Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2014 konaného dne 16. 12. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 16. 12. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byla omluvena J. Fischerová. Dále omluvil pozdější příchod L. Vlčka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
79. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě;
80. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci;
81. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015;
82. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015;
83. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015.
Dále byl zastupitelům kraje předložen návrh na stažení bodu 05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Jeřišno o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod (Zdrojové materiály: ZK-07-2014-05.doc, ZK-07-2014-05, př. 1, ZK-07-2014-05, př. 2, ZK-07-2014-05, př. 3) z programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
 1. Stanovení důležitých termínů na rok 2015
 2. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 3. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 4. Náhrada výdělku
 5. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015 (VIP akce)
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace a zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na vybavení hematologie a transfuziologie
 7. Odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
 8. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
 9. Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice - Okrouhlice
 10. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015
 11. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice - průtah
 12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš pro společné zadání veřejné zakázky na služby Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš, projektová dokumentace
 13. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - změna č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
 14. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 15. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
 16. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12815 v k. ú. Brná
 18. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
 20. Majetkoprávní vypořádání po akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
 21. Prodej pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 23. Výkup pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
 24. Darování pozemku - k. ú. Nárameč
 25. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
 27. Koupě pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
 28. Převod nemovitého majetku v k. ú. Pacov
 29. Výkup pozemků pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Českých drah, a. s.
 30. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 31. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 32. Dodatek Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0479/07/2008/ZK
 34. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0463/06/2009/ZK
 35. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0197/03/2009/ZK
 36. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK
 37. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 38. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 39. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 40. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 41. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Humpolec do hospodaření
 42. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k. ú. Dolní Radslavice
 43. Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
 44. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
 45. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Pacov do hospodaření
 46. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 47. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky
 49. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
 50. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
 51. Schválení zásad zastupitelstva a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU
 52. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 53. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
 54. Projekt BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
 58. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 59. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
 60. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
 62. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 63. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
 64. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 65. Návrh na podporu provozu Senior Pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 66. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
 67. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
 68. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 69. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
 70. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 71. Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 72. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“
 74. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 75. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 76. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 77. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 78. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 79. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0547/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Bradáč, Jan Slámečka.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0548/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Františka Bradáče a Jana Slámečku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil L. Vlček. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o vyjádření k následujícím bodům:
 • Informace o řešení 10 P z roku 2012 (RK-34-2014-49);
 • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (RK-35-2014-42);
 • Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k situaci v lokalitě Brzkov (ZK-06-2014-80).
M. Vystrčil požádal o doplňující informace k usnesení 0546/06/2014/ZK.
R. Černý požádal o podrobnější informace k materiálu „Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice“ (RK-26-2014-33).
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, Z. Kadlec, M. Hyský, V. Novotný, L. Joukl.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 2, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-02.doc, ZK-07-2014-02, př. 1, ZK-07-2014-02, př. 2, ZK-07-2014-02, př. 3

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0550/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-03.doc, ZK-07-2014-03, př. 1, ZK-07-2014-03, př. 2, ZK-07-2014-03, př. 3

04. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0551/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2014-04, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-04, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2015 dle materiálu ZK-07-2014-04, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-04, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-04.doc, ZK-07-2014-04, př. 1, ZK-07-2014-04, př. 2, ZK-07-2014-04, př. 2a, ZK-07-2014-04, př. 3, ZK-07-2014-04, př. 4, ZK-07-2014-04, př. 4a

06. Stanovení důležitých termínů na rok 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí termíny jednání a významných akcí v roce 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0552/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-06.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-06.doc

07. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0553/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2014 - 30. 11. 2014 dle materiálu ZK-07-2014-07, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-07.doc, ZK-07-2014-07, př. 1

08. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit odměny pro členy výborů a komisí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0554/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2014 - 30. 11. 2014 dle materiálu ZK-07-2014-08, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2014 - 30. 11. 2014 dle materiálu ZK-07-2014-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-08.doc, ZK-07-2014-08, př. 1, ZK-07-2014-08, př. 2

09. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovit podmínky a výši paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva kraje na období 1. 1. 2015 31. 12. 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0555/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2014-09.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-09.doc

10. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015 (VIP akce)
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace z rozpočtu kraje na pořádání VIP akcí v roce 2015 žadatelům podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0556/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-10.doc, ZK-07-2014-10, př. 1, ZK-07-2014-10, př. 2, ZK-07-2014-10, př. 3, ZK-07-2014-10, př. 4, ZK-07-2014-10, př. 5

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace a zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na vybavení hematologie a transfuziologie
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k navrhovanému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0557/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu ZK-07-2014-11, př. 6;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 8 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 8 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 8 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o 8 200 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-11.doc, ZK-07-2014-11, př. 1, ZK-07-2014-11, př. 2, ZK-07-2014-11, př. 3, ZK-07-2014-11, př. 4, ZK-07-2014-11, př. 5, ZK-07-2014-11, př. 6

12. Odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odůvodnění významné veřejné zakázky k danému projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0558/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky dle materiálu ZK-07-2014-12, př. 1;
pověřuje
hejtmana Kraje Vysočina rozhodnout o změnách odůvodnění významné veřejné zakázky, bude-li to nezbytné v souvislosti s výsledky připomínkového řízení řídícího orgánu k zadávací dokumentaci; změnou nesmí dojít ke změně hlavního předmětu a účelu veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-12.doc, ZK-07-2014-12, př. 1, ZK-07-2014-12, př. 2

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0559/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 50 716 501,20 Kč v souvislosti s vrácením 1. části půjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-78.doc

13. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem krajského rozpočtu na rok 2015.
M. Houška ve svém příspěvku ocenil velmi dobrou přípravu rozpočtu kraje. Dále tlumočil opětovné negativní stanovisko politického klubu KDU-ČSL k výdajům na platy uvolněných předsedů finančního výboru, legislativního výboru a bezpečnostní komise.
Z tohoto důvodu zastupitelé klubu KDU-ČSL nepodpoří návrh rozpočtu kraje na rok 2015.
O. Benc odůvodnil nespokojenost s předkládanou verzí návrhu rozpočtu a přednesl negativní stanovisko politického klubu ODS k výdajům na uvolněné funkce v legislativním výboru, finančním výboru a bezpečnostní komisi.
Rovněž R. Černý vyjádřil nesouhlas s předloženým návrhem rozpočtu kraje na rok 2015.
M. Pačiska sdělil doporučující stanovisko rozpočtové komise k návrhu rozpočtu kraje. Z. Dobrý tlumočil kladné stanovisko finančního výboru k návrhu rozpočtu kraje.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0560/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2014-13, př. 1 Rozpočet kraje 2015;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2015 materiálu ZK-07-2014-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2015, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Evropské projekty;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2014-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2015, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy:
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-13.doc, ZK-07-2014-13, př. 1, ZK-07-2014-13, př. 2, ZK-07-2014-13, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 20 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice - Okrouhlice
Usnesení 0561/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-14.doc, ZK-07-2014-14, př. 1

15. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015
Usnesení 0562/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-07-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-15.doc, ZK-07-2014-15, př. 1

16. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice - průtah
Usnesení 0563/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • zrušit usnesení 0430/05/2014/ZK o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice;
   • uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE dle materiálu ZK-07-2014-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-16.doc, ZK-07-2014-16, př. 1

17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš pro společné zadání veřejné zakázky na služby Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš, projektová dokumentace
V souvislosti s projednávaným materiálem T. Kučera oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0564/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš dle materiálu ZK-07-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-17.doc, ZK-07-2014-17, př. 1

18. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - změna č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Usnesení 0565/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se změnou č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu ZK-07-2014-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-18.doc, ZK-07-2014-18, př. 1

19. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0566/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1204 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-19.doc, ZK-07-2014-19, př. 1

20. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
Usnesení 0567/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 290 003 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 300 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-20.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 21 53 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
Usnesení 0568/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků par. č. 760/1, par. č. 760/4 a par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-21.doc, ZK-07-2014-21, př. 1

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12815 v k. ú. Brná
Usnesení 0569/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-22, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-22.doc, ZK-07-2014-22, př. 1, ZK-07-2014-22, př. 2

23. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0570/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 783/3 o výměře 147 m2, par. č. 793/8 o výměře 46 m2, par. č. 793/9 o výměře 29 m2, díl b, díl d, díl i a díl l zaměřené geometrickým plánem č. 143-75/2014 z pozemků par. č. 783/1 a 793/1 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-23, př. 1 za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-23.doc, ZK-07-2014-23, př. 1, ZK-07-2014-23, př. 2

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0571/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1370/9 o výměře 147 m2 oddělený geometrickým plánem č. 980-32/2014 z pozemku par. č. 1370/1 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
schvaluje
dodatek č. 1197 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-24.doc, ZK-07-2014-24, př. 1, ZK-07-2014-24, př. 2, ZK-07-2014-24, př. 3

25. Majetkoprávní vypořádání po akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
Usnesení 0572/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-25, př. 1 v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-25, př. 2 v k. ú. Batelov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem osvětlení přechodu pro chodce v hodnotě 98 174,10 Kč situovaného na pozemcích par. č. 1099 a par. č. 2374/1 v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
schvaluje
 • dodatek č. 1198 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-25, př. 3;
 • dodatek č. 1199 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-25, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-25.doc, ZK-07-2014-25, př. 1, ZK-07-2014-25, př. 2, ZK-07-2014-25, př. 3, ZK-07-2014-25, př. 4, ZK-07-2014-25, př. 5, ZK-07-2014-25, př. 6

26. Prodej pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
Usnesení 0573/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 250/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 159 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. se sídlem Nové Město na Moravě, Maršovice 87, PSČ 592 31, IČ 262 59 044 za kupní cenu 55 650 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1200 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-26.doc, ZK-07-2014-26, př. 1, ZK-07-2014-26, př. 2, ZK-07-2014-26, př. 3

27. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0574/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3187/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, par. č. 3187/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 264 m2, par. č. 3187/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 502 m2 a par. č. 3187/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 173 m2, oddělené GP č. 622-564/2014 z pozemku par. č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
schvaluje
dodatek č. 1201 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-27.doc, ZK-07-2014-27, př. 1, ZK-07-2014-27, př. 2

28. Výkup pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
Usnesení 0575/07/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-28.doc, ZK-07-2014-28, př. 1, ZK-07-2014-28, př. 2

29. Darování pozemku - k. ú. Nárameč
Usnesení 0576/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 578/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 864 m2 oddělený GP č. 204-7996/2010 z pozemku par. č. 578 v k. ú. Nárameč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nárameč;
schvaluje
dodatek č. 1203 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-29.doc, ZK-07-2014-29, př. 1, ZK-07-2014-29, př. 2

30. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0577/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/34523 a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-30.doc, ZK-07-2014-30, př. 1

31. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
Usnesení 0578/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, na straně budoucího povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-07-2014-31, př. 1, pro stavební akci II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-31.doc, ZK-07-2014-31, př. 1, ZK-07-2014-31, př. 2

32. Koupě pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0579/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 96/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 651 m2 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha - Řepy, IČ 136 42 090, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 19 630 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 210 Kč včetně DPH a úhradu daně z nabytí nemovité věci ve výši 788 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-32.doc, ZK-07-2014-32, př. 1

33. Převod nemovitého majetku v k. ú. Pacov
Usnesení 0580/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 1974/1 zastavěná plocha o výměře 1615 m2, jehož součástí je stavba Pacov, č. p. 1079, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Pacov a obci Pacov, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti ke Gymnáziu Pacov, Hronova 1079.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-33.doc, ZK-07-2014-33, př. 1

34. Výkup pozemků pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Českých drah, a. s.
Usnesení 0581/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 2983 ostatní plocha, silnice o výměře 2185 m2, v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, za kupní cenu 354 000 Kč, dle smlouvy materiálu ZK-07-2014-34, př. 1, z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, IČO: 70994226 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-34.doc, ZK-07-2014-34, př. 1, ZK-07-2014-34, př. 2

35. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 0582/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 24 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-35.doc, ZK-07-2014-35, př. 1, ZK-07-2014-35, př. 2

36. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 0583/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 21 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-36.doc, ZK-07-2014-36, př. 1, ZK-07-2014-36, př. 2

37. Dodatek Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0584/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-37.doc, ZK-07-2014-37, př. 1, ZK-07-2014-37, př. 2

38. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0479/07/2008/ZK
Usnesení 0585/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0479/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 tak, že materiál ZK-07-2008-45, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-38.doc, ZK-07-2014-38, př. 1

39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0463/06/2009/ZK
Usnesení 0586/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0463/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že materiál ZK-06-2009-47, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-39.doc, ZK-07-2014-39, př. 1

40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0197/03/2009/ZK
Usnesení 0587/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0197/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 tak, že materiál ZK-03-2009-43, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-40.doc, ZK-07-2014-40, př. 1

41. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK
Usnesení 0588/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 tak, že materiál ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-41.doc, ZK-07-2014-41, př. 1

42. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0589/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK tak, že materiál ZK-05-2012-31, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-42, př. 1 a materiál ZK-04-2010-49, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-42, př. 2;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-07-2014-42, př. 3 a ZK-07-2014-42, př. 4 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů ZK-07-2014-42, př. 3 a ZK-07-2014-42, př. 4 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128 Lukavec - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-42.doc, ZK-07-2014-42, př. 1, ZK-07-2014-42, př. 2, ZK-07-2014-42, př. 3, ZK-07-2014-42, př. 4, ZK-07-2014-42, př. 5, ZK-07-2014-42, př. 6, ZK-07-2014-42, př. 7

43. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0590/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174;
schvaluje
 • pořadí zájemců o koupi pro případ odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny od své nabídky nebo pro případ, že by zájemce neuzavřel kupní smlouvu nebo neuhradil kupní cenu ve sjednaném termínu:
  1. První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174, nabídka kupní ceny 35 850 000 Kč,
  2. RODEPA s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, IČO 25279335, nabídka kupní ceny 35 050 000 Kč,
  3. VESSTPaG REAL s.r.o., se sídlem Tkalcovská 351/3, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 02444275, nabídka kupní ceny 34 250 000 Kč,
  4. MFX Czech, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 03508951, nabídka kupní ceny 31 150 000 Kč,
  5. PD REAL a.s., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01573250, nabídka kupní ceny 30 111 000 Kč;
 • dodatek 23 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-43.doc, ZK-07-2014-43, př. 1, ZK-07-2014-43, př. 2, ZK-07-2014-43, př. 3, ZK-07-2014-43, př. 4, ZK-07-2014-43, př. 5

44. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0591/07/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-44.doc, ZK-07-2014-44, př. 1, ZK-07-2014-44, př. 2, ZK-07-2014-44, př. 3

45. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 0592/07/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-45.doc, ZK-07-2014-45, př. 1, ZK-07-2014-45, př. 2

46. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Humpolec do hospodaření
Usnesení 0593/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1205 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-46.doc, ZK-07-2014-46, př. 1, ZK-07-2014-46, př. 2

47. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k. ú. Dolní Radslavice
Usnesení 0594/07/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-47.doc, ZK-07-2014-47, př. 1, ZK-07-2014-47, př. 2

48. Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 0595/07/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-48.doc, ZK-07-2014-48, př. 1, ZK-07-2014-48, př. 2, ZK-07-2014-48, př. 2a

49. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Usnesení 0596/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-07-2014-49, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-49.doc, ZK-07-2014-49, př. 1, ZK-07-2014-49, př. 2

50. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Pacov do hospodaření
Usnesení 0597/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1207 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-50.doc, ZK-07-2014-50, př. 1, ZK-07-2014-50, př. 2

51. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0598/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky zastavěné stavbou II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice od vlastníků vedených ke dni uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí v rozsahu de materiálu ZK-07-2014-51, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 123 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-51.doc, ZK-07-2014-51, př. 1, ZK-07-2014-51, př. 2

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
Usnesení 0599/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky zastavěné silnicí II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba od vlastníků vedených ke dni uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-52, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 130/6, ostatní plocha o výměře 1 m2 oddělený geometrickým plánem č. 62-40/2013 z pozemku par. č. 130/2 v k. ú. Rytířsko z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-52.doc, ZK-07-2014-52, př. 1, ZK-07-2014-52, př. 2

53. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky
Usnesení 0600/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků vedených ke dni uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-53, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky od obce Znětínek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-53, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-53.doc, ZK-07-2014-53, př. 1, ZK-07-2014-53, př. 2, ZK-07-2014-53, př. 3

79. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0601/07/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-79.doc, ZK-07-2014-79, př. 1, ZK-07-2014-79, př. 2, ZK-07-2014-79, př. 3

54. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0602/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2014-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-54.doc, ZK-07-2014-54, př. 1

55. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0603/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2014-55, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-55.doc, ZK-07-2014-55, př. 1, ZK-07-2014-55, př. 2, ZK-07-2014-55, př. 3, ZK-07-2014-55, př. 4

56. Schválení zásad zastupitelstva a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0604/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2014-56, př. 1;
vyhlašuje
soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2014 dle materiálu ZK-07-2014-56, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-56.doc, ZK-07-2014-56, př. 1

57. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o přípravě na Programovací období EU 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0605/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-07-2014-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-57.doc, ZK-07-2014-57, př. 1

58. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Programové části Programu rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0606/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zpracovanou aktualizaci Programové části Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2014-58, př. 1;
ukládá
Radě Kraje Vysočina předložit Zastupitelstvu Kraje Vysočina finální verzi Programu rozvoje Kraje Vysočina včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí nejpozději do 30. dubna 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-58.doc, ZK-07-2014-58, př. 1

59. Projekt BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0607/07/2014/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši a za podmínek uvedených v materiálu ZK-07-2014-59, př. 3 Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i., se sídlem Květná 170/8, 60365 Brno - Pisárky, IČO: 68081766;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3792 Ekologická výchova a osvěta o částku 1 320 000 Kč při současném snížení § 2141 Vnitřní obchod o částku 1 320 000 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-59.doc, ZK-07-2014-59, př. 1, ZK-07-2014-59, př. 2, ZK-07-2014-59, př. 3, ZK-07-2014-59, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 60 - 65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa
Usnesení 0608/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2014-60, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2014-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-60.doc, ZK-07-2014-60, př. 1, ZK-07-2014-60, př. 2

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
Usnesení 0609/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2014-61, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2014-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-61.doc, ZK-07-2014-61, př. 1, ZK-07-2014-61, př. 2

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
Usnesení 0610/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 99 151 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-62.doc

63. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0611/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2014-63, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2014-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-63.doc, ZK-07-2014-63, př. 1, ZK-07-2014-63, př. 2, ZK-07-2014-63, př. 3

64. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
Usnesení 0612/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít grantovou smlouvu číslo: 2014-1-CZ01-KA201-001986 pro zajištění realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně dle materiálu ZK-07-2014-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-64.doc, ZK-07-2014-64, př. 1

65. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0613/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 dle materiálu ZK-07-2014-65, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-65.doc, ZK-07-2014-65, př. 1, ZK-07-2014-65, př. 2, ZK-07-2014-65, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66 69 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
Usnesení 0614/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 618 949,31 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-66.doc, ZK-07-2014-66, př. 1

67. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0615/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 401 933,80 Kč v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-67.doc, ZK-07-2014-67, př. 1, ZK-07-2014-67, př. 2, ZK-07-2014-67, př. 3

68. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
Usnesení 0616/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-07-2014-68, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-68.doc, ZK-07-2014-68, př. 1, ZK-07-2014-68, př. 2

69. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0617/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 914 574,96 Kč v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-69.doc, ZK-07-2014-69, př. 1, ZK-07-2014-69, př. 2, ZK-07-2014-69, př. 3

70. Návrh na podporu provozu Senior Pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace Městu Pelhřimov na podporu provozu Senior Pointu v Pelhřimově. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0618/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na podporu projektů v oblasti seniorské politiky v celkové výši 45 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče dle materiálu ZK-07-2014-70, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-70.doc, ZK-07-2014-70, př. 1, ZK-07-2014-70, př. 2

71. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0619/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 13 204 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2014-71, př. 1, ZK-07-2014-71, př. 2 a ZK-07-2014-71, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2014-71, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-71.doc, ZK-07-2014-71, př. 1, ZK-07-2014-71, př. 2, ZK-07-2014-71, př. 3, ZK-07-2014-71, př. 4

72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0620/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2014-72, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2014-72, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 městům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2014-72, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-72.doc, ZK-07-2014-72, př. 1, ZK-07-2014-72, př. 2, ZK-07-2014-72, př. 3

73. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu předfinancování výše uvedených projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0621/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál ZK-07-2014-73 v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor a nákup vybavení) ve výši 30 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-73.doc

80. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dofinancování sociálních služeb na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0622/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 536 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2014-80, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-80.doc, ZK-07-2014-80, př. 1, ZK-07-2014-80, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 74 77 v bloku. K uvedeným bodům D. Oulehla tlumočil kladné stanovisko legislativního výboru. Nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

74. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
Usnesení 0623/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 dle materiálu ZK-07-2014-74, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-74.doc, ZK-07-2014-74, př. 1

75. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Kodet oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0624/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-07-2014-75, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-75.doc, ZK-07-2014-75, př. 1

76. Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
Usnesení 0625/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-07-2014-76, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-76.doc, ZK-07-2014-76, př. 1, ZK-07-2014-76, př. 2, ZK-07-2014-76, př. 2a

77. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Usnesení 0626/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-07-2014-77, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-77.doc, ZK-07-2014-77, př. 1, ZK-07-2014-77, př. 2, ZK-07-2014-77, př. 3

81. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0627/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-81, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-81.doc, ZK-07-2014-81, př. 1

82. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
L. Jirků předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0628/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-82, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-82.doc, ZK-07-2014-82, př. 1

83. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje návrh Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0629/07/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-83, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2014-83.doc, ZK-07-2014-83, př. 1

84. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití vánočních svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 27. 1. 2015.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. František Bradáč               ……...……………………………………Jan Slámečka                      …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2014 dne 16. 12. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 22. 12. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz