Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2014 - 16.12.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Jeřišno o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
06Stanovení důležitých termínů na rok 2015
07Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
08Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
09Náhrada výdělku
10Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015 (VIP akce)
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace a zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na vybavení hematologie a transfuziologie
12Odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
13Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
14Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice - Okrouhlice
15Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015
16Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice - průtah
17Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš pro společné zadání veřejné zakázky na služby Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš, projektová dokumentace
18II/408 Jemnice - Dobrá Voda - změna č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
19Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
20Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
21Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
22Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12815 v k. ú. Brná
23Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
24Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
25Majetkoprávní vypořádání po akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
26Prodej pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
27Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
28Výkup pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
29Darování pozemku - k. ú. Nárameč
30Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
31Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
32Koupě pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
33Převod nemovitého majetku v k. ú. Pacov
34Výkup pozemků pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Českých drah, a. s.
35Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
36Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
37Dodatek Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
38Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0479/07/2008/ZK
39Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0463/06/2009/ZK
40Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0197/03/2009/ZK
41Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK
42Změna usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
43Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
44Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
45Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
46Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Humpolec do hospodaření
47Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k. ú. Dolní Radslavice
48Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
49Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
50Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Pacov do hospodaření
51Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
52Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
53Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky
54Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
55Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
56Schválení zásad zastupitelstva a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU
57Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
58Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
59Projekt BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
63Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
64Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
65Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
67Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
68Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
69Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
70Návrh na podporu provozu Senior Pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
71Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
72FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
73Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
74Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
75Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
76Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
77Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
78Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
79Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
80Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
81Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
82Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
83Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz