Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2007, které se konalo dne 7. 8. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 8. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Černé.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
46. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Zvole nad Pernštejnem obec Zvole;
47. Výpůjčka festival dokumentárních filmů Jihlava.
Radě kraje byl předložen návrh na stažení bodu 34. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele z programu jednání (Zdrojové materiály: RK-24-2007-34.doc).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2007
 2. Zveřejnění záměru převodu pozemku v k. ú. a obci Telč
 3. Účast státního rozpočtu na výkupech pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 4. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 5. Stavební záměr "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - úprava Černé kuchyně na návštěvnické centrum"
 6. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Čejov
 7. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 8. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - II/411 Dešov - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 10. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
 11. Veřejná zakázka malého rozsahu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka - oprava objízdných tras"
 12. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice".
 13. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 14. Věcné břemeno práva vstupu a vjezdu ke garáži - k. ú. a obec Jihlava
 15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 16. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 17. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 18. Prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje a u Zdravotnické záchranné služby kraje- informace
 19. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 20. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2003
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Peardrop
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Krajské videokonference - smlouva o spolupráci, zajištění provozu
 23. Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
 24. Informace o plnění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
 26. Informace o uvolnění prostor v majetku státu
 27. Informace o uvolnění domova mládeže Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici
 28. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3343
 29. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 014/140/06
 30. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV034/141/06
 31. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za druhou etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
 32. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za druhou etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
 33. Změna rozhodnutí projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
 1. Záměr přípravy projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009" v rámci Operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika
 2. Poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky "Dospělí dětem 2007" a národní přehlídky "Národní finále festivalu Porta 2007"
 3. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na likvidaci nepoužitých léčiv za II. čtvrtletí 2007
 5. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 6. Vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" a příprava ročníku 2007/2008
 7. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
 8. Nákup osobních automobilů v roce 2007 pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
 9. Žádost Města Světlá nad Sázavou o vyjádření k záměru půdní vestavby v objektu domova důchodců
 10. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání akce "Pelhřimovské chirurgické dny",pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 11. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na Zpracování dokumentace "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina"
 12. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Zvole nad Pernštejnem obec Zvole
 13. Výpůjčka festival dokumentárních filmů Jihlava
 14. Rozprava členů rady
Usnesení 1063/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Zveřejnění záměru převodu pozemku v k. ú. a obci Telč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku v k. ú. a obci Telč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1064/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemku par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 21 023 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze;
ukládá
odboru majetkovému, odboru školství, mládeže a sportu, PaedDr. Martině Matějkové, Ing. Miroslavu Houškovi dokončit jednání mezi krajem Vysočina, Městem Telč, Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovou univerzitou v Praze a Akademií věd ČR v Brně o podmínkách souvisejících s převodem a potom materiál znovu předložit na jednání rady kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-02.doc

03. Účast státního rozpočtu na výkupech pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1065/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dopis Ing. Eduarda Janoty, náměstka ministra financí Miloši Vystrčilovi, hejtmanovi kraje Vysočina ve věci účasti státního rozpočtu na výkupech pozemků pod silnicemi II. a III.třídy včetně přílohy - Pravidel pro podprogram 298 22A - majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů dle materiálu RK-24-2007-03, př. 2;
schvaluje
odpověď Miloše Vystrčila, hejtmana kraje Vysočina s požadavkem na změnu podmínek účasti státního rozpočtu v rámci podprogramu 298 22A dle materiálu RK-24-2007-03, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-03.doc, RK-24-2007-03, př. 3

04. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1066/24/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 130 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-04.doc, RK-24-2007-04, př. 1

05. Stavební záměr "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - úprava Černé kuchyně na návštěvnické centrum"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh ke schválení stavebního záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1067/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr na akci Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - úprava Černé kuchyně na návštěvnické centrum dle materiálu RK-24-2007-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-05.doc, RK-24-2007-05, př. 1

06. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Čejov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující informace k předložené žádosti o odkoupení pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1068/24/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-06.doc

07. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1069/24/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-07.doc

08. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti o odkoupení pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1070/24/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-08.doc

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - II/411 Dešov - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Doprava. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1071/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, na akci "II/411 Dešov - havárie opěrné zdi" ve výši 1 410 500 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 410 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 410 500 Kč na poskytnutí investiční dotace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, na akci "II/411 Dešov - havárie opěrné zdi";
 • zvýšit závazný ukazatel "Investiční dotace" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, o částku 1 410 500 Kč na realizaci akce "II/411 Dešov - havárie opěrné zdi".
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-09.doc

10. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření smlouvy zakládající právo stavby chodníku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1072/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo stavby chodníku na části pozemku par. č. 1445/1 v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice mezi krajem Vysočina a obcí Petrovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-10.doc

11. Veřejná zakázka malého rozsahu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka - oprava objízdných tras"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky a hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby "Silnice II/405 Jihlava - Příseka - opravy objízdných tras" dodavateli Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 113 19;
schvaluje
způsob financování akce dle materiálu RK-24-2007-11.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-11.doc

12. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na uzavření nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1074/24/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-12.doc

13. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1075/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem MUDr. Dostálová Pavla, Miroslava Matoušková, MUDr. Onderková Agáta, MUDr. Násirová Michaela, PhMr. Šílová Jaromíra, Vamberová Věra, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-24-2007-13.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-13.doc

14. Věcné břemeno práva vstupu a vjezdu ke garáži - k. ú. a obec Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene a jeho dodavatelů na pozemek par. č. 1121/70 v k. ú. a obci Jihlava za účelem užívání garáží, postavených na pozemcích par. č. 1121/68 a 1121/69 v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-14.doc

15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1077/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-24-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-15.doc, RK-24-2007-15, př. 1

16. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost investorů o souhlas se stavbami a s budoucím majetkoprávním vyrovnáním zastavěných částí pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/24/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2007-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2007-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darovat části pozemků par. č. 288/12 v k. ú. Jackov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice a par. č. 1656/1 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 288/12 v k. ú. Jackov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice a par. č. 1656/1 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-16.doc, RK-24-2007-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darování pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1079/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m2, par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m2 a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 715 m2 vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
ukládá
odboru majetkovému, odboru školství, mládeže a sportu, PaedDr. Martině Matějkové, Ing. Miroslavu Houškovi projednat s Městem Třebíč možnosti i majetkoprávního vypořádání a následně předložit materiál znovu na jednání rady kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-17.doc

46. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Zvole nad Pernštejnem obec Zvole
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/24/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se stavbou „Novostavba chodníku v k. ú. Zvole“, kterou bude dotčen mimo jiné i pozemek par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole;
 • s tím, že vydání územního rozhodnutí bude probíhat formou zjednodušeného územního řízení dle ustanovení § 95 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina jako vlastníkem dotčeného pozemku  a obcí Zvole jako investorem, kterou investorovi vznikne právo provést stavbu „Novostavba chodníku v k. ú. Zvole“;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-46.doc

18. Prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje a u Zdravotnické záchranné služby kraje- informace
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Závěrem diskuse rada kraje pověřila odbor sekretariátu hejtmana k provedení namátkové kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina a na Zdravotnické záchranné službě a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1081/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních - nemocnicích v kraji Vysočina a u Zdravotnické záchranné služby kraje dle materiálu RK-24-2007-18, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-18.doc, RK-24-2007-18, př. 1, RK-24-2007-18, př. 2

47. Výpůjčka festival dokumentárních filmů Jihlava
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podrobněji okomentoval radě kraje předložený návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1082/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-24-2007-47, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘ
termín: 10. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-47.doc, RK-24-2007-47, př. 1, RK-24-2007-47, př. 2

19. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
K materiálu, který zpracoval odbor lesního, vodního hospodářství a zemědělství, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení. V průběhu jednání přišel P. Hájek a odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1083/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu RK-24-2007-19, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu RK-24-2007-19, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-19.doc

20. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2003
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2003 dle materiálu RK-24-2007-20, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-20.doc, RK-24-2007-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Peardrop
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1085/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) o přijatou platbu ve výši 30 tis. Kč od firmy EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, IČ 71225978 dle uzavřené Dohody o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje , § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o částku 30 tis. Kč.
odpovědnost: OI, ORR, OE
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-21.doc, RK-24-2007-21, př. 1, RK-24-2007-21, př. 2, RK-24-2007-21, př. 3

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Krajské videokonference - smlouva o spolupráci, zajištění provozu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podrobněji seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Informatika. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Informatika, § 6172 - Činnost regionální správy, kapitálové výdaje o částku 1.000.000,-- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek o stejnou částku 1.000.000,-- Kč určenou na pořízení videokonferenční jednotky a vybavení videokonferenční místnosti dle materiálu RK-24-2007-22, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2007-22, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj v celkové výši 173 148,- Kč Moravskoslezskému kraji dle materiálu RK-24-2007-22, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem dle materiálu
 • RK-24-2007-22, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-22.doc, RK-24-2007-22, př. 1, RK-24-2007-22, př. 2, RK-24-2007-22, př. 3

23. Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1087/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-24-2007-23, př. 1;
 • zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava" dle materiálu RK-24-2007-23, př. 2;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky RK-24-2007-23, př. 3;
ukládá
ředitelům sekcí Krajského úřadu kraje Vysočina připravit návrh systémového financování datových úložišť.
odpovědnost: OI
termín: 1. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-23.doc, RK-24-2007-23, př. 1, RK-24-2007-23, př. 2, RK-24-2007-23, př. 3

24. Informace o plnění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o plnění výše uvedené Smlouvy o půjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1088/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o plnění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-24-2007-24.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešt
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-24.doc, RK-24-2007-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Školství. M. Vystrčil svým vyjádřením doporučil, aby radě kraje bylo při přípravě Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 zdůvodněno zařazení této položky pro vybavování výpočetní technikou příspěvkových organizací kraje Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1089/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci celkem ve výši 1 154,032 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
 • poskytnout investiční dotaci celkem ve výši 549,474 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a to zvýšení:
 • § 3114 - Speciální základní školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 121,500 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1;
 • § 3121 - Gymnázia, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku 299,235 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 11 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 47,701 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1;
 • § 3122 - Střední odborné školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 293,200 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 191,000 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1;
 • § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 440,097 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 310,773 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1;
při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1 703,506 tis. Kč (UZ 00305 Podpora technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software);
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz celkem o částku 1 154,032 tis. Kč u příspěvkových organizací jmenovitě dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1 a to ve všech případech za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
 • zvýšení závazného ukazatele investiční dotace celkem o částku 549,474 tis. Kč u příspěvkových organizací jmenovitě dle materiálu RK-24-2007-25, př. 1 a to za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 10 tis. Kč k posílení zdrojů v investičním fondu Střední školy technické Jihlava za účelem financování vybavení školy výpočetní technikou dle materiálu RK-24-2007-25;
 • s úpravou a použitím investičního fondu Gymnázia Jihlava, Gymnázia Pelhřimov, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť a Střední školy technické Jihlava za účelem financování vybavení škol výpočetní technikou dle materiálu RK-24-2007-25;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u Střední školy technické Jihlava a Hotelové školy Třebíč za účelem financování vybavení škol výpočetní technikou dle materiálu RK-24-2007-25.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé škol
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-25.doc, RK-24-2007-25, př. 1, RK-24-2007-25, př. 2, RK-24-2007-25, př. 3, RK-24-2007-25, př. 4, RK-24-2007-25, př. 5, RK-24-2007-25, př. 6, RK-24-2007-25, př. 7, RK-24-2007-25, př. 8, RK-24-2007-25, př. 9, RK-24-2007-25, př. 10, RK-24-2007-25, př. 11, RK-24-2007-25, př. 12 RK-24-2007-25, př. 13, RK-24-2007-25, př. 14, RK-24-2007-25, př. 15

26. Informace o uvolnění prostor v majetku státu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1090/24/2007/RK
Rada kraje
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina, M. Vystrčila, a člena rady kraje pro oblast financí a majetku, M. Houšku, k jednání s útvary Ministerstva vnitra ČR o možnostech převodu areálu Sklad Helenín z majetku státu do majetku kraje.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-26.doc


27. Informace o uvolnění domova mládeže Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci OŠMS o uvolňování domova mládeže Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici dle materiálu RK-24-2007-27;
 • záměr OŠMS zajistit uvolnění domova mládeže Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici do konce září 2007.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. října 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-27.doc

28. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3343
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnily I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zvýšení technické úrovně výroby a výrobků - zvýšení konkureceschopnosti společnosti LIMID Mohelno, s. r. o" (reg. číslo CZ.04.10.5/1.1.60.2/3343) podané v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č.: V/MSP/SROP/1.1/2/2005 dle RK-24-2007-28, př. 1 .
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-28.doc

29. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 014/140/06
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnily I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 014/140/06 dle materiálu RK-24-2007-29, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-29.doc, RK-24-2007-29, př. 1, RK-24-2007-29, př. 2

30. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV034/141/06
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnily I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 034/141/06 dle materiálu RK-24-2007-30, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-30.doc, RK-24-2007-30, př. 1, RK-24-2007-30, př. 2

31. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za druhou etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnily I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/24/2007/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2007-31, př. 1, RK-24-2007-31, př. 2 a RK-24-2007-31, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-31.doc, RK-24-2007-31, př. 1, RK-24-2007-31, př. 2, RK-24-2007-31, př. 3

32. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za druhou etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnily I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1096/24/2007/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2007-32-př. 1upr1, RK-24-2007-32, př. 2 a RK-24-2007-32, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-32.doc, RK-24-2007-32, př. 1, RK-24-2007-32, př. 2, RK-24-2007-32, př. 3

33. Změna rozhodnutí projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh schválit podmínky k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování daného projektu. Jednání se zúčastnily I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu podle materiálu RK-24-2007-33, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-33.doc, RK-24-2007-33, př. 1

35. Záměr přípravy projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009" v rámci Operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, informovali radu kraje o předloženém záměru přípravy uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1098/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr přípravy projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009" v rámci Operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR dle materiálu RK-24-2007-35, př. 1, RK-24-2007-35, př. 2, RK-24-2007-35, př. 3;
souhlasí
s partnerstvím Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v projektu "Dolnorakouská zemská výstava";
pověřuje
vedením řídícího týmu PhDr. Katinu Lisou, vedoucí kultury a památkové péče,
ukládá
odboru kultury a památkové péče překládat radě kraje aktuální informace týkající se přípravy a realizace projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-35.doc

36. Poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky "Dospělí dětem 2007" a národní přehlídky "Národní finále festivalu Porta 2007"
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové a národní přehlídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 20.000 Kč Sdružení ADIVADLO, Na Ostrově 28, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD, IČ 68213972, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Dospělí dětem 2007";
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 60.000 Kč Občanskému sdružení Porta, Lannova 53, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, IČ 00541036, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Národní finále festivalu Porta 2007".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-36.doc

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, požádala radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku v uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/24/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku dodávkového automobilu PEUGEOT BOXER, inventární číslo A-007, rok pořízení 1997 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě z majetku kraje Vysočina a s jeho bezúplatným převodem do Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na likvidaci nepoužitých léčiv za II. čtvrtletí 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 73 450,- Kč na likvidaci nepoužitých léčiv za období II. čtvrtletí roku 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-38.doc

39. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1102/24/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Z. Markovou, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Mgr. J. Brychtu, zástupce politické strany ČSSD a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Imunochemický analyzátor" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 20. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-39.doc

40. Vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" a příprava ročníku 2007/2008
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s přípravou projektu na poskytnutí laické zdravotnické první pomoci ve školním roce 2007/2008. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1103/24/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
způsob provedení čtvrtého ročníku projektu "První pomoc do škol" ve školním roce 2007/2008, podle předloženého návrhu řešení bod a) a b).
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-40.doc, RK-24-2007-40, př. 1, RK-24-2007-40, př. 2

41. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1104/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 214 238,11 Kč (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Opatření 2.1. OPRLZ za účelem financování projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina".
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: do 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-41.doc

42. Nákup osobních automobilů v roce 2007 pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, okomentovala radě kraje předložený návrh. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1105/24/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky osobních 9-ti místných vozidel pro příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2007-42, př. 2;
souhlasí
s čerpáním investičního fondu příspěvkových organizací pro rok 2007 dle materiálu RK-24-2007-42, př. 3, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Věž, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace, OSVZ
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-42.doc, RK-24-2007-42, př. 1, RK-24-2007-42, př. 3, RK-24-2007-42, př. 4

43. Žádost Města Světlá nad Sázavou o vyjádření k záměru půdní vestavby v objektu domova důchodců
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující informace k předložené žádosti Města Světlá nad Sázavou. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vydat souhlasné stanovisko k záměru Města Světlá nad Sázavou "Půdní vestavba v budově domova důchodců Sociálního centra Města Světlá n. S. o kapacitě 26 lůžek, jak je uveden v materiálu RK-24-2007-43, př. 1 s předpokladem, že se toto zařízení stane součástí sítě sociálních služeb v kraji Vysočina. Stanovisko rady kraje je vydáno s podmínkou, že půdní vestavba bude uvedena do provozu tak, aby v ní byly naplňovány standardy kvality sociálních služeb.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-43.doc, RK-24-2007-43, př. 1, RK-24-2007-43, př. 2

44. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání akce "Pelhřimovské chirurgické dny",pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/24/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 30 tis. Kč za účelem krytí části nákladů spojených s pořádáním celostátního semináře Pelhřimovské chirurgické dny;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5909 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizaci o částku 30 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního semináře Pelhřimovské chirurgické dny.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
termín: 24. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-44.doc

45. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na Zpracování dokumentace "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina"
J. Hulák zdůvodnil přítomným členům rady kraje předložený návrh na zrušení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/24/2007/RK
Rada kraje
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky na Zpracování dokumentace "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina".
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: do 5 dnů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2007-45.doc

48. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 24/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 8. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2007 dne 7. 8. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 10. 8. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz