Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2009, které se konalo dne 2. 6. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 6. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
63. Koupě pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
64. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka k. ú. Přibyslav změna usnesení
J. Matějek požádal o stažení bodu 42. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce aktualizace z programu jednání (Zdrojové materiály: RK-19-2009-42.doc,
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2009
 2. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvy zakládající právo stavby pro stavbu cyklostezky v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
 3. Darování pozemku v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
 4. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 6. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov , změna usnesení 0225/04/2008/ZK
 7. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov - zrušení usnesení 0328/05/2009/ZK a nové rozhodnutí
 9. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje - k. ú. a obec Jihlava
 10. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
 11. Veřejná zakázka na služby Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II
 12. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci projektu kraje Vysočina Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 14. Nabytí pozemku pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 15. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec
 16. Nabytí pozemků pro akci II/388 Bobrová - Zvole
 17. Změna usnesení 0078/02/2009/ZK - k. ú. Golčův Jeníkov
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 19. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 21. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 22. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
 23. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ENERGY FUTURE
 24. Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 25. Návrh na odprodej pohledávky za příjemcem podpory z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společného regionálního operačního programu
 26. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 27. Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
 28. Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 29. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012
 30. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008
 31. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 1. kolo
 32. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 33. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
 34. Projekt zajištění Vzdělávání v eGovernmentu s návazností na Technologické centrum kraje Vysočina - spolufinancovaný OP LZZ
 35. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
 36. 2. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 37. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací v sociálních službách kraje Vysočina od 1. 6. 2009
 38. Změna usnesení č. 0487/07/2008/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 39. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice
 40. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, třetí etapa příprava projektů pro období 2010-2013
 41. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 1. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
 2. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 3. Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
 7. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 8. Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč
 9. Memorandum o vzájemné spolupráci
 10. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 11. Změny ve školském rejstříku
 12. Výzvy MŠMT k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 13. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 14. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 15. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 16. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 18. Uvolnění člena Zastupitelstva kraje Vysočina pro výkon funkce předsedy bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
 19. Půjčka na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
 20. Změna Fondu Vysočiny
 21. Koupě pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 22. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka k. ú. Přibyslav změna usnesení
 23. Rozprava členů rady
Usnesení 0799/19/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům odboru majetkového 02 21, 63, 64 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvy zakládající právo stavby pro stavbu cyklostezky v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0800/19/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Cyklostezka k RS Borovinka Bystřice n. Pern. - stavební objekt 04 , kterou bude dotčen pozemek par. č. 1186 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
  • uzavřít mezi krajem Vysočina městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo realizovat stavbu Cyklostezka k RS Borovinka Bystřice n. Pern. - stavební objekt 04 na části pozemku par. č. 1186 v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem;
  • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 1186 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem, kterou se kraj Vysočina zaváže darovat městu Bystřice nad Pernštejnem část pozemku par. č. 1186 k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem dotčenou stavbou cyklostezky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-02.doc

03. Darování pozemku v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
Usnesení 0801/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 257/4 ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2 v k. ú. Bílek a obci Chotěboř nově oddělený geometrickým plánem č. 193-6/2009 ze dne 6. 4. 2009 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. červen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-03.doc

04. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0802/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-04.doc

05. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0803/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření nájemních smluv na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-19-2009-05, př. 2;
 • uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-19-2009-05, př. 3 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření těchto smluv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu RK-19-2009-05, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-05.doc

06. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov, změna usnesení 0225/04/2008/ZK
Usnesení 0804/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0225/04/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2008-21, př. 1, se část týkající se k. ú. Pocoucov pod pořadovými čísly 1 až 17 ruší a nahrazuje se textem dle materiálu RK-19-2009-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-06.doc

07. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0805/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-07.doc

08. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov - zrušení usnesení 0328/05/2009/ZK a nové rozhodnutí
Usnesení 0806/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit usnesení 0328/05/2008/ZK;
 • převést darem:
  • pozemek par. č. 745/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 622 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
  • pozemek par. č. 745/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 598 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
  • pozemek par. č. 745/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
  • pozemek par. č. 772/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
  • pozemek par. č. 772/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
  • pozemek par. č. 772/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2- oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
  • díl c o výměře 25 m2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1 a sloučeného do pozemku par. č. 38;
všechny v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov;
   • nabýt darem díl a o výměře 552 m2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 38 a sloučeného do pozemku par. č. 772/1 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví obce Římov do vlastnictví kraje Vysočina;
   • schválit dodatky č. 258 a č. 259 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů RK-19-2009-08, př. 1 a RK-19-2009-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-08.doc, RK-19-2009-08, př. 1, RK-19-2009-08, př. 2

09. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje - k. ú. a obec Jihlava
Usnesení 0807/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem díl b pozemku par. č. 2250/1 o výměře 8 m2 a díl c pozemku par. č. 5949 o výměře 25 m2, sloučených do nově vzniklého pozemku par. č. 2250/3 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-09.doc

10. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
Usnesení 0808/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 dle materiálu RK-19-2009-10 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-10.doc

11. Veřejná zakázka na služby Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II
Usnesení 0809/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový, odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-11.doc

12. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci projektu kraje Vysočina Vědeckotechnologický park Jihlava 2
Usnesení 0810/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Jihlava jako budoucím prodávajícím a krajem Vysočina jako budoucím kupujícím na pozemky par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 176 400 Kč dle materiálu RK-19-2009-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-12.doc, RK-19-2009-12, př. 1

13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0811/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2009-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. červen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-13.doc, RK-19-2009-13, př. 1

14. Nabytí pozemku pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0812/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-14.doc

15. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec
Usnesení 0813/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek st. par. č. 258/13 - zast. plocha a nádvoří o výměře 368 m2 oddělený GP 399-2009020/2009 z pozemku st. par. č. 258/10, pozemky dle citovaného GP nově označené jako par. č. 927/173 - travní plocha o výměře 796 m2 a par. č. 927/174 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 583 m2, pozemek st. par. č. 259/4 - zast. plocha a nádvoří o výměře 312 m2, dále budovu bez č.p./č.e. - zem. stavba stojící na pozemku dle GP st. par. č. 258/13 a budovu bez č.p./č.e. - adminis. stavba stojící na pozemku st. par. č. 259/4, vše v k. ú. a obci Herálec z vlastnictví Zemědělského obchodního družstva v Herálci, Herálec 134, IČ: 00122335 do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 121 770,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-15.doc

16. Nabytí pozemků pro akci II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0814/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt koupí pozemky pro akci II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu RK-19-2009-16, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/ m2;
 • nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu RK-19-2009-16, př. 2 z vlastnictví obce Zvole, městyse Bobrová a České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-16.doc, RK-19-2009-16, př. 1, RK-19-2009-16, př. 2

17. Změna usnesení 0078/02/2009/ZK - k. ú. Golčův Jeníkov
Usnesení 0815/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0078/02/2009/ZK tak, že text usnesení 0078/02/2009/ZK se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2229/4 o výměře 3 662 m2 vzniklý dle GP 1040-1019/2008 z pozemku par. č. 2229/1, par. č. 346/164 o výměře 744 m2, par. č. 2185/1 o výměře 18 060 m2, par. č. 2663/60 o výměře 1 327 m2 vzniklý z pozemku par. č. 2663/27, par. č. 2347/5 o výměře 143 m2, par. č. 2557/2 o výměře 195 m2, id. 4/5 pozemku par. č. 1020/2 o výměře 103 m2, par. č. 1020/3 o výměře 85 m2, par. č. 1020/4 o výměře 109 m2, par. č. 1020/5 o výměře 912 m2, par. č. 1020/6 o výměře 18 m2 a par. č. 1323/4 o výměře 125 m2, vše v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
  • obdarovaný přebírá případné ekologické závazky s předávanými nemovitostmi spojené a bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a tím, že nebude od dárce požadovat jejich úhradu;
  • převedené pozemky nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům pro silnice II/345, II/130, III/3456, III/0387 a III/33834;
  • v případě, že obdarovaný převede darované pozemky ve lhůtě kratší 10 let od jejich nabytí do vlastnictví třetích osob, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce (ŘSD ČR) do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
schvaluje dodatek č. 307 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 0816/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí zahájení realizace staveb „Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice“ a „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce chodníků, schodiště a hřiště“ v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení položek:
 • Investice ze zdravotnictví ( příloha M4) o částku 31 mil. Kč;
 • Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (příloha M1) o částku 2,5 mil. Kč;
při současném snížení položek:
 • Investice v sociálních věcech (příloha M4) o částku 16,5 mil. Kč;
 • Investice ve školství (příloha M5) o částku 5 mil. Kč;
 • Investice v kultuře (příloha M6)o částku 4 mil. Kč;
 • Činnost regionální správy (§ 6172) o částku 8 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-18.doc

19. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0817/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-19-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-19.doc, RK-19-2009-19, př. 1

20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0818/19/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-19-2009-20, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-19-2009-20, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných stavbou, jejímž investorem je městys Bohdalov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-20.doc, RK-19-2009-20, př. 1

21. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0819/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-21.doc

63. Koupě pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0820/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-63

64. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka k. ú. Přibyslav změna usnesení
Usnesení 0821/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0748/18/2009/RK tak, že původní text:
„Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Přibyslav smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést částečnou rekonstrukci budovy č.p. 15 Přibyslav a přístavbu k této budově na pozemku par. č. st. 23/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přibyslav pro stavbu ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Přibyslav“
se nahrazuje tímto textem:
„Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Přibyslav smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést částečnou rekonstrukci budovy č.p. 15 Přibyslav a přístavbu k této budově na pozemcích par. č. st. 23/1, zastavěná plocha a nádvoří, par. č. 1938 ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 1939 ost. plocha, jiná plocha, par. č. 1657/2 ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 1657/5 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Přibyslav pro stavbu ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Přibyslav“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-64

37. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací v sociálních službách kraje Vysočina od 1. 6. 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh na úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v sociálních službách kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0822/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-37.doc

22. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
Ze zasedání rady kraje se omluvil P. Krčál. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0823/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-22.doc

23. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ENERGY FUTURE
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout půjčku Energetické agentuře Vysočiny za účelem předfinancování daného projektu. Projednávání se zúčastnili I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0824/19/2009/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru majetkovému krajského úřadu kraje Vysočina technicky zajistit spolupráci specifikovanou v materiálu RK-19-2009-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu RK-19-2009-23, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 3.300.000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 3.300.000,- Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí.
odpovědnost: OM, ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-23.doc, RK-19-2009-23, př. 1

24. Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený návrh zastavení přípravy projektu Vědeckotechnologický park Jihlava. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0825/19/2009/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ukončit přípravu projektu Vědeckotechnologický park Jihlava a předložit k CzechInvestu registrační žádost k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • uložit Radě kraje Vysočina zajistit jednání o vypořádání majetkových vztahů se Statutárním městem Jihlava k budově bývalé urologie staré nemocnice s ohledem na to, že nebude zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č .p./č. e. v Jihlavě, na pozemku p. č. 3010;
 • vzít na vědomí postup prací při přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-24.doc, RK-19-2009-24, př. 1

25. Návrh na odprodej pohledávky za příjemcem podpory z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společného regionálního operačního programu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje projednat podmínky možného odprodeje pohledávky za uvedenou společností. Projednávání se zúčastnila Z. Kasalová, úřednice oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout pokračovat v jednáních o postoupení pohledávky ve výši 4 720 000,- Kč za společností m2 54 s. r. o. - v likvidaci, IČ:25558854, se sídlem Březník 254, 675 74 Březník, a to za minimálně 2 360 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-25.doc

26. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projetku. Projednávání se zúčastnila Z. Kasalová, úřednice oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0827/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.1/1/0023 o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 dle materiálu RK-19-2009-26, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-26.doc, RK-19-2009-26, př. 1, RK-19-2009-26, př. 2

27. Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnily Z. Kasalová, úřednice oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, I. Mahelová, ředitelka Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0828/19/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s obsahovým zaměřením projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky;
 • s předložením projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů RK-19-2009-27, př. 3 a RK-19-2009-27, př. 4, Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací;
bere na vědomí
informaci o přípravě projektů Mediální kampaň turistického regionu Vysočina , Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-19-2009-27, př. 2, RK-19-2009-27, př. 5 a RK-19-2009-27, př. 6;
ukládá
 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zajistit zpracování žádosti o projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina a předložit ji radě kraje k rozhodnutí;
 • Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina zajistit zpracování žádostí o projekty Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line a předložit je radě kraje k rozhodnutí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu;
 • převod finančních prostředků ve výši 12 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 12 800 tis. Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem: projekt Vybudování sítě hipotras v částce 2 800 tis. Kč a projekt Marketing turistické nabídky v částce 10 000 tis. Kč;
 • vzít na vědomí znění obsahu projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky předkládaných Vysočina Tourism, příspěvková organizace v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblastí podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů RK-19-2009-27, př. 3RK-19-2009-27, př. 4;
 • rozhodnout:
 • uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Vybudování sítě hipotras dle materiálu RK-19-2009-27, př. 7;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky dle materiálu RK-19-2009-27, př. 8.
odpovědnost: ORR, OKPP, OE
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-27.doc, RK-19-2009-27, př. 1, RK-19-2009-27, př. 2, RK-19-2009-27, př. 3, RK-19-2009-27, př. 4, RK-19-2009-27, př. 5, RK-19-2009-27, př. 6, RK-19-2009-27, př. 7, RK-19-2009-27, př. 8

28. Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu na změnu ve zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila Z. Kasalová, úřednice oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0829/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvková organizace, IČ: 28263693, se sídlem Žižkova 16, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-19-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-28.doc, RK-19-2009-28, př. 1

29. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled kraje na období 2010 až 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0830/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 20010 až 2012 dle materiálu RK-19-2009-29, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 20010 až 2012 dle materiálu RK-19-2009-29, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-19-2009-29, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-29.doc, RK-19-2009-29, př. 1, RK-19-2009-29, př. 2, RK-19-2009-29, př. 3

30. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit závěrečný účet kraje za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0831/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2008 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu RK-19-2009-30, př. 1 a návrh na rozdělení disponibilního zůstatku ZBÚ, jak je uveden v kapitole 1. materiálu RK-19-2009-30, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-30.doc, RK-19-2009-30, př. 1

31. 1. kolo vyhodnocení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0832/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci v úhrnné výši 5 484 252,- Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu RK-19-2009-31, př. 3;
 • schválit v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 3 789 591,- Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 1 694 661,- dle rozpisu dle materiálu RK-19-2009-31, př. 3 s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 5 484 252,- Kč;
schvaluje
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvku na provoz a Investiční dotace - za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje - podle rozpisu dle materiálu RK-19-2009-31, př. 3 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poskytnuty z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje materiálu RK-19-2009-31, př. 3;
 • změnu investičního plánu a provozních nákladů na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálů RK-19-2009-31, př. 2 a RK-19-2009-31, př. 3 v souvislosti s financováním vybavenosti těchto organizací výpočetní technikou z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-31.doc, RK-19-2009-31, př. 1, RK-19-2009-31, př. 2, RK-19-2009-31, př. 3

32. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0833/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-19-2009-32, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-32.doc, RK-19-2009-32, př. 1, RK-19-2009-32, př. 2

33. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0834/19/2009/RK
Rada kraje
navrhuje
zastupitelstvu kraje:
·        odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Zdeňku Markovou, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
·        jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za kraj Vysočina Zdeňka Ryšavého, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
·        navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“:
-        odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Zdeňku Markovou;
-        zvolit za člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za kraj Vysočina Zdeňka Ryšavého;
-        odvolat z kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Josefa Vašíčka a Jaroslava Huňáčka;
-        zvolit za člena kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za kraj Vysočina Drahoslava Oulehlu.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-33.doc, RK-19-2009-33, př. 1

34. Projekt zajištění Vzdělávání v eGovernmentu s návazností na Technologické centrum kraje Vysočina - spolufinancovaný OP LZZ
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0835/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit realizaci projektu Vzdělávání v eGovermentu dle materiálu RK-19-2009-34, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2.894.000,- Kč na zvláštní účet kraje Vzdělávání v eGovermentu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-34.doc, RK-19-2009-34, př. 1

35. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelů nemocnic kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0836/19/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-19-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-35.doc

36. 2. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu vyhlásit druhý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0837/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
  • vyhlášení druhého ročníku celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice. Do této soutěže se mohou přihlásit lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území ČR. Vítězný projekt bude oceněn Cenou hejtmana kraje Vysočina;
  • udělení putovní ceny hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice tomu lůžkovému zdravotnickému zařízení, jehož projekt se na základě vyhodnocení odborné komise umístí na prvním místě celostátní soutěže;
  • udělení replik ceny hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice prvním třem lůžkovým zdravotnickým zařízením, která se na umístí na 1. - 3. místě celostátní soutěže;
 • vzít na vědomí kritéria pro hodnocení projektů přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení uvedená v materiálu RK-19-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-36.doc, RK-19-2009-36, př. 1

38. Změna usnesení č. 0487/07/2008/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0487/07/2008/ZK. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0838/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • změnit usnesení č. 0487/07/2008/ZK, které zní: „Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 200 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 284 699 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč“;
tak, že text se ruší a nahrazuje novým, který zní: „Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 922 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve  výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 175 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč“;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 722 tis. Kč a ve zvýšení § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 722 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-38.doc

39. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-19-2009-39, př. 1,
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice dle materiálu RK-19-2009-39, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-19-2009-39, př. 3;
ukládá
odboru dopravy s silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/405 Příseka - Brtnice na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-39.doc

40. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, třetí etapa příprava projektů pro období 2010-2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem na přípravu krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/19/2009/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu
RK-19-2009-40, př. 1 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česko;
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů:
 • II/129 Cetoraz Jiřičky;
 • II/351, II/410 od II/602 Želetava;
 • II/151, III/15113 od I/38-Budeč+Štěpkov-Budkov;
 • II/354, II/360 Nové Město na Moravě - Svratka + Jimramov Moravec;
 • III/03810 Havlíčkův Brod Přibyslav;
 • Modernizace silniční sítě na hranici okresů Pelhřimov a Jihlava;
 • II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. Kraje;
 • II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2009 2013 dle materiálů RK-19-2009-40, př. 1, RK-19-2009-40, př. 2 a RK-19-2009-40, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů dle materiálu RK-19-2009-40, př. 1 na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu;
 • zavázat se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů dle materiálu RK-19-2009-40, př. 1 zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-40.doc, RK-19-2009-40, př. 1, RK-19-2009-40, př. 2

41. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0841/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-19-2009-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-19-2009-41, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-41.doc, RK-19-2009-41, př. 2

43. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovali radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý, odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazených do kategorie 1, případně do kategorie 2 ve výši min. 15 % nákladů staveb dle materiálu RK-19-2009-43, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-43.doc, RK-19-2009-43, př. 1, RK-19-2009-43, př. 2

44. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s navrhovanou změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2009-44, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-44.doc, RK-19-2009-44, př. 1, RK-19-2009-44, př. 2

45. Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu bezúplatně převést movitý majetek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout městu Telč, IČ 00286745 věcný dar movitého majetku vyňatého ze svěřeného majetku Gymnázia Otakara Březiny a Střední odborné školy Telč dle darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2009-45, př. 3;
 • schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině Gymnázia Otakara Březiny a Střední odborné školy Telč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2009-45, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otakara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: do 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-45.doc, RK-19-2009-45, př. 1, RK-19-2009-45, př. 2, RK-19-2009-45, př. 3, RK-19-2009-45, př. 4

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/19/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání v celkové výši 3 949 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávající činnost základní školy dle materiálu RK-19-2009-46;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání o částku 16 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-46, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj v celkové výši 16 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce v celkové výši 3 933 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-46.doc, RK-19-2009-46, př. 1, RK-19-2009-46, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/19/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků v celkové výši 22 627 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a soukromým školám a školským zařízením dle materiálu RK-19-2009-47;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků o částku 7 000 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 7 000 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-47, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 15 012 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-47, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 615 tis. Kč dle materiálu RK-19-2009-47, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-47.doc, RK-19-2009-47, př. 1, RK-19-2009-47, př. 2, RK-19-2009-47, př. 3

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/19/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu na dofinancování evropského projektu Gymnáziu Pacov, IČ 62540076, ve výši 30 000 Kč;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Gymnázium Pacov, IČ 62540076, o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-48.doc, RK-19-2009-48, př. 1

49. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem návrh trojstranné smlouvy o spolupráci na realizaci daného projektu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálů RK-19-2009-49, př. 2, RK-19-2009-49, př. 3, RK-19-2009-49, př. 4 a RK-19-2009-49, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-49.doc, RK-19-2009-49, př. 1, RK-19-2009-49, př. 2, RK-19-2009-49, př. 3, RK-19-2009-49, př. 4, RK-19-2009-49, př. 5

50. Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na zajištění financování stavebních úprav v pavilonu Energetiky ve Střední průmyslové škole Třebíč. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0849/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • vzít na vědomí informaci o nákladech na stavební úpravy související se zavedením oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč dle materiálu RK19200950,
 • souhlasit s použitím části prostředků kraje určených na zavedení oboru Energetika na úhradu nákladů na stavební úpravy pavilonu Energetiky ve Střední průmyslové škole Třebíč v plné výši a na úhradu nákladů na s tím související stavební projekt v plné výši;
 • změnit část usnesení zastupitelstva kraje č. 0055/01/2009/ZK takto:
část usnesení: „schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině“
nově zní:
„schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině; do skutečných nákladů první etapy projektu nebude zahrnuto navýšení nákladů na stavební úpravy v pavilonu Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč a navýšení nákladů na příslušný stavební projekt nad částku rozpočtovanou v projektové dokumentaci, pokud nebude s ČEZ, a. s. dohodnuto jinak“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-50.doc, RK-19-2009-50, př. 1

51. Memorandum o vzájemné spolupráci
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený materiál týkající návrhu textu memoranda o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a ČEZ, a. s. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/19/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Memoranda o vzájemné spolupráci při péči o všestranný rozvoj území Vysočiny a potřeby jejích občanů dle materiálu RK-19-2009-51, př. 2,
pověřuje
hejtmana kraje Jiřího Běhounka a zmocněnce rady kraje Miloše Vystrčila k projednání textu Memoranda o vzájemné spolupráci při péči o všestranný rozvoj území Vysočiny a potřeby jejích občanů s představiteli ČEZ, a. s.
odpovědnost: J. Běhounek, M. Vystrčil
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-51.doc, RK-19-2009-51, př. 1, RK-19-2009-51, př. 2

52. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem dlouhodobého záměru kraje systémově řešit zřizovatelské funkce v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit záměr převést po dohodě s příslušnými městy nejpozději ke dni 30. 6. 2010 vzdělávací činnost základních uměleckých škol zřizovaných krajem dle materiálu RK-19-2009-52, př. 1 z kraje na města za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích;
 • schválit záměr převést po dohodě s příslušnými městy nejpozději ke dni 30. 6. 2010 školskou službu domů dětí a mládeže zřizovaných krajem dle materiálu RK-19-2009-52, př. 1 z kraje na města za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích;
 • vzít na vědomí orientační harmonogram postupu dle materiálu RK-19-2009-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-52.doc, RK-19-2009-52, př. 1, RK-19-2009-52, př. 2, RK-19-2009-52, př. 3, RK-19-2009-52, př. 4

53. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0852/19/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-19-2009-53, př. 1 kódy 2A,B,C,D,E;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud Rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-19-2009-53, př. 1 kódy 3A, 3B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-53.doc, RK-19-2009-53, př. 1

54. Výzvy MŠMT k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o výzvě MŠMT k předkládání projektů zaměřených na  podporu základního, středního a speciálního vzdělávání a doplnili stanovisko odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0853/19/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o výzvách MŠMT k předkládání individuálních projektů ostatních dle materiálu RK-19-2009-54;
 • přehled možných témat pro krajské individuální projekty ostatní dle materiálu RK-19-2009-54, př. 1;
ukládá
OŠMS koordinovat a ve spolupráci s Vysočina Education nebo jinou příspěvkovou organizací kraje zajistit zpracování projektových záměrů alespoň pro 2 krajské individuální projekty ostatní a jejich předložení radě kraje k posouzení.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-54.doc, RK-19-2009-54, př. 1, RK-19-2009-54, př. 2

55. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení návrh na odměnu členům řídících výborů grantových programů. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0854/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2008 - 31. 5. 2009 dle materiálu RK-19-2009-55, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-55.doc

56. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení návrh na udělení odměn členům výborů a komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0855/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2008 - 31. 5. 2009 dle materiálu RK-19-2009-56, př. 1
a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2008 -
31. 5. 2009 dle materiálu RK-19-2009-56, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-56.doc

57. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0856/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Hluboké, okr. Třebíč, IČ: 00376841;
rozhoduje
poskytnout dar obci Hluboké, okr. Třebíč dle materiálu RK-19-2009-57, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů, položka 5194 Věcné dary o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položka 5194 Věcné dary o částku 25 000 Kč na poskytnutí daru obci Hluboké dle materiálu RK-19-2009-57, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-57.doc, RK-19-2009-57, př. 1, RK-19-2009-57, př. 2, RK-19-2009-57, př. 3

58. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0858/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu RK-19-2009-59, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 101 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 101 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu RK-19-2009-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7.2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-59.doc, RK-19-2009-59, př. 1

60. Uvolnění člena Zastupitelstva kraje Vysočina pro výkon funkce předsedy bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh na uvolnění člena zastupitelstva kraje pro výkon funkce předsedy bezpečnostní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0859/19/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
rada kraje
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-60.doc

61. Půjčka na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s návrhem řešení plánovaného ukončení činnosti státní Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0860/19/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. ve výši 300 000,- Kč dle materiálu RK-19-2009-61, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť za účelem poskytnutí půjčky ve výši 300 000,- Kč s určením pro obecně prospěšnou společnost Stanice Pavlov, o. p. s. na přípravu projektu do Operačního programu životní prostředí.
 • vyjádřit podporu panu Jaroslavu Doležalovi, členovi Zastupitelstva kraje Vysočina, ve výkonu funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-61.doc, RK-19-2009-61, př. 1, RK-19-2009-61, př. 2, RK-19-2009-61, př. 3

62. Změna Fondu Vysočiny
D. Oulehla seznámil radu kraje s navrhovanou systémovou změnou ve Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0861/19/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změny Statutu účelového fondu Vysočiny dle materiálu RK-19-2009-62, př. 1 a doplnění vzorové smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-19-2009-62, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
odpovědnost: LV ZKV
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2009-62.doc, RK-19-2009-62, př. 1, RK-19-2009-62, př. 2

65. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 6. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2009 dne 2. 6. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 6. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz