Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2017 - 05.12.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu
03Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika - Program prevence kriminality v roce 2017
04Zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
05Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
06Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
10Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
11Souhlas s nákupem věci (SPECT/CT) na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12Změna termínu realizace akce Odstranění havárie - zatékání do prostor dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
13Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2017
18Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
19Dar pro příspěvkovou organizaci
20Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
21Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2017
24Návrh na změnu investičního plánu a aktualizace finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2017
25Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
26Akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - Návštěvnické centrum Hradu Kámen, změna názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloha M3 - Kultura
27Zajištění objednávky na trati 243 Moravské Budějovice - Jemnice
28Předložení projektu II/360 Třebíč - Střítež do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
29Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/408 hr. kraje - Jemnice, PD
30Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD
31Návrh změny seznamu jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, protihluková opatření
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
33Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
34Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
35Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
38Havarijní pojištění vozidel Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
39Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
40Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018 - 2019
41Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
42Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 - 2019
432. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
44Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
45Uzavření dohody o skončení nájemního vztahu v rámci stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
46Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Křoví a k. ú. Velká Bíteš
47Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řípov a v k. ú. Třebíč
48Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
49Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
50Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
51Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
52Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
53Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví
54Záměr darování části pozemku v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
55Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí - k.ú. Pokojov
56Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a k. ú. Moravec
57Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
58Smlouva o zajištění služeb
59Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
60Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
61Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 3 a finanční zpráva č. 2
62Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2017 a jejich použití
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
66Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
67Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
68Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
71Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
72Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017
73Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
74Podpora odborného a přírodovědného vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
75Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
76Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
77Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - monitorovací zprávy o udržitelnosti
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
79Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku k dokumentaci dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
80Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
82Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
83Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
84Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz