Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2015 - 11.08.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
03Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
04Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
06Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
12Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
13Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
14Rezignace člena zastupitelstva kraje
15Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
16Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
17Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
18Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2015
19Uzavření dohod o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Niva Doubravy a Havranka v letech 2015 - 2019 - ruční kosení podmáčených luk
20Stanovisko Kraje Vysočina k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba OSB desek společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Jihlava a k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba dřevotřískových dese
21Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
22Zajištění vysokorychlostního vážení
23Veřejná zakázka na služby: II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
24Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
25Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě přeložky plynového potrubí v rámci stavební akce kraje III/345 Chotěboř - průtah úsek č. 2
28Změna usnesení 1008/18/2015/RK
29Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
30Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
32Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
33Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
34Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
35Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
36Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
37Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
38Pracoviště pro praktickou výuku Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
39Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
406. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
41Přijetí dotace a ukončení projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
42Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
43Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015
44Darovací smlouvy pro vítěze středoškolských soutěží - prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
45Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka zápůjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
46Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
484. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
49Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
50Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
51Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
52FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
53Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
54Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku peněžitém pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
57Podpora učebních oborů
58Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
61Program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
62Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2015/2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
63Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
64Návrh na úpravu investičního plánu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na rok 2015
65Soutěž S Vysočinou do Evropy
66Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
67Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část I
68Pracoviště pro praktickou výuku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz