Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2012, které se konalo dne 5. 6. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 6. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast M. Kružíkové v úvodu jednání.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2012
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice - změna usnesení 0024/01/2012/ZK
 3. Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
 4. Darování silnice III/01947 včetně silnicí zastavěného pozemku v k. ú. a obci Rantířov
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311
 7. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 10. Převzetí vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
 11. Změna usnesení 0197/03/2012/ZK, nabytí pozemků darem od obce Dolní Krupá
 12. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
 13. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 14. Veřejná zakázka na stavební práce ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. Budějovice
 15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
 18. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Křižanov
 19. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II., příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
 20. Podání projektové žádosti Transformace ÚSP Křižanov
 21. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 22. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012
 23. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015
 24. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011
 25. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012
 26. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 27. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 28. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
 29. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 - návrh na poskytnutí dotací
 30. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 31. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - návrh na poskytnutí dotací
 32. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 33. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
 34. Notifikace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady )
 35. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta
 37. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011
 38. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 39. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
 40. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2011
 41. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 42. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2013
 43. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
 44. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
 46. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 47. Dodatek č.1 k Partnerské dohodě v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 48. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 49. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 50. Poskytnutí dotace, rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 51. Příprava na programovací období 2014 až 2020 - součinnost kraje s centrálními orgány
 52. Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020
 53. Smlouva o výpůjčce chrániček
 54. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2012 - schválení navržených podpor
 55. Projekt eCitizen II - dodatek Dohody o partnerství
 56. Návrh postupu kraje ve věci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě
 57. Projekt LDA V4 - příjem finančních prostředků na kapitole Evropské projekty
 58. Průzkum pro vyhodnocení možných úspor v oblasti pořizování software ve školách
 59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 60. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 61. Mezinárodní smlouva k realizaci projektu Comenius Regio
 62. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 63. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 68. Projekt School and Firm Hand in Hand - dotace zapojeným partnerům na realizaci
 69. Projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
 70. Rozprava členů rady
Usnesení 1013/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 09, 11- 13, 15 a 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice - změna usnesení 0024/01/2012/ZK
Usnesení 1014/22/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-02.doc

03. Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
Usnesení 1015/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování těchto pozemků: par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-03.doc, RK-22-2012-03, př. 1

04. Darování silnice III/01947 včetně silnicí zastavěného pozemku v k. ú. a obci Rantířov
Usnesení 1016/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 - ostatní plocha, silnice o výměře 972 m2 touto silnicí zastavěný v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-04.doc, RK-22-2012-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 1017/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-22-2012-05, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2012-05, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-05.doc, RK-22-2012-05, př. 1

06. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311
Usnesení 1018/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-06.doc, RK-22-2012-06, př. 1

07. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1019/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-22-2012-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-07.doc, RK-22-2012-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1020/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2012-08, př. 1 a RK-22-2012-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-08.doc, RK-22-2012-08, př. 1, RK-22-2012-08, př. 2

09. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1021/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-22-2012-09, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-22-2012-09, př. 1;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-09.doc, RK-22-2012-09, př. 1

11. Změna usnesení 0197/03/2012/ZK, nabytí pozemků darem od obce Dolní Krupá
Usnesení 1022/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0197/03/2012/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-03-2012-19, př. 2 se pozemek par. č. 1504/29 o výměře 15 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 344-37/2011 nahrazuje pozemkem par. č. 81/3 o výměře 11 m2, zaměřeným geometrickým plánem č. 352-16/2012 v k. ú. a obci Dolní Krupá;
 • materiál ZK-03-2012-19, př. 4 se nahrazuje materiálem RK-22-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-11.doc, RK-22-2012-11, př. 1

12. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
Usnesení 1023/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby okružní křižovatky a částí pozemků stavbou dotčených par. č. 613/18, par. č. 613/19, par. č. 590/20 a par. č. 590/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-12.doc, RK-22-2012-12, př. 1

13. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1024/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-22-2012-13, př. 1 a RK-22-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-13.doc, RK-22-2012-13, př. 1, RK-22-2012-13, př. 2

15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
Usnesení 1025/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálu RK-22-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-15.doc, RK-22-2012-15, př. 1, RK-22-2012-15, př. 2

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
Usnesení 1026/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 - Sídlo kraje o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč;
bere na vědomí
informaci o:
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce dodavateli původních stavebních prací;
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce, které bude realizováno po provedení rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-17.doc

10. Převzetí vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nabídce Ředitelství silnic a dálnic ČR na převod vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem část vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky v délce 4,250 km, jehož začátek je v km 211,309 původního provozního staničení a konec v km 215,559 v místě začátku SO C 113, včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 38-093 v celkové hodnotě 54 373 364 Kč dle materiálu RK-22-2012-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-10.doc, RK-22-2012-10, př. 1, RK-22-2012-10, př. 2

14. Veřejná zakázka na stavební práce ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. Budějovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/22/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-14.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce dětského oddělení, z kapitoly Nemovitý majetek, z přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • zařadit novou akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu UNP do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
ukládá
 • odboru majetkovému zajistit inženýrskou přípravu a zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice s termínem zahájení v roce 2012;
 • odboru zdravotnictví, odboru majetkovému, ředitelům Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace prověřit možnosti řešení prostor pro oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. a oddělení očního včetně ambulancí a léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Třebíč p.o., navrhnout optimální řešení a zpracovat podklady pro zadání projektových prací;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 8,5 mil. Kč při současném zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1,5 mil. Kč a přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 7 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-16.doc, RK-22-2012-16, př. 1

18. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Křižanov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložili radě kraje informace o investičním záměru projektu Transformace ÚSP Křižanov. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1030/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSP Křižanov I. dle materiálů RK-22-2012-18, př. 1, RK-22-2012-18, př. 2:
 • „Transformace ÚSP Křižanov I. Velké Meziříčí 1“, p.č. 3627/1 a „Transformace ÚSP Křižanov I. Velké Meziříčí 2“, p.č. 3642/4 dle materiálu RK-22-2012-18, př. 1;
 • „Transformace ÚSP Křižanov I. Bystřice nad Pernštejnem 1“, část budovy č. p. 516, p.č. 1099/1, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/6, 1082/1 a „Transformace ÚSP Křižanov I. Bystřice nad Pernštejnem 2 s terapií“, část budovy č. p. 516, p.č. 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1100/4 dle materiálu RK-22-2012-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-18.doc, RK-22-2012-18, př. 1, RK-22-2012-18, př. 2

19. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II., příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem realizace uvedeného projektového záměru. Na jednání se dostavila M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu RK-22-2012-19, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov II. ve výši max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu RK-22-2012-19, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-19.doc, RK-22-2012-19, př. 1, RK-22-2012-19, př. 2

20. Podání projektové žádosti Transformace ÚSP Křižanov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/22/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu RK-22-2012-20, př. 1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-20.doc, RK-22-2012-20, př. 1

21. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem dofinancování neuznatelných nákladů projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-21.doc

22. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu RK-22-2012-22, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-22-2012-22, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-22-2012-22, př. 4;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu RK-22-2012-22, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-22.doc, RK-22-2012-22, př. 1, RK-22-2012-22, př. 2, RK-22-2012-22, př. 3, RK-22-2012-22, př. 4

23. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu RK-22-2012-23, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu RK-22-2012-23, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-22-2012-23, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-23.doc, RK-22-2012-23, př. 1, RK-22-2012-23, př. 2, RK-22-2012-23, př. 3

24. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým Závěrečným účtem Kraje Vysočina za rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2011 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-22-2012-24, př. 1 a návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu RK-22-2012-24, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-24.doc, RK-22-2012-24, př. 1

25. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-25.doc, RK-22-2012-25, př. 1, RK-22-2012-25, př. 2, RK-22-2012-25, př. 3, RK-22-2012-25, př. 4

26. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu RK-22-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-26.doc, RK-22-2012-26, př. 1, RK-22-2012-26, př. 2, RK-22-2012-26, př. 3

27. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný a I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložili radě kraje na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/22/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 1/2012 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2012-27, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-22-2012-27, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-22-2012-27, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-27.doc, RK-22-2012-27, př. 1

28. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-22-2012-28, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-28.doc, RK-22-2012-28, př. 1

29. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-29, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2012-29, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-29.doc, RK-22-2012-29, př. 1, RK-22-2012-29, př. 2, RK-22-2012-29, př. 3

30. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/22/2012/RK
Rada kraje
schvalu
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 11 061 240,40 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou, 1. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 7 964 719,28 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou, 1. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 3 096 521,12 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-30.doc

31. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012. V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil Z. Ryšavý ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů a zdržel se hlasování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-31, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-31, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-31.doc, RK-22-2012-31, př. 1, RK-22-2012-31, př. 2

32. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, podal radě kraje doplňující informace k navrhované změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-32.doc, RK-22-2012-32, př. 1, RK-22-2012-32, př. 2

33. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s návrhem prodloužení doby realizace projektů podpořených z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0003 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0058 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 6.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-33.doc, RK-22-2012-33, př. 1, RK-22-2012-33, př. 2, RK-22-2012-33, př. 3, RK-22-2012-33, př. 4, RK-22-2012-33, př. 5, RK-22-2012-33, př. 6

34. Notifikace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady)
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálu RK-22-2012-34, př. 1 a materiálu RK-22-2012-34, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-34.doc, RK-22-2012-34, př. 1, RK-22-2012-34, př. 2

35. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-22-2012-35, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-22-2012-35, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-22-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-35.doc, RK-22-2012-35, př. 1, RK-22-2012-35, př. 2, RK-22-2012-35, př. 3

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti obce Těmice o finanční příspěvek na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obci Těmice, IČO 00249203 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-22-2012-36, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-36.doc, RK-22-2012-36, př. 1, RK-22-2012-36, př. 2, RK-22-2012-36, př. 3

37. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/22/2012/RK
Rada kraje
projednala
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-22-2012-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-22-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-37.doc, RK-22-2012-37, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 38 a 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

38. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 1050/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu RK-22-2012-38, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-38.doc, RK-22-2012-38, př. 1

39. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Usnesení 1051/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu RK-22-2012-39, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu RK-22-2012-39, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012, dle materiálu RK-22-2012-39, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-39.doc, RK-22-2012-39, př. 1, RK-22-2012-39, př. 2, RK-22-2012-39, př. 3

40. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru v souvislosti se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže Stavba Vysočiny 2011 Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1052/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-22-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-40.doc, RK-22-2012-40, př. 1, RK-22-2012-40, př. 2

41. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil Z. Ryšavý ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů a zdržel se hlasování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech dle materiálu RK-22-2012-41, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 059 973 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu RK-22-2012-41, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2012-41, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu RK-22-2012-41, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-41.doc, RK-22-2012-41, př. 1, RK-22-2012-41, př. 2, RK-22-2012-41, př. 3, RK-22-2012-41, př. 4

42. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2013
L. Joukl a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovali radu kraje o předloženém návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1054/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-22-2012-42, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 5. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-42.doc, RK-22-2012-42, př. 1

44. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-44.doc, RK-22-2012-44, př. 1

45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK, č. ú. 4200150829/6800, o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 35 028,67 Kč určenou na financování projektu Technické pomoci Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-45.doc

46. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti obce Křižánky o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj vesnice 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu RK-22-2012-46, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-46.doc, RK-22-2012-46, př. 1, RK-22-2012-46, př. 2, RK-22-2012-46, př. 3

47. Dodatek č.1 k Partnerské dohodě v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku k Partnerské dohodě výše uvedeného projektu v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě dle materiálu RK-22-2012-47, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-47.doc, RK-22-2012-47, př. 1, RK-22-2012-47, př. 2, RK-22-2012-47, př. 3, RK-22-2012-47, př. 4

48. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu „Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 70875529 dle materiálu RK-22-2012-48, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-48.doc, RK-22-2012-48, př. 1, RK-22-2012-48, př. 2

49. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem přidělení dotace žadatelům dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-22-2012-49, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-22-2012-49, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-22-2012-49, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 3;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-22-2012-49, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-22-2012-49, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-22-2012-49, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-49.doc, RK-22-2012-49, př. 1, RK-22-2012-49, př. 2, RK-22-2012-49, př. 3, RK-22-2012-49, př. 4, RK-22-2012-49, př. 5, RK-22-2012-49, př. 6

50. Poskytnutí dotace, rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1061/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 70 000 Kč za účelem zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotace občanskému sdružení ZERA;
rozhoduje
poskytnout dotaci ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 ve výši 70 000 Kč dle materiálu RK-22-2012-50, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-50.doc, RK-22-2012-50, př. 1, RK-22-2012-50, př. 2

51. Příprava na programovací období 2014 až 2020 - součinnost kraje s centrálními orgány
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje popis postupů při tvorbě podkladových materiálů souvisejících s přípravou na programovací období 2014 až 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1062/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-22-2012-51;
 • uložit Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-51.doc

52. Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020
M. Hyský, M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s aktuální verzí "Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 20142020". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1063/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktuální verzi Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020 dle materiálu RK-22-2012-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-52.doc, RK-22-2012-52, př. 1

43. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
Z. Ryšavý a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s návrhem převodu finančních prostředků pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy gynekologicko - porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava a objektu pavilonu porodnice v areálu Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1064/22/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-22-2012-43, RK-22-2012-43, př. 1 a RK-22-2012-43, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 27.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-43.doc, RK-22-2012-43, př. 1, RK-22-2012-43, př. 2

53. Smlouva o výpůjčce chrániček
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy o výpůjčce s První Telefonní společností s r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1065/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-22-2012-53, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-53.doc, RK-22-2012-53, př. 1

54. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2012 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012. V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil Z. Ryšavý ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů a zdržel se hlasování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1066/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-54, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-54, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-54, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-54, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-54.doc, RK-22-2012-54, př. 1, RK-22-2012-54, př. 2, RK-22-2012-54, př. 3, RK-22-2012-54, př. 4

55. Projekt eCitizen II - dodatek Dohody o partnerství
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku Dohody o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1067/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o partnerství dle materiálu RK-22-2012-55, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-55.doc, RK-22-2012-55, př. 1, RK-22-2012-55, př. 2

56. Návrh postupu kraje ve věci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1068/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí postup při realizaci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, dle materiálu RK-22-2012-56;
 • uložit radě kraje zajistit předložení materiálu obsahujícího konkrétní podmínky uzavírání Smluv obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2012-56, př. 3 a konkrétní podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekty financované z Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, na jednání zastupitelstva kraje v září 2012.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-56.doc, RK-22-2012-56, př. 1, RK-22-2012-56, př. 2, RK-22-2012-56, př. 3, RK-22-2012-56, př. 4, RK-22-2012-56, př. 5, RK-22-2012-56, př. 6

57. Projekt LDA V4 - příjem finančních prostředků na kapitole Evropské projekty
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh přijetí finančních prostředků na zvláštní účet projektu LDA V4. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1069/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
příjem finančních prostředků od smluvního partnera projektu ve výši 24 975,27 Kč na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu LDA V4.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-57.doc

58. Průzkum pro vyhodnocení možných úspor v oblasti pořizování software ve školách
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje informaci o provedení průzkumu používání ICT ve školách zřizovaných krajem za účelem předběžného vyčíslení možných úspor při koordinovaném pořizování software. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1070/22/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci průzkumu pro vyhodnocení možných úspor v oblasti pořizování software ve školách zřizovaných krajem;
ukládá
odboru informatiky a odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje informaci o účasti škol, výsledcích a odhad úspor při zapojení do nabízeného programu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-58.doc, RK-22-2012-58, př. 1

59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku kraje. V průběhu jednání odešli T. Škaryd a Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1071/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením průmyslové pračky Wascator, typ WE 106 MP, inventární číslo DHM 67 z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Budkov 1 dle materiálu RK-22-2012-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Budkov 1
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-59.doc

60. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1072/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-22-2012-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-60.doc, RK-22-2012-60, př. 1

61. Mezinárodní smlouva k realizaci projektu Comenius Regio
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem uzavření mezinárodní smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Comenius Regio. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů RK-22-2012-61, př. 1 a RK-22-2012-61, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OPKŽÚ
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-61.doc, RK-22-2012-61, př. 1, RK-22-2012-61, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 62 a 63 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1074/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou Škola pro 21. století dle materiálu RK-22-2012-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-62.doc, RK-22-2012-62, př. 1, RK-22-2012-62, př. 2, RK-22-2012-62, př. 3

63. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Usnesení 1075/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Cestou kvality k úspěšným maturitám dle materiálu RK-22-2012-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-63.doc, RK-22-2012-63, př. 1, RK-22-2012-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 79 200 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 79 200 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 79 200 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-22-2012-64, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-64.doc, RK-22-2012-64, př. 1, RK-22-2012-64, př. 2, RK-22-2012-64, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh podpory účasti na sportovních mistrovstvích. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1077/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 67 080 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-22-2012-65, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 3 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-22-2012-65, př. 8.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-65.doc, RK-22-2012-65, př. 1, RK-22-2012-65, př. 2, RK-22-2012-65, př. 3, RK-22-2012-65, př. 4, RK-22-2012-65, př. 5, RK-22-2012-65, př. 6, RK-22-2012-65, př. 7, RK-22-2012-65, př. 8

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 633 648 Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 639 963,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 273 611,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 633 648 Kč;
  • Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887 o částku 639 963,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-22-2012-66.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-66.doc

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1079/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v celkové výši 50 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-22-2012-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-67.doc, RK-22-2012-67, př. 1, RK-22-2012-67, př. 2

68. Projekt School and Firm Hand in Hand - dotace zapojeným partnerům na realizaci
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 50 803,32 Kč dle materiálu RK-22-2012-68, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand, dotaci v celkové výši 8 926,80 Kč Krajské hospodářské komoře Jihlava, IČO 70843252 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2012-68, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-68.doc, RK-22-2012-68, př. 1, RK-22-2012-68, př. 2, RK-22-2012-68, př. 3

69. Projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace výše uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/22/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2012 na 430 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2012-69.doc, RK-22-2012-69, př. 1

70. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 6. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2012 dne 5. 6. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 7. 6. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz