné zastupitele kraje a v návaznosti na písemnou zprávu poskytla nebo upřesnila informace:
 • projednání postupu průběhu všech konkurzních řízení v souladu s platnou legislativou;
 • dokončení první části etapy projektu ROWANet;
 • krajská komunikační kampaň k problematice třídění využitelných odpadů 2006;
 • převzetí areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví kraje;
 • ocenění Novin kraje Vysočina v soutěži Firemní médium roku 2005/2006.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0371/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-03.doc, ZK-07-2006-03, př. 1, ZK-07-2006-03, př. 2, ZK-07-2006-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí finanční výpomoci obcím s vysokým podílem školních dětí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0372/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-07-2006-04, př. 1; a
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Školství, § 3113 - Základní školy, na pomoc obcím s krytím provozních nákladů základního školství o 72 tis. Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva za účelem poskytnutí neinvestiční dotace ve stejné výši 72 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-04.doc, ZK-07-2006-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0373/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech dle materiálu ZK-07-2006-05;
rozhoduje
v souladu s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 v požadované výši dle materiálu ZK-07-2006-05, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS snížení investiční rezervy na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o 1 000 tis. Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 v částce 1 000 tis. Kč a současně schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Požární ochrana a IZS § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o 210 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva kraje ve stejné výši 210 tis. Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 dle materiálu ZK-07-2006-05, př. 1; a
zamítá
žádost na poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 dle materiálu ZK-07-2006-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-05.doc, ZK-07-2006-05, př. 1, ZK-07-2006-05, př. 2

06. Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí příspěvku krajskému sdružení hasičů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0374/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se "Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže" poskytnout dotaci ve výši 100.000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů, IČ 86553216 dle materiálu ZK-07-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31 10. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-06.doc, ZK-07-2006-06, př. 1

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace FC Vysočina Jihlava, a. s. na výchovu talentované mládeže v kraji Vysočina
M. Vystrčil zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu rozpočtového opatření a doporučil tento návrh ke schválení. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil J. Běhounek.
K předloženému materiálu sdělili svůj názor L. Joukl, Z. Dobrý. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0375/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 500 000 Kč společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., se sídlem Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-07-2006-07upr1, př. 1upr1;
 • schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 500 000 Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka  Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku za účelem poskytnutí dotace pro FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., na výchovu talentované mládeže podle materiálu ZK-07-2006-07upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-07.doc, ZK-07-2006-07, př. 1, ZK-07-2006-07, př. 2

08. Reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic kraje Vysočina
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s popisovaným záměrem reorganizace na úseku správy a údržby komunikací. Na jednání zastupitelstva kraje se dostavil L. Péťa.
D. Oulehla se kladně vyjádřil k předloženému materiálu; dále požádal o rozšíření návrhu usnesení o textovou část “projednat záměr zřízení jedné příspěvkové organizace (sloučení) a jeho dopady se zaměstnanci SÚS do 31. 10. 2006”.
Z. Dobrý po sdělení svého názoru podpořil návrh D. Oulehly.
V. Kodet k předneseným příspěvkům podal doplňující komentář; k požadavku D. Oulehly přislíbil, že záměr zřízení jedné příspěvkové organizace bude projednán se zástupci zaměstnanců SÚS. D. Oulehla vyjádření V. Kodeta akceptoval, vzal svůj návrh na doplnění usnesení zpět a zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním znění návrhu usnesení.
Usnesení 0376/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr zřízení jedné příspěvkové organizace (sloučením) na úseku správy a údržby komunikací kraje Vysočina k 1. 1. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-08.doc, ZK-07-2006-08, př. 1, ZK-07-2006-08, př. 2

09. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0377/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvky v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálů ZK-07-2006-09, př. 1 a ZK-07-2006-09, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-09.doc, ZK-07-2006-09, př. 1, ZK-07-2006-09, př. 2

103. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2006
M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o předložené zprávě o čerpání rozpočtu kraje v období leden – srpen 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0378/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – srpen 2006“ dle materiálů ZK-07-2006-103, př. 1 a ZK-07-2006-103, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-103, ZK-07-2006-103, př. 1, ZK-07-2006-103, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 – 52, 54 – 57, 59, 61 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2005
Usnesení 0379/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2005 obcím a dobrovolným svazkům obcí v celkové výši 310 821 Kč dle materiálu ZK-07-2006-10, př. 1.
odpovědnost: OK, OE
termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-10.doc, ZK-07-2006-10, př. 1

11. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0380/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 1903/88 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod; a
schvaluje
dodatek č. 115 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-11.doc, ZK-07-2006-11, př. 1

12. Koupě pozemků a zrušení věcného břemene v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 0381/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-12.doc, ZK-07-2006-12, př. 1, ZK-07-2006-12, př. 2, ZK-07-2006-12, př. 3, ZK-07-2006-12, př. 4

13. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0382/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat díl "a" výměře 369 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1770-88/2006 ze dne 27. 6. 2006 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/72 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 16 605,-Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou; a
schvaluje
dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-13.doc, ZK-07-2006-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Lípa
Usnesení 0383/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat díl "a" o výměře 8 m2 pozemku par. č. 1574/4 a díl "b" o výměře 237 m2 pozemku par. č. 1558/25 sloučené do pozemku par. č. 1558/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Lípa zaměřeného geometrickým plánem č. 454-161/2006 ze dne 16. 5. 2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa; a
schvaluje
dodatek č. 120 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-14.doc, ZK-07-2006-14, př. 1

15. Darování pozemku v k. ú Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
Usnesení 0384/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat geometrickým plánem č. 223-460/2006 zaměřený pozemek par. č. 1558/2 - ost. pl., ost. kom. o výměře 852 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Vilémov; a
schvaluje
dodatek č. 122 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-15.doc, ZK-07-2006-15, př. 1

16. Darování pozemku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0385/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 1068/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 551 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-16.doc, ZK-07-2006-16, př. 1

17. Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a v k. ú. a obci Štoky
Usnesení 0386/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • přijmout dar pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-07-2006-17upr1, př. 2 od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
 • přijmout dar pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 2917/3 o výměře 4 444 m2 a par. č. 2917/6 o výměře 3 760 m2 v k. ú. a obci Štoky;
 • odmítnout dar pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-07-2006-17upr1, př. 3 od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR; a
schvaluje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-17.doc, ZK-07-2006-17, př. 1, ZK-07-2006-17, př. 2, ZK-07-2006-17, př. 3, ZK-07-2006-17, př. 4, ZK-07-2006-17, př. 5

18. Přijetí daru komunikace a pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0387/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přijmout dar pozemku par. č. 2215/20 - ost. plocha, silnice o výměře 1 149 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a komunikace na tomto pozemku z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
dodatek č. 126 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-18.doc, ZK-07-2006-18, př. 1

19. Darování pozemků v k.ú. a obci Velký Beranov
Usnesení 0388/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. 1426/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, par. č. 1426/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2, par. č. 1426/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2 a par. č. 1426/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Velký Beranov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov; a
schvaluje
Dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-19.doc, ZK-07-2006-19, př. 1

20. Koupě pozemků v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0389/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-20.doc, ZK-07-2006-20, př. 1

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 0390/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. 1576/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 72 m2 a par. č. 1576/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlava nově vzniklé dle GP. č. 741-374/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Luka nad Jihlavou; a
schvaluje
dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-21.doc, ZK-07-2006-21, př. 1

22. Zrušení usnesení a rozhodnutí o vzájemném darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
Usnesení 0391/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0196/03/2006/ZK ze dne 16. 5. 2006;
 • darovat pozemek par. č. 252/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 170 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a dle geometrického plánu č. 702-116/2004 nově vzniklý pozemek par. č. 4474/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
 • přijmout dar pozemků par. č. st. 1312 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2, par. č. st. 1313/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2, dle GP č. 743-32-2006 nově odděleného pozemku par. č. 4136/3 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 430 m2 a dle geometrického plánu č. 702-116/2004 nově oddělených pozemků par. č. 4474/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 295 m2 a par. č. 4474/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2, vše v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • dodatek č. 128 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-22, př. 1;
 • dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-22.doc, ZK-07-2006-22, př. 1, ZK-07-2006-22, př. 2

23. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Dubovice
Usnesení 0392/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat stavbu silničního tělesa včetně mostu, součástí a příslušenství na pozemku par. č. 912/1 a geometrickým plánem č. 140-189-2005 nově vytvořený pozemek par. č. 912/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 106 m2 v k. ú. a obci Dubovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dubovice; a
schvaluje
dodatek č. 140 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-23.doc, ZK-07-2006-23, př. 1

24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
Usnesení 0393/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 1 z vlastnictví obce Kojčice do vlastnictví kraje Vysočina;
 • darovat pozemky dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojčice; a
schvaluje
 • dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 3;
 • dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-24.doc, ZK-07-2006-24, př. 1, ZK-07-2006-24, př. 2, ZK-07-2006-24, př. 3, ZK-07-2006-24, př. 4

25. Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
Usnesení 0394/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-25.doc, ZK-07-2006-25, př. 1

26. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0395/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-26.doc, ZK-07-2006-26, př. 1

27. Darování stavby silnice v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
Usnesení 0396/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat stavbu bývalé silnice III/13034 na pozemku par. č. 346/1 v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice; a
schvaluje
dodatek č. 145 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-27.doc, ZK-07-2006-27, př. 1

28. Výkup pozemku v k. ú. Bitětice a obci Pelhřimov
Usnesení 0397/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-28.doc, ZK-07-2006-28, př. 1

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0398/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat dle geometrického plánu č. 2353-119/2005 nově oddělené pozemky par. č. 2496/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, par. č. 2556/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 079 m2, par. č. 2556/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 659 m2 a par. č. 2556/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 188 m2, v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • darovat dle geometrického plánu č. 2073-465/2002 nově oddělené pozemky par. č. 2483/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 191 m2, par. č. 2483/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 328 m2, par. č. 2483/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 147 m2 a par. č. 2483/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • přijmout dar dle geometrického plánu č. 2353-119/2005 nově oddělených pozemků par. č. 434/10 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 m2, par. č. 2496/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2 a par. č. 2496/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 271 m2, v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • dodatek č. 147 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-29, př. 1;
 • dodatek č. 148 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-29.doc, ZK-07-2006-29, př. 1, ZK-07-2006-29, př. 2

30. Koupě pozemků v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0399/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky v k. ú. a obci Dehtáře v rozsahu, od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-07-2006-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • dodatek č. 149 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-30, př. 2;
 • dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-30, př. 3;
 • dodatek č. 151 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-30, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-30.doc, ZK-07-2006-30, př. 1, ZK-07-2006-30, př. 2, ZK-07-2006-30, př. 3, ZK-07-2006-30, př. 4

31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0400/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat pozemky par. č. 4542/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 244 m2, par.č. 4542/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 97 m2, par. č. 4542/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2, par. č. 4542/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 44 m2, par. č. par. č. 4542/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2, par. č. 4542/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 67 m2, par. č. 4542/16 - ostatní plocha o výměře 156 m2, par. č. 4542/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 68 m2, par. č. 4542/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2, vše v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
 • přijmout dar pozemku par. č. 4542/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • Dodatek č. 152 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-31, př. 1.
 • Dodatek č. 163 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-31.doc, ZK-07-2006-31, př. 1, ZK-07-2006-31, př. 2

32. Koupě pozemků v k. ú. a obci Černov
Usnesení 0401/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-32.doc, ZK-07-2006-32, př. 1, ZK-07-2006-32, př. 2, ZK-07-2006-32, př. 3, ZK-07-2006-32, př. 4, ZK-07-2006-32, př. 5

33. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
Usnesení 0402/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-33.doc, ZK-07-2006-33, př. 1, ZK-07-2006-33, př. 2, ZK-07-2006-33, př. 3, ZK-07-2006-33, př. 4, ZK-07-2006-33, př. 5, ZK-07-2006-33, př. 6, ZK-07-2006-33, př. 7

34. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 0403/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. par. č. 1542/34 - ost. plocha o výměře 2 077 m2 a par. č. 1542/35 o výměře 967 m2 oddělené geometrickým plánem č. 618-195/2004 z pozemku par. č. 1542/24 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev; a
schvaluje
dodatek č. 164 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-34.doc, ZK-07-2006-34, př. 1

35. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0404/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přijmout dar pozemku par. č. 2155/1 zahrada o výměře 51 m2 a geometrickým plánem č. 4063-765/2005 vytvořeného dílu "c" pozemku par. č. 2156 zahrada o výměře 147 m2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina, a
schvaluje
dodatek č. 143 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2006-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-35.doc, ZK-07-2006-35, př. 1

36. Darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
Usnesení 0405/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat dle GP č. 123-1019/2005 nově oddělené pozemky par. č. 448/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 369 m2 a par. č. 448/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 192 m2 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz; a
schvaluje
dodatek č. 144 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-36.doc, ZK-07-2006-36, př. 1

37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0406/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-37.doc, ZK-07-2006-37, př. 1

38. Darování chodníkem zastavěné části pozemku v k. ú. Plešice a obci Třebenice
Usnesení 0407/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat geometrickým plánem 74-98/2005 nově vytvořený díl "a" pozemku par. č. 185/1 - ost. pl. ost. kom. o výměře 2 m2 v k. ú. Plešice a obci Třebenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Třebenice; a
schvaluje
dodatek č. 146 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2006-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-38.doc, ZK-07-2006-38, př. 1

39. Darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0408/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 2284/1, nově označené dle GPL č. 236-376/2006 jako pozemky par. č. 2284/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 248 m2, par. č. 2284/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 348 m2, par. č. 2284/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 2284/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice u Náměště n. Osl.; a
schvaluje
Dodatek č. 147 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2006-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-39.doc, ZK-07-2006-39, př. 1

40. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
Usnesení 0409/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-40.doc, ZK-07-2006-40, př. 1

41. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0410/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1564/1 dle GP č. 534-101/2005 nově označenou jako pozemek par. č. 1564/11 - ost. kom., ost pl. o výměře 286 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Veselí; a
schvaluje
dodatek č. 171 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-41.doc, ZK-07-2006-41, př. 1

42. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0411/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-42.doc, ZK-07-2006-42, př. 1

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Oslavice a v k. ú. Velké Meziříčí po ukončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 2. a 3. stavba
Usnesení 0412/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat stavbu bývalé silnice II/360 postavenou na pozemcích par. č. 5802/7, par. č. 5802/9, par. č. 5913/13 a par. č. 5913/15 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a na pozemcích par. č. 2467/24 a par. č. 2467/26 v k. ú. a obci Oslavice, včetně pozemků dle materiálu ZK-07-2006-43, př. 1upr1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • darovat pozemek par. č. 2467/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Oslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice; a
schvaluje
dodatek č. 173 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-43.doc, ZK-07-2006-43, př. 1, ZK-07-2006-43, př. 2

44. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Cikánka a Moravská Cikánka a obci Svratka do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0413/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 105/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9 981 m2 v k. ú. Moravská Cikánka a obci Svratka a par. č. 246 ostatní plocha, silnice o výměře 838 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatným převodem do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
dodatek č. 176 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-44, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-44.doc, ZK-07-2006-44, př. 1

45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0414/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat geometrickým plánem č. 221-233/2004 nově zaměřený pozemek par. č. 1530/2 ostatní plocha, silnice o výměře 205 m2 oddělený z pozemku par. č. 1530/1 ostatní plocha, silnice a podle geometrického plánu č. 233-247/2005 díl "e" o výměře 60 m2 oddělený z pozemku par. č. 1509/23 ostatní plocha, silnice, díl " f" o výměře 69 m2 oddělený z pozemku par. č. 1509/1 ostatní plocha, silnice a sloučených do pozemku označeného novým par. č. 1509/23 a část pozemku 1509/1 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2 označenou novým par. č. 150941, všechny v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
 • přijmout dar pozemků zastavěných silnicí, a to díl "t" o výměře 37 m2 oddělený z pozemku par. č. 1509/20 ostatní plocha, silnice a celé pozemky par. č. 1509/24 ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2, par. č. 1509/31 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2, par. č. 1509/33 ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2 a par. č. 1541/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 geometrickým plánem č. 233-247/2005 sloučených do pozemku par. č. 1509/1, díl "l" o výměře 50 m2 oddělený z pozemku par. č. 1509/20 ostatní plocha, silnice a díl "m" o výměře 94 m2 oddělený z pozemku par. č. 1520/7 ostatní plocha, neplodná půda sloučených týmž geometrickým plánem do pozemku par. č. 1520/1, všechny v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • dodatek č. 177 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-45, př. 1;
 • dodatek č. 178 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-45.doc, ZK-07-2006-45, př. 1, ZK-07-2006-45, př. 2

46. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0415/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-46.doc, ZK-07-2006-46, př. 1, ZK-07-2006-46, př. 2, ZK-07-2006-46, př. 3

47. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0416/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-47.doc, ZK-07-2006-47, př. 1, ZK-07-2006-47, př. 2

48. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná
Usnesení 0417/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek st. par. č. 664/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 771 m2 a budovu - jiná stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 664/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná; a
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu ZK-07-2006-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-48.doc, ZK-07-2006-48, př. 1

49. Darování plechové garáže v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0418/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat budovu, garáž bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice; a
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu ZK-07-2006-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-49.doc, ZK-07-2006-49, př. 1

50. Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče
Usnesení 0419/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky dle materiálu ZK-07-2006-50, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-50.doc, ZK-07-2006-50, př. 1

51. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda
Usnesení 0420/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/11259 na pozemku par. č. 425/1 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-51.doc, ZK-07-2006-51, př. 1

52. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Havlíčkův Brod
Usnesení 0421/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností InterCora, spol. s r. o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, okres Plzeň-město, PSČ 30100 a krajem Vysočina, ze dne 16. 5. a 20. 6. 2006, kterým práva, povinnosti a nároky vzniklé společnosti InterCora, spol. s r. o z této smlouvy přecházejí na společnost Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ 14000.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-52.doc

54. Změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Jihlava
Usnesení 0422/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2006-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-54.doc, ZK-07-2006-54, př. 1

55. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Havlíčkův Brod
Usnesení 0423/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-07-2006-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-55.doc, ZK-07-2006-55, př. 1

56. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Pelhřimov
Usnesení 0424/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Pelhřimov smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-07-2006-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-56.doc, ZK-07-2006-56, př. 1

57. Smlouva o společném postupu zadavatelů s obcí Vlkov
Usnesení 0425/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
0rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a obcí Vlkov smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-07-2006-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-57.doc, ZK-07-2006-57, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Nemovitý majetek, Investice ve zdravotnictví
Usnesení 0426/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice ve zdravotnictví § 3533 Zdravotnická záchranná služba o částku 3 000 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná reserva rozpočtu kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) o stejnou částku s určením na akci "Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště v Pelhřimově".
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-59.doc

61. Zvýšení závazku financování - projekty SROP
Usnesení 0427/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/152 Jaroměřice nad Rokytnou určený na financování projektu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích" do maximální výše 30 000 000,- Kč a na zvláštní účet SROP - HB určený na financování projektu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2.stavba" do maximální výše 25 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány průběžně dle potřeby v letech 2006-2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-61.doc

53. Změna usnesení 0119/02/2006/ZK
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na změnu usnesení v části týkající se podmínek pro bezúplatný převod nemovitostí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0428/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0119/02/2006/ZK v části týkající se podmínek pro bezúplatný převod tak, že text:
  • nabyvatel se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu;
  • nabyvatel se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepřenechá třetím osobám, a to po dobu nejméně 10 let;
  • v případě, že nabyvatel poruší uvedené závazky, je povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu;
se nahrazuje textem:
  • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému jsou užívány k datu jejich převodu, nebude je využívat ke komerčním účelům ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva;
  • Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby;
  • Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 40 000,- Kč;
  • Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků;
  • Za porušení závazku nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti uvedená v čl. I této smlouvy, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě;
  • Bude-li zjištění sankce dle odst. 3 a 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
  • Úhradu provede nabyvatel do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-53.doc

58. Duplicitní vlastnictví pozemků v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ve věci duplicitního vlastnictví pozemků v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0429/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-58.doc, ZK-07-2006-58, př. 1

60. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, zálohové financování SFDI, návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006.
P. Šlechtický sdělil, že obdržel dopis od občanů obcí Rančířov, Studénky a Puklice, ve kterém se dotazují na rekonstrukci stavby, její provádění a technické řešení; dále na dokončení stavby a zda silnice, po kterých je objížďka vedena, budou uvedeny do původního stavu. Požádal o zaslání písemné odpovědi na dotazy týkající se rekonstrukce stavby, provádění a technického řešení této stavby.
V. Kodet a M. Houška se s navrhovatelem dohodli na předání zmíněného dopisu a přislíbili, že na požadované dotazy bude zaslána písemná odpověď.
M. Houška uvedl, že na stavbu je sepsána “Smlouva o dílo” s termínem ukončení v měsíci listopadu letošního roku.
V. Kodet sdělil, že úprava místní komunikace obce Rančírov se uskuteční na náklad žadatele objížďkové trasy na základě vzájemné dohody mezi zúčastněnými stranami. V obci Puklice byly provedeny nezbytně nutné úpravy objízdné trasy obcí Puklice před zahájením stavby a předpokládá se, že případné poškození vozovky bude předmětem dalšího jednání se zhotovitelem stavby.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0430/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136P/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 a zároveň přijmout závazek k vrácení finančních prostředků ve výši, v jaké se podle Smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u této akce dle materiálu ZK-07-2006-60, př. 1; a
schvaluje
povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/405 Jihlava - Příseka určený na financování projektu "II/405 Jihlava - Příseka" o 30 000 000,- Kč do celkové maximální výše 70 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2006;
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-60.doc

62. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - informace o postupu naplňování záměru
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace o postupu naplňování záměru kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Na jednání zastupitelstva kraje se dostavila M. Černá. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • informaci o postupu naplňování záměru kraje Vysočina využít areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu, o jednání s potencionálními investory v území Kasáren Otakara Jaroše a přípravě investičního záměru výstavby kancelářských prostor pro Krajský úřad kraje Vysočina;
 • zájem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro výstavbu sídla Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky;
podporuje
převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za splnění zákonných podmínek, jež jsou předpokladem pro převod majetku kraje;
ukládá
radě kraje jednat s představiteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o podmínkách a způsobu převodu části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
odpovědnost: rada kraje, odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-62.doc

63. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Na jednání zastupitelstva kraje se dostavila J. Fischerová. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0432/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2006-63, př. 2;
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 17. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-63.doc, ZK-07-2006-63, př. 1, ZK-07-2006-63, př. 2

64. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0433/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi podle materiálu ZK-07-2006-64, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-64.doc, ZK-07-2006-64, př. 1

65. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské akce a schválení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0434/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnut dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-07-2006-65, př. 1, a
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-07-2006-65, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-65.doc, ZK-07-2006-65, př. 1, ZK-07-2006-65, př. 2, ZK-07-2006-65, př. 3

66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení žádosti obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0435/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit žádosti obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-07-2006-66, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-66.doc, ZK-07-2006-66, př. 1, ZK-07-2006-66, př. 2

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanými úpravami administrativního charakteru týkající se bodů 71 a 72. Zastupitelstvo kraje navrhované úpravy akceptovalo a předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67 – 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
Usnesení 0436/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Rovečné z původního účelu použití "Stavební úpravy ZŠ Rovečné" na nový účel použití "Oprava zdi evangelického hřbitova v Rovečném".
odpovědnost: ORR
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-67.doc, ZK-07-2006-67, př. 1

68. Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
Usnesení 0437/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zamítnout poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400.000,- Kč obci Bobrová na projekt ,,Rekonstrukce spádového hřbitova v obci Bobrová - druhá etapa".
odpovědnost: ORR
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-68.doc, ZK-07-2006-68, př. 1

69. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Bačice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
Usnesení 0438/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Bačice z původního účelu použití "Úprava místních komunikací Bačice - chodníky - etapa I." na nový účel použití "Výstavba autobusové zastávky s točnou pro autobusy".
odpovědnost: ORR
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-69.doc, ZK-07-2006-69, př. 1

70. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
Usnesení 0439/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře a seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-07-2006-70, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout podporu v plné výši příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-07-2006-70, př. 3;
 • neposkytnout podporu příjemcům podpory na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-07-2006-70, př. 3; a
pověřuje
odbor regionálního rozvoje další administrací grantového schématu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-70.doc, ZK-07-2006-70, př. 1, ZK-07-2006-70, př. 2, ZK-07-2006-70, př. 3

71. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických infocenter - vyhodnocení žádostí
Usnesení 0440/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci zřizovatelům turistických informačních center v celkové výši 1 401 tis Kč dle materiálu ZK-07-2006-71, př. 1upr1 v souladu s podmínkami uvedenými v materiálu ZK-07-2006-71, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30.10.2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-71.doc, ZK-07-2006-71, př. 1, ZK-07-2006-71, př. 2, ZK-07-2006-71, př. 3

72. Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
Usnesení 0441/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-07-2006-72, př. 1;
 • Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.1.2/4/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-07-2006-72, př. 2upr1;
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.1.2/4/2006) grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-07-2006-72, př.1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.1.2/4/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2006-72, př. 2upr1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu, Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 26.9.2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-72.doc

73. Projekt rodinný pas - prosazování prorodinné politiky v kraji Vysočina
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh projektu Rodinný pas na území kraje Vysočina a zdůvodnil úpravu textové části návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje navrhované úpravy akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0442/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • realizaci projektu Rodinný pas na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2006-73;
 • Smlouvu o spolupráci s Jihomoravským krajem dle materiálu ZK-07-2006-73, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor kultury, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-73.doc, ZK-07-2006-73, př. 1, ZK-07-2006-73, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 74, 76 – 83, 85, 86, 89, 91, 92 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
Usnesení 0443/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně - projekt HODINA právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 43 840 Kč dle materiálu ZK-07-2006-74, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 742 540 Kč dle materiálu ZK-07-2006-74, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-74.doc, ZK-07-2006-74, př. 1, ZK-07-2006-74, př. 2

76. Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
Usnesení 0444/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty složené z knihovníků kraje Vysočina; a
schvaluje
 • změnu kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnutí částky 40 tis. Kč Krajské knihovně Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Krajské knihovny Vysočiny o částku 40 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury) na úhradu nákladů spojených s pořádáním slavnostního večera při příležitosti udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-76.doc

77. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
Usnesení 0445/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 38 360,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-77.doc

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny
Usnesení 0446/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Krajskému sdružení ČSTV, Evžena Rošického 6, Jihlava ve výši 199.200,- Kč pro Krajský svaz ledního hokeje Vysočina na podporu projektu Koncepce přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny; a
schvaluje
povýšit kapitolu Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 199.200,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. října 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-78.doc, ZK-07-2006-78, př. 1, ZK-07-2006-78, př. 2, ZK-07-2006-78, př. 3, ZK-07-2006-78, př. 4, ZK-07-2006-78, př. 5

79. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Usnesení 0447/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Gymnázia a Sportovního gymnázia Vincence Makovského Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152 dle materiálu ZK-07-2006-79, př. 1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední zemědělské a technické školy Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-07-2006-79, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-79.doc, ZK-07-2006-79, př. 1, ZK-07-2006-79, př. 2

80. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko a programu SROP
Usnesení 0448/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2006 dle materiálu ZK-07-2006-80, př. 2 a uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2006 dle materiálu ZK-07-2006-80, př. 4;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2006, kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 190 tis. Kč, příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč a poskytnutí půjčky v částce 550 tis. Kč - vše s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku";
 • zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 190 tis. Kč za účelem realizace projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku" dle materiálu ZK-07-2006-80;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 60 tis. Kč za účelem realizace projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku" dle materiálu ZK-07-2006-80;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 390 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2006, kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 431 tis. Kč a poskytnutí půjčky v částce 2 959 tis. Kč - vše s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu "Zimní zahrada - prostor pro praktickou a teoretickou výuku";
 • zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 431 tis. Kč za účelem realizace projektu "Zimní zahrada - prostor pro praktickou a teoretickou výuku" dle materiálu ZK-07-2006-80.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: 30. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-80.doc, ZK-07-2006-80, př. 1, ZK-07-2006-80, př. 2, ZK-07-2006-80, př. 3, ZK-07-2006-80, př. 4

81. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Usnesení 0449/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši celkem 658 314,- Kč školám uvedeným v materiálu ZK-07-2006-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-81.doc, ZK-07-2006-81, př. 1

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
Usnesení 0450/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 42 000 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-82.doc

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření - 2. kolo účelové dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
Usnesení 0451/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií (2. kolo) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 35 000,- Kč dle materiálu ZK-07-2006-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-83.doc, ZK-07-2006-83, př. 1

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotací obcím
Usnesení 0452/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Školství, § 3114 Speciální základní školy, dotaci obcím pro jimi zřizované právnické osoby vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (příspěvkové organizace) na pořízení vybavení pro výuku žáků ve výši 75 353 Kč dle materiálu ZK-07-2006-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-85.doc, ZK-07-2006-85, př. 1

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na rozvojový program ve vzdělávání "Projekty škol" v roce 2006
Usnesení 0453/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojové programy ve vzdělávání "Projekty škol" právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 7 875 609 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2006-86, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 051 988 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2006-86, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-86.doc, ZK-07-2006-86, př. 1

89. Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina - zrušení části usnesení a přidělení dotace
Usnesení 0454/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0150/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 v části týkající se rozhodnutí o poskytnutí dotace ASOCIACI ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR, IČ 45773688, ve výši 1.049.405,- Kč dle materiálu ZK-02-2006-71, př. 7; a
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1.049.405,- Kč Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186, sídlem Třída Legionářů 3, 586 01 Jihlava jako členské organizaci Všesportovního kolegia.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-89.doc, ZK-07-2006-89, př. 1, ZK-07-2006-89, př. 2

91. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - rozpočtové opatření
Usnesení 0455/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 3 528 914,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Sociální integrace" za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí z 1. a 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.
odpovědnost: OŠMS
termín: realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-91.doc

92. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke smlouvě
Usnesení 0456/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016 dle materiálu ZK-07-2006-92, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 10. 2006 uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě.
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-92.doc

75. Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná.
M. Vystrčil navrhl doplnit v druhé části návrhu usnesení slovo “roční”. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0457/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná s účinností od 1. 1. 2007 při splnění stanovených podmínek převodu dle materiálu ZK-07-2006-75, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční podporu městu Polná na zajištění správy sbírek v roční výši 500 tis. Kč v období let 2007 - 2009; a
ukládá
odboru kultury a památkové péče a řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, zajistit proces převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, dle materiálu ZK-07-2006-75, př. 3, nejpozději do 31. 12. 2006.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-75.doc, ZK-07-2006-75, př. 1, ZK-07-2006-75, př. 2, ZK-07-2006-75, př. 3

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2006
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2006-84, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2006-84, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-84.doc, ZK-07-2006-84, př. 1, ZK-07-2006-84, př. 2, ZK-07-2006-84, př. 3

87. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v souladu s materiálem ZK-07-2006-87, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 26.9.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-87.doc, ZK-07-2006-87, př. 1, ZK-07-2006-87, př. 2

90. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení materiál, související s grantovým schématem kraje pro opatření 3.2 SROP.
Z. Dobrý se vyjádřil k předloženému materiálu a navrhl zvýšit bodovou hranici na 70 bodů.
P. Šlechtický podal doplňující informace k průběhu jednání hodnotící komise a podpořil návrh Z. Dobrého.
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje skutečnosti, které radu kraje vedly ke stanovení navržené hranice 65 bodů.
Rovněž D. Oulehla a P. Kesl vyjádřili svůj postoj a názor k předloženému materiálu.
B. Kotlán vznesl protinávrh hlasovat o bodové hranici pro podpoření žádostí o akci ve výši 70 bodů.
M. Matějková navrhla hlasovat nejprve o původním návrhu usnesení a poté o protinávrhu B. Kotlána. V případě, že tyto návrhy nebudou schváleny bude zastupitelstvu kraje navrhovat podporu žádostí o akci ve výši 67 bodů.
Závěrem diskuse M. Vystrčil navrhl, ve shodě s předkladatelem, aby zastupitelstvo kraje hlasovalo o předneseném protinávrhu B. Kotlána a poté o původním návrhu usnesení.
Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili J. Jež, J. Poborský.
Hlasování o protinávrhu B. Kotlána.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bodovou hranici pro podpoření žádostí o akci ve výši 70 bodů.
Protinávrh nebyl přijat: pro 17 hlasů, proti 7, zdrželo se 7.
Hlasování o původním návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • bodovou hranici pro podpoření žádostí o akci ve výši 65 bodů;
 • akce, jimž bude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3;
 • akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3;
 • navýšit alokaci na 3. výzvu o 1 408 084,- Kč;
rozhoduje
 • poskytnout prostředky na spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3 do výší uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3 z Fondu strategických rezerv;
 • poskytnout prostředky na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3 do výší stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3 za účelem realizace akcí;
 • poskytnout půjčky na akce uvedené v Tabulce č. 3 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3 do výší stanovených v Tabulce č. 3 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3 za účelem průběžného financování akcí;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 3 845 173,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Sociální integrace" za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí z 3. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, které jsou uvedeny v Tabulce 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3;
 • převod finančních prostředků ve výši maximálně 30 000 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem zajištění průběžného vyplácení půjček na realizaci akcí, které jsou uvedeny v Tabulce 3 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3; převod finančních prostředků bude prováděn postupně;
ukládá
OŠMS vyplácet příjemcům podpory finanční prostředky na realizaci akcí dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2006 uzavřít smlouvy s úspěšnými žadateli.
Původní usnesení nebylo přijato: pro 20 hlasů, proti 8, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-90.doc

Z důvodů neschválení výše uvedených návrhů usnesení předsedající přerušil jednání zastupitelstva kraje k dalšímu jednání se zástupci politických klubů.
Poté hejtman kraje vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o první části návrhu usnesení.
Usnesení 0460/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bodovou hranici pro podpoření žádostí o akci ve výši 67 bodů.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2006 uzavřít smlouvy s úspěšnými žadateli
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

88. Duplicitní vlastnictví v obci a k. ú. Věchnov
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili J. Havlíček, J. Slámečka. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0461/07/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-88.doc, ZK-07-2006-88, př. 1, ZK-07-2006-88, př. 2

93. Financování individuálního projektu INTERREG IIIC - ICHNOS
J. Hulák informoval zastupitelstvo kraje s návrhem na financování individuálního projektu INTERREG IIIC – ICHNOS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků v celkové výši 2,7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu ICHNOS na financování realizace aktivit projektu ICHNOS s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 2006 a 2007 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-93.doc, ZK-07-2006-93, př. 1

94. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0463/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
použití finančních prostředků v rámci kapitoly Informatika (§ 3314 Činnosti knihovnické) určených na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina v roce 2006 v celkové výši 1 582 497 Kč dle materiálu ZK-07-2006-94, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-94.doc, ZK-07-2006-94, př. 1, ZK-07-2006-94, př. 2, ZK-07-2006-94, př. 3, ZK-07-2006-94, př. 4

95. Fond Vysočiny - návrh na úpravu Statutu FV
J. Hulák zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu Statutu FV a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0464/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Statut účelového fondu Vysočiny dle materiálu ZK-07-2006-95, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-95.doc, ZK-07-2006-95, př. 1

96. FOND VYSOČINY - Grantový program GIS VI
J. Hulák informoval zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “GIS VI”.
L. Joukl vznesl návrh na doplnění výzvy k předkládání projektů o text: "Žadatel předloží zakladatelskou nebo zřizovací listinu v originále nebo ověřené kopii ne starší 90 dnů, u obcí a svazků obcí / sdružení se toto nepožaduje".
Předkladatel si návrh L. Joukla osvojil a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0465/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „GIS VI“ dle materiálu ZK-07-2006-96, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „GIS VI“ ve složení:
ODS – Jaroslav Makovec (PE); Jaroslav Huňáček (JI);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);
KSČM – Hana Hyksová (HB); Roman Ondrušek (PE);
ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Vladimír Dolejš (HB);
SNK – ED – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS VI“,
 • garantem grantového programu „GIS VI“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-96.doc, ZK-07-2006-96, př. 1, ZK-07-2006-96, př. 2

97. FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet III
J. Hulák informoval zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “Veřejně přístupný internet III”. Na základě vzneseného návrhu L. Joukla zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení – viz bod 96.
Usnesení 0466/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlásit grantový program "Veřejně přístupný internet III" dle materiálu ZK-07-2006-97, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný internet III“ ve složení:
ODS – Ivo Uher (TR); Vladislav Nechvátal (JI);
KDU-ČSL – Josef Švec (ZR); Milan Linhart (HB);
KSČM – František Náhončík (HB); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Vladimír Dolejš (HB);
SNK – ED – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);
 • Jiřího Antonů předsedou řídicího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet III“,
 • garantem grantového programu „Veřejně přístupný internet III“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-97.doc, ZK-07-2006-97, př. 1, ZK-07-2006-97, př. 2

98. FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
J. Hulák informoval zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “Webové stránky pro všechny”. Na základě vzneseného návrhu L. Joukla zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení – viz bod 96.
Usnesení 0467/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Webové stránky pro všechny" dle materiálu ZK-07-2006-98, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Webové stránky pro všechny“ ve složení:
ODS – Pavel Černý (ZR); Viktor Havel (PE);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Irena Pechová (ZR);
KSČM – Blanka Vyhnalíková (HB); Milan Ustohal (TR);
ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Miroslav Báňa (ZR);
SNK – ED – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky pro všechny“,
 • garantem grantového programu „Webové stránky pro všechny“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-98.doc, ZK-07-2006-98, př. 1, ZK-07-2006-98, př. 2

99. Fond Vysočiny - grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2006
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “Bydlete na venkově 2006”. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0468/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "BYDLETE NA VENKOVĚ 2006" na podporu projektů v oblasti zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2006-99, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "BYDLETE NA VENKOVĚ 2006" ve složení:
ODS – Antonín Mlynář (TR); Miloslav Černý (ZR);
KDU-ČSL – Marie Ostatnická (ZR); Miroslav Houška (PE);
KSČM – Josef Zahradníček (TR); Milan Plodík (HB);
ČSSD – Ladislav Peťa (TR); Karel Šašek (PE);
SNK – ED – Zdeněk Jirsa (JI); Oldřich Čech (TR);
 • Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „BYDLETE NA VENKOVĚ  2006“,
 • garantem grantového programu "BYDLETE NA VENKOVĚ 2006" odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-99.doc, ZK-07-2006-99, př. 1

100. FOND VYSOČINY - Grantový program BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “Brána k novému poznání”. Na základě vzneseného návrhu L. Joukla zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení – viz bod 96.
Usnesení 0469/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu jazykové a IT vzdělanosti občanů kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2006-100, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ ve složení:
ODS – Ivo Rohovský (ZR); Ota Benc (HB);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Jan Karas (TR);
KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Marie Jašková (TR);
ČSSD – Radka Hájková (HB); Miroslav Báňa (ZR);
SNK – ED – Otto Ondráček (ZR); Dana Svobodová (TR);
 • Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ;
 • Dagmar Hřebenovou (JI) s právem hlasovacím a Kamila Ubra (ZR) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: - října 2006 vyhlásit výzvu k předkládání projektů-do 30
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-100.doc, ZK-07-2006-100, př. 1, ZK-07-2006-100 př. 2

101. FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ na podporu využívání obnovitelných zdrojů na území kraje Vysočina
P. Hájek informoval zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006”. Na základě vzneseného návrhu L. Joukla zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení – viz bod 96.
Usnesení 0470/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového na podporu využívání obnovitelných zdrojů na území kraje Vysočina "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006" dle materiálu ZK-07-2006-101, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu " Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006" ve složení:
ODS – Daneš Burket (TR); Jan Nekula (TR);
KDU-ČSL – Jan Václavek (TR); Luboš Rudišar (PE);
KSČM – Ivo Novotný (TR); Bohumil Kotlán (ZR);
ČSSD – Libor Smeták (PE); Luboš Janáček (HB);
SNK – ED – Radek Číhal (TR); Milan Blažek (PE);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“;
 • garantem grantového programu " Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006" odbor životního prostředí a zástupcem garanta Josefa Klečanského s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-101.doc, ZK-07-2006-101, př. 1

102. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadu 2006/II na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
P. Hájek informoval zastupitelstvo kraje o navrženém grantovém programu “ Systém sběru a třídění odpadu 2006/II”. Na základě vzneseného návrhu L. Joukla zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení – viz bod 96.
Usnesení 0471/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-07-2006-102, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II“ ve složení:
ODS – Pavel Hájek (PE); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL – Josef Kodet (JI); František Pinkas (ZR);
KSČM – Milan Havlíček (TR); Ladislav Brož (PE);
ČSSD – Tomáš Koubek (PE); Dagmar Zvěřinová (ZR);
SNK – ED – Pavel Vosátka (TR); Pavel Gregor (TR);
 • Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II “;
 • garantem grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním, a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-102.doc, ZK-07-2006-102, př. 1

Odbor školství, mládeže a sportu předložil předsedajícímu dopracovaný materiál bodu 90. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném znění druhé části návrhu usnesení uvedeného bodu.
Usnesení 0472/07/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • akce, jimž bude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1;
 • akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1;
 • přesun prostředků ve výši 5 821 854,- Kč do 4. výzvy;
rozhoduje
 • poskytnout prostředky na spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 do výší uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 z Fondu strategických rezerv;
 • poskytnout prostředky na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 do výší stanovených v  Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 za účelem realizace akcí;
 • poskytnout půjčky na akce uvedené v Tabulce č. 3 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 do výší stanovených v Tabulce č. 3 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 za účelem průběžného financování akcí;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 3 122 179,20 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Sociální integrace“ za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí z 3. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, které jsou uvedeny v Tabulce 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1;
 • převod finančních prostředků ve výši maximálně 25 000 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem zajištění průběžného vyplácení půjček na realizaci akcí, které jsou uvedeny v Tabulce 3 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1; převod finančních prostředků bude prováděn postupně;
ukládá
OŠMS vyplácet příjemcům podpory finanční prostředky na realizaci akcí dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2006 uzavřít smlouvy s úspěšnými žadateli.
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2006-90.doc

105. Rozprava členů zastupitelstva
P. Hájek krátce informoval zastupitelstvo kraje o podkladovém materiálu “Transformace nemocnic kraje Vysočina na veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení dle Zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů”.
D. Oulehla podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k danému materiálu a apeloval, aby v této záležitosti bylo dále jednáno.
F. Bradáč se dotázal, jakým způsobem bude od 1. 1. 2007 provozována lékařská služba první pomoci.
P. Hájek k dotazu F. Bradáče sdělil, že od 1. 1. 2007 mají tuto službu zajišťovat veřejná nezisková ústavní zařízení (zákon č. 245/2006 Sb., § 33 odst. 5).
M. Vystrčil doporučil odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby prověřil, jakým způsobem budou naše nezisková zdravotnická zařízení tuto službu provozovat a F. Bradáčovi podat v této věci doplňující informace.
V. Kodet, krátce informoval o ustavujícím jednání meziresortní komise, kde byla diskutována nová studie na trasování vysokorychlostních tratí na území naší republiky.

Závěrem M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast s tím, že další jednání se bude konat dne 7. 11. 2006.









Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:



Ing. František Bradáč        ……...……………………………………



Ing. Josef Vašíček        …..………………………………….……










Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2006 dne 26. 9. 2006.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 5. 10. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz