Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2012 - 05.06.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice - změna usnesení 0024/01/2012/ZK
03Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
04Darování silnice III/01947 včetně silnicí zastavěného pozemku v k. ú. a obci Rantířov
05Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
06Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311
07Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
10Převzetí vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
11Změna usnesení 0197/03/2012/ZK, nabytí pozemků darem od obce Dolní Krupá
12Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
13Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
14Veřejná zakázka na stavební práce ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. Budějovice
15Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
17Návrh na provedení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
18Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Křižanov
19Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II., příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
20Podání projektové žádosti Transformace ÚSP Křižanov
21Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
22FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012
23Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015
24Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011
25FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012
26Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
27Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
28Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
29FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 - návrh na poskytnutí dotací
30Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
31FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - návrh na poskytnutí dotací
32Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
33FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
34Notifikace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady )
35Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta
37Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011
38Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
39Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
40Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2011
41Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
42Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2013
43Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
44Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
45Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
46FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
47Dodatek č.1 k Partnerské dohodě v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
48Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
49Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
50Poskytnutí dotace, rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
51Příprava na programovací období 2014 až 2020 - součinnost kraje s centrálními orgány
52Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020
53Smlouva o výpůjčce chrániček
54Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2012 - schválení navržených podpor
55Projekt eCitizen II - dodatek Dohody o partnerství
56Návrh postupu kraje ve věci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě
57Projekt LDA V4 - příjem finančních prostředků na kapitole Evropské projekty
58Průzkum pro vyhodnocení možných úspor v oblasti pořizování software ve školách
59Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
60Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
61Mezinárodní smlouva k realizaci projektu Comenius Regio
62Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
63Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
68Projekt School and Firm Hand in Hand - dotace zapojeným partnerům na realizaci
69Projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz