Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2011 - 01.02.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2010
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
05Návrhy na změnu zákona o krajích
06Vzdělávání praktických lékařů v roce 2011
07Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
08Návrh na úpravu zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011
10Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010
11Návrh na rozdělení projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
12Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na služby na akci III/3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa
13Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a obcí Rouchovany - zadání veřejné zakázky na akci II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky
14Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
15Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
16Darování pozemků v k. ú. a obci Olešná
17Darování pozemku v k. ú. a obci Znětínek
18Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
19Prodej ocelokolny a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
20Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce
21Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
22Koupě pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
23Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky
24Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
25Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
26Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
27Majetkoprávní příprava pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov
28Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Příseka - Brtnice
29Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
30Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
31Majetkoprávní vypořádání stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
32Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
33Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městem Chotěboř
34Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou
35Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Světlá nad Sázavou
36Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Jihlava
37Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci přípravy stavby Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany
38Změna usnesení č. 191/03/2009/ZK ve znění usnesením č. 0381/05/2010/ZK
39Změna usnesení 0100/02/2010/ZK
40Předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a
41Neuplatnění předkupní práva - k. ú. Jemnice
41upr1Neuplatnění předkupní práva - k. ú. Jemnice
42Projekt CEC5 - Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
43Projekt RAILHUC do OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
44Porta culturae - předfinancování česko-rakouského projektu v oblasti kultury a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
45Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
46Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
47Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina
48Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
49Žádost obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákon
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
52Memorandum o spolupráci ve vzdělávání
53Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
54Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education
55Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny
56Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2011
57FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2011
58FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2011
59Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2011
60FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011
61Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2010
62Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
63Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
64Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2011
65Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
66Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou s městem Ždírec nad Doubravou - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
67Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, změna usnesení
68Nabytí pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
69Návrh na zrušení Legislativního výboru kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz