Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2011 - 20.09.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí roku 2011
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
06Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
07Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
08Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011
10Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
12Projekt L 52 Modsiedl - Großau
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
14Majetkoprávní příprava stavby II/406 Telč - průtah
15Zrušení usnesení 0192/03/2005/ZK, majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
16Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
17Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
18Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
19Prodej pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Loukovice
21Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
22Nabytí pozemků v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Ledeč nad Sázavou
23Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
24Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
26Koupě pozemku v k. ú. a obci Bransouze
27Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
28Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
29Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
30Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
31Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
32Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
33Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
34Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
35Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
36Změna usnesení 0281/04/2010/ZK
37Koupě pozemku v k. ú. a obci Senožaty
38Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
39Převod pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř a České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
40Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
41Prodej pozemku v k. ú. a obci Měšín
42Vzájemné darování pozemků v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky
43Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
44Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
45Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
46Vzájemný prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
47Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
48Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/405 Příseka - Brtnice
49Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/405 Brtnice - Zašovice
50Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
51Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
52Změna usnesení 0193/03/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Ronov nad Sázavou
53Změna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
54Prodej pozemku fyzickým osobám v k. ú. a obci Humpolec
55Prodej pozemku právnické osobě v k. ú. a obci Humpolec
56Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina - zrušení usnesení 0193/03/2011/ZK
57Změna usnesení 0251/04/2008/ZK
58Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
59Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Křídla
60Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu II/352 Jihlava - Heroltice, vypořádání pozemků pod částí původní silnice II/352 spolu se stavbou silnice v souvislosti se změnami v uspořádání silniční sítě
61Koupě nemovitostí v k.ú. Hrotovice a v k.ú. Náměšť nad Oslavou a uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
62Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
63Projekt RAILHUC, OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
64FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
65FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
66Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy jiného členského státu EU a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011
69Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
70Změny ve školském rejstříku
71Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
72Změny ve zřizovacích listinách
73Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
74Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
76Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
77Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
78Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
79Žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
80Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 až 2017
81Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
82Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
83Vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
84FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
85FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
86Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
87Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
88Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
89Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
90Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
91Fond Vysočiny - projekt FV00054.0076
92Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
93Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
94Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
95Rezignace a jmenování člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
96Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
97Využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz