Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 39/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2017, které se konalo dne 5. 12. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 12. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
82. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.;
83. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace;
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2017
 2. FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika - Program prevence kriminality v roce 2017
 4. Zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
 5. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
 6. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 9. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 10. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 11. Souhlas s nákupem věci (SPECT/CT) na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 12. Změna termínu realizace akce Odstranění havárie - zatékání do prostor dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 13. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2017
 18. Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
 19. Dar pro příspěvkovou organizaci
 20. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 21. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2017
 24. Návrh na změnu investičního plánu a aktualizace finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2017
 25. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
 26. Akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - Návštěvnické centrum Hradu Kámen, změna názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloha M3 - Kultura
 27. Zajištění objednávky na trati 243 Moravské Budějovice - Jemnice
 28. Předložení projektu II/360 Třebíč - Střítež do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 29. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/408 hr. kraje - Jemnice, PD
 30. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD
 31. Návrh změny seznamu jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, protihluková opatření
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
 33. Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 34. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 35. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 38. Havarijní pojištění vozidel Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 39. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 40. Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018 - 2019
 41. Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 42. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 - 2019
 43. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
 44. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
 45. Uzavření dohody o skončení nájemního vztahu v rámci stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 46. Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Křoví a k. ú. Velká Bíteš
 47. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč
 48. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
 49. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 50. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 52. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 53. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví
 54. Záměr darování části pozemku v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí - k.ú. Pokojov
 56. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a k. ú. Moravec
 57. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
 58. Smlouva o zajištění služeb
 59. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 60. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 61. Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 3 a finanční zpráva č. 2
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2017 a jejich použití
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
 67. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 68. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
 71. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
 72. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017
 73. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 74. Podpora odborného a přírodovědného vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 75. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 76. Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 77. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - monitorovací zprávy o udržitelnosti
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
 79. Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku k dokumentaci dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 80. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 82. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
 83. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 85. Rozprava členů rady
Usnesení 2187/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o žádosti příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2018. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2188/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01977.0018 dle materiálu RK-39-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-02.doc, RK-39-2017-02, př. 1, RK-39-2017-02, př. 2, RK-39-2017-02, př. 3

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika - Program prevence kriminality v roce 2017
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2189/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 6 800 Kč při současném snížení § 3636 Územní rozvoj o částku 6 800 Kč na dofinancování vlastního podílu kraje na realizaci projektu 7. Mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-03.doc

04. Zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu zrušit zadávací řízení uvedené nadlimitní veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Projednávání se zúčastnily S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2190/39/2017/RK
Rada kraje
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina, evidenční číslo zakázky ve VVZ: 643679, neboť byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé;
ukládá
Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámit výsledek zadávacího řízení.
odpovědnost: OI, OZ, OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-04.doc, RK-39-2017-04, př. 1, RK-39-2017-04, př. 2, RK-39-2017-04, př. 3, RK-39-2017-04, př. 4

05. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Projednávání se zúčastnily S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2191/39/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OI, OZ
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-05.doc, RK-39-2017-05, př. 1, RK-39-2017-05, př. 2, RK-39-2017-05, př. 3, RK-39-2017-05, př. 4

K bodům 06 10, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku

06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2192/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-06.doc, RK-39-2017-06, př. 1

07. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2193/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-07.doc, RK-39-2017-07, př. 1

08. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2194/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle RK-39-2017-08, př. 1, RK-39-2017-08, př. 2, RK-39-2017-08, př. 3, RK-39-2017-08, př. 4 a RK-39-2017-08, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-08.doc, RK-39-2017-08, př. 1, RK-39-2017-08, př. 2, RK-39-2017-08, př. 3, RK-39-2017-08, př. 4, RK-39-2017-08, př. 5

09. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2195/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-09.doc, RK-39-2017-09, př. 1

10. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2196/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2017-10, př. 1, RK-39-2017-10, př. 2, RK-39-2017-10, př. 3, RK-39-2017-10, př. 4 a RK-39-2017-10, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-10.doc, RK-39-2017-10, př. 1, RK-39-2017-10, př. 2, RK-39-2017-10, př. 3, RK-39-2017-10, př. 4, RK-39-2017-10, př. 5

11. Souhlas s nákupem věci (SPECT/CT) na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnici Jihlava o souhlas s pořízením věci nákupem na splátky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2197/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením hybridního systému SPECT/CT formou nákupu na splátky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-39-2017-11, př. 1 a RK-39-2017-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-11.doc, RK-39-2017-11, př. 1, RK-39-2017-11, př. 2, RK-39-2017-11, př. 3

12. Změna termínu realizace akce Odstranění havárie - zatékání do prostor dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit se změnou termínu pro podání žádosti o poskytnutí provozního příspěvku do 15. 12. 2018. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2198/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
posun termínu pro předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz do 15. 12. 2018.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-12.doc

13. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2199/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 800 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 10 800 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 10 800 Kč za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti paliativní péče;
ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku, a to nejpozději do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-13.doc, RK-39-2017-13, př. 1, RK-39-2017-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2200/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2017-14, př. 1, RK-39-2017-14, př. 2, RK-39-2017-14, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-14.doc, RK-39-2017-14, př. 1, RK-39-2017-14, př. 2, RK-39-2017-14, př. 3, RK-39-2017-14, př. 4, RK-39-2017-14, př. 5, RK-39-2017-14, př. 6

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2201/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-39-2017-15, př. 1;
 • o zařazení žadatele Ivana Černého do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522  Ostatní nemocnice o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 50 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-15.doc, RK-39-2017-15, př. 1, RK-39-2017-15, př. 2, RK-39-2017-15, př. 3, RK-39-2017-15, př. 4

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2202/39/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-39-2017-16, př. 1 pro akademický rok 2017/2018;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522  Ostatní nemocnice o částku 400 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 400 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-16.doc, RK-39-2017-16, př. 1, RK-39-2017-16, př. 2, RK-39-2017-16, př. 3

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2203/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 510 811,58 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 20. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-17.doc

18. Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2204/39/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • uložit radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-18.doc

19. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2205/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2017-19, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-19.doc, RK-39-2017-19, př. 1, RK-39-2017-19, př. 2

20. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line za sledované období 1. 12. 2016 30. 11. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2206/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-39-2017-20, př. 1 a RK-39-2017-20, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-39-2017-20, př. 1 a RK-39-2017-20, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-20.doc, RK-39-2017-20, př. 1, RK-39-2017-20, př. 2

21. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2207/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálů RK-39-2017-21, př. 1 a RK-39-2017-21, př. 3, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-21.doc, RK-39-2017-21, př. 1, RK-39-2017-21, př. 2, RK-39-2017-21, př. 3, RK-39-2017-21, př. 4, RK-39-2017-21, př. 5

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2208/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34024) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 114 000 Kč určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výkup díla Eduarda Ovčáčka: soubor 4 ks strukturálních grafik z období 1968-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu „Čísla“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 114 000 Kč určenou na výkup díla Eduarda Ovčáčka: soubor 4 ks strukturálních grafik z období 1968-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu „Čísla“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-22.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2209/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura (§ 3311 -Divadelní činnost, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 1 152 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o částku 1 152 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 152 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • aktualizaci rozpočtu (plánu nákladů a výnosů), tvorby a použití peněžních fondů, odpisového plánu, investičního plánu, plánu oprav a závazných ukazatelů na rok 2017 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1;
stanoví
u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-23.doc, RK-39-2017-23, př. 1, RK-39-2017-23, př. 2

24. Návrh na změnu investičního plánu a aktualizace finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit změny čerpání fondu investic a aktualizovaný finanční plán u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2210/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2017 dle materiálu
 • RK-39-2017-24, př. 1 včetně položkového rozpisu investičních akcí;
 • aktualizaci rozpočtu (plán nákladů a výnosů), tvorby a použití peněžních fondů, odpisového plánu, plánu oprav a závazných ukazatelů u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2017 dle materiálu RK-39-2017-24, př. 1, a
stanoví
u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-39-2017-24, př. 1;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-39-2017-24, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-39-2017-24, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-24.doc, RK-39-2017-24, př. 1, RK-39-2017-24, př. 2

25. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválit aktualizované finanční plány jednotlivých organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2211/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-25.doc, RK-39-2017-25, př. 1, RK-39-2017-25, př. 2, RK-39-2017-25, př. 3, RK-39-2017-25, př. 4, RK-39-2017-25, př. 5, RK-39-2017-25, př. 6, RK-39-2017-25, př. 7

26. Akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - Návštěvnické centrum Hradu Kámen, změna názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloha M3 - Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k záměru spočívajícím v revitalizaci objektu bývalého pivovaru na návštěvnické centrum Hradu Kámen. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2212/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Návštěvnické centrum Hradu Kámen“ dle materiálu RK-39-2017-26, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
 • změnit název akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov Oprava elektroinstalace, Hrad Kámen zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloha M3 - Kultura na nový název Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor majetkový; odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-26.doc, RK-39-2017-26, př. 1, RK-39-2017-26, př. 2, RK-39-2017-26, př. 3

27. Zajištění objednávky na trati 243 Moravské Budějovice - Jemnice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s objednávkou drážní dopravy na trati 243 Moravské Budějovice Jemnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2213/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s objednávkou drážní dopravy na trati 243 Moravské Budějovice Jemnice dle materiálu RK-39-2017-27, př. 1,
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit smluvní zajištění provozu na trati 243 Moravské Budějovice Jemnice, dopravcem Railway Capital, a. s., Plzeňská 157/98, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 24158071, a to od změny jízdního řádu k 10. 6. 2018.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-27.doc, RK-39-2017-27, př. 1, RK-39-2017-27, př. 2, RK-39-2017-27, př. 3

28. Předložení projektu II/360 Třebíč - Střítež do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2214/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu „II/360 Třebíč-Střítež“ do operačního programu Interreg V-A Rakousko Česká republika;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu „II/360 Třebíč-Střítež“ do operačního programu Interreg V-A Rakousko Česká republika.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 12. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-28.doc, RK-39-2017-28, př. 1

29. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/408 hr. kraje - Jemnice, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2215/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/408 hr. kraje Jemnice, PD“ dle materiálu RK-39-2017-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-39-2017-29, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-29.doc, RK-39-2017-29, př. 1, RK-39-2017-29, př. 2

30. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2216/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD“ dle materiálu RK-39-2017-30, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO 46974806, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-39-2017-30, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-30.doc, RK-39-2017-30, př. 1, RK-39-2017-30, př. 2

31. Návrh změny seznamu jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, protihluková opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit zařazení níže uvedené akce do seznamu jmenovitých akcí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2217/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce III/3532 Kozlov most 3532-1 do seznamu jmenovitých akcí (ÚZ 00013) dle materiálu RK-39-2017-31, př. 1;
bere na vědomí
aktualizovaný seznam jmenovitých akcí dle materiálu RK-39-2017-31, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-31.doc, RK-39-2017-31, př. 1, RK-39-2017-31, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2218/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 88 400 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 88 400 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 400 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a odboru zdravotnictví po ukončení činností dle materiálů RK-39-2017-32, př. 1, RK-39-2017-32, př. 2, RK-39-2017-32, př. 3, RK-39-2017-32, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu.
odpovědnost: OAPŘ, odbor zdravotnictví, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-32.doc, RK-39-2017-32, př. 1, RK-39-2017-32, př. 2, RK-39-2017-32, př. 3, RK-39-2017-32, př. 4

33. Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem stanovit odměnu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2219/39/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2017-33, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-33.doc, RK-39-2017-33, př. 1, RK-39-2017-33, př. 2, RK-39-2017-33, př. 3

34. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2220/39/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-39-2017-34, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-34.doc, RK-39-2017-34, př. 1, RK-39-2017-34, př. 2, RK-39-2017-34, př. 3

35. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2221/39/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-39-2017-35, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-35.doc, RK-39-2017-35, př. 1, RK-39-2017-35, př. 2, RK-39-2017-35, př. 3

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2222/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku žehliče, inventární číslo 0030, rok pořízení 1994, pořizovací cena 443 800,- Kč, zůstatková cena k 31. 5. 2017 je 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-36.doc

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2223/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s bezúplatným převodem pásového žehliče prádla IČ 85, inventární číslo IM 22107, rok pořízení 2010, pořizovací cena 432 862,50 Kč, zůstatková cena 0,- Kč, Domovu Kamélii Křižanov, příspěvkové organizaci, IČ 71184473, Zámek 1, 594 51 Křižanov;
 • s vyřazením nepotřebného majetku zahradního traktoru Honda, inventární číslo IM 22702, rok pořízení 2007, pořizovací cena 167 153 Kč, zůstatková cena 1,- Kč;
bere na vědomí
prodej nepotřebného majetku zahradního traktoru Honda, inventární číslo IM 22702, rok pořízení 2007, pořizovací cena 167 153,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč za nejvyšší nabídnutou cenu 10 500,- Kč.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-37.doc

38. Havarijní pojištění vozidel Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje žádost Ústavu sociální péče Nové Syrovice o souhlas s prodloužením havarijního pojištění vozidla do 31. 12. 2019. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2224/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2019 pro vozidlo Opel Vivaro, 2J0 7022, datum první registrace 11/2004 a vozidlo Ford Fiesta, 3J0 0980, datum první registrace 7/2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-38.doc

39. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2225/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-39.doc, RK-39-2017-39, př. 1

40. Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018 - 2019
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018  2019. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2226/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018  2019 dle materiálu RK-39-2017-40, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-40.doc, RK-39-2017-40, př. 1

41. Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit aktualizované rozpočty a plány příspěvkových organizací kraje na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2227/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovaný rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-39-2017-41, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-39-2017-41, př. 1;
 • rozpočtové opatření dle materiálu RK-39-2017-41, př. 2 (v rámci rozpočtového opatření dochází ke snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 721 000 Kč);
 • změna závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2017-41, př. 2;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2017:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-39-2017-41, př. 1;
  • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-39-2017-41, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace ve výši 140 000 Kč a u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, ve výši 30 000 Kč;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-39-2017-41, př. 2 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2017.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-41.doc, RK-39-2017-41, př. 1, RK-39-2017-41, př. 2, RK-39-2017-41, př. 3

42. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 - 2019
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2228/39/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019 dle materiálu RK-39-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-42.doc, RK-39-2017-42, př. 1

43. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2229/39/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2017-43, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 2. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-43.doc, RK-39-2017-43, př. 1

44. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit zásady zastupitelstva kraje pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2230/39/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2018 dle materiálu RK-39-2017-44, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 dle materiálu RK-39-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-44.doc, RK-39-2017-44, př. 1, RK-39-2017-44, př. 2

82. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k. ú. Golčův Jeníkov. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2231/39/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zavazuje, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zavazuje tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit dle materiálu RK-39-2017-82, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-82.doc, RK-39-2017-82, př. 1

V průběhu jednání odešla J. Fischerová. K bodům 45, 46, 49, 51 56, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

45. Uzavření dohody o skončení nájemního vztahu v rámci stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Usnesení 2232/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226, na straně  pronajímatele, Dohodu o skončení nájmu dle materiálu RK-39-2017-45, př. 1, kterou se ukončuje nájemní smlouva č. 2637701415 ve znění Dodatku č. 1 této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-45.doc, RK-39-2017-45, př. 1

46. Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Křoví a k. ú. Velká Bíteš
Usnesení 2233/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené dne 31. 5. 2016 mezi Krajem Vysočina jako budoucím povinným a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. jako budoucím oprávněným na akci „ 11010-059705, VPI_II/379 V. Bíteš křiž. s III/3792“ na pozemcích par. č. 3013, par. č. 2438/3 a par. č. 2438/11 v k. ú. Velká Bíteš a na pozemcích par. č. 770/4, par. č. 643/9 a par. č. 816 v k. ú. Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-46.doc

49. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2234/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-39-2017-49, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-39-2017-49, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-39-2017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-49.doc, RK-39-2017-49, př. 1

51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 2235/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 348/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1793 m2, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č. p. 363, bydlení, pozemku par. č. 349/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemku par. č. 348/2 ostatní plocha o výměře 442 m2, pozemku par. č. 349/1 ostatní plocha o výměře 782 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-39-2017-51, př. 2;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-39-2017-51, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-51.doc, RK-39-2017-51, př. 1, RK-39-2017-51, př. 2, RK-39-2017-51, př. 3, RK-39-2017-51, př. 4

52. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2236/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-39-2017-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-52.doc, RK-39-2017-52, př. 1

53. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví
Usnesení 2237/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví dle materiálu RK-39-2017-53, př. 3.
odpovědnost: OM, OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-53.doc, RK-39-2017-53, př. 1, RK-39-2017-53, př. 2, RK-39-2017-53, př. 3

54. Záměr darování části pozemku v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
Usnesení 2238/39/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-54.doc, RK-39-2017-54, př. 1, RK-39-2017-54, př. 2

55. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí - k.ú. Pokojov
Usnesení 2239/39/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-55.doc, RK-39-2017-55, př. 1

56. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a k. ú. Moravec
Usnesení 2240/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu
RK-39-2017-56, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-39-2017-56, př. 2 z vlastnictví obce Moravec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-39-2017-56, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-56.doc, RK-39-2017-56, př. 1, RK-39-2017-56, př. 2, RK-39-2017-56, př. 3

47. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést a nabýt darem nově vzniklé pozemky v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2241/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování pozemků par. č. 516/4 a par. č. 516/6 oddělených dle geometrického plánu č. 381-39261/2016 z pozemku par. č. 516/2 v k. ú. Řípov a obci Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 516/4 o výměře 738 m2 a par. č. 516/6 o výměře 290 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 381-39261/2016 z pozemku par. č. 516/2 v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 41/4 o výměře 441 m2 v k. ú Řípov a obci Třebíč a pozemek par. č. 1989/5 o výměře 1054 m2 oddělený dle geometrického plánu
 • č. 5985-39261/2016 z pozemku par. č. 1989/1 v k. ú. Třebíč a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-47.doc, RK-39-2017-47, př. 1, RK-39-2017-47, př. 1a

48. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít mezi městysem Nové Veselí a Krajem Vysočina smlouvu zakládající právo provést stavbu na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci uvedeného projektu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2242/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městysem Nové Veselí na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/353 Nové Veselí - obchvat“ na pozemcích par. č. 2524 orná půda o výměře 1650 m2 (trvalý zábor) a par. č. 2535/2 orná půda o výměře 550 m2 (trvalý zábor), vše v k. ú. Nové Veselí.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-48.doc, RK-39-2017-48, př. 1

50. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se záměrem prodeje nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2243/39/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-50.doc, RK-39-2017-50, př. 1, RK-39-2017-50, př. 1a, RK-39-2017-50, př. 2, RK-39-2017-50, př. 3, RK-39-2017-50, př. 4, RK-39-2017-50, př. 5,

57. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o možnosti předložit projekt „Pavilon dětského oddělení.“ do 61. výzvy OPŽP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2244/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-39-2017-57, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje připravit projekty na budovách vyznačených v materiálu RK-39-2017-57, př. 1 jako vhodné do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina;
 • připravit projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení“ dle materiálu RK-39-2017-57, př. 2 do 61. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektovou žádost ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 800 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov;
 • vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-39-2017-57.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-57.doc, RK-39-2017-57, př. 1, RK-39-2017-57, př. 2

58. Smlouva o zajištění služeb
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o zajištění služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2245/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-39-2017-58, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-58.doc, RK-39-2017-58, př. 1

59. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2246/39/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-39-2017-59, př. 7, RK-39-2017-59, př. 8 a RK-39-2017-59, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-59.doc, RK-39-2017-59, př. 1, RK-39-2017-59, př. 2, RK-39-2017-59, př. 3, RK-39-2017-59, př. 4, RK-39-2017-59, př. 5, RK-39-2017-59, př. 6, RK-39-2017-59, př. 7, RK-39-2017-59, př. 8, RK-39-2017-59, př. 9, RK-39-2017-59, př. 10

60. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s darováním nemovitosti a uzavřením hypotečního úvěru na nemovitost, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2247/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1427 za podmínek uvedených v materiálu RK-39-2017-60, př. 3;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1011 za podmínek uvedených v materiálu RK-39-2017-60, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-60.doc, RK-39-2017-60, př. 1, RK-39-2017-60, př. 2, RK-39-2017-60, př. 3, RK-39-2017-60, př. 4, RK-39-2017-60, př. 5

61. Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 3 a finanční zpráva č. 2
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 3 a finanční zprávě č. 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2248/39/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 3 a finanční zprávě č. 2 dle materiálu RK-39-2017-61, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje předložit zprávu o průběhu projektu č. 3 a finanční zprávu č. 2 orgánu kontroly 1. stupně.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-61.doc, RK-39-2017-61, př. 1, RK-39-2017-61, př. 1a

83. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2249/39/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-83.doc, RK-39-2017-83, př. 1, RK-39-2017-83, př. 2, RK-39-2017-83, př. 3

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2017 a jejich použití
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2250/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2017 v celkové výši 1 951 808,58 Kč dle materiálů RK-39-2017-62, př. 1, RK-39-2017-62, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2017-62, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-39-2017-62, př. 3;
 • změnu investičního plánu na rok 2017 dle materiálu RK-39-2017-62, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-62.doc, RK-39-2017-62, př. 1, RK-39-2017-62, př. 2, RK-39-2017-62, př. 3, RK-39-2017-62, př. 4, RK-39-2017-62, př. 5, RK-39-2017-62, př. 6

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2251/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ, ve výši 244 993 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ, v celkové výši 167 870 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-39-2017-63, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ, v celkové výši 244 993 Kč školám uvedeným v materiálu RK-39-2017-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 20. prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-63.doc, RK-39-2017-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2252/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 174 885,60 Kč a § 3127 Střední školy ve výši 591 436,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 766 322,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 174 885,60 Kč;
 • Akademii Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977, o částku 591 436,80 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-39-2017-64.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-64.doc

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2253/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 94 742 521 Kč dle materiálu RK-39-2017-65, př. 1 a materiálu RK-39-2017-65, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-39-2017-65, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-39-2017-65, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-39-2017-65, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-65.doc, RK-39-2017-65, př. 1, RK-39-2017-65, př. 2

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2254/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám dle materiálu RK-39-2017-66, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň středních škol.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-66.doc, RK-39-2017-66, př. 1

67. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s použitím prostředků na provoz u dané školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2255/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 345 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 118 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-67.doc, RK-39-2017-67, př. 1

68. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2256/39/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírovacího stroje WorkCenter 7132, inventární číslo Z-HM-112, rok pořízení 2006, pořizovací cena 226 452 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-39-2017-68.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-68.doc

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2257/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3122 - Střední odborné školy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698 o částku 50 000 Kč na svářečské kurzy a zdravotní prohlídky žáků;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 50 000 Kč z důvodů ne realizace projektu „Postav si svůj traktor“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé středních škol
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-69.doc

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2258/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-39-2017-70, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 587 513 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červen prosinec 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 160 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 (§ 3121) z důvodu úspory při pořízení vybavení šaten.
souhlasí
s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-70.doc, RK-39-2017-70, př. 1, RK-39-2017-70, př. 2

71. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené podlimitní veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2259/39/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-71.doc, RK-39-2017-71, př. 1, RK-39-2017-71, př. 2, RK-39-2017-71, př. 3

72. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vyhlásit anketu Sportovec Kraje Vysočina 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2260/39/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2017;
pověřuje
OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
pověřuje
OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-72.doc, RK-39-2017-72, př. 1

73. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2261/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 360 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-73.doc, RK-39-2017-73, př. 1

74. Podpora odborného a přírodovědného vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2262/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících se závěrečnou prezentací  středních odborných škol a gymnázií v ekotechnickém centru Alternátor a Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov na prezentaci na Region Tour 2018 v celkové výši 56 200 Kč dle materiálu RK-39-2017-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-74.doc, RK-39-2017-74, př. 1

75. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2263/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 181 384 Kč dle materiálu RK-39-2017-75, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-75.doc, RK-39-2017-75, př. 1, RK-39-2017-75, př. 2

76. Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2264/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ v celkové výši 132 674 Kč dle materiálu RK-39-2017-76, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-76.doc, RK-39-2017-76, př. 1

77. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - monitorovací zprávy o udržitelnosti
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2265/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-39-2017-77, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2017-77, př. 3.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-77.doc, RK-39-2017-77, př. 1, RK-39-2017-77, př. 2, RK-39-2017-77, př. 3

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2266/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 450 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 450 00 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 450 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 450 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na připojení na pult HZS, pravidelné kontroly hlásičů EPS a výměnu výpočetní techniky;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 450 000 Kč dle materiálu RK-39-2017-78;
 • řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 450 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-78.doc, RK-39-2017-78, př. 1

79. Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku k dokumentaci dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2267/39/2017/RK
Rada kraje
vydává
v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:
Kraj Vysočina (jako dotčený územní samosprávný celek):
 1. považuje nový jaderný zdroj elektrické energie v lokalitě Dukovany (odpovídající soudobým právním předpisům a stanoveným technickým a provozním podmínkám, technickým i technologickým možnostem a soudobému organizačnímu zajištění provozu) za zařízení:
 • bezpečné z hlediska prevence havárií,
 • šetrné k životnímu prostředí (bez produkce oxidu uhličitého),
 • nezbytné z hlediska výrobních kapacit a potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie,
 • s pozitivním vlivem na energetickou soběstačnost, energetickou bezpečnost České republiky a její geopolitickou nezávislost,
 • s významným hospodářským přínosem pro Českou republiku i region a tomu odpovídajícím přínosem sociálním (zaměstnanost, životní úroveň obyvatel),
 • s významným pozitivním přínosem pro vzdělanostní strukturu ekonomicky činného obyvatelstva v České republice a v regionu,
 1. bere na vědomí v dokumentaci EIA navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 20. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-79.doc, RK-39-2017-79, př. 1

80. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2268/39/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016 dle materiálů RK-39-2017-80, př. 1 a RK-39-2017-80, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-80.doc, RK-39-2017-80, př. 1, RK-39-2017-80, př. 2

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2269/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 - Celospolečenské funkce lesů o částku 282 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 700 Kč určenou na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého;
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle materiálu RK-39-2017-81, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-81.doc, RK-39-2017-81, př. 1

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2270/39/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 - Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 500 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2017-84.doc

85. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

P. Franěk, 1. náměstek hejtmana, ukončil zasedání rady kraje č. 39/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 12. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Pacal               ……...……………………………………Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2017 dne 5. 12. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 12. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz