Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 8/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 8/2013, které se konalo dne 5. 3. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 3. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast V. Novotného.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
38. Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“
39. Informace o dotacích z programu ROP JV na stavby II/405 Zašovice Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko Jamné, 2. stavba
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2013
 2. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
 3. Majetkoprávní příprava stavby III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
 4. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 5. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 6. Souhlas s podáním žádosti o pokácení stromů při silnici I/37 - k. ú. Źdírec nad Doubravou
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
 10. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně
 11. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 12. Závěrečná monitorovací zpráva projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 13. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
 14. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 15. Návrh finančních plánů na rok 2013 pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 16. Aktivity z koncepce eHealth roku 2012 a plánované aktivity na rok 2013
 17. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci
 18. Podstatná změna č. VII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov III., Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 19. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka vícemístných vozidel pro Domov bez zámku
 20. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 21. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 22. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 23. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 24. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2013
 25. Návrh na poskytnutí věcného daru
 26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
 28. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
 29. Žádost o udělení výjimky z termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu z GP Sportoviště 2012
 30. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
 32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 34. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 4. ročník
 35. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2012
 36. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
 37. Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace
 38. Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“
 39. Informace o dotacích z programu ROP JV na stavby II/405 Zašovice Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko Jamné, 2. stavba
 40. Rozprava členů rady
Usnesení 0370/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 7/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
Usnesení 0371/08/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1346/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, par. č. 3896/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2 a par. č. 3896/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-02.doc, RK-08-2013-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
Usnesení 0372/08/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-03.doc, RK-08-2013-03, př. 1, RK-08-2013-03, př. 2, RK-08-2013-03, př. 3, RK-08-2013-03, př. 4

04. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0373/08/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-04.doc, RK-08-2013-04, př. 1

05. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0374/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno na straně pronajímatele nájemní smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-08-2013-05, př. 1 za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště stavby II/388 Bobrová - Zvole zhotoviteli.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-05.doc, RK-08-2013-05, př. 1

06. Souhlas s podáním žádosti o pokácení stromů při silnici I/37 - k. ú. Źdírec nad Doubravou
Usnesení 0375/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o pokácení 20 ks stromů rostoucích mimo les na pozemku par. č. 413/7 v k.ú. a obci Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2013-06, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dohodu mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, ve které se Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydáním rozhodnutí o pokácení dřevin.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-06.doc, RK-08-2013-06, př. 1

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0376/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-08-2013-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-08-2013-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-07.doc, RK-08-2013-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0377/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2013-08, př. 1 a RK-08-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-08.doc, RK-08-2013-08, př. 1, RK-08-2013-08, př. 2

09. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0378/08/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 1536/12 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 300 m2 a části pozemku par. č. 1536/13 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 40 m2 v k. ú. Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1536/12 - ost. plocha, zeleň v k. ú. Třešť v rozsahu cca 300 m2 a část pozemku par. č. 1536/13 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 40 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-09.doc, RK-08-2013-09, př. 1

10. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0379/08/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-10.doc

37. Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0380/08/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-37.doc

11. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení níže uvedených akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0381/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23
 • II/353 Počítky - odvodnění komunikace
 • II/360 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
 • III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
 • II/405 Zašovice - průtah
 • II/399 Habrek - průtah
 • II/399 Vrbka - Průtah
 • II/112 Telč - Želetava
 • II/523 Jihlava - Humpolec
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba
 • II/351, II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř
 • III/11244 Radňov
 • II/639 Batelov - úprava křižovatky
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akce zařazené na kapitole Doprava, v příloze D2 - Investice v dopravě z II/129 Želiv - most ev.č. 129-008 na nový název II/129 Želiv - most ev.č. 129-007 a 008.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-11.doc, RK-08-2013-11, př. 1

12. Závěrečná monitorovací zpráva projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení závěrečnou monitorovací zprávu projektu II/409 Panské Dubenky -most ev. č. 409-016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0382/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu projektu II/409 Panské Dubenky -most ev. č. 409-016 dle materiálu RK-08-2013-12, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-08-2013-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-12.doc, RK-08-2013-12, př. 1

39. Informace o dotacích z programu ROP JV na stavby II/405 Zašovice Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko Jamné, 2. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0383/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s pokračováním realizace staveb II/405 Zašovice Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko Jamné, 2. Stavba;
bere na vědomí
informaci o možném krácení dotace na stavby II/405 Zašovice Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, II/602 hranice kraje Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko Jamné, 2. stavba ve výši 25 %.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-39.doc

13. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO a K. Kotrba, vedoucí oddělní právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0384/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-08-2013-13, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitel, OAPŘ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-13.doc, RK-08-2013-13, př. 1

15. Návrh finančních plánů na rok 2013 pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhy finančních plánů na rok 2013 pro uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0385/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • Příspěvek na provoz;
 • Investiční transfer;
 • odvod z investičního fondu u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace;
pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
stanoví
Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Dětskému domovu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelky Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy zdravotnických zařízení k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
předložit zaktualizované finanční plány na rok 2013, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2013 v termínu do 21. 8. 2013. Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2013 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2013 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a těchto plánovaných na 2. pololetí 2013;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provádět odvody z odpisů z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-08-2013-15, př. 1 (závazné ukazatele) v následujících termínech:
  • za 1. pololetí 2013 v termínu do 30. 6. 2013;
  • za 2. pololetí 2013 v termínu do 15. 11. 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelky Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-15.doc, RK-08-2013-15, př. 1, RK-08-2013-15, př. 2, RK-08-2013-15, př. 3

14. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0386/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-14.doc, RK-08-2013-14, př. 1, RK-08-2013-14, př. 2

16. Aktivity z koncepce eHealth roku 2012 a plánované aktivity na rok 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2012 v souladu se schválenou koncepcí eHealth Kraje Vysočina 2012 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0387/08/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2012 v souladu se schválenou koncepcí eHealth Kraje Vysočina 2012 - 2015;
schvaluje
plánované aktivity pro rok 2013 dle materiálu RK-08-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-16.doc, RK-08-2013-16, př. 1

17. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Domova bez zámku, příspěvkové organizace, o poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu mezd a faktur. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0388/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, v odvětví sociální péče s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc únor 2013 ve výši 150 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci o stejnou částku 150 000 Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 4. 6.2013 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelce Domova bez zámku, příspěvkové organizace vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 5. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-17.doc

18. Podstatná změna č. VII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov III., Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změn ve výše uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0389/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektech dle materiálů RK-08-2013-18, př. 1, RK-08-2013-18, př. 2 a RK-08-2013-18, př. 3;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-08-2013-18, př. 1, RK-08-2013-18, př. 2 a RK-08-2013-18, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-18.doc, RK-08-2013-18, př. 1, RK-08-2013-18, př. 2, RK-08-2013-18, př. 3

19. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka vícemístných vozidel pro Domov bez zámku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0390/08/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-19.doc

20. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0391/08/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-20.doc

21. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemcem podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0392/08/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-21.doc

22. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0393/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-08-2013-22, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť) o nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 150 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-22.doc, RK-08-2013-22, př. 1

38. Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“ v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0394/08/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-08-2013-38RK-08-2013-38, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 150.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III. dle materiálů RK-08-2013-38RK-08-2013-38, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2013-38, př. 3;
ukládá
 • odboru životního prostředí, odboru majetkovému a odboru zdravotnictví připravit projekt dle materiálů RK-08-2013-38 a RK-08-2013-38, př. 4 k předložení do Operačního programu Životní prostředí;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace projednat dopady tohoto projektu s poskytovatelem EPC na úspory v rámci EPC.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 15. 03. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-38.doc, RK-08-2013-38, př. 1, RK-08-2013-38, př. 2, RK-08-2013-38, př. 3, RK-08-2013-38, př. 4

23. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2013
M. Kružíková předložila radě kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0395/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-08-2013-23, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-23.doc, RK-08-2013-23, př. 1

24. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí daru účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2012 umístěným na prvních třech místech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0396/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2012, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
1. místo: notebook Dell Inspiron 3521 / i3-3217U / 4GB / 500GB / 15,6 / DVDRW / HD / BT / CAM / int. grafika / Win8 64bit / černý. Cena s DPH: 14 036,- Kč
2. místo: Yarvik Xenta 97ic 9.7 IPS 16GB BT Android 4.1. Cena s DPH: 6 039,11 Kč
3. místo: tablet Yarvik Luna 8c 8 4GB Android 4.0. Cena s DPH: 3 015,32 Kč
na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-24.doc, RK-08-2013-24, př. 1

25. Návrh na poskytnutí věcného daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí věcného daru příspěvkovým organizacím Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0397/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout věcný dar Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ: 00380695, se sídlem: Jiráskova 2176/67, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-08-2013-25, př. 1;
 • poskytnout věcný dar Dětskému domovu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, IČ: 70520283, se sídlem: Kamenice nad Lipou, Vít. Nováka 305, dle materiálu RK-08-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-25.doc, RK-08-2013-25, př. 1, RK-08-2013-25, př. 2

26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku užívaného Odborným učilištěm a Praktickou školou, Černovice, Mariánské náměstí 72. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0398/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Renault MASTER 2,5 D, inventární číslo DHM/0000028, rok pořízení 2003 z majetku kraje způsobem navrženým Odborným učilištěm a Praktickou školou, Černovice, Mariánské náměstí 72 dle materiálu RK-08-2013-26.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-26.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0399/08/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-27.doc

28. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informoval radu kraje o žádosti Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o vyjádření souhlasu zřizovatele s použitím provozních prostředků na částečné krytí mzdových výdajů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0400/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 171 600 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 60 060 Kč dle materiálu RK-08-2013-28.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-28.doc

29. Žádost o udělení výjimky z termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu z GP Sportoviště 2012
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s žádostí Tělovýchovné jednoty Třebelovice o udělení výjimky z termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu „Údržba sportovního areálu TJ“ a umožnění jeho dodatečného podání. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0401/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti Tělovýchovné jednoty Třebelovice, IČO 48525995, o udělení výjimky z termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu Údržba sportovního areálu TJ z GP Sportoviště 2012 a o jeho dodatečné podání, uvedené v materiálu RK-08-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-29.doc, RK-08-2013-29, př. 1, RK-08-2013-29, př. 2

30. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0402/08/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle materiálu RK-08-2013-30, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-30.doc, RK-08-2013-30, př. 1, RK-08-2013-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0403/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu se společností Aon Central and Eastern Europe a.s., IČO: 47123672, dle materiálu RK-08-2013-31, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o peněžní dar ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-08-2013-31, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 13. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-31.doc, RK-08-2013-31, př. 1

32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje užívaného Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0404/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením kolového nakladače HON 051, inventární číslo 482902, pořizovací cena 177 150 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1981;
 • s vyřazením kolového traktoru Zetor 10111, SPZ PE 64-87, inventární číslo 620103, pořizovací cena 181 997 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1986;
 • s vyřazením závěsného postřikovače NAPA - 18, inventární číslo 481106, pořizovací cena 617 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1998
z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-08-2013-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-32.doc

33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního daru do vlastnictví organizace.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. K. Ubr doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-33.doc, RK-08-2013-33, př. 1

34. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 4. ročník
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje na vědomí informaci o nákladech finálové části 4. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0405/08/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o nákladech finálové části 4. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-08-2013-34, př. 1;
 • cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro vítěznou trojici 4. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-08-2013-34, př. 3;
rozhoduje
poskytnout věcné dary finalistům 4. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-08-2013-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 13. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-34.doc, RK-08-2013-34, př. 1, RK-08-2013-34, př. 2, RK-08-2013-34, př. 3

35. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2012
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informoval radu kraje o žádosti Střední průmyslové školy Třebíč o změnu projektu „Aktivní odpočinek pro všechny BE FIT“. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0406/08/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti o změnu projektu Aktivní odpočinek pro všechny - BE FIT, uvedené v materiálu RK-08-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-35.doc, RK-08-2013-35, př. 1, RK-08-2013-35, př. 2, RK-08-2013-35, př. 3

36. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s návrhem projektového záměru Střední školy stavební Třebíč „Dřevo - Ekologický materiál“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0407/08/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč Dřevo - Ekologický materiál dle materiálu RK-08-2013-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2013-36.doc, RK-08-2013-36, př. 1, RK-08-2013-36, př. 2

40. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 8/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 3. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 8/2013 dne 5. 3. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 3. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz