Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2013 - 19.02.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2012
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Podpora a aktualizace usnesení č. 0456/06/2011/ZK
05Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012
06Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
07Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
08Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
09Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
11Převzetí ručitelského závazku za Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012
13Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013
14Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč - průtah
15Příprava projektů v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce
16Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
17Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou - společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se sil. III/34711, II. etapa
18Odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013
19Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
20Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
21Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
22Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Dobronín
23Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Jasenice - průjezdní úsek
24Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
25Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
26Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3489 k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
28Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
29Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov
30Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
31Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
32Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
33Nabytí pozemků v k. ú. a obci Měřín
34Darování pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
35Darování pozemku v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev
36Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov - požadavek vlastníka pozemku na vyšší kupní cenu
37Nabytí pozemků v k. ú. a obci Netín
38Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
39Předání pozemku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
40Darování pozemku v k. ú. a obci Bransouze
41Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev - požadavek vlastníků pozemku na vyšší kupní cenu
42Převod částí pozemků, nabytí části pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
43Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
44Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
45Uzavření souhlasného prohlášení v k. ú. Olešná u Pelhřimova
46Darování pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
47Darování vyřazeného tělesa silnice III/15223 v k. ú. a obci Dědice
48Změna usnesení 0209/03/2012/ZK
49Nabytí pozemků v k. ú. Meziboří a obci Strážek
50Přijetí daru pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
51Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
52Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
53Změny ve školském rejstříku
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
55Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
56Výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Energetické agentury Vysočiny v souvislosti s 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko českém pří
58Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
59Dohoda o splátkách
60Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
61Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
62Výsledky 4. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
63Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
64Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
65Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
66Smlouva o budoucí darovací smlouvě a právu provést stavbu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
68Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov bez zámku
69Návrh na poskytnutí dotace na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
70Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013
71Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
72Návrh Dodatku č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06
73Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
74FOND VYSOČINY - žádost o prominutí termínu žadatele Obec Velký Beranov podpořeného z GP Bioodpady 2012
75Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2013
76Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
77FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2013
78FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013
79FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2013
80FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2013
81FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2013
82FOND VYSOČINY - grantový program Památky místního významu 2013
83FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013
84FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013
85Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013
86Návrh Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
87Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
88Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
89Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
90Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce Domov bez zámku - komunikace v k. ú. Okříšky
91Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz