Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 9/2013 - 12.03.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků a dešťové kanalizace po dokončení stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
03Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
04Změna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
05Darování pozemku v k. ú. a obci Křoví
06Koupě pozemků v k. ú. a obci Věž
07Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zem.-tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Majetkoprávní vypořádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
12FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
12upr1FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
14Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
14upr1Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
15Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II361 Příštpo - most ev. č. 361-003, 004
16Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
18Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
19Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
20Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
21Vize příspěvkové organizace - zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
22FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
23Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
24Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
25Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
27Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
28Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
29Podpora učebních oborů
30Změny ve školském rejstříku
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
33Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
35Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
37Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
38Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
39Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
41Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
42Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
43Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
44Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svátek fotbalu 2013 Jihlava
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu voj
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce OSTROPA 2013
48Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
49Informace o pokračování pilotního projektu - půdoochranné technologie v roce 2013
50Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
51FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
52FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
53Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
54Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
55Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
56FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
57Předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
58Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
59Změna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
60Rozhodnutí o výběru dodavatele Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví
61FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
62Doklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz