Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2009, které se konalo dne 28. 7. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 7. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrhy na zařazení bodu 70. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2009
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 5. Darování pozemků v k. ú. Horní Lhotice a v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
 6. Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
 7. Darování pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
 8. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 9. Uzavření nájemních smluv v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba - most ev. č. 602-047
 10. Budoucí vyřazení silnice III/3921 ze silniční sítě a její převod do vlastnictví obce Petráveč
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 12. Směna pozemků v k. ú. Léskovec a obci Počátky
 13. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
 15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Zboží a obci Habry
 16. Žádost o směnu pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 17. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč
 18. Směna pozemků v k. ú.Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 19. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka , změna usnesení
 20. Souhlas se stavbou - k. ú. a obec Třebíč
 21. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
 22. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
 23. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Třešť
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah
 25. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 26. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
 27. Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny
 28. Zařazení nové akce Úprava pozemku par.č. 5999/3 v k. ú. Velké Meziříčí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 rozpočtu
 29. Darování dešťové kanalizace - k. ú. Helenín, obec Jihlava
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice
 31. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2009
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008
 33. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2009
 34. Fond Vysočiny - projekt FV 031/210/08
 35. Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
 36. Souhlas s uzavřením smluv o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 37. Informace o konkursním řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.
 38. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
 42. Žádost o souhlas s umístěním pamětní desky obětem z řad studentů a učitelů během druhé světové války v budově Gymnázia Jihlava a žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci pamětní desky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství
 43. Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 44. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2009
 45. Nominace zástupce kraje Vysočina do Poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky
 46. Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finančních podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012 pro oblast podpory 3.2
 47. Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve druhém čtvrtletí roku 2009 a návrh prioritních aktivit pro třetí čtvrtletí roku 2009
 48. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
 49. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 50. Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Ouperek
 51. Žádost o finanční dar na provoz polikliniky města Velká Bíteš
 52. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
 53. Pravidla Rady kraje Vysočina pro vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 54. Žádost o dotaci Svazu diabetiků ČR
 55. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol 2009 a příprava ročníku 2009/2010 pro jednání rady kraje č. 24/2009 dne 28. 7. 2009 zpracoval: T. Halačka předkládá: L. Kettner Popis problému: Cílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým lidem
 56. Delegace zástupců zřizovatele do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 57. Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
 58. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na stavbu mostu
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce V. Mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky Quo vadis homo ...societas humana?
 61. Návrh změny akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
 62. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2009
 63. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 20.
 64. II/405 Příseka - Brtnice, výběr zhotovitele stavby
 65. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1
 66. Navýšení částky na předfinancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
 67. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie - zadávací dokumentace
 68. Smlouvy č. 08008853 a č. 08008863 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akcím Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havl
 69. Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009 2013
 70. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 71. Rozprava členů rady
Usnesení 1062/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 30, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1063/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-24-2009-02, př. 1 a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-24-2009-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-02.doc, RK-24-2009-02, př. 1, RK-24-2009-02, př. 2

03. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1064/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodat část pozemku par. č. 904/1 - ovocný sad, v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, ve které se kraj Vysočina zaváže uzavřít kupní smlouvu na převod části pozemku par. č. 904/1 - ovocný sad zastavěného trafostanicí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-03.doc

04. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1065/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemek par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-04.doc

05. Darování pozemků v k. ú. Horní Lhotice a v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
Usnesení 1066/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1020/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 628 m2 v k. ú. Horní Lhotice, obec Kralice nad Oslavou do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 47/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 oddělený dle GP č. 233-824/2009 z pozemku par. č. 47/4 a dále pozemků par. č. 793/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 196 m2, par. č. 793/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2, par. č. 793/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 41 m2 a par. č. 793/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 27 m2 oddělených dle GP č. 232-718/2009 a č. 233-824/2009 z pozemku par. č. 793/1, vše v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, obec Hradec do vlastnictví obce Hradec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 1020/2 - ost. plocha, silnice o výměře 5 628 m2 v k. ú. Horní Lhotice, obec Kralice nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • převést darem pozemky par. č. 47/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 oddělený dle GP č. 233-824/2009 z pozemku par. č. 47/4 a dále pozemky par. č. 793/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 196 m2, par. č. 793/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2, par. č. 793/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 41 m2 a par. č. 793/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 27 m2 oddělené dle GP č. 232-718/2009 a č. 233-824/2009 z pozemku par. č. 793/1, vše v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, obec Hradec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hradec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-05.doc

06. Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
Usnesení 1067/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Panenská Rozsíčka díly a o výměře 8 m2, b o výměře 20 m2, c o výměře 127 m2 oddělené geometrickým plánem č. 195-9/2009 ze dne 22. 4. 2009 z pozemků par. č. 1107/25 a par. č. 2603/1 a sloučené do pozemků par. č. 1107/26, par. č. 2022/1 a par. č. 2603/4, vše v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly a o výměře 8 m2, b o výměře 20 m2, c o výměře 127 m2 oddělené geometrickým plánem č. 195-9/2009 ze dne 22. 4. 2009 z pozemků par. č. 1107/25 a par. č. 2603/1 a sloučené do pozemků par. č. 1107/26, par. č. 2022/1 a par. č. 2603/4 vše v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-06.doc

07. Darování pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
Usnesení 1068/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 117/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 110 m2 v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 117/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 110 m2 v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-07.doc

08. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1069/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 10 Kč/m2/rok v katastrálním území Třebíč, Týn u Třebíče a Pocoucov dle materiálu RK-24-2009-08, př. 1 na dobu určitou a to na dobu dvou let od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-08.doc

09. Uzavření nájemních smluv v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba - most ev. č. 602-047
Usnesení 1070/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2009-09, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 12 Kč/m2/rok a to na dobu 7 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba - most ev. č. 602-047.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-09.doc

10. Budoucí vyřazení silnice III/3921 ze silniční sítě a její převod do vlastnictví obce Petráveč
Usnesení 1071/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Petráveč silnici III/3921 v délce 0,728 km od uzlu 2431A052 po uzel 2431A094 ležící na pozemcích par. č. 596/1 a par. č. 596/2 v k. ú. a obci Petráveč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Petráveč na převzetí vyřazované silnice III/3921 v délce 0,728 km od uzlu 2431A052 po uzel 2431A094 ležící na pozemcích par. č. 596/1 a par. č. 596/2 v k. ú. a obci Petráveč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1072/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-11.doc

12. Směna pozemků v k. ú. Léskovec a obci Počátky
Usnesení 1073/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-12.doc

13. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1074/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Havlíčkův Brod nepojmenovanou smlouvu prokazující městu Havlíčkův Brod právo provést na části pozemku st. par. č. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod stavbu Parkoviště u SPŠS , Havlíčkův Brod;
 • uzavřít s městem Havlíčkův Brod nepojmenovanou smlouvu prokazující městu Havlíčkův Brod právo provést na pozemcích par. č. 1903/89 a par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod stavbu Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-13.doc

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 1075/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Netín díl c o výměře 11 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/1, sloučený do pozemku st. par. 48/3 a díly h o výměře 3 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/1 a ch o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/25 a sloučené do pozemku par. 1541/6, vše v k. ú. a obci Netín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl c o výměře 11 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/1, sloučený do pozemku st. par. 48/3 a díly h o výměře 3 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/1 a ch o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/25 a sloučené do pozemku par. 1541/6, vše v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
 • nabýt darem díl e o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku st. par. č. 48/3 a sloučený do pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-14.doc

15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Zboží a obci Habry
Usnesení 1076/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Habry pozemek par. č. 42/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/5 v k. ú. Zboží a obci Habry;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 42/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/5 v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
 • nabýt darem pozemky par. č. 42/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/2 a par. č. 1066 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2 v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví města Habry do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-15.doc

16. Žádost o směnu pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1077/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-16.doc

17. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč
Usnesení 1078/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-17.doc

18. Směna pozemků v k. ú.Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 1079/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-18.doc

19. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka, změna usnesení
Usnesení 1080/24/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0094/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že v materiálu ZK-02-2009-30, př. 1 se řádek č. 2 nahrazuje materiálem RK-24-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-19.doc

20. Souhlas se stavbou - k. ú. a obec Třebíč
Usnesení 1081/24/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Úprava ulice Na Potoce, Třebíč, kterou bude dotčen mimo jiné pozemek par. č. 324/10 v k. ú. a obci Třebíč;
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Třebíč nepojmenovanou smlouvu prokazující městu Třebíč právo provést stavbu Úprava ulice Na Potoce, Třebíč , na části pozemku par. č. 324/10 v k. ú. a obci Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-20.doc

21. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1082/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-21.doc

22. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
Usnesení 1083/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1, rozepisující položku Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n. P.- oprava oken a elektroinstalace na nový název ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - stavební úpravy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-22.doc

23. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Třešť
Usnesení 1084/24/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Prodejna potravin Třešť - úprava ulice Palackého , kterou bude dotčen pozemek par. č. 4572/1 v k. ú. a obci Třešť ve vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující společnosti A + R s. r. o. právo provést stavbu Prodejna potravin Třešť - úprava ulice Palackého na části pozemku par. č. 4572/1 a silnici II/406 v k. ú. a obci Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a společností A + R s. r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, v níž se tato společnost zaváže po realizaci stavby bezúplatně převést nově vybudovaný odbočovací pruh silnice II/406 včetně zastavěných pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-23.doc

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah
Usnesení 1085/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje Vysočina darovat obci Vlkov pozemky par. č. 1548/2, par. č. 1548/3, par. č. 1557/7, par. č. 1557/8, par. č. 1557/9, par. č. 1557/10, par. č. 1557/11, par. č. 1557/12, par. č. 1557/13, par. č. 1557/14, par. č. 1557/15, par. č. 1557/16, par. č. 1557/17, par. č. 1557/18, par. č. 1557/19, par. č. 1557/20, par. č. 1557/21, par. č. 1622/2 a par. č. 1622/3 všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1548/2 o výměře 318 m2, par. č. 1548/3 o výměře 181 m2, par. č. 1557/7 o výměře 121 m2, par. č. 1557/8 o výměře 151 m2, par. č. 1557/9 o výměře 60 m2, par. č. 1557/10 o výměře 42 m2, par. č. 1557/11 o výměře 43 m2, par. č. 1557/12 o výměře 91 m2, par. č. 1557/13 o výměře 26 m2, par. č. 1557/14 o výměře 283 m2, par. č. 1557/15 o výměře 177 m2, par. č. 1557/16 o výměře 44 m2, par. č. 1557/17 o výměře 41 m2, par. č. 1557/18 o výměře 52 m2, par. č. 1557/19 o výměře 165 m2, par. č. 1557/20 o výměře 61 m2, par. č. 1557/21 o výměře 105 m2, par. č. 1622/2 o výměře 51 m2 a par. č. 1622/3 o výměře 47 m2 všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vlkov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 917/9 o výměře 10 m2, par. č. 1546/17 o výměře 17 m2, par. č. 1546/19 o výměře 11 m2, par. č. 1546/26 o výměře 9 m2 a par. č. 1561/4 o výměře 47 m2, všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví obce Vlkov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-24.doc

25. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1086/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-24-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-25.doc, RK-24-2009-25, př. 1

26. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
Usnesení 1087/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s vlastníky o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2009-26, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
 • uzavřít nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2009-26, př. 2 za cenu stanovenou dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok pro pozemky v k. ú. Lavičky a ve výši 9 Kč/m2/rok pro pozemky v k. ú. Velké Meziříčí a to na dobu 4 měsíců ode dne předání staveniště zhotovitelům staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-26.doc, RK-24-2009-26, př. 1

27. Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny
Usnesení 1088/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-27.doc

28. Zařazení nové akce Úprava pozemku par.č. 5999/3 v k. ú. Velké Meziříčí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 rozpočtu
Usnesení 1089/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Úprava pozemku par. č. 5999/3 v k. ú. Velké Meziříčí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice v sociálních věcech.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-28.doc

29. Darování dešťové kanalizace - k. ú. Helenín, obec Jihlava
Usnesení 1090/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování dešťové kanalizace nacházející se v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat dešťovou kanalizaci nacházející se v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín v rozsahu dle materiálu RK-24-2009-29, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-29.doc

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice
Usnesení 1091/24/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-30.doc

31. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období leden červen 2009. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2009 dle materiálu RK-24-2009-31, př. 1 a materiálu RK-24-2009-31, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-31.doc, RK-24-2009-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/24/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (§ 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008 ve výši 51 165 870 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-32.doc

33. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 v celkové výši 3 154 801 677,91 Kč dle materiálu RK-24-2009-33, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na zvláštní účty za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 v celkové výši 228 719 399,79 Kč dle materiálu RK-24-2009-33, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-33.doc, RK-24-2009-33, př. 1, RK-24-2009-33, př. 2

70. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, zdůvodnila radě kraje předložený návrh Zásad. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-24-2009-70, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-24-2009-70, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-70, RK-24-2009-70, př. 1, RK-24-2009-70, př. 2, RK-24-2009-70, př. 3

34. Fond Vysočiny - projekt FV 031/210/08
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1096/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 031/210/08 dle materiálu RK-24-2009-34, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-34.doc, RK-24-2009-34, př. 1, RK-24-2009-34, př. 2

35. Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení průběžné a závěrečné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • průběžnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu CZ 0012/8 dle materiálu RK-24-2009-35, př. 1;
 • závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu CZ 0012/19 dle materiálu RK-24-2009-35, př. 2.
odpovědnost: obor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 15. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-35.doc

36. Souhlas s uzavřením smluv o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek dané organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1098/24/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2009-36, př. 1 a RK-24-2009-36, př. 2upr1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-36.doc, RK-24-2009-36, př. 1, RK-24-2009-36, př. 2

37. Informace o konkursním řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informace o dosavadním průběhu konkursního řízení na obsazení funkce dané školy. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o dosavadním průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-37.doc

38. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navržených veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných se souhlasem RNDr. Marie Kružíkové, radní kraje pro oblast školství v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-24-2009-38, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-38.doc, RK-24-2009-38, př. 1

39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/24/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nákladního auta Avia A 21.1N valník s plachtou, registrační značka ZR 93-18 z majetku kraje dle návrhu Střední školy technické Žďár nad Sázavou a jeho prodejem zájemci s nejvyšší nabídkou;
 • s bezúplatným převodem traktoru Zetor 7245, registrační značka PE 67-82 a nakladače UNC 061 Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci kraje Vysočina dle návrhu Střední školy Kamenice nad Lipou;
 • s vyřazením traktorů Zetor 7745, registrační značka PE 69-73, ŠT 180N registrační značka PE 80-45, Zetor 7711, registrační značka PE 65-40 a Zetor 12245, registrační značka PE 67-75 z majetku kraje dle návrhu Střední školy Kamenice nad Lipou a jeho prodejem zájemcům s nejvyšší nabídkou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Žďár nad Sázavou, ředitel Střední školy Kamenice nad Lipou
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1102/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 51 tis. Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3231 Základní umělecké školy o částku 15 tis. Kč a § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 36 tis. Kč) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR na program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit dle materiálu RK-24-2009-40;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, IČ 70265429, o částku 15 tis. Kč a pro Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, IČ 64271927, o částku 36 tis. Kč dle materiálu RK-24-2009-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1103/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu v celkové výši 269 476 Kč na rok 2009 a 2010 organizacím zřizovaným krajem Vysočina dle materiálů RK-24-2009-41, př. 1, RK-24-2009-41, př. 2, RK-24-2009-41, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů § 6402 Finanční vypořádání minulých let a výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 156 080 Kč dle materiálu RK-24-2009-41;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem Vysočina ve výši dotace na rok 2009 dle materiálu RK-24-2009-41, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2010 nebo předložit příslušnému orgánu kraje ke schválení jiné opatření za týmž účelem.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 08. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-41.doc, RK-24-2009-41, př. 1, RK-24-2009-41, př. 2, RK-24-2009-41, př. 3

42. Žádost o souhlas s umístěním pamětní desky obětem z řad studentů a učitelů během druhé světové války v budově Gymnázia Jihlava a žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci pamětní desky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1104/24/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s umístěním pamětní desky Židovské obce Brno podle materiálu RK-24-2009-42, př. 1 ve vstupním prostoru budovy ve vlastnictví kraje Vysočina, předané do správy Gymnáziu Jihlava;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč Židovské obci Brno, IČ 49465473, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno, dle materiálu RK-24-2009-42, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 15 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS; EO
termín: 21. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-42.doc, RK-24-2009-42, př. 1, RK-24-2009-42, př. 3

43. Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelům škola a školských zařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1105/24/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat:
 • Mgr. Vlastimilu Čepelákovi, řediteli Gymnázia Žďár nad Sázavou;
 • Mgr. Milanu Novákovi, řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod;
 • Ing. Jaroslavu Kletečkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1;
 • PhDr. Marii Říhové, ředitelce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava;
 • Mgr. Františku Číhalovi, řediteli Střední školy obchodu a služeb Jihlava;
 • Ing. Jaroslavu Doležalovi, řediteli Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice;
 • Mgr. Ivo Teplému, řediteli Střední odborné školy Nové Město na Moravě;
 • Mgr. Boženě Janákové, ředitelce Základní školy Humpolec, Husova 391;
 • Mgr. Ireně Pekařové, ředitelce Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491;
 • PaedDr.. Mileně Vávrové, ředitelce Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou;
 • Jaroslavě Čermákové, ředitelce Junioru - domu dětí a mládeže, střediska volného času, Chotěboř, Tyršova 793;
 • Mgr. Romanu Křivánkovi, řediteli Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace
s účinností od 1. 8. 2009 dle materiálu RK-24-2009-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-43.doc

44. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/24/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2009 dle materiálu RK-24-2009-44, př. 1 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00302) maximálně do výše 80 000 Kč;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje k projednání rozpočtové opatření.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-44.doc, RK-24-2009-44, př. 1, RK-24-2009-44, př. 2

45. Nominace zástupce kraje Vysočina do Poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený materiál. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/24/2009/RK
Rada kraje
nominuje
RNDr. Ing. Martina Černého, MBA. jako zástupce kraje Vysočina do Poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky a Ing. Tomáše Čiháka jeho náhradníkem.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-45.doc, RK-24-2009-45, př. 1

46. Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finančních podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012 pro oblast podpory 3.2
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu nominace výběrové komise. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/24/2009/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, připravit formální změny dokumentu Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a předložit je radě kraje.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-46.doc, RK-24-2009-46, př. 1

47. Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve druhém čtvrtletí roku 2009 a návrh prioritních aktivit pro třetí čtvrtletí roku 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje na vědomí přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve druhém čtvrtletí roku 2009 a návrh prioritních aktivit pro třetí čtvrtletí roku 2009. Projednávání se zúčastnily M. Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu, I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve druhém čtvrtletí roku 2009 popsaných v části popis problému materiálu RK-24-2009-47;
 • návrh aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu pro třetí čtvrtletí roku 2009 popsaných v bodě 2. části návrh řešení materiálu RK-24-2009-47.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-47.doc, RK-24-2009-47, př. 1, RK-24-2009-47, př. 2

48. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o navržené veřejné zakázce malého rozsahu. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1110/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, v období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-24-2009-48.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-48.doc

49. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1111/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 80 000 Kč z kapitoly Regionální rozvoj KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 22734686, dle materiálu RK-24-2009-49, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-49.doc, RK-24-2009-49, př. 1, RK-24-2009-49, př. 2

50. Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Ouperek
R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení návrh na nové vyhlášení přírodní památky Ouperek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1112/24/2009/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 3/2009, o zřízení přírodní památky Ouperek, dle materiálu RK-24-2009-50, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-50.doc, RK-24-2009-50, př. 1

51. Žádost o finanční dar na provoz polikliniky města Velká Bíteš
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout finanční dar městu Velká Bíteš. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1113/24/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dar městu Velká Bíteš dle materiálu RK-24-2009-51, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-51.doc, RK-24-2009-51, př. 1

52. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem neposkytnout finanční dar na úhradu regulačního poplatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dary dle žádostí uvedených v materiálu RK-24-2009-52, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-52.doc

53. Pravidla Rady kraje Vysočina pro vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Pravidel. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1115/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: OZ, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 15. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-53.doc, RK-24-2009-53, př. 1

54. Žádost o dotaci Svazu diabetiků ČR
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje k rozhodnutí žádost o dotaci Svazu diabetiků ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční příspěvek na zajištění dopravy na IV. Rodinnou párty, kterou připravuje Svaz diabetiků ČR na zámku Mníšek pod Brdy v sobotu 15. 8. 2009.
odpovědnost: OZ
termín: 15. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-54.doc, RK-24-2009-54, př. 1

55. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol 2009 a příprava ročníku 2009/2010
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení vyhodnocení daného projektu do škol 2009 a příprava ročníku 2009/2010. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1117/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
způsob provedení šestého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2009/2010, podle předloženého návrhu řešení bod a) a b) a materiálu RK-24-2009-55, př. 2.
ukládá
odboru zdravotnictví předložit do 30. 9. 2009 rozpočet 6. ročníku po přehodnocení způsobu výuky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: do 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-55.doc, RK-24-2009-55, př. 1, RK-24-2009-55, př. 2

56. Delegace zástupců zřizovatele do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1118/24/2009/RK
Rada kraje
deleguje
MUDr. Jiřího Běhounka, zástupce politické strany KDU-ČSL a Ing. Danu Buřičovou, pracovnici oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Ing. Libora Joukla, zástupce politické strany KDU-ČSL a Ing. Jaroslava Jelínka, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek a do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava .
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-56.doc, RK-24-2009-56, př. 1

57. Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu dané veřejné zakázky. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1119/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (evidenční číslo 60031218);
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • zabezpečit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručení písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku;
 • připravit podklady na vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-57.doc

58. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v sídle kraje. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-24-2009-58, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na stavbu mostu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout obci Číchov dotaci na stavbu mostu. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/24/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 1 977 000 Kč na úhradu části nákladů spojených se stavbou mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu RK-24-2009-59, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 977 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 977 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na úhradu části nákladů spojených se stavbou mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu RK-24-2009-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-59.doc, RK-24-2009-59, př. 1, RK-24-2009-59, př. 2

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce V. Mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky Quo vadis homo ...societas humana?
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč ČESKÉ SPOLEČNOSTI ANTROPOLOGICKÉ, Viničná 7, 12844 Praha 2, IČO: 00444642 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním V. Mezinárodního antropologického kongresu Aleše Hrdličky Quo vadis homo ...societas humana? dle materiálu RK-24-2009-60;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 2. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-60.doc, RK-24-2009-60, př. 1, RK-24-2009-60, př. 2

V průběhu jednání odešel T. Škaryd. K bodům 61 66, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

61. Návrh změny akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
Usnesení 1123/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu akcí přílohy D1 dle materiálu RK-24-2009-61, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-61.doc, RK-24-2009-61, př. 1

62. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2009
Usnesení 1124/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-24-2009-62, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-62.doc, RK-24-2009-62, př. 1

63. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 20. 4. 2009 do 30. 6. 2009
Usnesení 1125/24/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 20. 4. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-24-2009-63, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-63.doc, RK-24-2009-63, př. 1

64. II/405 Příseka - Brtnice, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1126/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice dle materiálu RK-24-2009-64, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice uchazeči Sdružení II/405 Příseka - Brtnice, v souladu s materiálem RK-24-2009-64;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-64.doc

65. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1
Usnesení 1127/24/2009/RK
Rada kraje
ruší
zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručit písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 28. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-65.doc

66. Navýšení částky na předfinancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
Usnesení 1128/24/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • změnit usnesení č. 0105/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že se text, který zní: „schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje ve výši max. 38 mil. Kč určený na financování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi“;
nahrazuje textem novým, který zní:
„schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje ve výši max. 52 mil. Kč určený na financování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi“;
 • zavázat se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektu zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-66.doc

67. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie - zadávací dokumentace
E. Janoušková sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zadávací dokumentaci dle materiálů RK-24-2009-67, př. 1, RK-24-2009-67, př. 2, RK-24-2009-67, př. 3, RK-24-2009-67, př. 4, RK-24-2009-67, př. 5, RK-24-2009-67, př. 6, RK-24-2009-67, př. 7.
odpovědnost: Grémium ředitele
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-67.doc, RK-24-2009-67, př. 1, RK-24-2009-67, př. 2, RK-24-2009-67, př. 3, RK-24-2009-67, př. 4, RK-24-2009-67, př. 5, RK-24-2009-67, př. 6, RK-24-2009-67, př. 7

68. Smlouvy č. 08008853 a č. 08008863 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akcím Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení předložené návrhy smluv o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/24/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 08008853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-24-2009-68, př. 1 a smlouvu č. 08008863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-24-2009-68, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-68.doc, RK-24-2009-68, př. 1, RK-24-2009-68, př. 2

69. Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009 - 2013
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1131/24/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009 - 2013 dle materiálu RK-24-2009-69, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 07. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2009-69.doc

71. Rozprava členů rady
V rámci diskuse J. Slámečka, předseda Bezpečnostní Rady kraje Vysočina, J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s materiálem ohledně živelných pohrom způsobených povodněmi, záplavami a vichřicemi v letním období roku 2009.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 8. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2009 dne 28. 7. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 7. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz