Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2016, které se konalo dne 20. 9. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 28/2016, č. 29/2016
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 9. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
57. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ do programu jednání;
58. Projekt „Predikce trhu práce“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 28/2016, č. 29/2016
 2. Odměna za splnění osobního úkolu pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 7. Smlouva o umístění věci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2016
 10. Odprodej notebooku
 11. Stanovení kompetencí členů rady kraje
 12. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 13. Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
 14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka průtah - napojení na obchvat, změna ceny nabývané nemovitosti
 18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba
 19. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
 20. Veřejná zakázka na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A
 21. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
 22. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
 23. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Ves
 24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 25. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 26. Předložení žádosti o dotaci projektu II/360 Třebíč - Střítež
 27. Veřejná doprava Vysočiny
 28. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 29. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 30. Informace k projektu IPO OP VK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 31. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 32. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku
 33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
 34. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
 36. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
 40. Informace o vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
 41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 42. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 43. Projektové žádosti projektů Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A a Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
 44. Projektový záměr příspěvkové organizace - OP Zaměstnanost
 45. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Vysočina Education
 46. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 47. Projektová žádost projektu Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
 49. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče
 51. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - úhrada penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
 54. Aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 55. Návrh na poskytnutí věcného daru módní akademické malířce Blance Matragi
 56. Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra - pacient do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
 57. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“
 58. Projekt „Predikce trhu práce“
 59. Rozprava členů rady
Usnesení 1628/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 28/2016, č. 29/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Odměna za splnění osobního úkolu pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh stanovit odměnu ředitelce dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1629/30/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-02.doc, RK-30-2016-02, př. 1, RK-30-2016-02, př. 2

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1630/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-03.doc, RK-30-2016-03, př. 1

04. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1631/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-04.doc, RK-30-2016-04, př. 1

05. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1632/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-05.doc, RK-30-2016-05, př. 1

06. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1633/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-30-2016-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-30-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-06.doc, RK-30-2016-06, př. 1

07. Smlouva o umístění věci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o umístění a spoluužívání věci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1634/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o umístění a spoluužívání věci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka ZZS
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-07.doc, RK-30-2016-07, př. 1

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1635/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 491 900 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 113 900 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 120 000 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 100 500 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 52 500 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 105 000 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-30-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-08.doc, RK-30-2016-08, př. 1, RK-30-2016-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2016
J. Štanclová, úřednice odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1636/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 451 521,40 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-09.doc

10. Odprodej notebooku
T. Mrázková, úřednice odboru informatiky, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1637/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-30-2016-10, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-10.doc, RK-30-2016-10, př. 1, RK-30-2016-10, př. 2

11. Stanovení kompetencí členů rady kraje
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh nově stanovit kompetence členů rady kraje v souvislosti s odstoupením P. Krčála z funkce uvolněného radního. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1638/30/2016/RK
Rada kraje
stanovuje
kompetence k zajištění péče o jednotlivé resorty, oblasti a základní agendy pro volební období 11/2012 10/2016 pro hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady takto:
 • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
resort: krizové řízení a bezpečnost, vnější vztahy, externí komunikace Kraje Vysočina, zdravotnictví, informatika a komunikační technologie
 • krizové řízení a bezpečnost, koordinace spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, agenda Bezpečnostní rady Kraje Vysočina
 • vnější vztahy, propagace kraje, spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina, agenda zastoupení Kraje Vysočina při Evropské unii (Brusel)
 • externí komunikace Kraje Vysočina
 • zajišťování komplexního servisu pro činnost samosprávných orgánů kraje
 • resort zdravotnictví
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu zdravotnictví
 • resort informatiky a komunikačních technologií
 • interní audit, vnitřní kontrola, stížnostní agenda
 • ostatní správní činnosti (organizace voleb, matriky, přestupky, koordinace využívání základních registrů, …)
 • spolupráce s ředitelem úřadu v oblasti vnitřního chodu úřadu (včetně personálního řízení a odměňování zaměstnanců kraje) a právní podpory
 • Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
resort: ekonomika, analytické služby, správa a využívání dat, Fond Vysočiny, RHSD a sociální věci
 • oblast hospodaření s finančními prostředky kraje, rozpočtu kraje, střednědobého rozpočtového výhledu, řízení cash-flow kraje a příp. dluhové služby, vedení účetní evidence
 • Fond Vysočiny
 • analytické služby, správa a využívání dat
 • strategické řízení příspěvkových organizací, podpora procesního řízení
 • společné nákupy komodit, produktů a služeb pro kraj a jím zřizované organizace
 • Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
 • zázemí, prostory a materiálně-technické podmínky pro činnost krajského úřadu
 • resort sociálních věcí, prorodinná politika, politika na podporu seniorů, podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných spoluobčanů a jejich skupin
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu sociálních věcí
 • koordinace vazeb na činnost institucí a zařízení poskytujících sociální služby všeho druhu (terénní i pobytové služby) působících v Kraji Vysočina (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy)
 • Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana
resort: majetek, doprava a silniční hospodářství
 • správa, údržba a obnova majetku kraje a hospodaření s majetkem kraje
 • resort dopravy a silničního hospodářství, správa, údržba a obnova komunikací v majetku kraje
 • dopravní obslužnost území veřejnou hromadnou autobusovou a vlakovou dopravou
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkové organizaci působící v resortu dopravy a silničního hospodářství
 • Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
resort: regionáln rozvoj, územní plán a stavební řád
 • resort regionálního rozvoje, koordinace rozvojových strategií a koncepcí
 • resort aplikované vědy a výzkumu, energetiky
 • využívání dotací z programů Evropské unie, správa programů, v nichž Kraj Vysočina vystupuje jako zprostředkující orgán
 • projektové řízení, koordinace řízení evropských a národních projektů, v nichž Kraj Vysočina vystupuje v roli žadatele a příjemce
 • resort územního plánu a stavebního řádu, Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
 • koordinace vazeb na činnost institucí a dalších subjektů působících v resortech a oblastech regionálního rozvoje, aplikované vědy a výzkumu, energetiky, územního plánování všeho druhu (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy)
 • Ing. Jana Fialová, členka rady kraje
resort: školství, mládež a sport
 • vzdělávací soustava, mateřské školy, základní a střední školství v rámci kraje, financování školských zařízení ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje
 • resort školství, mládeže a sportu, volnočasové aktivity, koordinace vazeb na činnost institucí a zařízení pro tělovýchovu, sport, pro děti a mládež
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí ve vztahu k příspěvkovým organizacím působícím v resortu školství, mládeže a sportu - ke středním školám, učilištím a dalším školským organizacím zřizovaným Krajem Vysočina
 • koordinace spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi všech stupňů sídlícími a působícími v Kraji Vysočina (veřejné i soukromoprávní povahy)
 • RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje
resort: kultura, památková péče a cestovní ruch
 • resort kultury, podpora kulturních aktivit, spolupráce s institucemi a organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti
 • resort památkové péče, spolupráce s institucemi a organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti
 • oblast cestovního ruchu, podpora incomingového cestovního ruchu, spolupráce s organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Zdeněk Chlád, člen rady kraje
resort: lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí
 • resort zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství
 • resort ochrany životního prostředí
 • podpora obcí v oblasti koordinace nakládání s komunálními odpady, jejich svozu, třídění, využívání (včetně energetického) a likvidace
 • koordinace vazeb na činnost institucí a dalších subjektů působících v resortu zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství všeho druhu (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy)
 • Petr Piňos, člen rady kraje:
resort: nestátní neziskové organizace, multikulturní spolupráce, oblast protikorupčních aktivit, veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumávání hospodaření obcí
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na území Kraje Vysočina
 • multikulturní spolupráce, koordinace aktivit v oblasti podpory a ochrany práv národnostních, etnických a jiných menšin (včetně romské problematiky)
 • oblast protikorupčních aktivit a opatření, koordinace protikorupčních aktivit a opatření
 • koordinace zobecněného, systémového využívání výsledků výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a výkonu přezkoumávání hospodaření obcí.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 20. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-11.doc

12. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1639/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • financovat výdaje se zajištěním rezidence výtvarného umělce z Kraje Vysočina v regionu Alsasko Champagne-Ardenne Lotrinsko dle materiálu RK-30-2016-12;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-30-2016-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-12.doc, RK-30-2016-12, př. 1, RK-30-2016-12, př. 2

55. Návrh na poskytnutí věcného daru módní akademické malířce Blance Matragi
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout věcný dar módní akademické malířce Blance Matragi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-55.doc, RK-30-2016-55, př. 1

13. Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1641/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 331 546 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 331 546 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec, Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec, Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie, Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč při současném snížení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 331 546 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů:
 • Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec (99 682 Kč),
 • Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec (70 014 Kč),
 • Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie (104 650 Kč),
 • Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV (57 200 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 300 000 Kč při současném snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 300 000 Kč na nákup osobního automobilu;
 • zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ o 20 000 Kč na pokrytí dopadů Nařízení vlády na zvýšení platových tarifů o 4 % od listopadu 2016;
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálů RK-30-2016-13, př. 1, RK-30-2016-13, př. 3 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 2 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-30-2016-13, př. 4 zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, OŠMS, OZ, ředitel Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-13.doc, RK-30-2016-13, př. 1, RK-30-2016-13, př. 2, RK-30-2016-13, př. 3, RK-30-2016-13, př. 4, RK-30-2016-13, př. 5

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal radu kraje o projednání materiálu na příštím zasedání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-14.doc, RK-30-2016-14, př. 1, RK-30-2016-14, př. 2, RK-30-2016-14, př. 3

K bodům 15 19, 22, 23, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1642/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2016-15, př. 1 a RK-30-2016-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-15.doc, RK-30-2016-15, př. 1, RK-30-2016-15, př. 2

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1643/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-30-2016-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-30-2016-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-30-2016-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-16.doc, RK-30-2016-16, př. 1

17. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka průtah - napojení na obchvat , změna ceny nabývané nemovitosti
Usnesení 1644/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-17.doc, RK-30-2016-17, př. 1

18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba
Usnesení 1645/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-18.doc, RK-30-2016-18, př. 1

19. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
Usnesení 1646/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-19.doc, RK-30-2016-19, př. 1

22. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 1647/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-22.doc, RK-30-2016-22, př. 1, RK-30-2016-22, př. 1a, RK-30-2016-22, př. 2, RK-30-2016-22, př. 3, RK-30-2016-22, př. 4, RK-30-2016-22, př. 5, RK-30-2016-22, př. 6

23. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Ves
Usnesení 1648/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-23.doc, RK-30-2016-23, př. 1, RK-30-2016-23, př. 1a, RK-30-2016-23, př. 1b, RK-30-2016-23, př. 2

20. Veřejná zakázka na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1649/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Střední průmyslová škola Třebíč demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny etapa A“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-30-2016-20, př. 1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-20.doc, RK-30-2016-20, př. 1, RK-30-2016-20, př. 2, RK-30-2016-20, př. 3, RK-30-2016-20, př. 4

21. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-30-2016-21, př. 1, RK-30-2016-21, př. 1a, RK-30-2016-21, př. 1b, RK-30-2016-21, př. 1c;
pověřuje
společnost RTS, a. s výkonem zadavatelských činností dle § 151 Zákona v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy dle materiálu RK-30-2016-21, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-21.doc, RK-30-2016-21, př. 1, RK-30-2016-21, př. 1a, RK-30-2016-21, př. 1b, RK-30-2016-21, př. 1c, RK-30-2016-21, př. 2, RK-30-2016-21, př. 3, RK-30-2016-21, př. 4, RK-30-2016-21, př. 5

56. Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra - pacient do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1651/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra - pacient“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Sociální věci s rozborem technického řešení a ceny.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-56.doc,

24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-30-2016-24, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-24.doc, RK-30-2016-24, př. 1

25. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1653/30/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-30-2016-25, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2016-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-25.doc, RK-30-2016-25, př. 1, RK-30-2016-25, př. 2

26. Předložení žádosti o dotaci projektu II/360 Třebíč - Střítež
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o předložení žádosti o dotaci projektu II/360 Třebíč Střítež. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1654/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost o dotaci dle materiálu RK-30-2016-26, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2016-26, př. 1 a RK-30-2016-26, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-26.doc, RK-30-2016-26, př. 1, RK-30-2016-26, př. 2, RK-30-2016-26, př. 3

27. Veřejná doprava Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1655/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Specifikované části plnění v rámci plnění veřejné zakázky „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ v rozsahu:
 • část A6 „Vypracování všeobecných kvalitativních standardů ve veřejné linkové dopravě“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 1;
 • část A8 „Vypracování metodiky kontroly plnění všeobecných i specifických kvalitativních standardů“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 2;
 • část B20 „Zpracování architektury tarifního systému“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 3;
 • část B22 „Podrobná technická specifikace požadavků na BČK (bezkontaktní čipovou kartu)“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 4;
 • v části B21 „Zpracování ekonomické analýzy“ materiál RK-30-2016-27, př. 5 s výjimkou ceníku, který byl schválen materiálem RK-31-2015-28 ze dne 20. 10. 2015 usnesením č. 1880/31/2015/RK;
bere na vědomí
Specifikované části plnění v rámci plnění veřejné zakázky „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ v rozsahu:
 • část B11 „Návrh řešení problematiky nákupu jízdenky na linkách, kde je zavedeno samoobslužné odbavení cestujících“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 6;
 • část B14 „Stanovení povolených tras pro každou přípustnou relaci“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 7 a RK-30-2016-27, př. 8;
 • část B17 „Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu, graficky podle Manuálu jednotného grafického stylu Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 9;
 • část B18 „Stanovení výpočtu pro klíčování tržby z integrované jízdenky (určení podílu jednotlivých dopravců, kteří se podíleli na zajištění konkrétní přepravní služby, na tržbě z integrované jízdenky, jednorázové i předplatní, a to včetně MHD) a návrh finančních toků v systému“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 10;
 • část B23 „Podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 11;
 • část B24 „Podrobná technická specifikace požadavků na odbavovací systémy dopravců ve vozidlech i v předprodejních a informačních kancelářích včetně systémů dálkového přenosu dat, na systémy správy a evidence karet, bezpečnostní systémy, na zařízení přepravní kontroly“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 12;
 • část B25 „Zpracování požadavků na clearingové a zúčtovací centrum a na systémy výkaznictví a controllingu systému a jejich technická specifikace, zejména v oblastech“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 13;
 • část B26 „Dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného tak, aby objednatel mohl řídit tarifní systém (upravovat rozsah plochy jednotlivých zón, zavádět nové zóny, stanovovat a upravovat počet tarifních jednic, stanovovat a upravovat povolené trasy, upravovat výši jízdného). Je nutné zajistit kompatibilitu pro použití v systému ArcGIS ESRI. Kalkulátor jízdného bude navržen tak, aby mohl být použit na internetových stránkách a byl funkční v běžně dostupných internetových prohlížečích. Je nutné zajistit kompatibilitu se zařízením Android, iOS a Windows Mobile. Odpovědní zaměstnanci objednatele budou zaškoleni v konstrukci tarifu a ovládání aplikace“ dle materiálu RK-30-2016-27, př. 14.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-27.doc, RK-30-2016-27, př. 1, RK-30-2016-27, př. 2, RK-30-2016-27, př. 3, RK-30-2016-27, př. 4, RK-30-2016-27, př. 5, RK-30-2016-27, př. 6, RK-30-2016-27, př. 7, RK-30-2016-27, př. 8, RK-30-2016-27, př. 9, RK-30-2016-27, př. 10, RK-30-2016-27, př. 11, RK-30-2016-27, př. 12, RK-30-2016-27, př. 13, RK-30-2016-27, př. 14

28. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrhu uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1656/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2016-28, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-28.doc, RK-30-2016-28, př. 1, RK-30-2016-28, př. 2, RK-30-2016-28, př. 3, RK-30-2016-28, př. 4

29. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci a ve Zjednodušené žádosti o platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/30/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-30-2016-29, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-30-2016-29, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2016-29, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-30-2016-29, př. 1 a RK-30-2016-29, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-29.doc, RK-30-2016-29, př. 1, RK-30-2016-29, př. 2, RK-30-2016-29, př. 3

30. Informace k projektu IPO OP VK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/30/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-30.doc, RK-30-2016-30, př. 1, RK-30-2016-30, př. 2

58. Projekt „Predikce trhu práce“
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1659/30/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-30-2016-58.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-58.doc, RK-30-2016-58, př. 1

31. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/30/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-30-2016-31, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-31.doc, RK-30-2016-31, př. 1, RK-30-2016-31, př. 2, RK-30-2016-31, př. 3

32. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Střední školy stavební Jihlava o udělení souhlasu s bezúplatným převodem nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava - osobního automobilu FIAT SCUDO, inventární číslo 30146, rok výroby 1998, pořizovací cena 125 000 Kč, zůstatková cena 23 944 Kč, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava.
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-32.doc

33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1662/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2016-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Chotěboř
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-33.doc, RK-30-2016-33, př. 1

34. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-30-2016-34, př. 1, RK-30-2016-34, př. 2, RK-30-2016-34, př. 3, RK-30-2016-34, př. 4 a RK-30-2016-34, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-34.doc, RK-30-2016-34, př. 1, RK-30-2016-34, př. 2, RK-30-2016-34, př. 3, RK-30-2016-34, př. 4, RK-30-2016-34, př. 5

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 9 000 Kč u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-30-2016-35, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-35.doc, RK-30-2016-35, př. 1, RK-30-2016-35, př. 2, RK-30-2016-35, př. 3, RK-30-2016-35, př. 4, RK-30-2016-35, př. 5, RK-30-2016-35, př. 6

36. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-30-2016-36, př. 1, RK-30-2016-36, př. 2, RK-30-2016-36, př. 3, RK-30-2016-36, př. 4, RK-30-2016-36, př. 5, RK-30-2016-36, př. 6, RK-30-2016-36, př. 7, RK-30-2016-36, př. 8, RK-30-2016-36, př. 9, RK-30-2016-36, př. 10.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka a ředitelé středních škol zřizovaných Krajem Vysočina.
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-36.doc, RK-30-2016-36, př. 1, RK-30-2016-36, př. 2, RK-30-2016-36, př. 3, RK-30-2016-36, př. 4, RK-30-2016-36, př. 5, RK-30-2016-36, př. 6, RK-30-2016-36, př. 7, RK-30-2016-36, př. 8, RK-30-2016-36, př. 9, RK-30-2016-36, př. 10

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 -  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o peněžní prostředky z MŠMT na ocenění Evropské jazykové školy Label 2016 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-30-2016-37;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o ocenění Evropské jazykové ceny Label 2016 ve výši 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895504, o částku 50 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Mezinárodního střetnutí „O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-38.doc, RK-30-2016-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši 83 496 190 Kč dle materiálu RK-30-2016-39;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství dle materiálu RK-30-2016-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-30-2016-39, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-30-2016-39, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-39.doc, RK-30-2016-39, př. 1, RK-30-2016-39, př. 2

40. Informace o vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/30/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-40.doc, RK-30-2016-40, př. 1, RK-30-2016-40, př. 2

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1670/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením traktoru Zetor 6211 (reg. zn. PE 68-16) pořízeným v roce 1987, pořizovací cena 112 577 Kč, zůstatková cena 0 Kč a traktoru Zetor 5211 (reg. zn. HB 64-31) pořízeným v roce 1989, pořizovací cena 105 635 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou dle materiálu RK-30-2016-41.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-41.doc

42. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software na dobu delší než jeden rok. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software dle materiálu RK-30-2016-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-42.doc, RK-30-2016-42, př. 1

43. Projektové žádosti projektů Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A a Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit předložení projektových žádostí o podporu do programu IROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: OŠMS, Projektová kancelář
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-43.doc, RK-30-2016-43, př. 1, RK-30-2016-43, př. 2, RK-30-2016-43, př. 3, RK-30-2016-43, př. 4

44. Projektový záměr příspěvkové organizace - OP Zaměstnanost
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací projektového záměru Vysočina Education. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2016-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-44.doc, RK-30-2016-44, př. 1, RK-30-2016-44, př. 2

45. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Vysočina Education
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/30/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Vysočina Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČO: 75140349 a Společností pro kvalitu školy, z.s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-30-2016-45, př. 1 za účelem realizace projektu „Šance pro každého žáka“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-45.doc, RK-30-2016-45, př. 1

46. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1675/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2016-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-46.doc, RK-30-2016-46, př. 1, RK-30-2016-46, př. 2

47. Projektová žádost projektu Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení projektovou žádost o podporu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1676/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o podporu pro projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ dle materiálů RK-30-2016-47, př. 1 a RK-30-2016-47, př. 2 do programu IROP.
odpovědnost: OŠMS, Projektová kancelář
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-47.doc, RK-30-2016-47, př. 1, RK-30-2016-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1677/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 -Dětské domovy o částku 754 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 754 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 168 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 586 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-30-2016-48;
souhlasí
s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: říjen 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-48.doc, RK-30-2016-48, př. 1

49. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1678/30/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2016-49, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 29. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-49.doc, RK-30-2016-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1679/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 860 842,69 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 770 227,67 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 90 615,02 Kč) určenou pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 860 842,69 Kč u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" dle rozhodnutí z Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ/2.2/023/0001189.
odpovědnost: OSV, EO, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-50.doc, RK-30-2016-50, př. 1

51. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1680/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_16_003 materiálu dle materiálu RK-30-2016-51, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-51.doc, RK-30-2016-51, př. 1

52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - úhrada penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/30/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 964 Kč dle materiálů RK-30-2016-52, př. 1, RK-30-2016-52, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině, související s odvodem penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 964 Kč dle platebního výměru č.194/2016 a platebního výměru 195/2016.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-52.doc, RK-30-2016-52, př. 1, RK-30-2016-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 408 669,34 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 365 651,52 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 43 017,82 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 408 669,34 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ dle rozhodnutí z Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ/2.2/037/0001839.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Háj, p. o.
termín: 26. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-53.doc, RK-30-2016-53, př. 1

57. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1683/30/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 404 091,65 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-57.doc

54. Aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1684/30/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit práce na zpracování aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina;
ukládá
OŽPZ zajistit zpracování aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti o částku 175 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o částku 175 tis. Kč na zpracování aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2016-54.doc

59. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 9. 2016, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Libor Joukl        ……...……………………………………Zdeněk Chlád        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2016 dne 20. 9. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 9. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz