Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2014, které se konalo dne 1. 7. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 7. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Piňose.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
79. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „PD-04-2014, mosty“
80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/34529 Chotěboř ul. 5. května“
81. Navýšení závazné položky absolutního objemu mzdových prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2014
 2. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 22/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 12/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 7. Předání a vyjmutí nemovitostí k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 8. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
 10. Prodej pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
 11. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní pro akci II/353 Počítky - odvodnění komunikace
 12. Změna usnesení 1013/19/2014/RK
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
 16. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín, změna usnesení 0360/05/2013/ZK
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Hvězdoňovice
 18. Darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
 19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
 21. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě
 22. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
 23. Demolice bývalé kotelny v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 24. Návrh na zařazení nové akce Základní škola a Praktická škola Chotěboř - vestavba učeben praktických činností do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 25. Darování pozemků zastavěných silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
 26. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2014
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 28. Systém chytrých kiosků pro Kraj Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
 29. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2014
 30. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
 31. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 33. Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 34. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
 35. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2014 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 36. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2014, komunikace
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-03-2014, komunikace
 40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23
 41. Žádosti o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na projekty dopravní infrastruktury
 42. Žádost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením licenční smlouvy
 43. Změna termínu realizace implementace manažerského informačního systému
 44. Veřejná zakázka Služby servisní podpory systému eMeDocS
 45. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 46. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 47. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 48. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 49. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 50. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 51. Návrh rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 52. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 53. Podnájemní smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 54. Prohlášení zřizovatele pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 55. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 56. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 57. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 58. Podmínky kolektivní smlouvy Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 59. Jmenování ředitele Gymnázia Jihlava na základě konkursního řízení
 60. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 61. Souhlas s uzavřením smluv o umístění a provozu chladících lednic - Střední průmyslová škola Třebíč
 62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení rozpočtu provozních výdajů dětským domovům
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu závazných ukazatelů Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská
 66. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2014
 68. Projektový záměr příspěvkových organizací Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola Třebíč, Cyrilom
 69. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 70. Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 - účast výpravy Kraje Vysočina
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
 73. Změna v dokumentaci projektu Od myšlenky k výrobku
 74. Změna v projektu Badatelská centra pro přírodní vědy
 75. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 76. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
 77. Informace o výjezdním zasedání komise
 78. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 79. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „PD-04-2014, mosty“
 80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/34529 Chotěboř ul. 5. května“
 81. Navýšení závazné položky absolutního objemu mzdových prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
 82. Rozprava členů rady

Usnesení 1198/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace na projekt „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1199/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ANGAŽOVANCI o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013, p.A. Amt der Niederösterrreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109 St. Pölten) ve výši 24 479,00 EUR (667 637,80 Kč);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ANGAŽOVANCI o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce) ve výši 1 440,27 EUR (39 542,61 Kč).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-02.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03 06 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 22/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1200/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 10 908 997,17 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-03.doc

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1201/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 12 785 647,58 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-04.doc

05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 12/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1202/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 890 028,57 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-05.doc

06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1203/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 386 474,76 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-06.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 07 25 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

07. Předání a vyjmutí nemovitostí k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1204/22/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-07.doc, RK-22-2014-07, př. 1

08. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 1205/22/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-22-2014-08, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 331 150 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a uhradit daň z nabytí nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-08.doc, RK-22-2014-08, př. 1, RK-22-2014-08, př. 2

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
Usnesení 1206/22/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-22-2014-09, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-09.doc, RK-22-2014-09, př. 1, RK-22-2014-09, př. 2

10. Prodej pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
Usnesení 1207/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr prodeje pozemku par. č. 250/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 159 m2 a pozemku par. č. 250/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 73 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 219-53/2014 z pozemku par. č. 250/4 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 250/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 159 m2 a pozemek par. č. 250/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 73 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 219-53/2014 z pozemku par. č. 250/4 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. se sídlem Nové Město na Moravě, Maršovice 87, PSČ 592 31, IČ 262 59 044 za kupní cenu 81 200 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-10.doc, RK-22-2014-10, př. 1, RK-22-2014-10, př. 2

11. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní pro akci II/353 Počítky - odvodnění komunikace
Usnesení 1208/22/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-11.doc, RK-22-2014-11, př. 1, RK-22-2014-11, př. 2, RK-22-2014-11, př. 3, RK-22-2014-11, př. 4

12. Změna usnesení 1013/19/2014/RK
Usnesení 1209/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1013/19/2014/RK tak, že v materiálu RK-19-2014-06, př. 2 se u žádosti o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 14 doplňuje pozemek par. č. 282/2 k. ú. Stránecká Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-12.doc

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1210/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2014-13, př. 1 a RK-22-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-13.doc, RK-22-2014-13, př. 1, RK-22-2014-13, př. 2

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1211/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-22-2014-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-22-2014-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí par. č. 2307/1 a 2344/1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-14.doc, RK-22-2014-14, př. 1

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
Usnesení 1212/22/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/411 Dešov, most ev. č. 411-004 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-22-2014-15, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-15.doc, RK-22-2014-15, př. 1

16. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín, změna usnesení 0360/05/2013/ZK
Usnesení 1213/22/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-16.doc

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Hvězdoňovice
Usnesení 1214/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a pozemek par. č. 701/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2, oddělený GP č. 138-3855/2013 z pozemku par. č. 701/1 v k.ú. a obci Hvězdoňovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a pozemek par. č. 701/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2, oddělený GP č. 138-3855/2013 z pozemku par. č. 701/1 v k.ú. a obci Hvězdoňovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-17.doc, RK-22-2014-17, př. 1

18. Darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
Usnesení 1215/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 5192/2, par. č. 5203/26 v k. ú. Moravské Budějovice a par. č. 4210/4 v k. ú. Lažínky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 5192/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 5203/26 - ost. plocha, silnice o výměře 1 782 m2 v k. ú. Moravské Budějovice a par. č. 4210/4 - ost. plocha, silnice o výměře 902 m2 v k. ú. Lažínky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-18.doc, RK-22-2014-18, př. 1

19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1216/22/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-19.doc, RK-22-2014-19, př. 1, RK-22-2014-19, př. 2, RK-22-2014-19, př. 3, RK-22-2014-19, př. 3a

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
Usnesení 1217/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Lesy České republiky, s. p. o majetkoprávním vypořádání pozemků par. č. 712/3 a par. č. 712/4 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemek par. č. 712/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice z vlastnictví obce Slavíkovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-22-2014-20, př. 1 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-20.doc, RK-22-2014-20, př. 1, RK-22-2014-20, př. 2

21. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1218/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 250/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 159 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a pozemku par. č. 3432/36 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 86 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě odděleného GP č. 2779-78/2014 z pozemku par. č. 3432/25 do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • zahájit jednání s:
 • Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o bezplatném převodu pozemku par. č. 3412/4 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • vlastníky pozemku par. č. 214/6 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě o jeho prodeji do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 250/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 159 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a pozemek par. č. 3432/36 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 86 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě oddělený GP č. 2779-78/2014 z pozemku par. č. 3432/25 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3441/4 - ost. plocha, silnice o výměře 2 261 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-21.doc, RK-22-2014-21, př. 1

22. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
Usnesení 1219/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev dle materiálu RK-22-2014-22, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev nabídku uchazeče BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Velké Meziříčí, Karlov 169/88, PSČ 594 01, IČO 25317873;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-22.doc, RK-22-2014-22, př. 1, RK-22-2014-22, př. 2

23. Demolice bývalé kotelny v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1220/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout bezplatnou nabídku společnosti TTS energo s.r.o. s názvem Demolice kotelny Nemocnice Třebíč, dle materiálu RK-22-2014-23, př. 1;
 • udělit plnou moc ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2014-23, př. 2;
 • uzavřít Smlouvu o zajištění demolice kotelny Nemocnice Třebíč dle materiálu RK-22-2014-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-23.doc, RK-22-2014-23, př. 1, RK-22-2014-23, př. 2, RK-22-2014-23, př. 3

24. Návrh na zařazení nové akce Základní škola a Praktická škola Chotěboř - vestavba učeben praktických činností do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1221/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Základní škola a Praktická škola Chotěboř - vestavba učeben praktických činností do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu.
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-24.doc

25. Darování pozemků zastavěných silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
Usnesení 1222/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • neakceptovat nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR na převod pozemků par. č. 1/3 a par.č. 780/2 v k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu a par. č. 913/1 v k.ú. Jívoví z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-22-2014-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-22-2014-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-25.doc, RK-22-2014-25, př. 1, RK-22-2014-25, př. 2

26. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1223/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2014 dle materiálu RK-22-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 10. července 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-26.doc, RK-22-2014-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
M. Kružíková seznámila radu kraje s návrhem zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 940 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 940 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2014, jeho zvýšením o částku 940 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-27.doc

28. Systém chytrých kiosků pro Kraj Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
V. Jáchim, pracovník odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálů RK-22-2014-28, př. 2 a RK-22-2014-28, př. 3;
rozhoduje
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na realizaci projektu tzv. chytrých kiosků pro Kraj Vysočina.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-28.doc, RK-22-2014-28, př. 1, RK-22-2014-28, př. 2, RK-22-2014-28, př. 3

29. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2014
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém rozboru čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 150 000 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-22-2014-29, př. 1;
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-22-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-29.doc, RK-22-2014-29, př. 1

30. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva) v rámci Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/22/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2014-30, př. 1, RK-22-2014-30, př. 2, RK-22-2014-30, př. 3, RK-22-2014-30, př. 4 a RK-22-2014-30, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 4. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-30.doc, RK-22-2014-30, př. 1, RK-22-2014-30, př. 2, RK-22-2014-30, př. 3, RK-22-2014-30, př. 4, RK-22-2014-30, př. 5

31. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lesy a rybníky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 209 760,00 Kč za dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-31.doc

32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace určené na podporu projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 35 053,45 Kč (1 276,76 EUR).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-32.doc

33. Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov bez zámku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2014-33, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2014 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem Hudba pro pohodičku v grantovém řízení Podpora regionů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-33.doc, RK-22-2014-33, př. 1, RK-22-2014-33, př. 2

34. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovení mimořádných odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/22/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2014-34, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-34.doc, RK-22-2014-34, př. 1

35. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2014 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu na rok 2014 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-22-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-35.doc, RK-22-2014-35, př. 1, RK-22-2014-35, př. 2

36. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhy střednědobých plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-22-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-36.doc, RK-22-2014-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí daru obci na zajištění údržby veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1234/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obci z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-22-2014-37, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2014-37, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-37.doc, RK-22-2014-37, př. 1, RK-22-2014-37, př. 2

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2014, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby PD-02-2014, komunikace dle materiálu RK-22-2014-38, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby PD-02-2014, komunikace
 • část 1) - AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218
 • část 2) - AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218
 • část 3) - AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218
v souladu s materiálem RK-22-2014-38, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-38.doc, RK-22-2014-38, př. 1

39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-03-2014, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby PD-03-2014, komunikace dle materiálu RK-22-2014-39, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby PD-03-2014, komunikace
 • část 1) - DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • část 2) - AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218
 • část 3) - AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218
 • část 4) - Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO: 40763439
v souladu s materiálem RK-22-2014-39, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-39.doc, RK-22-2014-39, př. 1

40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1237/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23 dle materiálu RK-22-2014-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23 nabídku uchazeče Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Hudcova 588/70, 621 00 Brno, IČO: 41601645 v souladu s materiálem RK-22-2014-40, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-40.doc, RK-22-2014-40, př. 1

41. Žádosti o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na projekty dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1238/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů II/405 Zašovice - průtah, II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa, II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o podporu projektů II/405 Zašovice - průtah, II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa, II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-41.doc, RK-22-2014-41, př. 1, RK-22-2014-41, př. 2, RK-22-2014-41, př. 3, RK-22-2014-41, př. 4

79. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „PD-04-2014, mosty“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby „PD-04-2014, mosty“ dle materiálu RK-22-2014-79, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „PD-04-2014, mosty“
 • část 1) - Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 62087851
 • část 2) - Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO: 40763439
v souladu s materiálem RK-22-2014-79, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-79.doc, RK-22-2014-79, př. 1

80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/34529 Chotěboř ul. 5. května“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1240/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby „III/34529 Chotěboř ul. 5. května“ dle materiálu RK-22-2014-80, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „III/34529 Chotěboř ul. 5. května“ nabídko podanou společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, v souladu s materiálem RK-22-2014-80, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-80.doc, RK-22-2014-80, př. 1

81. Navýšení závazné položky absolutního objemu mzdových prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navýšení závazné položky absolutního objemu mzdových prostředků vyplacených z hlavní činnosti KSÚSV. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného limitu prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014 o 1 120 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-81.doc, RK-22-2014-81, př. 1

42. Žádost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením licenční smlouvy
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovali radu kraje o žádosti ZZS KV o souhlas s uzavřením licenční smlouvy. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1242/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením dvou licencí výukového programu XVR u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle smlouvy obsažené v materiálu RK-22-2014-42, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-42.doc, RK-22-2014-42, př. 1, RK-22-2014-42, př. 2

43. Změna termínu realizace implementace manažerského informačního systému
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje s návrhem změny termínu implementace manažerského informačního systému včetně termínu pro podání žádosti o poskytnutí investiční dotace u nemocnic. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1243/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0122/03/2014/RK, a to tak, že se v části ukládá ředitelům text:
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu:
 • do 30. 6. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
 • 31. 7. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur.
nahrazuje textem:
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:
 • 30. 9. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
 • 31. 10. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-43.doc, RK-22-2014-43, př. 1, RK-22-2014-43, př. 2

44. Veřejná zakázka Služby servisní podpory systému eMeDocS
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1244/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat v souladu s doporučením hodnotící komise dle materiálu RK-22-2014-44, př. 4 nabídku uchazeče ICZ a.s., IČ: 25145444, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 jako nejvhodnější nabídku na plnění podlimitní veřejné zakázky Služby servisní podpory systému eMeDocS;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-44.doc, RK-22-2014-44, př. 1, RK-22-2014-44, př. 2, RK-22-2014-44, př. 3, RK-22-2014-44, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 45 46 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

45. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1245/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje: Toshiba - Corevision - UZ SAA 350 A, r. v. 1998, pořizovací cena 389.071,- Kč, zůstatková cena 236.034,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-45.doc, RK-22-2014-45, př. 1

46. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1246/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-22-2014-46, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-46.doc, RK-22-2014-46, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 47 50 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání přišel M. Hyský.

47. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1247/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 11. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-47.doc, RK-22-2014-47, př. 1

48. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1248/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního a věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2014-48, př. 1 a RK-22-2014-48, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 11. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-48.doc, RK-22-2014-48, př. 1, RK-22-2014-48, př. 2

49. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1249/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2014-49, př. 1, RK-22-2014-49, př. 2, RK-22-2014-49, př. 3, RK-22-2014-49, př. 4, RK-22-2014-49, př. 5, RK-22-2014-49, př. 6, RK-22-2014-49, př. 7 a RK-22-2014-49, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 11. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-49.doc, RK-22-2014-49, př. 1, RK-22-2014-49, př. 2, RK-22-2014-49, př. 3, RK-22-2014-49, př. 4, RK-22-2014-49, př. 5, RK-22-2014-49, př. 6, RK-22-2014-49, př. 7, RK-22-2014-49, př. 8

50. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1250/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2014-50, př. 1 a RK-22-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-50.doc, RK-22-2014-50, př. 1, RK-22-2014-50, př. 2

51. Návrh rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, podali radě kraje doplňující informace o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 000051 o částku 6 230 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 000051 s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o stejnou částku 6 230 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 230 000 Kč z důvodu převodu prostředků k posílení investičních zdrojů potřebných k financování investičních záměrů nemocnice;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 230 000 Kč k pokrytí investičních záměrů nemocnice.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-51.doc

52. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje ke schválení návrh zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ ČR na účet kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1252/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 2 532 156,50 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 2 532 156,50 Kč, z toho:
  • 356 358,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 1 185 067,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 268 513,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 182 774,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 539 444,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 o částku:
  • 356 358,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 1 185 067,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 268 513,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 182 774,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 539 444,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-52.doc, RK-22-2014-52, př. 1, RK-22-2014-52, př. 2

53. Podnájemní smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovali radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1253/22/2014/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, rozvázat smlouvy obsažené v materiálech RK-22-2014-53, př. 1 a RK-22-2014-53, př. 2, a to bezodkladně, a podat o tom ve lhůtě do 7 kalendářních dnů zprávu odboru zdravotnictví.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-53.doc, RK-22-2014-53, př. 1, RK-22-2014-53, př. 2, RK-22-2014-53, př. 3

54. Prohlášení zřizovatele pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje se záměrem Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1254/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, požádat o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let, který je financován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu, dle žádosti obsažené v materiálu RK-22-2014-54, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2014-54, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-54.doc, RK-22-2014-54, př. 1, RK-22-2014-54, př. 2

55. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2014-55, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-55.doc, RK-22-2014-55, př. 1

56. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2014-56, př. 1 a RK-22-2014-56, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-56.doc, RK-22-2014-56, př. 1, RK-22-2014-56, př. 2

57. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovali radu kraje o návrhu dodatku Smlouvy o revolvingovém úvěru GE Money bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 6 Smlouvy o revolvingovém úvěru GE Money bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2014-57, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-57.doc, RK-22-2014-57, př. 1

58. Podmínky kolektivní smlouvy Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje návrh Kolektivní smlouvy pro r. 2014 2015 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. Předkladatelé doporučení rady akceptovali a požádali o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-58.doc, RK-22-2014-58, př. 1, RK-22-2014-58, př. 2, RK-22-2014-58, př. 3

59. Jmenování ředitele Gymnázia Jihlava na základě konkursního řízení
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/22/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-59.doc

60. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku školství dle materiálů RK-22-2014-60, př. 2 - 51;
rozhoduje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ponechat beze změny plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství uvedených v materiálech RK-22-2014-60, př. 2 - 51.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-60.doc, RK-22-2014-60, př. 1 - 51

61. Souhlas s uzavřením smluv o umístění a provozu chladících lednic - Střední průmyslová škola Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední průmyslové školy Třebíč o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením dvou smluv o umístění a provozu chladící lednice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením 2 smluv o výpůjčce týkajících se umístění a provozu chladící lednice od firmy Bohušovická mlékárna a.s. Praha dle materiálu RK-22-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 1. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-61.doc, RK-22-2014-61, př. 1

62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1261/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2014-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147.
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-62.doc, RK-22-2014-62, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 63 65 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
Usnesení 1262/22/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, organizaci Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591, se sídlem Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy, na realizaci postupového kola soutěže ve výši 20 000 Kč dle materiálu RK-22-2014-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-63.doc, RK-22-2014-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení rozpočtu provozních výdajů dětským domovům
Usnesení 1263/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 260 106 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 260 106 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na úhradu zvýšených výdajů dle materiálu RK-22-2014-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-64.doc, RK-22-2014-64, př. 1, RK-22-2014-64, př. 2

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu závazných ukazatelů Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská
Usnesení 1264/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 142 000 Kč, při současném snížení § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (ÚZ 00307) o částku 142 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 142 000 Kč pro Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936 na pořízení kompenzační pomůcky - schodolez;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 214 618 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-22-2014-65, př. 1;
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou IČO 48895555 na rok 2014 dle materiálu RK-22-2014-65.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, zástupce statutárního orgánu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou, ředitel Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-65.doc, RK-22-2014-65, př. 1

66. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1265/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-22-2014-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-66.doc, RK-22-2014-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1266/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 34 880 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-22-2014-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-67.doc, RK-22-2014-67, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 69 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání přišel Z. Chlád.

68. Projektový záměr příspěvkových organizací Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 1267/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizace; Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí; Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22; Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1; Střední školy stavební Jihlava ICT nás baví dle materiálů RK-22-2014-68, př. 1 a RK-22-2014-68, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-68.doc, RK-22-2014-68, př. 1, RK-22-2014-68, př. 2, RK-22-2014-68, př. 3

69. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Usnesení 1268/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizace Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina dle materiálu RK-22-2014-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-69.doc, RK-22-2014-69, př. 1, RK-22-2014-69, př. 2

70. Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 - účast výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem účasti Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1269/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 14. - 19. 6. 2015 v Plzeňském kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti výpravy Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-70.doc, RK-22-2014-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1270/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 58 506,30 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČO 48895598, o částku 58 506,30 Kč na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-71.doc

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1271/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy 261 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje částku 261 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 261 000 Kč na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami dle materiálu RK-22-2014-72.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: srpen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-72.doc, RK-22-2014-72, př. 1, RK-22-2014-72, př. 2

73. Změna v dokumentaci projektu Od myšlenky k výrobku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu formální změny v monitorovací zprávě v projektu „Od myšlenky k výrobku“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu v monitorovací zprávě projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-22-2014-73.
odpovědnost: OŠMS
termín: 4. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-73.doc, RK-22-2014-73, př. 1, RK-22-2014-73, př. 2

74. Změna v projektu Badatelská centra pro přírodní vědy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem změny v projektové žádosti „Badatelská centra pro přírodní vědy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/22/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se změnami v projektu Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálů RK-22-2014-74, př. 1 a RK-22-2014-74, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-74.doc, RK-22-2014-74, př. 1, RK-22-2014-74, př. 2

75. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/22/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2014-75, př. 1;
rozhoduje
o odkladu pro předložení střednědobého plánu dle čl. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 10/13 v případě ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací, které se slučují k datu 1. 7. 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-75.doc, RK-22-2014-75, př. 1

76. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o záměru předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2014-76, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-76.doc, RK-22-2014-76, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 77 78 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. Informace o výjezdním zasedání komise
Usnesení 1276/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2014 dle materiálu RK-22-2014-77, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-77.doc, RK-22-2014-77, př. 1

78. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Usnesení 1277/22/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2014-78, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2014-78.doc, RK-22-2014-78, př. 1

82. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 7. 2014, v 7:00 hod.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2014 dne 1. 7. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 7. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz