Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2009, které se konalo dne 26. 5. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 5. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost hejtmana J. Běhounka v úvodu jednání a nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
64. Zjišťovací řízení záměru „Sanace skládky Pozďátky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
65. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
66. Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace
67. Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
a návrh na vyřazení bodu 57. Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření materiál je obsahově totožný s materiálem bodu 61. (Zdrojové materiály: RK-18-2009-57.doc)
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2009
 2. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811
 3. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Mohelno
 5. Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
 6. Uzavření smlouvy zakládající Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou provedení stavby na pozemcích kraje Vysočina
 7. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 8. Uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby III/3992 Krokočín most 3992-1
 9. Uzavření smluv zakládajících právo investorů provést stavbu v rámci přípravy stavby III/4104 Loukovice průtah
 10. Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
 11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 12. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
 13. Koupě pozemku v k. ú. a obci Blatnice - žádosti spoluvlastníků o zvýšení schválených výkupních cen
 14. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
 15. Smlouva o výpůjčce na nemovitý majetek v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 16. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
 17. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemene
 18. Žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky
 19. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Jihlava
 20. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Přibyslav
 21. Studie využití a adaptace objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě
 22. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina IV. - eGON Centrum, datové schránky
 23. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 24. Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
 25. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2008
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 27. Veřejná zakázka na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 28. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 29. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 30. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
 31. Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace
 34. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 35. Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.1/2182
 36. Přihláška kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2009
 37. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 38. Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.1/1110
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí
 41. Tvorba a použití peněžních fondů Střední průmyslové školy Jihlava v roce 2009
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
 43. Stanovení mzdy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
 44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 45. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
 47. Působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
 48. Smlouva o partnerství
 49. Konkurs na funkci ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 52. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009
 53. Opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
 54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o.
 55. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávacích akcí
 56. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 1. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
 2. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
 3. Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
 4. Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
 5. Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
 6. Poradenství pro udržitelnou spotřebu - projekt spolupráce kraje Vysočina se ZO ČSOP Veronica
 7. Zjišťovací řízení záměru „Sanace skládky Pozďátky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 8. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
 9. Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 10. Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 11. Rozprava členů rady
Usnesení 0733/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-7, 11-18 a 20 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811
Usnesení 0734/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností České dráhy, a. s. - vlastníkem pozemku par. č. 2457/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod - vlastníkem pozemku par. č. 2260/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností VČP Net, s. r. o. jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení nízkotlakému plynovodu s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina, jako stavebník a investor vynucené přeložky, který ponese náklady za zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-02.doc

03. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0735/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími povinnými z věcného břemene a:
 • společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení;
 • společností E.ON Česká republika, s.r.o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav vedení vysokého napětí
s tím, že účastníkem smluv bude i kraj Vysočina, jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-18-2009-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-03.doc

04. Prodej pozemku v k. ú. a obci Mohelno
Usnesení 0736/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-04.doc

05. Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 0737/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-05.doc

06. Uzavření smlouvy zakládající Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou provedení stavby na pozemcích kraje Vysočina
Usnesení 0738/18/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami sjezdů S1 a S2 budovaných ČR - Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Žďár nad Sázavou v rámci komplexní pozemkové úpravy, kterými bude dotčen pozemek par. č. 1744 a silnice III/3904 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou jako investorem stavby, krajem Vysočina jako vlastníkem dotčeného pozemku a silnice a obcí Záblatí jako budoucím vlastníkem staveb sjezdů, opravňující ČR - Ministerstvem zemědělství, pozemkový úřad Žďár nad Sázavou vybudovat sjezdy S1 a S2 na silnici III/3904 mimo jiné na pozemku par. č. 1744 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-06.doc

07. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0739/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-07.doc

11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0740/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-18-2009-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-11.doc, RK-18-2009-11, př. 1

12. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
Usnesení 0741/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-12.doc

13. Koupě pozemku v k. ú. a obci Blatnice - žádosti spoluvlastníků o zvýšení schválených výkupních cen
Usnesení 0742/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-13.doc

14. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
Usnesení 0743/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Regulace topného systému na nový název ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce kotelny a vyvážení ÚT .
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 26. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-14.doc

15. Smlouva o výpůjčce na nemovitý majetek v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0744/18/2009/RK
Rada kraje
Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a společností Outulný, a. s., se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ 262 309 92 na budovu bývalé transfuzní stanice v areálu nemocnice Třebíč po dobu realizace stavby Nemocnice Třebíč - pavilon pro matku a dítě.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-15.doc

16. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Usnesení 0745/18/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod sdruženému dodavateli Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171 a TIPASTAV Třebíč s.r.o., Hrotovická 169, Třebíč, IČ 27746402;
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-16.doc

17. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemene
Usnesení 0746/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-17.doc

18. Žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky
Usnesení 0747/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Vysočinou jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 jako budoucím oprávněným z věcného břemene, podle které by byl budoucí oprávněný z věcného břemene oprávněn uložit a provozovat silové vedení VN realizované v rámci stavby Záblatí, obnova VN192 odbočka Osová Bítýška v části pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-18.doc

20. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Přibyslav
Usnesení 0748/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Přibyslav smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést částečnou rekonstrukci budovy č.p. 15 Přibyslav a přístavbu k této budově na pozemku par. č. st. 23/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přibyslav pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-20.doc

08. Uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby III/3992 Krokočín most 3992-1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal o úpravu usnesení předloženého materiálu, spočívající v doplnění názvu příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0749/18/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi obcí Krokočín jako vlastníkem pozemku dotčeného stavbou a Krajskou správou a údržbou silnic kraje Vysočina, příspěvkovou organizací jako investorem zakládající právo Krajské správě a údržbě silnic kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci provést stavbu III/3992 Krokočín most 3992-1 na pozemku v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-08.doc, RK-18-2009-08, př. 1

09. Uzavření smluv zakládajících právo investorů provést stavbu v rámci přípravy stavby III/4104 Loukovice průtah
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal o úpravu usnesení předloženého materiálu, spočívající v doplnění názvu příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0750/18/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi obcí Loukovice, jako vlastníkem pozemků dotčených stavbou a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako investorem zakládající právo Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací provést stavbu III/4104 Loukovice průtah na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-09, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu mezi krajem Vysočina, jako vlastníkem pozemků dotčených stavbou a obcí Loukovice, jako investorem zakládající právo obce Loukovice provést stavbu chodníků na akci III/4104 Loukovice průtah na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-09.doc, RK-18-2009-09, př. 1, RK-18-2009-09, př. 2

10. Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu výkupu pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0751/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-10.doc

19. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o úpravu usnesení předloženého materiálu, spočívající v upřesnění názvu VZP ČR. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0752/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu centrálního parkoviště na částech pozemků par. č. 3942/4 a 3942/11 v k.ú. Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-19.doc

27. Veřejná zakázka na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámily radu kraje se závěry hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0753/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 dle materiálu RK-18-2009-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 37, IČ 47455292, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-27.doc

28. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, předložily radě kraje návrh dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0754/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba dle materiálu RK-18-2009-28, př. 1 a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba dle materiálu RK-18-2009-28, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-28.doc, RK-18-2009-28, př. 1, RK-18-2009-28, př. 2

29. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámily radu kraje se závěry hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0755/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce III/3993 Naloučany - most dle materiálu RK-18-2009-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed, IČ 46342796, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-29.doc

30. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, informovaly radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0756/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-18-2009-30, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi dle materiálu RK-18-2009-30, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-18-2009-30, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-30.doc

31. Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámily radu kraje s předloženým návrhem stanovení platu řediteli KSÚSV. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0757/18/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2009-31, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0758/18/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 dotaci ve výši 82 029 tis. Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 82 029 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Doprava, na § 2212 - Silnice a položku 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s posílením příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, k pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009 dle materiálu RK-18-2009-32;
 • schválit zvýšení Příspěvku na provoz na rok 2009 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o 82 029 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚS Vysočiny
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-32.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0759/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 6 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí v Ústředním kole národní přehlídky ZUŠ ČR;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 4 000 Kč Divadelnímu spol. NaKop Tyjátr, Brněnská 54, 586 01 Jihlava, IČ 70854491, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na celostátní přehlídce Divadelní Děčín;
schvaluje
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na rok 2009 o částku 6 000 Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí v Ústředním kole národní přehlídky ZUŠ ČR.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-26.doc

65. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, seznámily radu kraje s předloženým návrhem stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0760/18/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům organizací na úseku kultury zřizovaných krajem Vysočina, s účinností od 1. 6. 2009, dle materiálů RK-18-2009-65, př. 2-11.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-65.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0761/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČ 70831432 ve výši 92 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-18-2009-40;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 92 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 92 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-40;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí, IČ 70831432, o částku 92 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-18-2009-40.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-40.doc

41. Tvorba a použití peněžních fondů Střední průmyslové školy Jihlava v roce 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0762/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0503/12/2009/RK ze dne 31. 3. 2009 dle materiálu RK-12-2009-27, př. 2, v části týkající se tvorby a použití fondů Střední průmyslové školy Jihlava, IČ 60545992;
schvaluje
tvorbu a použití fondů Střední průmyslové školy Jihlava, IČ 60545992 na rok 2009 dle materiálu RK-18-2009-41, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-41.doc, RK-18-2009-41, př. 1, RK-18-2009-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh na úpravu schváleného rozpočtu a změnu závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0763/18/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední průmyslové škole Třebíč, IČ 66610702, ve výši 79 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-42;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední průmyslové škole Třebíč, IČ 66610702, ve výši 739 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s havárií vodovodního potrubí;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 79 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 79 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 660 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 660 tis. Kč;
 • pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 739 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 79 tis. Kč;
souhlasí
 • s úpravou a použitím investičního fondu Střední průmyslové školy Třebíč, IČ 66610702, za účelem použití dle materiálu RK-18-2009-42;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u Střední průmyslové školy Třebíč, IČ 66610702, za účelem použití dle materiálu RK-18-2009-42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-42.doc, RK-18-2009-42, př. 1

43. Stanovení mzdy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, požádali radu kraje o stanovení mzdy ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0764/18/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mzdu Mgr. Milana Mikuláška, ředitele Plavecké školy Jihlava, Mgr. Jana Puše, ředitele Plavecké školy, krytého bazénu Hájek, Mládežnická 2, Třebíč a Ing. Jana Máchy, ředitele Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálů RK-18-2009-43, př. 1 - př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-43.doc

44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0765/18/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-18-2009-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-44.doc, RK-18-2009-44, př. 1

45. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0766/18/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis o projednání závěrů šetření stížnosti čj. ČŠI 569/08-11 a závěrů vyplývajících z inspekční zprávy čj. ČŠI-51/09-11 s ředitelkou Dětského domova, Senožaty 199, Mgr. Evou Strakovou ze dne 4. 5. 2009, dle materiálu RK-18-2009-45, př. 94;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, s účinností od 1. 6. 2009, dle materiálů RK-18-2009-45, př. 1-92.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0767/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČ 62540050, ve výši podílu školy, maximálně 400 tis. Kč na vybavení domova mládeže dle materiálu RK-18-2009-46;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 400 tis. Kč;
 • pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu, IČ 62540050, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 400 tis. Kč;
souhlasí
s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, IČ 62540050, dle materiálu RK-18-2009-46.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-46.doc

47. Působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0768/18/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informace o působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010 dle materiálu RK-18-2009-47;
 • pokrytí části nákladů spojených s působením lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010 z rozpočtu kraje dle materiálu RK-18-2009-47;
schvaluje
dopis hejtmana kraje adresovaný prezidentu Champagne-Ardenne dle materiálu RK-18-2009-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-47.doc, RK-18-2009-47, př. 1

48. Smlouva o partnerství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s návrhem Smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/18/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Výzkumným ústavem pro chov skotu, s.r.o., se sídlem Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13, IČ: 49608851 a Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč, IČ: 60418460 dle materiálu RK-18-2009-48, př. 1 za účelem realizace projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0157 Rozvoj lidského potenciálu v aplikovaném zemědělském výzkumu .
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-48.doc, RK-18-2009-48, př. 1, RK-18-2009-48, př. 2

49. Konkurs na funkci ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/18/2009/RK
Rada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu, vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-49.doc

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. Na jednání se dostavil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 117 878 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-18-2009-50, př. 12.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-50.doc, RK-18-2009-50, př. 1, RK-18-2009-50, př. 2, RK-18-2009-50, př. 3, RK-18-2009-50, př. 4, RK-18-2009-50, př. 5, RK-18-2009-50, př. 6, RK-18-2009-50, př. 7, RK-18-2009-50, př. 8, RK-18-2009-50, př. 9, RK-18-2009-50, př. 10, RK-18-2009-50, př. 11, RK-18-2009-50, př. 12

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na podporu pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 185 020 Kč a ve zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 185 020 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 199 020 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-18-2009-51, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-51.doc, RK-18-2009-51, př. 1, RK-18-2009-51, př. 2, RK-18-2009-51, př. 3, RK-18-2009-51, př. 4, RK-18-2009-51, př. 5

21. Studie využití a adaptace objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o záměru zadání přípravné studie na využití objektu v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0773/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zadání přípravné studie objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě s prioritním využitím pro účely spisovny KrÚ, zázemí pro ICT, krizové řízení s prověřením možnosti umístění stravovacího provozu a dalšího administrativního zázemí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-21.doc

22. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina IV. - eGON Centrum, datové schránky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje aktualizovaný informativní materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0774/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-22.doc

23. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje variantní návrh na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty č. 1.
Usnesení 0775/18/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech dle materiálu RK-18-2009-23, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 154 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 154 800 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 154 712 Kč na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu RK-18-2009-23, př. 2;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu RK-18-2009-23, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-23.doc, RK-18-2009-23, př. 1, RK-18-2009-23, př. 2, RK-18-2009-23, př. 2a, RK-18-2009-23, př. 3

24. Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhy termínů pro jednání v II. pololetí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/18/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 26. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-24.doc

25. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2008
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru pro vítěze soutěže Stavba Vysočiny 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-25.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí a ekonomický odbor
termín: 15. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-33.doc

34. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření pro přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0779/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 200 968,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 136,50,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-34.doc

35. Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.1/2182
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-35.doc

36. Přihláška kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje se záměrem zapojení kraje Vysočina do soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě v roce 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0781/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zapojení kraje Vysočina do soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě v roce 2009 v kategorii bronzového stupně ceny Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit přihlášku do této soutěže dle materiálu RK-18-2009-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-36.doc, RK-18-2009-36, př. 1

37. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.2/1/0004 o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.02 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-18-2009-37, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-37.doc, RK-18-2009-37, př. 1, RK-18-2009-37, př. 2

38. Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.1/1110
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/18/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/18/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) a výdajů (kapitola Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o finanční prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-39.doc

66. Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelky p. o. Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0785/18/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelce příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace, s účinností od 1. 4. 2009 dle materiálu RK-18-2009-66, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-66.doc

67. Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0786/18/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a nařízení vlády č. 130/Sb., plat ředitelce příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálu RK-18-2009-67, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-67.doc

52. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/18/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009 dle materiálu RK-18-2009-52, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 26. květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-52.doc, RK-18-2009-52, př. 1

53. Opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem opatření pro řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic. V průběhu jednání odešli M. Kružíková a T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o nabytí majetku do vlastnictví:
 • v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o bezúplatném převodu do vlastnictví:
 • uzavřít:
  • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací;
  • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací;
  • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 3 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací;
  • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 4 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací;
  • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 5 mezi Vysočinou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací;
bere na vědomí
postup účtování nabytí vlastnického práva k dlouhodobého movitého majetku do vlastnictví nemocnic dle materiálu RK-18-2009-53, př. 16;
ukládá
ředitelům nemocnic provést fyzickou inventuru nabytého dlouhodobého movitého majetku do vlastnictví a záznam o výsledku zaslat na odbor zdravotnictví.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-53.doc, RK-18-2009-53, př. 1, RK-18-2009-53, př. 2, RK-18-2009-53, př. 3, RK-18-2009-53, př. 4, RK-18-2009-53, př. 5, RK-18-2009-53, př. 6, RK-18-2009-53, př. 7, RK-18-2009-53, př. 8, RK-18-2009-53, př. 9, RK-18-2009-53, př. 10, RK-18-2009-53, př. 11, RK-18-2009-53, př. 12, RK-18-2009-53, př. 13, RK-18-2009-53, př. 14, RK-18-2009-53, př. 15, RK-18-2009-53, př. 16, RK-18-2009-53, př. 17

54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 726 tis. Kč za účelem zabezpečení provozu LSPP v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 726 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00058) o stejnou částku 726 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 726 tis. Kč za účelem zabezpečení provozu LSPP v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009;
ukládá
 • ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace vypracovat analýzu vytíženosti poskytování LSPP za rok 2009 v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí včetně návrhu řešení na zabezpečení této služby v roce 2010 v termínu do 15. 10. 2009;
 • odboru zdravotnictví předložit radě kraje podrobný rozbor poskytování LSPP v kraji Vysočina v termínu do 31. 10. 2009.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-54.doc

55. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávacích akcí
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0790/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., IČ 00842001 ve výši 30 tis. Kč za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním odborného semináře Kvalita a bezpečí zdravotní péče dle nového vydání akreditačních standardů SAK ČR;
 • Nemocnici Pelhřimov, p. o., IČ 00511951 ve výši 80 tis. Kč za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním celostátní odborné konference Pelhřimovské chirurgické dny, Národní konference následné ošetřovatelské péče a Regionální konference následné ošetřovatelské péče;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 80 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, p. o., při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 80 tis. Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5167 Služby školení a vzdělávání o stejnou částku 30 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., o částku 30 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného semináře Kvalita a bezpečí zdravotní péče dle nového vydání akreditačních standardů SAK ČR;
  • Nemocnice Pelhřimov, p. o., o částku 80 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborné konference Pelhřimovské chirurgické dny (40 tis. Kč), Národní konference následné ošetřovatelské péče (25 tis. Kč) a Regionální konference následné ošetřovatelské péče (15 tis. Kč).
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o.
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-55.doc, RK-18-2009-55, př. 2

56. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým materiálem a požádali o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dodávka kardiostimulátorů pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/18/2009/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Tomáše Škaryda, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Jaroslava Doležala, zástupce politické strany KSČM a Ing. Jaroslava Jelínka, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dodávka kardiostimulátorů pro Nemocnici Havlíčkův Brod pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 8. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-56.doc

58. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o záměru Nemocnice Třebíč o uzavření smlouvy o úvěru formou kontokorentu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0792/18/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. dle materiálu RK-18-2009-58, př. 1 a s podmínkami zajištění;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • zaslat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice, údaje o výšce úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za zdravotní pojišťovnou;
 • po obdržení zálohové platby od zdravotní pojišťovny zaslat na odbor zdravotnictví kopii stavu bankovního účtu - doklad o splacení dluhu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-58.doc

59. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, požádali radu kraje o stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0793/18/2009/RK
Rada kraje
stanoví
 • v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., plat Ing. Josefu Čekalovi, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-59, př. 2upr1;
 • v souladu s nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši, dle materiálu RK-18-2009-59, př. 4upr1;
 • v souladu s nařízením vlády č. 133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům dotčených příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši, dle materiálu RK-18-2009-59, př. 6upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-59.doc

60. Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje upravený materiál navrhující poskytnutí neinvestiční dotace pro Dětské centrum Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0794/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00380695 ve výši 1 190 tis. Kč na krytí dopadů změn v souvislosti s nově vzniklými náklady;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3529 Ostatní ústavní péče a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 190 tis. Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 190 tis. Kč;
finanční plán výnosů a nákladů na rok 2009 Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-60, př. 1;
tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2009 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-60, př. 1;
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2009 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 190 tis. Kč na krytí dopadů změn v souvislosti s nově vzniklými náklady na konečnou výši 16 705 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-60, př. 1;
stanoví
u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009 „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-18-2009-60, př. 1, jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
s případným použitím rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace:
k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
ukládá
ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace:
promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2009, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce tohoto čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009;
zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-60.doc, RK-18-2009-60, př. 1

61. Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí neinvestiční dotace pro Dětský domov Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, IČ 70520283, ve výši 552 tis. Kč na krytí dopadů změn v souvislosti s nově vzniklými náklady;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 552 tis. Kč s určením pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 552 tis. Kč;
 • finanční plán výnosů a nákladů na rok 2009 Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2009 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 552 tis. Kč na konečnou výši 10 574 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
stanoví
u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009 závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1, jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelku Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
ukládá
ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace:
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2009, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce tohoto čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-61.doc, RK-18-2009-61, př. 1

62. Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, informovala radu kraje o rozhodnutí náměstka hejtmana o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0796/18/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie dle materiálu RK-18-2009-62, př. 2;
ukládá
ředitelům všech příspěvkových organizací, s výjimkou nemocnic, přistoupit ke smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání.
odpovědnost: Grémium ředitele
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-62.doc

63. Poradenství pro udržitelnou spotřebu - projekt spolupráce kraje Vysočina se ZO ČSOP Veronica
Z. Ryšavý podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí a L. Vávrová, pracovnice oddělení integrované prevence a EIA. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/18/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu Poradenství pro udržitelnou spotřebu se ZO ČSOP Veronica, dle materiálu RK-18-2009-63, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-63.doc, RK-18-2009-63, př. 1, RK-18-2009-63, př. 2

64. Zjišťovací řízení záměru „Sanace skládky Pozďátky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý informoval radu kraje o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Sanace skládky Pozďátky“. Jednání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí a L. Vávrová, pracovnice oddělení integrované prevence a EIA. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0798/18/2009/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „Sanace skládky Pozďátky“ dle materiálu RK-18-2009-64, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 27. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2009-64.doc, RK-18-2009-64, př. 1

68. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 6. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2009 dne 26. 5. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 5. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz