Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2015, které se konalo dne 28. 7. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2015
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 7. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové, Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
85. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“;
86. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2015
 2. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - dodatečné schválení navržené podpory
 3. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 4. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - elektronizace dat provozů intenzivní péče
 5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví ve věci ERP systém - příspěvek na pořízení nového modulu DMS a čerpání rozvojových hodin
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 7. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
 8. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu Angažovanci
 9. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 10. Umístění Kraje Vysočina v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR
 11. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2015
 12. Partnerské smlouvy v rámci expozice Kraje Vysočina na EXPO 2015
 13. Návrh na zařazení nových akcí Výstavba trafostanic do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a přílohy M4
 14. Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
 15. Majetkoprávní příprava akce III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu - Kraj Vysočina
 16. Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Číměř nad Jihlavou a obci Číměř
 17. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
 18. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 22. Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 24. Zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - havárie, demolice komínu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 25. Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
 26. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava chodníků do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
 27. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
 30. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 31. Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 32. Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
 33. Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
 34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 35. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 36. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 38. Připsání dotace na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 39. Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 40. Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč - průtah
 41. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 42. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 43. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 44. Souhlas s uzavřením smlouvy
 45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 46. Dohoda o postoupení smluv o dílo mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Krajem Vysočina, návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2
 47. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 48. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 49. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2015
 50. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
 52. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 53. Převod osobního vozidla z Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 54. Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina na léta 2016 - 2025, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
 56. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
 57. Informace o uložení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí tohoto penále
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Harmonizace při opatrování dětí
 59. Smlouva o nájmu
 60. 7. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 61. Návrh na změnu čerpání investičního fondu u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
 62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 63. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2016
 64. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 65. Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
 66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníky u Rudolce a jejího ochranného pásma
 67. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Staropavlovský rybník
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 69. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 70. Jmenování ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 71. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu akce NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
 73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
 74. Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
 77. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř na rok 2015
 78. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 79. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 80. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na rok 2015
 81. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 82. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 83. Krajský akční plán vzdělávání
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky partnerů na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy
 85. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“
 86. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“
 87. Rozprava členů rady
Usnesení1349/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - dodatečné schválení navržené podpory
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem schválit projekt žadatele ZŠ a MŠ Kamenice. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1350/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2015“ žadateli ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace na projekt „Zvýšení zabezpečení vnitropodnikové počítačové sítě, wifi sítě a zálohování a archivace dat v ZŠ a MŠ Kamenice“ a ve výši 18 639 Kč prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-23-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-02.doc, RK-23-2015-02, př. 1

03. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci níže uvedených nových investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci nových investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:
 • koupelna pro pacienty na urgentním příjmu v předpokládané pořizovací ceně 170 000 Kč;
 • artroskopická věž pro provádění veškerých artroskopií v předpokládané pořizovací ceně 1 815 000 Kč;
 • videoduodenoskop pro provádění endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) v předpokládané pořizovací ceně 665 500 Kč;
 • elektrochirurgická jednotka pro provádění endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) v celkové předpokládané pořizovací ceně 242 000 Kč,
financovaných peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a v případě pořízení artroskopické věže finančními prostředky poskytnutými městem Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-03.doc, RK-23-2015-03, př. 1

04. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - elektronizace dat provozů intenzivní péče
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit projektový záměr Nemocnice a souhlasit s předložením projektu na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, „Nemocnice Jihlava elektronizace dat provozů intenzivní péče“ dle materiálu RK-23-2015-04, př. 1;
souhlasí
s předložením projektu na Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního zdravotnictví“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-04.doc, RK-23-2015-04, př. 1

05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví ve věci ERP systém - příspěvek na pořízení nového modulu DMS a čerpání rozvojových hodin
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání hodin rozvoje projektu „Implementace jednotného ERP systému u všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina“ - úpravy informačního systému FaMa+ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-23-2015-05, př. 1;
souhlasí
s pořízením modulu pro správu elektronických dokumentů DMS jako jedné z funkcionalit jednotného ERP systému dle materiálu RK-23-2015-05, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice dle materiálu RK-23-2015-05, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00502 o částku 374 154 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00502 o částku 374 154 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2015 o částku:
 • 1 133 156 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 1 443 170 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 1 015 563 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 749 379 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 1 015 563 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
 • 374 154 Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
s určením na dodávku a implementaci systému pro správu elektronických dokumentů DMS;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • uzavřít do 30. 9. 2015 smlouvu na dodávku, implementaci a poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj systému pro správu dokumentů dle materiálu RK-23-2015-05, př. 4;
 • zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-05.doc, RK-23-2015-05, př. 1, RK-23-2015-05, př. 2, RK-23-2015-05, př. 3, RK-23-2015-05, př. 4, RK-23-2015-05, př. 5, RK-23-2015-05, př. 6

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 1 332 273,97 Kč v souvislosti s vrácením první části zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-06.doc

07. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-07.doc, RK-23-2015-07, př. 1, RK-23-2015-07, př. 2, RK-23-2015-07, př. 3

08. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu Angažovanci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2015-08, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2015-08, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-08.doc, RK-23-2015-08, př. 1, RK-23-2015-08, př. 2

09. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-23-2015-09, RK-23-2015-09, př. 1, RK-23-2015-09, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2015-09, př. 1 a RK-23-2015-09, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-09.doc, RK-23-2015-09, př. 1, RK-23-2015-09, př. 2

10. Umístění Kraje Vysočina v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí umístění Kraje Vysočina v 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
umístění Kraje Vysočina v 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 3. místo v kategorii „Obec“ za realizaci energeticky úsporného projektu „CEC5 - Výstavba nízkoenergetické budovy pro Ústav sociální péče Lidmaň“.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-10.doc

11. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Inovační vouchery 2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-11.doc, RK-23-2015-11, př. 1, RK-23-2015-11, př. 2, RK-23-2015-11, př. 3, RK-23-2015-11, př. 4

12. Partnerské smlouvy v rámci expozice Kraje Vysočina na EXPO 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít partnerskou smlouvu se sklářskou firmou v rámci expozice Kraje Vysočina na EXPO 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-23-2015-12, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-12.doc, RK-23-2015-12, př. 1

13. Návrh na zařazení nových akcí Výstavba trafostanic do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnili radě kraje předložený návrh zařadit níže uvedené nové akce do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek:
 • přílohy M4 Sociální věci:
 • Domov pro seniory Třebíč, manž. Curieových výstavba trafostanice;
 • Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova výstavba trafostanice;
 • Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou výstavba trafostanice;
 • přílohy M1 - Školství:
 • OA a HŠ Třebíč výstavba trafostanice;
 • Střední odborná škola Nové Město na Moravě výstavba trafostanice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-13.doc, RK-23-2015-13, př. 1

K bodům 14 - 37, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

14. Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
Usnesení 1362/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-14.doc, RK-23-2015-14, př. 1

15. Majetkoprávní příprava akce III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu - Kraj Vysočina
Usnesení 1363/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-15.doc, RK-23-2015-15, př. 1, RK-23-2015-15, př. 2, RK-23-2015-15, př. 3, RK-23-2015-15, př. 4

16. Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Číměř nad Jihlavou a obci Číměř
Usnesení 1364/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-16.doc, RK-23-2015-16, př. 1, RK-23-2015-16, př. 2

17. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
Usnesení 1365/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování silnice III/13017, včetně všech součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1023/1 ost. plocha, silnice o výměře 7 803 m2 v k. ú. Kamenná Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kamenná Lhota smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/13017, včetně všech součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1023/1 ost. plocha, silnice o výměře 7 803 m2 v k. ú. Kamenná Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-17.doc, RK-23-2015-17, př. 1

18. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
Usnesení 1366/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 960/50 o výměře 127 m2 v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky z vlastnictví ČR Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu 6 350 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina a uhradit částku za znalecký posudek ve výši 2 350 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-18.doc, RK-23-2015-18, př. 1

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
Usnesení 1367/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-19, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu za kupní cenu ve výši 759 000 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-23-2015-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-19.doc, RK-23-2015-19, př. 1, RK-23-2015-19, př. 2, RK-23-2015-19, př. 3

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
Usnesení 1368/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-20, př. 2 do vlastnictví obce Martinice u Onšova;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-20, př. 1 v k. ú. Martinice u Onšova z vlastnictví obce Martinice u Onšova do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-20, př. 2 v k. ú. Martinice u Onšova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice u Onšova;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-20, př. 3 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-20.doc, RK-23-2015-20, př. 1, RK-23-2015-20, př. 2, RK-23-2015-20, př. 3, RK-23-2015-20, př. 4

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
Usnesení 1369/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 1167/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 422 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 1082/2013 z pozemků par. č. 1167/3 a par. č. 1167/4  v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví ZS Vilémov, a. s. se sídlem č. p. 227, 582 83 Vilémov, IČO: 00123170 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-21.doc, RK-23-2015-21, př. 1, RK-23-2015-21, př. 1a

22. Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
Usnesení 1370/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 476/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, par. č. 476/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 243 m2, par. č. 476/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 476/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 194 m2, par. č. 476/6 ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, par. č. 476/7 ost. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2, par. č. 476/8 ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, oddělených GP č. 169-5948/2013 z pozemku par. č. 476, vše v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 476/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, par. č. 476/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 243 m2, par. č. 476/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 476/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 194 m2, par. č. 476/6 ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, par. č. 476/7 ost. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2, par. č. 476/8 ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, oddělené GP č. 169-5948/2013 z pozemku par. č. 476, vše v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-22.doc, RK-23-2015-22, př. 1, RK-23-2015-22, př. 1a

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 1371/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-23, př. 1 do vlastnictví obce Jeřišno;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-23, př. 1 v k. ú. Jeřišno z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jeřišno;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-23, př. 2 v k. ú. Jeřišno z vlastnictví obce Jeřišno do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-23.doc, RK-23-2015-23, př. 1, RK-23-2015-23, př. 2, RK-23-2015-23, př. 3, RK-23-2015-23, př. 3a, RK-23-2015-23, př. 3b, RK-23-2015-23, př. 3c

24. Zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - havárie, demolice komínu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Usnesení 1372/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava havárie, demolice komínu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-24.doc, RK-23-2015-24, př. 1

25. Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
Usnesení 1373/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr:
 • darování dílu „u“ o výměře 98 m2 a dílu „a“ o výměře 50 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce obec Ústí vzniklých dle GP č. 271-33/2015 do vlastnictví obce Ústí;
 • prodeje dílu „b“ o výměře 11 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí vzniklého dle GP č. 271-33/2015;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést:
 • darem díl „u“ o výměře 98 m2 a díl „a“ o výměře 50 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, vzniklé dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;
 • úplatně díl „b“ o výměře 11 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí vzniklý dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti LAPEK, a.s., Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, IČ: 44015593 za dohodnutou kupní cenu ve výši 880 Kč;
 • nabýt darem díl „j“ o výměře 9 m2 pozemku st. par. č. 114, díl „f“ o výměře 1 m2 pozemku par. č. 9/3, díl „s“ o výměře 30 m2 pozemku par. č. 54, díl „i“ o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/7, díl „n“ o výměře 38 m2 pozemku par. č. 1088/7 a díl „v“ o výměře 5 m2 pozemku par. č. 1120/4, v k. ú. Ústí u Humpolce vzniklých dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-25.doc, RK-23-2015-25, př. 1

26. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava chodníků do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
Usnesení 1374/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Havlíčkův Brod oprava chodníků“ do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 Zdravotnictví;
souhlasí
se zadáním stavebních prací na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod oprava chodníků“ v souladu s ustanovením § 18, odst. (1), písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci za cenu 1 208 486 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-26.doc, RK-23-2015-26, př. 1

27. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1375/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů RK-23-2015-27, př. 1 a RK-23-2015-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-27.doc, RK-23-2015-27, př. 1, RK-23-2015-27, př. 2

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1376/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-28, př. 1 do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-28, př. 1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-28, př. 2 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-28.doc, RK-23-2015-28, př. 1, RK-23-2015-28, př. 2, RK-23-2015-28, př. 3, RK-23-2015-28, př. 3a

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
Usnesení 1377/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování nově oddělených pozemků dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 vyhotoveného firmou GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, par. č. 2135/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a par. č. 2134/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 vyhotoveného firmou GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, par. č. 2135/16 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 23 m2 a par. č. 2134/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 vyhotoveného firmou GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, par. č. 2132/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 65 m2 a par. č. 2135/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou z vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-29.doc, RK-23-2015-29, př. 1

30. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1378/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-23-2015-30, př. 1.
odpovědnost: ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, odbor majetkový
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-30.doc, RK-23-2015-30, př. 1

31. Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 1379/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 5636/1 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-23-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-31.doc, RK-23-2015-31, př. 1, RK-23-2015-31, př. 2

32. Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
Usnesení 1380/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OM
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-32.doc, RK-23-2015-32, př. 1

33. Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
Usnesení 1381/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít dohodu o ukončení smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce mezi obcí Eš a Krajem Vysočina, uzavřené dne 13. 2. 2015 na základě usnesení rady kraje č. 0185/04/2015/RK ze dne 3. 2. 2015;
 • zveřejnit záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Eš a města Pacov, v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-33, př. 2, tab. 1 a tab. 2, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 pro k. ú. a obec Eš v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-33, př. 2, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Eš;
 • převést darem nově oddělený pozemek dle GP č.  98-444/2014 pro k. ú. a obec Eš v rozsahu dle materiálu RK-23-2015-33, př. 2, tab. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu RK-23-2015-33, př. 1, tab. 1 z vlastnictví obce Eš do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 98-444/2014 v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu RK-23-2015-33, př. 1, tab. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu RK-23-2015-33, př. 3, z vlastnictví osoby aktuálně evidované v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-33.doc, RK-23-2015-33, př. 1, RK-23-2015-33, př. 2, RK-23-2015-33, př. 3, RK-23-2015-33, př. 4, RK-23-2015-33, př. 4a, RK-23-2015-33, př. 4b

34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1382/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2015-34, př. 1 a RK-23-2015-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-34.doc, RK-23-2015-34, př. 1, RK-23-2015-34, př. 2

35. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1383/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2015-35, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-23-2015-35, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-23-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-35.doc, RK-23-2015-35, př. 1

36. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
Usnesení 1384/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Hotelová škola Třebíč přístavba tělocvičny“ dle materiálu RK-23-2015-36, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01 Jihlava, IČO 262 27 525 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Hotelová škola Třebíč přístavba tělocvičny“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-36.doc, RK-23-2015-36, př. 1, RK-23-2015-36, př. 2

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 1385/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-37.doc, RK-23-2015-37, př. 1

K bodům 38 - 40, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

38. Připsání dotace na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
Usnesení 1386/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ z Fondu malých projektů ve výši 5 943 EUR (164 769,68 Kč), která je určena na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-38.doc

39. Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 1387/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o realizaci projektu II/408 Jemnice Dobrá Voda dle materiálu RK-23-2015-39, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-23-2015-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-39.doc, RK-23-2015-39, př. 1

40. Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1388/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o realizaci projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-23-2015-40, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-23-2015-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-40.doc, RK-23-2015-40, př. 1

K bodům 41 - 43, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

41. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
Usnesení 1389/23/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2015-41, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-41.doc, RK-23-2015-41, př. 1

42. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1390/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř dle materiálu RK-23-2015-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-23-2015-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-42.doc, RK-23-2015-42, př. 1

43. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Usnesení 1391/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 1 dle materiálu RK-23-2015-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-23-2015-43, př. 1 a RK-23-2015-43, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-43.doc, RK-23-2015-43, př. 1, RK-23-2015-43, př. 2

44. Souhlas s uzavřením smlouvy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Rámcovou smlouvu s Komerční bankou a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 dle materiálu RK-23-2015-44, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-44.doc, RK-23-2015-44, př. 1, RK-23-2015-44, př. 2

45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-23-2015-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-45.doc, RK-23-2015-45, př. 1, RK-23-2015-45, př. 2

K bodům 46, 47, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

46. Dohoda o postoupení smluv o dílo mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Krajem Vysočina, návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2
Usnesení 1394/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít:
 • Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo č. N-ST-8-2015-IX ze dne 2. 7. 2015 na akci II/3494 Uhřínov křiž. II/349 dle materiálu RK-23-2015-46, př. 1;
 • Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015-III ze dne 28. 4. 2015 na akci II/389 křiž. III/36044 Meziboří hr. kraje dle materiálu RK-23-2015-46, př. 2;
 • Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 4. 2015 na akci III/3489 Lípa Šmolovy dle materiálu RK-23-2015-46, př. 3;
 • zařadit jmenovité akce:
 • III/3494 Uhřínov křiž. II/349;
 • II/389 křiž. III/36044 Meziboří hr. kraje;
 • III/3489 Lípa Šmolovy,
do kapitoly Doprava, příloha D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-46.doc, RK-23-2015-46, př. 1, RK-23-2015-46, př. 2, RK-23-2015-46, př. 3

47. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Usnesení 1395/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/405 Jihlava - most ev. č. 405 1;
 • II/357 Unčín sanace svahu,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-47.doc

48. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí výsledek hodnocení ředitele uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-48.doc, RK-23-2015-48, př. 1, RK-23-2015-48, př. 2, RK-23-2015-48, př. 3

49. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2015. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2015 dle materiálu RK-23-2015-49, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. července 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-49.doc, RK-23-2015-49, př. 1

50. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Zásad. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1398/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-23-2015-50, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-23-2015-50, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-50.doc, RK-23-2015-50, př. 1, RK-23-2015-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/23/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 88 353 000 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-51.doc

52. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnila R. Šimánková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-23-2015-52, př. 1, a to na dobu určitou do 30. 6. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-52.doc, RK-23-2015-52, př. 1

53. Převod osobního vozidla z Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s bezúplatným převodem osobního vozidla mezi výše uvedenými příspěvkovými organizacemi. Projednávání se zúčastnila R. Šimánková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního vozidla Škoda OCTAVIA Combi Classic, z hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do hospodaření Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočina Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-53.doc

54. Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina na léta 2016 - 2025, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu připravit Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2016 2025. Projednávání se zúčastnila R. Šimánková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1402/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina na léta 2016 - 2025.
odpovědnost: OKPPCR, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-54.doc

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
M. Kružíková upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Projednávání se zúčastnili L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, R. Šimánková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč spolku Opera Mladých Jakub Pustina, se sídlem: Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22825703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-23-2015-55, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2015-55, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-23-2015-55.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-55.doc, RK-23-2015-55, př. 1, RK-23-2015-55, př. 2, RK-23-2015-55, př. 3

56. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu RK-23-2015-56, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu RK-23-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-56.doc, RK-23-2015-56, př. 1

57. Informace o uložení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí tohoto penále
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1405/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 61 194 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 40852/2015 ze dne 11. 6. 2015 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-23-2015-57, př. 2 prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 61 194 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 40852/2015 ze dne 11. 6. 2015 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-57.doc, RK-23-2015-57, př. 1, RK-23-2015-57, př. 2, RK-23-2015-57, př. 3

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Harmonizace při opatrování dětí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 78 093,27 Kč na zvláštním účtu projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-58.doc, RK-23-2015-58, př. 1

59. Smlouva o nájmu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí uzavřenou smlouvu o nájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavřenou smlouvu o nájmu dle materiálu RK-23-2015-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-59.doc, RK-23-2015-59, př. 1, RK-23-2015-59, př. 2

60. 7. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení 7. monitorovací zprávu projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje dle materiálů RK-23-2015-60, př. 1 a RK-23-2015-60, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2015-60, př. 1, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-60.doc, RK-23-2015-60, př. 1, RK-23-2015-60, př. 2

61. Návrh na změnu čerpání investičního fondu u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje návrh souhlasit se změnou čerpání investičního fondu u uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
použití investičního fondu u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-23-2015-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-61.doc, RK-23-2015-61, př. 1

62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Macerátor Vernacare (drtička), inventární číslo: 540155, rok pořízení 2004, pořizovací cena 111 825 Kč, zůstatková cena k 1. 7. 2015 je 17 865 Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda Fabia Kombi, inventární číslo 644421, rok pořízení 2003, pořizovací cena 122 000 Kč, zůstatková cena k 1. 7. 2015 je 30 500 Kč a bezúplatným převedením na Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-62.doc, RK-23-2015-62, př. 1

63. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit souhrnnou žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu“ na sociální služby pro rok 2016 dle materiálu RK-23-2015-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-63.doc, RK-23-2015-63, př. 1

64. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-23-2015-64, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-23-2015-64, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-23-2015-64, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-23-2015-64, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-23-2015-64, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-64.doc, RK-23-2015-64, př. 1, RK-23-2015-64, př. 2, RK-23-2015-64, př. 3, RK-23-2015-64, př. 4, RK-23-2015-64, př. 5

65. Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh podat žádost o účelovou dotaci MŽP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o účelovou dotaci MŽP dle materiálu RK-23-2015-65, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-65.doc, RK-23-2015-65, př. 1

66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníky u Rudolce a jejího ochranného pásma
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu vyhlásit přírodní památku Rybníky u Rudolce. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1414/23/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2015, o zřízení přírodní památky Rybníky u Rudolce a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-23-2015-66, př. 1upr1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-66.doc, RK-23-2015-66, př. 1

67. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Staropavlovský rybník
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu vyhlásit přírodní památku Staropavlovský rybník. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1415/23/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2015, o zřízení přírodní památky Staropavlovský rybník, dle materiálu RK-23-2015-67, př. 1upr1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-67.doc, RK-23-2015-67, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1416/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 1 062 661,46 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-68.doc

69. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-69.doc, RK-23-2015-69, př. 1, RK-23-2015-69, př. 2, RK-23-2015-69, př. 3, RK-23-2015-69, př. 4, RK-23-2015-69, př. 5, RK-23-2015-69, př. 6, RK-23-2015-69, př. 7, RK-23-2015-69, př. 8, RK-23-2015-69, př. 9, RK-23-2015-69, př. 10, RK-23-2015-69, př. 11, RK-23-2015-69, př. 12, RK-23-2015-69, př. 13, RK-23-2015-69, př. 14, RK-23-2015-69, př. 15, RK-23-2015-69, př. 16, RK-23-2015-69, př. 17, RK-23-2015-69, př. 18, RK-23-2015-69, př. 19, RK-23-2015-69, př. 20, RK-23-2015-69, př. 21, RK-23-2015-69, př. 22, RK-23-2015-69, př. 23, RK-23-2015-69, př. 24, RK-23-2015-69, př. 25, RK-23-2015-69, př. 26, RK-23-2015-69, př. 27, RK-23-2015-69, př. 28, RK-23-2015-69, př. 29, RK-23-2015-69, př. 30, RK-23-2015-69, př. 31, RK-23-2015-69, př. 32, RK-23-2015-69, př. 33, RK-23-2015-69, př. 34, RK-23-2015-69, př. 35, RK-23-2015-69, př. 36, RK-23-2015-69, př. 37, RK-23-2015-69, př. 38, RK-23-2015-69, př. 39, RK-23-2015-69, př. 40, RK-23-2015-69, př. 41, RK-23-2015-69, př. 42, RK-23-2015-69, př. 43, RK-23-2015-69, př. 44, RK-23-2015-69, př. 45, RK-23-2015-69, př. 46, RK-23-2015-69, př. 47, RK-23-2015-69, př. 48, RK-23-2015-69, př. 49, RK-23-2015-69, př. 50, RK-23-2015-69, př. 51, RK-23-2015-69, př. 52

70. Jmenování ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat ředitele/ředitelku dané školy v souladu se závěry konkurzní komise. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-70.doc, RK-23-2015-70, př. 1, RK-23-2015-70, př. 2, RK-23-2015-70, př. 3, RK-23-2015-70, př. 4

71. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1419/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením dvou traktorů Z 6911, rok pořízení 1980, inventární číslo 6-006012, SPZ ZR5676, pořizovací cena 101 394 Kč, zůstatková cena 0 Kč a Z 7011, rok pořízení 1993, inventární číslo 6-006053, SPZ ZR6071, pořizovací cena 121 877 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední odborné školy Nové Město na Moravě dle materiálu RK-23-2015-71.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-71.doc

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu akce NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1420/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-72.doc, RK-23-2015-72, př. 1, RK-23-2015-72, př. 2

73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1421/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-73.doc, RK-23-2015-73, př. 1

74. Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1422/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-74.doc, RK-23-2015-74, př. 1

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1423/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 9 673 703 Kč dle materiálu RK-23-2015-75, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-23-2015-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-75.doc, RK-23-2015-75, př. 1

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství ve výši 1 510 715 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství v celkové výši 1 510 715 Kč právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-23-2015-76, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-76.doc, RK-23-2015-76, př. 1

77. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic u shora uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1425/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 25 000 Kč a současně zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o stejnou částku 25 000 Kč na realizaci projektu „Postav si své auto“;
souhlasí
s úpravou použití fondu investic u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř na rok 2015 dle materiálu RK-23-2015-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-77.doc, RK-23-2015-77, př. 1

78. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na přijetí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2015-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-78.doc, RK-23-2015-78, př. 1

79. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1427/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2015-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-79.doc, RK-23-2015-79, př. 1

80. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic u shora uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1428/23/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 850 000 Kč a současně snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o stejnou částku 850 000 Kč na opravu soustruhu a frézky;
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2015 dle materiálu RK-23-2015-80, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-80.doc, RK-23-2015-80, př. 1, RK-23-2015-80, př. 2

81. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou investičního plánu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1429/23/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-23-2015-81, př. 1, RK-23-2015-81, př. 2, RK-23-2015-81, př. 3 a RK-23-2015-81, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-81.doc, RK-23-2015-81, př. 1, RK-23-2015-81, př. 2, RK-23-2015-81, př. 3, RK-23-2015-81, př. 4

82. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 16 000 Kč zapsanému spolku TJ Nové Město na Moravě z. s., Sportovní 1479, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378498 na účast na MS masters v atletice 2015;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-82.doc, RK-23-2015-82, př. 1

83. Krajský akční plán vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí informaci o krajských akčních plánech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/23/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o tvorbě krajských akčních plánů vzdělávání;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu:
 • zajistit činnosti směřující ke zpracování krajského akčního plánu vzdělávání v Kraji Vysočina;
 • připravit a předložit radě kraje projektovou žádost individuálního projektu do OP VVV, zaměřeného na  podporu zpracování a evaluaci krajského akčního plánu v Kraji Vysočina.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-83.doc, RK-23-2015-83, př. 1, RK-23-2015-83, př. 2

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky partnerů na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1432/23/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít darovací smlouvu se společností:
 • PRETOL HB s.r.o., se sídlem Praha 6 Dejvice, Václavkova 169/1, PSČ 160 00, IČO 25923501 dle materiálu RK-23-2015-84, př. 1;
 • Wikov Sázavan s.r.o., se sídlem Zruč nad Sázavou Okružní 600, PSČ 285 22, IČO 48950874 dle materiálu RK-23-2015-84, př. 2;
 • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČO: 60932171 dle materiálu RK-23-2015-84, př. 3;
 • FRAENKISCHE CZ s.r.o., se sídlem Okříšky, U Kapličky 591, PSČ 675 21, IČO 26308223 dle materiálu RK-23-2015-84, př. 4;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci se společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 12, IČO 00176109 dle materiálu RK-23-2015-84, př. 5;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci se společností PSJ, a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova č. p. 3690 č. o. 32, PSČ 586 01, IČO 25337220 dle materiálu RK-23-2015-84, př. 6;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o peněžní dary ve výši 410 000 Kč na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 -  Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 10 000 Kč a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 8 260 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 1 740 Kč) rozpočtu kraje na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor ekonomický
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-84.doc, RK-23-2015-84, př. 1, RK-23-2015-84, př. 2, RK-23-2015-84, př. 3, RK-23-2015-84, př. 4, RK-23-2015-84, př. 5, RK-23-2015-84, př. 6

85. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-85.doc, RK-23-2015-85, př. 1

86. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/23/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2015-86.doc, RK-23-2015-86, př. 1, RK-23-2015-86, př. 2, RK-23-2015-86, př. 3, RK-23-2015-86, př. 4, RK-23-2015-86, př. 5, RK-23-2015-86, př. 6, RK-23-2015-86, př. 7, RK-23-2015-86, př. 8, RK-23-2015-86, př. 9, RK-23-2015-86, př. 10, RK-23-2015-86, př. 11

87. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 8. 2015, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2015 dne 28. 7. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 7. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz