Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2009, které se konalo dne 14. 7. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 7. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla, Z. Ryšavého.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
65. Zadání zpracování projektu Rekonstrukce areálu Helenín;
66. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje poskytnutí darů na krytí povodňových škod.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2009
 2. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 3. Stanovení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
 4. Návrh plánu oprav na rok 2009 pro nemocnice zřizované krajem Vysočina
 5. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
 6. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna ceny nabývaných nemovitostí
 7. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice
 8. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš
 10. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 11. Odstranění staveb v k. ú. a obci Horní Cerekev
 12. Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 14. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
 15. Vzdání se předkupního práva k pozemkům v k. ú. Cikháj
 16. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jihlava, k. ú. Staré Hory a v k. ú. Helenín
 18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a Jihlava mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 22. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Syrovice
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
 24. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
 25. Pověření zaměstnanců správce daně
 26. Přihláška kraje Vysočina do soutěže Dobrá rada nad zlato
 27. Vyúčtování dotace kraje na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj a úpravu finančního plánu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2009
 30. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové neinvestiční dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2009
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 35. Změny ve školském rejstříku
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 37. Výprava výběrového týmu kraje Vysočina na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne - změna usnesení č. 0423/10/2009/RK
 38. Fond Vysočiny - vyhodnocení kontroly projektu FV 035/195/08 z GP Sportoviště 2008
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 40. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 41. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Základní uměleckou školu, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
 42. Vývoj v oblasti vzdělávání všeobecných sester v kraji Vysočina
 43. Zapojení kraje do projektu UNIV 2 - Kraje
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 45. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 46. Darovací smlouva - darování vyřazeného PC
 47. Darovací smlouva
 48. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
 49. Projekt LEGESE - převedení zůstatku na zvláštním účtu do FSR
 50. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina V. - eGON Centrum, datové schránky
 51. II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba - výběr nejvhodnější nabídky
 52. II/409 Počátky průtah - výběr nejvhodnější nabídky
 53. Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
 54. II/639 Horní Cerekev - Kostelec, výběr zhotovitele stavby
 55. II/402 Batelov - hr. okresu, výběr zhotovitele stavby
 56. II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov, výběr zhotovitele stavby
 57. II/133 Horní Cerekev - kř. II/602, výběr zhotovitele stavby
 58. II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje, výběr zhotovitele stavby
 59. II/152 Jaroměřice - Hrotovice, výběr zhotovitele stavby
 60. Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 61. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2008
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
 63. Návrh na předložení projektu na zabezpečení systému primární prevence sociálně patologických jevů
 64. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 65. Zadání zpracování projektu Rekonstrukce areálu Helenín
 66. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje poskytnutí darů na krytí povodňových škod
 68. Rozprava členů rady
Usnesení 0995/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Na zasedání se dostavila M. Kružíková. L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0996/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2009-02, př. 1;
jmenuje
s účinností od 15. července 2009 pana MUDr. Leoše Novotného do funkce ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2009-02, př. 2;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat MUDr. Leoši Novotnému, řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2009-02, př. 3;
schvaluje
 • text vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2009-02, př. 4upr1;
 • schéma složení výběrové komise dle materiálu RK-23-2009-02, př. 5upr1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 120 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 120 tis. Kč určenou na výdaje spojené se zveřejněním výběrových řízení na funkci ředitele zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-02.doc, RK-23-2009-02, př. 4, RK-23-2009-02, př. 5

03. Stanovení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnili radě kraje návrh stanovit mimořádnou odměnu řediteli Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/23/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu Ing. Petrovi Mayerovi, dle materiálu RK-23-2009-03, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-03.doc

04. Návrh plánu oprav na rok 2009 pro nemocnice zřizované krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhovaný plán oprav na rok 2009 pro nemocnice kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
plán oprav dlouhodobého nemovitého majetku pro nemocnice zřizované krajem na rok 2009 podle materiálu RK-23-2009-04, př. 1.
odpovědnost: ředitelé nemocnic zřizovaných krajem, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-04.doc, RK-23-2009-04, př. 1

05. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v úhrnné výši 300 000 Kč na provoz okresních pracovišť Národního onkologického registru s rozdělením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 49 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IĆ00090638 ve výši 85 200 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ00511951 ve výši 39 500 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ00842001 ve výši 65 000 Kč;
 • MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, IČ 47441895 ve výši 61 300 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 238 700 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci…….…… ……49 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci………………………….85 200 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci…………………….. 39 500 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci…… .. 65 000 Kč;
při současném snížení  položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 238 700 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 49 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 85 200  Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 39 500 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 65 000 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče spočívající ve zvýšení položky 5212 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám o částku 61 300 Kč s určením pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, IČ 47441895 k zajištění provozu pracoviště Národního onkologického registru v Třebíči při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 61 300 Kč.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Jihlava, p.o., Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnice Pelhřimov, p. o., Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-05.doc

K bodům 06 24, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

06. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1000/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-06.doc

07. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice
Usnesení 1001/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-07.doc

08. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav
Usnesení 1002/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-08.doc

09. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš
Usnesení 1003/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-09.doc

10. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 1004/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 126/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m2, par. č. 824/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m2, par. č. 1074/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m2 a par. č. 1074/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 126/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m2, par. č. 824/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m2, par. č. 1074/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m2 a par. č. 1074/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-10.doc

11. Odstranění staveb v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 1005/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s odstraněním budovy bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 491, budovy bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 584 a budovy bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 585 vše v k. ú. a obci Horní Cerkev;
ukládá
 • Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru majetkovému požádat o vydání rozhodnutí o odstranění budovy bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 491, budovy bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 584 a budovy bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 585, které jsou vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na LV 1089 v k. ú. a obci Horní Cerkev;
 • řediteli Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočiny, příspěvkové organizace zajistit demolici budovy bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 491, budovy bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 584 a budovy bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 585 vše v k. ú. a obci Horní Cerekev a předložit Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru majetkovému doklad o provedené demolici.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-11.doc

12. Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1006/23/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude předána budova bez č. p. stojící na pozemku par. č. st. 3912 v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření této příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-12.doc, RK-23-2009-12, př. 1

13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 1007/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 2433/12 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 287 m2 a pozemky par. č. 2433/14 - ostatní plocha, sinice o výměře 989 m2 a par. č. 2433/15 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3236-60/2006 z pozemku par. č. 2433/8 a pozemky par. č. 3412/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 235 m2, par. č. 3412/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 181 m2, par. č. 3412/5 - ostatní plocha, sinice o výměře 4 m2 a par. č. 3412/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3264-477/2005 z pozemku par. č. 3412, vše v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
 • převést darem pozemek par. č. 2433/12 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 287 m2 a pozemky par. č. 2433/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 989 m2 a par. č. 2433/15 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3236-60/2006 z pozemku par. č. 2433/8 a pozemky par. č. 3412/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 235 m2, par. č. 3412/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 181 m2, par. č. 3412/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 a par. č. 3412/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3264-477/2005 z pozemku par. č. 3412, vše v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3510/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o nové výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 3235-55/2006 z pozemku par. č. 3510/1 o výměře 923 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-13.doc

14. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 1008/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků uvedenými v materiálu RK-23-2009-14 př. 1 jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ 60193336 jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky veřejného komunikačního vedení za podmínek dle materiálu RK-23-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-14.doc

15. Vzdání se předkupního práva k pozemkům v k. ú. Cikháj
Usnesení 1009/23/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k pozemkům par. č. 300 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 685 m2, par. č. 301 - lesní pozemek o výměře 4 038 m2 a par. č. 303/1 - lesní pozemek o výměře 4 847 941 m2 všechny v k. ú. a obci Cikháj ve vlastnictví KINSKÝ Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-15.doc

16. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
Usnesení 1010/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-16.doc

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jihlava, k. ú. Staré Hory a v k. ú. Helenín
Usnesení 1011/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání se statutárním městem Jihlava o vzájemném darování pozemků dle materiálů RK-23-2009-17, př. 1 a RK-23-2009-17, př. 2;
 • zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví statutárního města Jihlava dle materiálu RK-23-2009-17, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-23-2009-17, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-23-2009-17, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-17.doc, RK-23-2009-17, př. 1, RK-23-2009-17, př. 2

18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a Jihlava mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
Usnesení 1012/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 207 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem dle GP č. 5231-30/2009 nově oddělený pozemek par. č. 421/9 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 207 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-18.doc

19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1013/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku a nájemní smlouvy na užívání movitého majetku dle materiálu RK-23-2009-19.
odpovědnost: ředitelka Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-19.doc

20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1014/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2009-20, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-23-2009-20, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných stavbou, jejímiž investory jsou městys Stará Říše, obec Kuřimské Jestřabí a obec Nimpšov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-20.doc, RK-23-2009-20, př. 1

21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1015/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-23-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-21.doc, RK-23-2009-21, př. 1

22. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Syrovice
Usnesení 1016/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Komunikace pro pěší v obci Nové Syrovice, kterou budou částečně dotčeny pozemky par. č. par. č. 1836 a par. č. 1838 v k. ú. a obci Nové Syrovice ve vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo obce Nové Syrovice provést stavbu na části pozemků par. č. 1836 a par. č. 1838 v k. ú. a obci Nové Syrovice;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1836 a par. č. 1838 zastavěných stavbou Komunikace pro pěší v obci Nové Syrovice do vlastnictví obce Nové Syrovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Nové Syrovice, v níž se kraj zaváže darovat část pozemků par. č. 1836 a par. č. 1838 v k. ú. a obci Nové Syrovice a obec Nové Syrovice se zaváže části těchto pozemků zastavěných stavbou přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-22.doc

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
Usnesení 1017/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-23.doc

24. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
Usnesení 1018/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě , kterou budou dotčeny části pozemků par. č. 6005/1, par. č. 6078/1 a 5783/34 v k. ú. a obci Jihlava, které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava smlouvu o výpůjčce částí pozemků par. č. par. č. 6005/1, par. č. 6078/1 a par. č. 5783/34 v k.ú. a obci Jihlava pro účely realizace stavby Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě od 1. 8. 2009 na dobu určitou 10 let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-24.doc

25. Pověření zaměstnanců správce daně
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/23/2009/RK
Rada kraje
pověřuje
zaměstnance kraje Vysočina zařazené do Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu k veškerým úkonům správce daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou:
- úkonů, které jsou zákonem o krajích vyhrazeny radě kraje;
- úkonů, které jsou zákonem o krajích vyhrazeny zastupitelstvu kraje;
- úkonů, podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Organizačním řádem ostatním vedoucím odborů.
odpovědnost: OPKŽÚ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-25.doc

26. Přihláška kraje Vysočina do soutěže Dobrá rada nad zlato
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem přihlásit kraj Vysočina do soutěže o cenu „Dobrá rada nad zlato“. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1020/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zapojení kraje Vysočina do soutěže Dobrá rada nad zlato;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit přihlášku do soutěže Dobrá rada nad zlato dle materiálu RK-23-2009-26, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-26.doc, RK-23-2009-26, př. 1

27. Vyúčtování dotace kraje na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu o využití poskytnuté dotace KOUS. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o čerpání dotace z kapitoly Regionální rozvoj poskytnuté KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 22734686, dle materiálů RK-23-2009-27, př. 1, RK-23-2009-27, př. 2, RK-23-2009-27, př. 3, RK-23-2009-27, př. 4, RK-23-2009-27, př. 5, RK-23-2009-27, př. 6, RK-23-2009-27, př. 7.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-27.doc, RK-23-2009-27, př. 1, RK-23-2009-27, př. 4, RK-23-2009-27, př. 5

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj a úpravu finančního plánu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Holý, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se zapojením volných zdrojů rezervního fondu u této organizace při současném zvýšení § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 3 000 000 Kč z důvodu vytvoření zdrojového krytí úhrad daně z přidané hodnoty placené krajem;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 3 000 000 Kč v souvislosti se zapojením volných zdrojů rezervního fondu k zajištění financování činnosti organizace;
 • upravený finanční plán na rok 2009 u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace včetně peněžních fondů dle materiálu RK-23-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, ředitelka Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-28.doc, RK-23-2009-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2009
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, J. Šmejkal, úředník oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému rozboru čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zjišťování úrovně radioaktivního záření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 111 150 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2009 (dle materiálu RK-23-2009-29, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2009 dle materiálu RK-23-2009-29, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 1 378 590 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2009 (dle materiálu RK-23-2009-29, př. 2);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2009 dle materiálu RK-23-2009-29, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-29.doc, RK-23-2009-29, př. 1, RK-23-2009-29, př. 2

30. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí. Projednávání se zúčastnil J. Šmejkal, úředník oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-30.doc, RK-23-2009-30, př. 1, RK-23-2009-30, př. 2, RK-23-2009-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové neinvestiční dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2009
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil J. Šmejkal, úředník oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové části (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2009 v celkové částce 2 056 140 Kč a její poukázání poškozeným subjektům na základě seznamu poukázaných státních účelových neinvestičních dotací dle materiálu RK-23-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-31.doc, RK-23-2009-31, př. 1

65. Zadání zpracování projektu Rekonstrukce areálu Helenín
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělili radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu na využití nově nabytých nemovitostí v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s využitím nemovitých a movitých věcí v k. ú. Helenín a obci Jihlava, které kraj nabyl v souladu s usnesením č. 0394/06/2007/ZK ve znění usnesení 0362/05/2008/ZK, dle materiálu RK-23-2009-65, př. 1;
ukládá
odboru majetkovému, odboru školství, mládeže a sportu, odboru kultury a památkové péče a ředitelům Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín, Hálkova 42, Střední školy stavební Jihlava, Muzea Vysočiny Jihlava podrobně specifikovat zadání pro zpracování stavebního záměru Rekonstrukce areálu Helenín.
odpovědnost: OM, OŠMS, OKPP, ředitelé organizací dle usnesení
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-65, RK-23-2009-65, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v celkové výši 120 840 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-23-2009-32, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR ve výši 62 700 Kč na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců pro Základní školu Kaliště 43, IČ 75021463;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-23-2009-32, př. 1;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců pro Základní školu Kaliště 43, IČ 75021463 ve výši 62 692 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-32.doc, RK-23-2009-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu na dofinancování evropských projektů v celkové výši 221 550 Kč dle materiálu RK-23-2009-33, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných krajem o celkovou částku 221 550 Kč dle materiálu RK-23-2009-33, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-33.doc, RK-23-2009-33, př. 1, RK-23-2009-33, př. 2, RK-23-2009-33, př. 3, RK-23-2009-33, př. 4

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 ve výši 40 000 Kč na realizaci Republikového finále středních škol v přespolním běhu;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 o částku 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-34.doc, RK-23-2009-34, př. 1

35. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru změn ve školském rejstříku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu RK-23-2009-35, př. 1 kódem 1A,B,C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 8. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-35.doc, RK-23-2009-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v celkové výši 38 180 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2009 dle materiálu RK-23-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-36.doc, RK-23-2009-36, př. 1

37. Výprava výběrového týmu kraje Vysočina na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne - změna usnesení č. 0423/10/2009/RK
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o změně usnesení č. 0423/10/2009/RK. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0423/10/2009/RK ze dne 16. 3. 2009 v části, která zní:
„pokrytí nákladů spojených s účastí výpravy výběrového týmu Vysočiny na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne dle materiálu RK-10-2009-35 z kapitoly Školství, mládeže a sportu v maximální výši 220 tis. Kč",
tak, že text dotčené části uvedeného usnesení se ruší a nahrazuje novým, který zní:
„pokrytí nákladů spojených s účastí výpravy výběrového týmu Vysočiny na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne dle materiálu RK-10-2009-35 z kapitoly Školství, mládeže a sportu v maximální výši 221 000 Kč."
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-37.doc

38. Fond Vysočiny - vyhodnocení kontroly projektu FV 035/195/08 z GP Sportoviště 2008
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1033/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00301) o částku 109 800 Kč a ve zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 109 800 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 109 800 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-23-2009-39, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-39.doc, RK-23-2009-39, př. 1, RK-23-2009-39, př. 2, RK-23-2009-39, př. 3, RK-23-2009-39, př. 4

40. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací na rok 2009. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/23/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-23-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-40.doc, RK-23-2009-40, př. 1

41. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Základní uměleckou školu, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 28. 5. 2009 dle materiálu RK-23-2009-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-41.doc, RK-23-2009-41, př. 1, RK-23-2009-41, př. 2

42. Vývoj v oblasti vzdělávání všeobecných sester v kraji Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o změnách v oblasti vzdělávání všeobecných sester v kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vývoji v oblasti vzdělávání všeobecných sester v kraji Vysočina dle materiálu RK-23-2009-42, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-42.doc, RK-23-2009-42, př. 1

43. Zapojení kraje do projektu UNIV 2 - Kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na zapojení kraje do projektu UNIV 2 Kraje. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu UNIV 2 - Kraje dle materiálu RK-23-2009-43;
vyjadřuje
podporu realizaci projektu UNIV 2 - Kraje dle materiálu RK-23-2009-43 na území kraje Vysočina;
souhlasí
se zapojením organizací zřizovaných krajem Vysočina do projektů UNIV - 2 Kraje dle materiálu RK-23-2009-43;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zabezpečit součinnost s nositelem projektu při realizaci projektu UNIV 2 - Kraje na území kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-23-2009-43.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-43.doc, RK-23-2009-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnout dotaci na podporu účasti na sportovních mistrovstvích níže uvedeným žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Klubu leteckých modelářů, Akad. Práta 561, 675 55 Hrotovice, IČ 64271021 ve výši 23 065 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-23-2009-44, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 ve výši 5 500 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-23-2009-44, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-44.doc, RK-23-2009-44, př. 1, RK-23-2009-44, př. 2, RK-23-2009-44, př. 3

45. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení žádost o prodloužení realizace projektu do 31. 5. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-23-2009-45, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-45.doc, RK-23-2009-45, př. 1, RK-23-2009-45, př. 2

46. Darovací smlouva - darování vyřazeného PC
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k návrhu uzavřít uvedenou darovací smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/23/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OI
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-46.doc

47. Darovací smlouva
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh darovací smlouvy s občanským sdružením ROSKA JIHLAVA. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar občanskému sdružení ROSKA JIHLAVA region. org. Unie Roska v ČR, IČ: 75072769, dle materiálu RK-23-2009-47, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-47.doc, RK-23-2009-47, př. 1, RK-23-2009-47, př. 2

48. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-23-2009-48, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 14. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-48.doc, RK-23-2009-48, př. 1

49. Projekt LEGESE - převedení zůstatku na zvláštním účtu do FSR
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu LEGESE o účelovou dotaci z ERDF ve výši 347 271,21 Kč určenou na financování projektu Legese;
 • převod konečného zůstatku ve výši 455 091,42 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009 na zvláštním účtu LEGESE do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu LEGESE;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu LEGESE ve výši převodu konečného zůstatku 455 091,42 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: OI, OE
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-49.doc, RK-23-2009-49, př. 1

50. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina V. - eGON Centrum, datové schránky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-50.doc

66. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu organizační řád dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
organizační řád dle materiálu RK-23-2009-66, př. 1 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-66, RK-23-2009-66, př. 1

K bodům 51 60, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

51. II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba - výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení 1047/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba dle materiálu RK-23-2009-51, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Pragoprojekt, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754, IČ: 45272387 jako nejvhodnější nabídku podanou ve veřejné zakázce na služby II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-51.doc

52. II/409 Počátky průtah - výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení 1048/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/409 Počátky průtah dle materiálu RK-23-2009-52, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče STRABAG a. s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744 jako nejvhodnější nabídku podanou ve veřejné zakázce na stavební práce na akci II/409 Počátky průtah zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-52.doc

53. Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
Usnesení 1049/23/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 0105/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že se text, který zní:
„ve výši max. 13 mil. Kč určený na financování projektu „II/409 Počátky - průtah“,
nahrazuje textem novým, který zní:
„ve výši max. 15 mil. Kč určený na financování projektu „II/409 Počátky průtah“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-53.doc

54. II/639 Horní Cerekev - Kostelec, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1050/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/639 Horní Cerekev - Kostelec dle materiálu RK-23-2009-54, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/639 Horní Cerekev - Kostelec uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495, 374 04 České Budějovice, IČ 48035599, v souladu s materiálem RK-23-2009-54;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 20. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-54.doc

55. II/402 Batelov - hr. okresu, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1051/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/402 Batelov - hranice okresu dle materiálu RK-23-2009-55, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/402 Batelov - hranice okresu uchazeči EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, v souladu s materiálem RK-23-2009-55;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 20. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-55.doc

56. II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1052/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov dle materiálu RK-23-2009-56, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov uchazeči Sdružení I/38 - Budeč a Štěpkov - Budkov, Brněnská 65, 586 01 Jihlava, v souladu s materiálem RK-23-2009-56;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 20. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-56.doc

57. II/133 Horní Cerekev - kř. II/602, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1053/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 dle materiálu RK-23-2009-57, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599 v souladu s materiálem RK-23-2009-57;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 20. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-57.doc

58. II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1054/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje dle materiálu RK-23-2009-58, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje uchazeči M - SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, IČ 42196868 v souladu s materiálem RK-23-2009-58;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 20. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-58.doc

59. II/152 Jaroměřice - Hrotovice, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 1055/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice dle materiálu RK-23-2009-59, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice uchazeči SKANSKA DS, a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 26271303, v souladu s materiálem RK-23-2009-59;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-59.doc

60. Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
Usnesení 1056/23/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0045/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 90 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „II/152 Jaroměřice Hrotovice“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-60.doc

61. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2008
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2008 dle materiálu RK-23-2009-61, př. 1;
 • návrh přídělu ze zisku za rok 2008 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-23-2009-61, př. 1;
 • převod částky 17 460 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s finančním plánem na rok 2009.
odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-61.doc, RK-23-2009-61, př. 1

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/23/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 150 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora romských poradců kraje Vysočina v roce 2009;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2009 o částku 108 700 Kč.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-62.doc, RK-23-2009-62, př. 1

63. Návrh na předložení projektu na zabezpečení systému primární prevence sociálně patologických jevů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o návrhu na financování části systému primární prevence sociálně patologických jevů z prostředků Evropského sociálního fondu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o obsahu projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů dle materiálů RK-23-2009-63 a RK-23-2009-63, př. 1;
schvaluje
projektovou žádost na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů dle materiálu RK-23-2009-63, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání projektové žádosti projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-63.doc, RK-23-2009-63, př. 1, RK-23-2009-63, př. 2, RK-23-2009-63, př. 3

64. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému zápisu z jednání Škodní a likvidační skupiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/23/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2009 z jednání Škodní a likvidační skupiny (materiál RK-23-2009-64, př. 1);
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-23-2009-64, př. 1;
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 5 072 Kč dle materiálu RK-23-2009-64, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávek ve výši 201 890 Kč dle materiálu RK-23-2009-64, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-23-2009-64, př. 1, z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-23-2009-64, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, Odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-64.doc

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje poskytnutí darů na krytí povodňových škod
V. Novotný upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1061/23/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary obcím na likvidaci následků povodní dle materiálu RK-23-2009-67, př. 1 a dle vzorové smlouvy o poskytnutí daru dle materiálu RK-23-2009-67, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2009-67, RK-23-2009-67, př. 1, RK-23-2009-67, př. 2

68. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 7. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2009 dne 14. 7. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 7. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz