Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2013 konaného dne 19. 2. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 19. 2. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod T. Kučery.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven L. Jirků.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
90. Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce „Domov bez zámku komunikace“ v k. ú. Okříšky
91. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2012
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Podpora a aktualizace usnesení č. 0456/06/2011/ZK
 5. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012
 6. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 7. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
 8. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 9. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 10. Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
 11. Převzetí ručitelského závazku za Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 12. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012
 13. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013
 14. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč - průtah
 15. Příprava projektů v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce
 16. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
 17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou - společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se sil. III/34711, II. etapa
 18. Odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013
 19. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
 20. Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Dobronín
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Jasenice - průjezdní úsek
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3489 k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov
 30. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
 32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
 33. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Měřín
 34. Darování pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
 35. Darování pozemku v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev
 36. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov - požadavek vlastníka pozemku na vyšší kupní cenu
 37. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Netín
 38. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
 39. Předání pozemku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 40. Darování pozemku v k. ú. a obci Bransouze
 41. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev - požadavek vlastníků pozemku na vyšší kupní cenu
 42. Převod částí pozemků, nabytí části pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 43. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 44. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 45. Uzavření souhlasného prohlášení v k. ú. Olešná u Pelhřimova
 46. Darování pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
 47. Darování vyřazeného tělesa silnice III/15223 v k. ú. a obci Dědice
 48. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK
 49. Nabytí pozemků v k. ú. Meziboří a obci Strážek
 50. Přijetí daru pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
 51. Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
 52. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
 53. Změny ve školském rejstříku
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 55. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 56. Výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Energetické agentury Vysočiny v souvislosti s 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko českém příhraničí
 58. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
 59. Dohoda o splátkách
 60. Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
 61. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 62. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 63. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 64. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 65. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 66. Smlouva o budoucí darovací smlouvě a právu provést stavbu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
 68. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov bez zámku
 69. Návrh na poskytnutí dotace na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 70. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013
 71. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 72. Návrh Dodatku č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06
 73. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 74. FOND VYSOČINY - žádost o prominutí termínu žadatele Obec Velký Beranov podpořeného z GP Bioodpady 2012
 75. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2013
 76. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
 77. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2013
 78. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013
 79. FOND VYSOČINY - grantový program, Rozvoj vesnice 2013
 80. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2013
 81. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2013
 82. FOND VYSOČINY - grantový program Památky místního významu 2013
 83. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013
 84. FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013
 85. Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013
 86. Návrh Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 87. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 88. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 89. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 90. Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce „Domov bez zámku komunikace“ v k. ú. Okříšky
 91. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 92. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Věra Buchtová, Ing. Miroslav Houška.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0002/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Věru Buchtovou a Ing. Miroslava Houšku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2012
J. Běhounek předložil zastupitelům na vědomí zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Vystrčil, M. Houška požádali o objasnění způsobu plnění konkrétních usnesení.
O. Benc požádal o bližší informace týkající se přípravy a realizace kruhového objezdu v Brancouzích a informace o postupu řešení veřejnosprávní kontroly KSUSV. Prověření postupu požádal zajistit prostřednictvím kontrolního výboru.
L. Joukl přiblížil zastupitelům průběh jednání o dopravním řešení v Brancouzích.
J. Běhounek hovořil o odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Další informace přislíbil O. Benci zaslat v písemné podobě.
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová, M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2012 dle materiálu
 • ZK-01-2013-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2013-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-02.doc, ZK-01-2013-02, př. 1, ZK-01-2013-02, př. 2, ZK-01-2013-02, př. 3, ZK-01-2013-02, př. 4, ZK-01-2013-02, př. 5, ZK-01-2013-02, př. 6, ZK-01-2013-02, př. 7, ZK-01-2013-02, př. 8

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, představil přítomným zastupitelům nově zvolenou vedoucí odboru zdravotnictví, Ing. Soňu Měrtlovou a k předloženým písemným podkladům otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o bližší informace k Projektu Rovnost na Vysočině.
Z. Kadlec přislíbil O. Benci zaslání písemného vyjádření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-03.doc, ZK-01-2013-03, př. 1, ZK-01-2013-03, př. 2, ZK-01-2013-03, př. 3

04. Podpora a aktualizace usnesení č. 0456/06/2011/ZK
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0456/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 v části:
rozhoduje uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a. s. dle materiálu ZK-06-2011-08, př. 1;
potvrzuje
podporu Kraje Vysočina projektu na včasné provedení obnovy a na kapacitní rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany (výstavba 5. bloku - projekt EDU 5 ) i platnost s tím souvisejících požadavků, které byly vyjádřeny Zastupitelstvem Kraje Vysočina v minulém volebním období usnesením č. 0456/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011;
ukládá
hejtmanovi kraje, radě kraje a krajskému úřadu:
 • přispívat dle potřeby a možností k odstraňování existujících i potenciálních překážek vůči provedení včasné obnovy a kapacitního rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany;
 • požadovat po vládě České republiky případně po dalších státních orgánech resp. orgánech veřejné správy i po dalších organizacích a institucích výslovné zařazení včasné obnovy a kapacitního rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany do Státní energetické koncepce ČR a do dalších důležitých strategických a koncepčních dokumentů, a to včetně stanovení termínů realizace;
rozhoduje
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a. s. dle materiálu ZK-01-2013-04, př. 3.
odpovědnost: ZK
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-04.doc, ZK-01-2013-04, př. 1, ZK-01-2013-04, př. 2, ZK-01-2013-04, př. 3

05. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou Zprávou o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012 dle materiálu ZK-01-2013-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-05.doc, ZK-01-2013-05, př. 1

06. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-06.doc, ZK-01-2013-06, př. 1, ZK-01-2013-06, př. 2, ZK-01-2013-06, př. 3

07. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o navrhované změně obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jaroslava Huláka a Zdeňka Ryšavého, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
 • jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího Běhounka a Jana Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
 • navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management:
 • odvolat členy Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jaroslava Huláka a Zdeňka Ryšavého;
 • zvolit za členy Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího Běhounka a Jana Kasala.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-07.doc, ZK-01-2013-07, př. 1

08. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-08.doc, ZK-01-2013-08, př. 1, ZK-01-2013-08, př. 2, ZK-01-2013-08, př. 3

09. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-09, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-09.doc, ZK-01-2013-09, př. 1, ZK-01-2013-09, př. 2, ZK-01-2013-09, př. 3

10. Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Jihomoravským krajem dle materiálu ZK-01-2013-10, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Pardubickým krajem dle materiálu ZK-01-2013-10, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-10.doc, ZK-01-2013-10, př. 1, ZK-01-2013-10, př. 2, ZK-01-2013-10, př. 3, ZK-01-2013-10, př. 4

11. Převzetí ručitelského závazku za Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru pro danou příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-01-2013-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-11.doc, ZK-01-2013-11, př. 1, ZK-01-2013-11, př. 2

12. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 v celkové výši 291 448 410 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 372 540 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, se sídlem Tasov 3, 675 79 Tasov, IČO 64327892 ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost sdružení OV biatlon, se sídlem Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 22875271 ve výši 25 000 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 3.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-12.doc, ZK-01-2013-12, př. 1, ZK-01-2013-12, př. 2, ZK-01-2013-12, př. 3

13. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-13, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-13.doc, ZK-01-2013-13, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 17, 19 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč - průtah
Usnesení 0015/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-01-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-14.doc, ZK-01-2013-14, př. 1

15. Příprava projektů v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce
Usnesení 0016/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu projektů Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury dle materiálů ZK-01-2013-15, př. 1, ZK-01-2013-15, př. 2, ZK-01-2013-15, př. 3, ZK-01-2013-15, př. 4, ZK-01-2013-15, př. 5, ZK-01-2013-15, př. 6 a ZK-01-2013-15, př. 7;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 370 mil. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálech ZK-01-2013-15, př. 1, ZK-01-2013-15, př. 2, ZK-01-2013-15, př. 3, ZK-01-2013-15, př. 4, ZK-01-2013-15, př. 5, ZK-01-2013-15, př. 6 a ZK-01-2013-15, př. 7; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-15.doc, ZK-01-2013-15, př. 1, ZK-01-2013-15, př. 2, ZK-01-2013-15, př. 3, ZK-01-2013-15, př. 4, ZK-01-2013-15, př. 5, ZK-01-2013-15, př. 6, ZK-01-2013-15, př. 7

16. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
Usnesení 0017/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-16.doc, ZK-01-2013-16, př. 1

17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou - společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se sil. III/34711, II. etapa
Usnesení 0018/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2013-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-17.doc, ZK-01-2013-17, př. 1

19. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
Usnesení 0019/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-19.doc, ZK-01-2013-19, př. 1, ZK-01-2013-19, př. 2

18. Odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení odůvodnění veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2013.
M. Houška vznesl dotaz k efektivitě veřejné zakázky na nákup nadzemních nádrží na naftu.
L. Joukl stručně okomentoval vyčíslené úspory provozních nákladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0020/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu ZK-01-2013-18, př. 1;
 • Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-01-2013-18, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-18.doc, ZK-01-2013-18, př. 1, ZK-01-2013-18, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 20 50 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
Usnesení 0021/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 1 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
schvaluje
dodatek č. 911 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-20.doc, ZK-01-2013-20, př. 1, ZK-01-2013-20, př. 2, ZK-01-2013-20, př. 3

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0022/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-21.doc, ZK-01-2013-21, př. 1, ZK-01-2013-21, př. 2, ZK-01-2013-21, př. 3

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Dobronín
Usnesení 0023/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1851/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 oddělený dle GPL č. 651-318/2012 z pozemku par. č. 1851/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;
schvaluje
dodatek č. 912 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-22.doc, ZK-01-2013-22, př. 1, ZK-01-2013-22, př. 2

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Jasenice - průjezdní úsek
Usnesení 0024/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2013-23, př. 1 v k. ú. Jasenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jasenice;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 821/9 díl d o výměře 16 m2 oddělenou dle GPL č. 216-2642/2012 v k. ú. Jasenice z vlastnictví obce Jasenice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 913 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-23, př. 2;
 • dodatek č. 914 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-23.doc, ZK-01-2013-23, př. 1, ZK-01-2013-23, př. 2, ZK-01-2013-23, př. 3, ZK-01-2013-23, př. 4

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
Usnesení 0025/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 925/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 a par. č. 925/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 nově oddělený dle GPL č. pl. 231-59/2012 z pozemku par. č. 925/9, oba v k. ú. Olšany u Telče darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR;
 • převést darem pozemky par. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2, par. č. 925/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 215 m2, par. č. 925/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 124 m2 a par. č. 925/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2, vše v k. ú. Olšany u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olšany;
schvaluje
 • dodatek č. 915 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-24, př. 1;
 • dodatek č. 916 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-24.doc, ZK-01-2013-24, př. 1, ZK-01-2013-24, př. 2, ZK-01-2013-24, př. 3

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
Usnesení 0026/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2013-25, př. 1 v k. ú. Pohled z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 691/5 nově označenou dle GPL č. 482-1274/2012 jako pozemek par. č. 691/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. Pohled z vlastnictví obce Pohled do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek 917 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-25, př. 2;
 • dodatek 918 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-25.doc, ZK-01-2013-25, př. 1, ZK-01-2013-25, př. 2, ZK-01-2013-25, př. 3, ZK-01-2013-25, př. 4

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3489 k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0027/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-26.doc, ZK-01-2013-26, př. 1, ZK-01-2013-26, př. 2, ZK-01-2013-26, př. 3, ZK-01-2013-26, př. 4, ZK-01-2013-26, př. 5

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
Usnesení 0028/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 438/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělený dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 438 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dlouhé;
 • nabýt darem pozemek par. č. 65/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 nově oddělený dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 65 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé z vlastnictví obce Dlouhé do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 922 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-27, př. 1;
 • dodatek č. 923 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-27.doc, ZK-01-2013-27, př. 1, ZK-01-2013-27, př. 2, ZK-01-2013-27, př. 3

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
Usnesení 0029/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-28.doc, ZK-01-2013-28, př. 1, ZK-01-2013-28, př. 2

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov
Usnesení 0030/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 306/16 o výměře 1328 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/9, pozemek par. č. 306/17 o výměře 24 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/11, pozemek par. č. 306/14 o výměře 46 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/12 a pozemek par. č. 306/19 o výměře 396 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/13, vše dle geometrického plánu č. 94-41/2012, pozemky par. č. 199/4 o výměře 256 m2, par. č. 199/6 o výměře 479 m2 a par. č. 199/9 o výměře 183 m2 a pozemek par. č. st. 65/2 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/1 dle geometrického plánu č. 83-230/2010, vše v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 280/10 o výměře 27 m2, oddělený z pozemku par. č. 280/8 geometrickým plánem č. 94-41/2012 v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 925 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-29, př. 1;
 • dodatek č. 926 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-29.doc, ZK-01-2013-29, př. 1, ZK-01-2013-29, př. 2, ZK-01-2013-29, př. 3

30. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0031/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-30.doc, ZK-01-2013-30, př. 1

31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
Usnesení 0032/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést stavbu bez čp/če, jiná stavba, postavenou na pozemku st. par. č. 7644 v k. ú. a obci Třebíč, za kupní cenu 1 750 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví HTP Moravia s. r. o, se sídlem Brno, Mlýnská 45, 602 00 Brno, IČO 26977010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-31.doc, ZK-01-2013-31, př. 1

32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0033/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-32.doc, ZK-01-2013-32, př. 1, ZK-01-2013-32, př. 2

33. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0034/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-33.doc, ZK-01-2013-33, př. 1, ZK-01-2013-33, př. 2

34. Darování pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
Usnesení 0035/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1134/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 224 m2, oddělený geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/1 a dále pozemky par. č. 1134/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 39 m2, par. č. 1134/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, par. č. 1134/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 25 m2 a par. č. 1134/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
schvaluje
dodatek č. 929 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-34.doc, ZK-01-2013-34, př. 1, ZK-01-2013-34, př. 2

35. Darování pozemku v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev
Usnesení 0036/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 341/2 - ost. plocha, silnice o výměře 88 m2 a par. č. 341/3 - ost. plocha, silnice o výměře 55 m2 oddělené geometrickým plánem č. 67-222/2012 z pozemku par. č. 341 v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Cerekev;
schvaluje
dodatek č. 930 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-35.doc, ZK-01-2013-35, př. 1, ZK-01-2013-35, př. 2

36. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov - požadavek vlastníka pozemku na vyšší kupní cenu
Usnesení 0037/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-36.doc, ZK-01-2013-36, př. 1

37. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0038/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-37.doc, ZK-01-2013-37, př. 1, ZK-01-2013-37, př. 2

38. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0039/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést rodinný dům č. p. 78 v části obce Těchobuz, postavený na pozemku par. č. st. 128, pozemek par. č. st. 128 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2 a pozemek par. č. 136/15, zahrada o výměře 723 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz za kupní cenu 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-38.doc, ZK-01-2013-38, př. 1, ZK-01-2013-38, př. 2, ZK-01-2013-38, př. 3

39. Předání pozemku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0040/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 932 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-39, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-39.doc, ZK-01-2013-39, př. 1, ZK-01-2013-39, př. 2

40. Darování pozemku v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 0041/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl c o výměře 36 m2, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 1758/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 a nově utvořený pozemek par. č. st. 195 - zastavěná plocha o výměře 1 m2, vše oddělené dle geometrického plánu č. 237-5637/2011 z pozemku par. č. 1758/1, vše v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
schvaluje
dodatek č. 933 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-40.doc, ZK-01-2013-40, př. 1, ZK-01-2013-40, př. 2

41. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev - požadavek vlastníků pozemku na vyšší kupní cenu
Usnesení 0042/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-41.doc, ZK-01-2013-41, př. 1

42. Převod částí pozemků, nabytí části pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
Usnesení 0043/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl i o výměře 51 m2 a díl k o výměře 30 m2 oddělené z pozemku par. č. 572/3 a díl n o výměře 22 m2, díl g o výměře 4 m2, díl f o výměře 12 m2 a díl d o výměře 172 m2 oddělené z pozemku par. č. 610/2 dle geometrického plánu č. 1902-128/2012 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem díl l o výměře 69 m2 oddělený z pozemku par. č. 572/26 dle geometrického plánu č. 1902-128/2012 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 934 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-42, př. 1;
 • dodatek č. 935 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-42, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-42.doc, ZK-01-2013-42, př. 1, ZK-01-2013-42, př. 2, ZK-01-2013-42, př. 3

43. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0044/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 274 95 949, Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní dle materiálu ZK-01-2013-43, př. 1, na základě které bude po dokončení stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou kupní cenu 78 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-43.doc, ZK-01-2013-43, př. 1, ZK-01-2013-43, př. 2

44. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0045/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 888/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-44.doc, ZK-01-2013-44, př. 1

45. Uzavření souhlasného prohlášení v k. ú. Olešná u Pelhřimova
Usnesení 0046/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 888/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2, par. č. 888/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 285 m2 a par. č. 912/2 - vodní plocha, rybník o výměře 20 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic s dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina na základě souhlasného prohlášení dle materiálu ZK-01-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-45.doc, ZK-01-2013-45, př. 1, ZK-01-2013-45, př. 2

46. Darování pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
Usnesení 0047/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 817/50 o výměře 300 m2, par. č. 817/51 o výměře 210 m2, par. č. 817/52 o výměře 387 m2, par. č. 817/53 o výměře 123 m2, par. č. 817/54 o výměře 828 m2, oddělené geometrickým plánem č. 118-5835/2012 z pozemku par. č. 817/47 v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ostašov;
schvaluje
Dodatek č. 936 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-46.doc, ZK-01-2013-46, př. 1, ZK-01-2013-46, př. 2

47. Darování vyřazeného tělesa silnice III/15223 v k. ú. a obci Dědice
Usnesení 0048/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem těleso - stavbu bývalé silnice III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
schvaluje
dodatek č. 937 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-47.doc, ZK-01-2013-47, př. 1, ZK-01-2013-47, př. 2

48. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK
Usnesení 0049/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0209/03/2012/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 vzniklého dle geometrického plánu č. 190-124/2010 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov;
schvaluje
dodatek č. 938 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-48.doc, ZK-01-2013-48, př. 1, ZK-01-2013-48, př. 2

49. Nabytí pozemků v k. ú. Meziboří a obci Strážek
Usnesení 0050/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-49.doc, ZK-01-2013-49, př. 1, ZK-01-2013-49, př. 2

50. Přijetí daru pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Usnesení 0051/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 304/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a dále pozemky par. č. 5857/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 5858/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 940 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2013-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-50.doc, ZK-01-2013-50, př. 1, ZK-01-2013-50, př. 2

90. Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce „Domov bez zámku komunikace“ v k. ú. Okříšky
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o materiálu ohledně ukončení smlouvy a uzavření nové smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností JMP Net, s.r.o. Brno smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0052/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • dohodou smluvních stran ukončit Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1212001444/153563 uzavřenou dne 28. 11. 2012 a 5. 12. 2012 mezi Krajem Vysočina a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 dle usnesení 0522/07/2012/ZK;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky dle materiálů ZK-01-2013-90, př. 1 a ZK-01-2013-90, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-90, ZK-01-2013-90, př. 1, ZK-01-2013-90, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51, 53, 54 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
Usnesení 0053/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů ZK-01-2013-51, př. 5 a ZK-01-2013-51, př. 6;
schvaluje
předložení projektové žádosti společného projektu Schools as learning institutions regionů Vysočina a Tampere v oblasti středoškolského vzdělávání pro financování z programu Comenius Regio Partnerships dle materiálu ZK-01-2013-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 21. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-51.doc, ZK-01-2013-51, př. 1, ZK-01-2013-51, př. 2, ZK-01-2013-51, př. 3, ZK-01-2013-51, př. 4, ZK-01-2013-51, př. 5, ZK-01-2013-51, př. 6

53. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0054/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2013-53, př. 1 kódy 1A, 1B, 3C, 3A, 3B, 5A, 5B, 5C, 8A, 8B, 9A, 10A, 11A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 3. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-53.doc, ZK-01-2013-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0055/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČO 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2013-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-54.doc, ZK-01-2013-54, př. 1, ZK-01-2013-54, př. 2

52. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatření z kapitoly Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2013-52, př. 2):
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-52.doc, ZK-01-2013-52, př. 1, ZK-01-2013-52, př. 2, ZK-01-2013-52, př. 3

55. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 6 345 237 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2013-55, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-55.doc, ZK-01-2013-55, př. 1

56. Výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionální rozvoje.
O. Benc vyjádřil svůj negativní postoj k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-56, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-56.doc, ZK-01-2013-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Energetické agentury Vysočiny v souvislosti s 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko českém příhraničí
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů o částku 476 433,87 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-57.doc

58. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Dohodu o kanceláři Euroregionu Dunaj Vltava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0060/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dohodu o kanceláři Euroregionu Dunaj - Vltava dle materiálu ZK-01-2013-58, př. 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj - Vltava dle materiálu ZK-01-2013-58, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-58.doc, ZK-01-2013-58, př. 1, ZK-01-2013-58, př. 2

59. Dohoda o splátkách
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dohody o splátkách. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0061/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o splátkách dle materiálu ZK-01-2013-59, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-59.doc, ZK-01-2013-59, př. 1, ZK-01-2013-59, př. 2, ZK-01-2013-59, př. 3

60. Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0062/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů dle vzoru uvedeného v materiálu ZK-01-2013-60, př. 4 s příjemci uvedenými v materiálech ZK-01-2013-60, př. 1, ZK-01-2013-60, př. 2 a ZK-01-2013-60, př. 3;
zmocňuje
radu kraje schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.107/1.1.36 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, globálního grantu č. CZ.107/1.1.37 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a globálního grantu č. CZ.107/1.3.50 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-60.doc, ZK-01-2013-60, př. 1, ZK-01-2013-60, př. 2, ZK-01-2013-60, př. 3, ZK-01-2013-60, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 61 - 64 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

61. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0063/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-61.doc, ZK-01-2013-61, př. 1, ZK-01-2013-61, př. 2, ZK-01-2013-61, př. 3, ZK-01-2013-61, př. 4, ZK-01-2013-61, př. 5

62. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0064/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-62.doc, ZK-01-2013-62, př. 1, ZK-01-2013-62, př. 2, ZK-01-2013-62, př. 3, ZK-01-2013-62, př. 4, ZK-01-2013-62, př. 5

63. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0065/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-63.doc, ZK-01-2013-63, př. 1, ZK-01-2013-63, př. 2, ZK-01-2013-63, př. 3, ZK-01-2013-63, př. 4, ZK-01-2013-63, př. 5

64. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0066/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-64.doc, ZK-01-2013-64, př. 1, ZK-01-2013-64, př. 2, ZK-01-2013-64, př. 3, ZK-01-2013-64, př. 4, ZK-01-2013-64, př. 5

65. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0067/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-01-2013-65, př. 4 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-65, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-65.doc, ZK-01-2013-65, př. 1, ZK-01-2013-65, př. 2, ZK-01-2013-65, př. 3, ZK-01-2013-65, př. 4

91. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0068/01/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-91, ZK-01-2013-91, př. 1, ZK-01-2013-91, př. 2

66. Smlouva o budoucí darovací smlouvě a právu provést stavbu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Věžná. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0069/01/2013/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Věžná, se sídlem Mariánské náměstí 84, 394 94 Černovice, IČO 63257882 dle materiálů ZK-01-2013-66, př. 1 a ZK-01-2013-66, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-66.doc, ZK-01-2013-66, př. 1, ZK-01-2013-66, př. 2, ZK-01-2013-66, př. 3

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0070/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 75 174,07 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) a převedení částky 75 174,07 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-67.doc

68. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov bez zámku
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0071/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-68.doc, ZK-01-2013-68, př. 1

69. Návrh na poskytnutí dotace na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postižením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0072/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-01-2013-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-69.doc, ZK-01-2013-69, př. 1

70. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-01-2013-70, př. 1, na realizaci programů primární prevence v 1. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2013-70, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-70.doc, ZK-01-2013-70, př. 1, ZK-01-2013-70, př. 2

71. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace provozovatelům domácí hospicové péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2013-71, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2013-71, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-71.doc, ZK-01-2013-71, př. 1, ZK-01-2013-71, př. 2

72. Návrh Dodatku č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Dodatku č. 7 shora uvedených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 dle materiálu ZK-01-2013-72, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-72.doc, ZK-01-2013-72, př. 1

73. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční příspěvky z kapitoly Zemědělství na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle materiálu ZK-01-2013-73, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-73.doc, ZK-01-2013-73, př. 1

74. FOND VYSOČINY - žádost o prominutí termínu žadatele Obec Velký Beranov podpořeného z GP Bioodpady 2012
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Velký Beranov o udělení výjimky týkající se časového harmonogramu realizace projektu a podmínek použití dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Velký Beranov dle materiálu ZK-01-2013-74, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nevyplacení dotace.
odpovědnost: OŽP
termín: 28. února 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-74.doc, ZK-01-2013-74, př. 1

75. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2013
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-75, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 42 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2012 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-75.doc, ZK-01-2013-75, př. 1, ZK-01-2013-75, př. 2, ZK-01-2013-75, př. 3

76. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0079/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2013-76, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-76.doc, ZK-01-2013-76, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 77 - 84 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

77. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2013
Usnesení 0080/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2013 dle materiálu ZK-01-2013-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 ve složení:
 • ODS Martin Hladík (TR); Petros Martakidis (ZR);
 • KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR); Tomáš Kučera (ZR);
 • ČSSD Petr Walter (JI);
 • KSČM František Nahončík (HB); Pavel Kalabus (JI);
 • Pro Vysočinu Ondřej Hedbávný (TR); Jan Burda (TR);
 • TOP09 a SPV Reda Ifrah (ZR); Zdeněk Materna (ZR);
 • Radima Technika (ČSSD, ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2013;
 • garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-77.doc, ZK-01-2013-77, př. 1, ZK-01-2013-77, př. 2

78. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013
Usnesení 0081/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2013 dle materiálu ZK-01-2013-78, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2013 ve složení:
 • ODS Radovan Necid (ZR); Roman Diviš (TR);
 • KDU-ČSL Pavel Šustr (ZR);
 • ČSSD Luboš Kabátek (JI); Jiří Novotný (HB);
 • KSČM Bohuslav Musil (ZR); Zdeněk Kubát (TR);
 • Pro Vysočinu Karel Nedvědický (TR); Pavel Maslák (JI);
 • TOP09 a SPV Martin Sedlák (HB); Petr Fiala (TR);
 • Josefa Macha (KDU-ČSL, ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2013;
 • garantem grantového programu Bezpečná silnice 2013 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-78.doc, ZK-01-2013-78, př. 1, ZK-01-2013-78, př. 2

79. FOND VYSOČINY - grantový program, Rozvoj vesnice 2013
Usnesení 0082/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2013 dle materiálu ZK-01-2013-79, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2013 ve složení:
 • ODS Stanislav Jirků (JI);
 • KDU-ČSL Radek Pátek (ZR); Jana Houšková (PE);
 • ČSSD Michal Šmarda (ZR); Jiří Zvolánek (HB);
 • KSČM Ladislav Brož (PE); Ladislav Bartes (TR);
 • Pro Vysočinu Zdeněk Jirsa (JI); Vlastimil Špatenka (HB);
 • TOP09 a SPV Libor Honzárek (HB); Irini Martakidisová (ZR);
 • Jana Nekulu (ODS, TR)  předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2013;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-79.doc, ZK-01-2013-79, př. 1, ZK-01-2013-79, př. 2

80. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2013
Usnesení 0083/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jednorázové akce 2013 dle materiálu ZK-01-2013-80, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2013 ve složení:
 • ODS Hana Müllerová (JI); Jan Vošický (HB);
 • KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Vilém Antonů (JI);
 • ČSSD Soňa Olivová (TR);
 • KSČM Roman Ondrušek (PE); Pavel Královec (HB);
 • Pro Vysočinu Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);
 • TOP09 a SPV Irini Martakidisová (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Karla Pačisku (ČSSD, ZR) předsedou/předsedkyní řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2013;
 • garantem grantového programu Jednorázové akce 2013 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Alenu Mikulíkovou s právem hlasovacím a Janu Albrechtovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-80.doc, ZK-01-2013-80, př. 1, ZK-01-2013-80, př. 2

81. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2013
Usnesení 0084/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2013 dle materiálu ZK-01-2013-81, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2013 ve složení:
 • ODS Pavel Hejtmánek (HB); Tomáš Hrabálek (ZR);
 • KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Vít Kaňkovský (JI);
 • ČSSD Dagmar Hromádková (ZR); Milan Stránský (HB);
 • KSČM Čestmír Vitásek (ZR);
 • Pro Vysočinu Ivo Jonák (ZR); Jindřich Skočdopole (JI);
 • TOP09 a SPV Ladislav Jirků (JI); Ladislav Bárta (ZR);
 • Milana Plodíka (KSČM, HB) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2013;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2013 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-81.doc, ZK-01-2013-81, př. 1, ZK-01-2013-81, př. 2, ZK-01-2013-81, př. 3

82. FOND VYSOČINY - grantový program Památky místního významu 2013
Usnesení 0085/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památky místního významu 2013 na podporu obnovy památek místního významu dle materiálu ZK-01-2013-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památky místního významu 2013 ve složení:
 • ODS David Beke (JI); Walter Vogel (PE);
 • KDU-ČSL Jan Kasal (PE); Petr Kesl (PE);
 • ČSSD Antonín Daněk (PE); Vladimír Cisár (ZR);
 • KSČM Jan Slámečka (ZR); Lubomír Drápela (JI);
 • Pro Vysočinu Hana Žáková (TR);
 • TOP09 a SPV Jaroslav Maxmilián Kašparů (PE); Věra Podhorská (JI);
 • Romana Fabeše (Pro Vysočinu, JI) předsedou řídicího výboru grantového programu Památky místního významu 2013;
 • garantem grantového programu Památky místního významu 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-82.doc, ZK-01-2013-82, př. 1, ZK-01-2013-82, př. 2

83. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013
Usnesení 0086/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2013 dle materiálu ZK-01-2013-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2013 ve složení:
 • ODS Tomáš Dufek (PE); Ivo Rohovský (ZR);
 • KDU-ČSL Jan Mácha (PE); Jaroslav Poborský (HB);
 • ČSSD Petr Vašíček (TR); Bohumil Kovanda (PE);
 • KSČM Jiří Vlach (JI); Vladimíra Vajsová (TR);
 • Pro Vysočinu Petr Novotný (TR); Pavel Maslák (JI);
 • TOP09 a SPV Zdeněk Skoumal (TR);
 • Luboše Rudišara (TOP09, PE) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2013;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2013 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-83.doc, ZK-01-2013-83, př. 1, ZK-01-2013-83, př. 2

84. FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013
Usnesení 0087/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 dle materiálu ZK-01-2013-84, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 ve složení:
 • ODS Jaromír Brychta (ZR); Miloš Šťastný (TR);
 • KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Jaroslav Hrubý (TR);
 • ČSSD Jaroslav Bártl (JI);
 • KSČM Ladislav Brož (PE); Jaroslav Kolařík (JI);
 • Pro Vysočinu Pavel Gregor (TR); Eva Požárová (JI);
 • TOP09 a SPV Zdeněk Skoumal (TR); Luboš Rudišar (PE);
 • Zdeňka Ryšavého (ČSSD, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013;
 • garantem grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-84.doc, ZK-01-2013-84, př. 1, ZK-01-2013-84, př. 2

85. Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-85, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-85.doc, ZK-01-2013-85, př. 1

86. Návrh Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-86, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 9, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-86.doc, ZK-01-2013-86, př. 1

87. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013.
O. Benc se dotázal na termín předložení koncepčního materiálu ohledně vývoje středních a ostatních škol na území Kraje Vysočina.
J. Běhounek sdělil, že zpracovaný záměr vývoje středního školství bude po projednání radou kraje předložen zastupitelstvu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0090/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-87, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-87.doc, ZK-01-2013-87, př. 1

88. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0091/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-88, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-88.doc, ZK-01-2013-88, př. 1

89. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
V. Kaňkovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0092/01/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-89, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2013-89.doc, ZK-01-2013-89, př. 1

92. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 2. 4. 2013.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:Věra Buchtová               ……...……………………………………Ing. Miroslav Houška               …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2013 dne 19. 2. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 1. 3. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz