Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2012, které se konalo dne 29. 5. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 5. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
45. Přihláška Kraje Vysočina do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
46. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu změna podmínek u ledního hokeje
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2012
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Borovec, obec Štěpánov nad Svratkou
 3. Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 5.
 6. Nabytí nemovitostí v k. ú. Okříšky pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
 7. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a následný převod části pozemku
 8. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jihlava
 12. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Moravské Budějovice pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2012
 14. Informace o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011
 15. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 16. Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
 17. Výpůjčka majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatřeních zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2011.
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na kongres XII. dny mladých chirurgů
 20. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 21. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kroměříži
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
 25. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
 26. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 27. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 28. Veřejná zakázka na služby Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava
 31. Stanovení platu/mzdy ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 33. Změny ve školském rejstříku
 34. Zápis Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje
 35. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
 36. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 26. 3. - 30. 3. 2012 a 2. 4. - 4. 4. 2012
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Michalu Šiškovi
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Farmářské svatojánské slavnosti
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek
 40. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu MA-G 21
 41. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
 42. Monitorovací zpráva projekt KVALITA 10
 43. Skutek roku 2011 - udělení cen
 44. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupců garanta grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012
 45. Přihláška Kraje Vysočina do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 46. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu změna podmínek u ledního hokeje
 47. Rozprava členů rady
Usnesení 0967/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavil T. Škaryd. K bodům 02 12, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Borovec, obec Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0968/21/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 9/4 o výměře 103 m2, par. č. 9/5 o výměře 112 m2, par. č. 10/2 o výměře 171 m2, oddělené z pozemků par. č. 9/1, par. č. 9/3 a par. č. 10, pozemek par. č. 108/7 o výměře 129 m2, oddělený z pozemku par. č. 108/5, vše dle geometrického plánu č. 38-46/2012 a pozemek par. č. 110/2 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-02.doc, RK-21-2012-02, př. 1

03. Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
Usnesení 0969/21/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-03.doc, RK-21-2012-03, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
Usnesení 0970/21/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání o převodech pozemků dle materiálů RK-21-2012-04, př. 1, RK-21-2012-04, př. 2, RK-21-2012-04, př. 3, RK-21-2012-04, př. 4 s jejich vlastníky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 1 z vlastnictví obce Radkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov;
 • nabýt pozemek dle materiálu RK-21-2012-04, př. 3 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2;
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 4 z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem (vyšší cena z ceny zjištěné a obvyklé) plus úhradu nákladů na stanovení ceny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-04.doc, RK-21-2012-04, př. 1, RK-21-2012-04, př. 2, RK-21-2012-04, př. 3, RK-21-2012-04, př. 4

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 5.
Usnesení 0971/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 400 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-05.doc

06. Nabytí nemovitostí v k. ú. Okříšky pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
Usnesení 0972/21/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt budovu č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 269 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemek par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 928 m2 oddělený GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 573 970 Kč za těchto podmínek:
 • převáděné nemovitosti budou užívány pro cílovou skupinu: lidé s mentálním a kombinovaným postižením;
 • změna cílové skupiny klientů (obyvatel nemovitosti) je podmíněna souhlasem městyse Okříšky;
 • v převedeném objektu bude zřízeno jedno odlehčovací lůžko;
 • pokud se po prvním obsazení domácnosti v rámci transformace v převedeném objektu uvolní místo, bude provozovatel přednostně přijímat místní zájemce spadající do cílové skupiny zařízení;
 • pokud kraj v převedeném objektu uvede do provozu denní aktivity nebo pracovní terapii pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, budou tyto aktivity otevřené také klientům z Okříšek;
 • zřídit předkupní právo ve prospěch městyse Okříšky k nabývaným nemovitostem, a to budově č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemku st. par. č. 269 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemku par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 928 m2 odděleného GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky, jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, na dobu neurčitou, s tím, že pokud bude předkupní právo realizováno, bude uplatňováno za cenu zjištěnou (úřední) stanovenou znaleckým posudkem dle platných oceňovacích předpisů v době uplatnění předkupního práva.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-06.doc, RK-21-2012-06, př. 1

07. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a následný převod části pozemku
Usnesení 0973/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou autobusového zálivu a chodníku na pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat do vlastnictví obce Stránecká Zhoř část pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř zastavěného chodníkem;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a obcí Stránecká Zhoř na straně investora smlouvu zakládající obci Stránecká Zhoř právo provést stavbu zálivu k autobusové zastávce a chodníku k této zastávce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř v rozsahu geometrického zaměření stavby chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-07.doc, RK-21-2012-07, př. 1

08. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0974/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 133/2 - zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova mezi městysem Vilémov na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, na dobu 12 měsíců, počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-08.doc, RK-21-2012-08, př. 1

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0975/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným za podmínek dle materiálů RK-21-2012-09, př. 1 a RK-21-2012-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-09.doc, RK-21-2012-09, př. 1, RK-21-2012-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0976/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-21-2012-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-21-2012-10, př. 1;
 • zveřejnit záměry darování částí pozemků par. č. 2 v k. ú. Nové Veselí, par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice, par. č. 791/1 v k. ú. Škrdlovice, par. č. 1331/2 v k. ú. Okříšky a par. č. 3911/2, 3927/1, 2960/8, 2960/9 a 2961 v k. ú. Nové Město na Moravě zastavěnými chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-10.doc, RK-21-2012-10, př. 1

11. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jihlava
Usnesení 0977/21/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-11.doc, RK-21-2012-11, př. 1

12. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Moravské Budějovice pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Usnesení 0978/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Moravské Budějovice na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina na straně investora Smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice na pozemku par. č. par. č. 2087/7 v k. ú. a obci Moravské Budějovice;
 • uzavřít Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-12.doc, RK-21-2012-12, př. 1, RK-21-2012-12, př. 2

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2012
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů kraje za období leden duben 2012. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/21/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2012 dle materiálu RK-21-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-13.doc, RK-21-2012-13, př. 1

14. Informace o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/21/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o datech provozování LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálů RK-21-2012-14, př. 1 a RK-21-2012-14, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o datech provozování LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálů RK-21-2012-14, př. 1 a RK-21-2012-14, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-14.doc, RK-21-2012-14, př. 1, RK-21-2012-14, př. 2

15. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • oxymetr pulsní OHMEDA BIOX 3700e; pořizovací cena Kč 126 670,00,-;
 • oxymetr pulsní OHMEDA BIOX 3700e; pořizovací cena Kč 126 670,00,-;
 • monitor lůžkový Nihon Kohden LS 9 pořizovací cena Kč 351 000,00,-;
 • monitor lůžkový Nihon Kohden LS 8 pořizovací cena Kč 540 000,00,-;
 • monitor lůžkový Nihon Kohden LS 9; pořizovací cena Kč 281 611,00,-;
 • monitor lůžkový Nihon Kohden LS 9; pořizovací cena Kč 281 611,00,-;
 • PC LEO +myš; pořizovací cena Kč 142 867,00,-;
 • analyzátor - osmometr FISKE 2 400 ADVANCED; pořizovací cena Kč 354 533,-.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-15.doc, RK-21-2012-15, př. 1

16. Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnil radě kraje předložený návrh zrušit zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy (evidenční číslo 7202011011077) dle materiálu RK-21-2012-16, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví zabezpečit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-16.doc, RK-21-2012-16, př. 1

17. Výpůjčka majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv o výpůjčkách majetku pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0983/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2012-17, př. 1upr1;
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2012-17, př. 2upr1;
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2012-17, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-17.doc, RK-21-2012-17, př. 1, RK-21-2012-17, př. 2, RK-21-2012-17, př. 3, RK-21-2012-17, př. 4

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatřeních zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 419 956,78 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-18.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na kongres XII. dny mladých chirurgů
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0985/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 30 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace s určením na krytí nákladů spojených se spolupořádáním kongresu XII. dny mladých chirurgů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-19.doc, RK-21-2012-19, př. 1, RK-21-2012-19, př. 2, RK-21-2012-19, př. 3

20. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0986/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-20.doc, RK-21-2012-20, př. 1

21. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu smluv mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0987/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálů RK-21-2012-21, př. 1upr1 a RK-21-2012-21, př. 3;
 • s uzavřením Rámcové smlouvy o zástavě pohledávek mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-21-2012-21, př. 2upr1;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • zasílat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR;
 • po obdržení prostředků od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zasílat na odbor zdravotnictví kopii stavu bankovního účtu jako doklad o splacení dluhu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-21.doc, RK-21-2012-21, př. 1, RK-21-2012-21, př. 2, RK-21-2012-21, př. 3

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotaci Filharmonii G. Mahlera na pořízení koncertního křídla. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3312 - Hudební činnost Filharmonii G. Mahlera, IČO: 26617706, se sídlem Jihlava, Lesní 2946/5, dle materiálu RK-21-2012-22, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 - Hudební činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-22.doc, RK-21-2012-22, př. 1, RK-21-2012-22, př. 2

K bodům 23, 24, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených současně.

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kroměříži
Usnesení 0989/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 ve výši 3 500 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečnic tanečního oboru ZUŠ Fr. Drdly Žďár nad Sázavou na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR - Ústřední kolo v Kroměříži na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-21-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-23.doc, RK-21-2012-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
Usnesení 0990/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 ve výši 6 800 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou na národní přehlídce Kutná Hora 2012 - XXIX. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-21-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-24.doc, RK-21-2012-24, př. 1

25. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2012-25, př. 1, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-21-2012-25, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2012-25, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2012-25, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-21-2012-25, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-25.doc, RK-21-2012-25, př. 1, RK-21-2012-25, př. 2, RK-21-2012-25, př. 3, RK-21-2012-25, př. 4

26. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu týkající se žádosti příjemce o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 530 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 16 711/2012 ze dne 8. 3. 2012 Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-26.doc, RK-21-2012-26, př. 1

27. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Navrátilová, R. Habán, úředníci oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům na základě usnesení řídícího výboru GP Bioodpady. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci, na projekt a ve výši, dle materiálu RK-21-2012-27, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-27.doc, RK-21-2012-27, př. 1, RK-21-2012-27, př. 2, RK-21-2012-27, př. 3

28. Veřejná zakázka na služby Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
E. Navrátilová, R. Habán, úředníci oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, předložili radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/21/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-28.doc, RK-21-2012-28, př. 1, RK-21-2012-28, př. 2, RK-21-2012-28, př. 3

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 715 431,53 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349 o částku 715 431,53 Kč na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-29.doc

30. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací níže uvedeného projektového záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Jihlava Být sám sebou a nebýt sám dle materiálu RK-21-2012-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-30.doc, RK-21-2012-30, př. 1, RK-21-2012-30, př. 2, RK-21-2012-30, př. 3

31. Stanovení platu/mzdy ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem stanovit plat ředitelům škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/21/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat/mzdu ředitelům škol a školských zařízení, podle materiálu RK-21-2012-31, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-31.doc, RK-21-2012-31, př. 1, RK-21-2012-31, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 174 424,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, IČO 70838241 o částku 174 424,40 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-21-2012-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-32.doc,

33. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/21/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-21-2012-33, př. 1 kódy 1A, 3A;
ukládá
 • ředitelům škol zřizovaných Krajem Vysočina projednat záměr akreditovat obor VOŠ se zřizovatelem, a to před zpracováním podkladů pro akreditační řízení;
 • OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-21-2012-33, př. 1 kódy 2A, 4A, 4B, 5A, 6A;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč dle materiálu RK-21-2012-33, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 20. 7. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-33.doc, RK-21-2012-33, př. 1, RK-21-2012-33, př. 2

45. Přihláška Kraje Vysočina do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit znění přihlášky do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/21/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
znění přihlášky do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014;
ukládá
Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat přihlášku Českému olympijskému výboru do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-45, RK-21-2012-45, př. 1

46. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu změna podmínek u ledního hokeje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhovanou změnu podmínek u ledního hokeje. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1001/21/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu RK-21-2012-46, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-46, RK-21-2012-46, př. 1, RK-21-2012-46, př. 2, RK-21-2012-46, př. 3

34. Zápis Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zápis legislativního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1002/21/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje přijatých v oblastech působnosti: oblast informatiky a strategických rezerv, oblast regionálního rozvoje I. - investiční pobídky, místní akční skupiny a oblast regionálního rozvoje II. - dofinancování projektů nestátních neziskových organizací, dle materiálu RK-21-2012-34, př. 1.
odpovědnost: předseda legislativního výboru
termín: 29. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-34.doc, RK-21-2012-34, př. 1

35. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1003/21/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu RK-21-2012-35, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-35.doc, RK-21-2012-35, př. 1, RK-21-2012-35, př. 2, RK-21-2012-35, př. 3

36. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 26. 3. - 30. 3. 2012 a 2. 4. - 4. 4. 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období 26. 3. 30. 3. 2012 a 2. 4. 4. 4. 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/21/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období 26. 3. - 30. 3. 2012 a 2. 4. - 4. 4. 2012.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-36.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Michalu Šiškovi
M. Kružíková předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 50 000 Kč Michalu Šiškovi dle materiálu RK-21-2012-37, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč dle materiálů RK-21-2012-37, RK-21-2012-37, př. 1, RK-21-2012-37, př. 2 a RK-21-2012-37, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-37.doc, RK-21-2012-37, př. 1, RK-21-2012-37, př. 2, RK-21-2012-37, př. 3

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Farmářské svatojánské slavnosti
J. Matějek seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Asociaci soukromého zemědělství okresu Třebíč, Náměstí ČSA 46, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 69650128, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Farmářské svatojánské slavnosti dle materiálu RK-21-2012-38, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-21-2012-38.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-38.doc, RK-21-2012-38, př. 1, RK-21-2012-38, př. 2, RK-21-2012-38, př. 3

39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče sdružení KŠD + FT Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28360125, Mezníkova 273/13, Brno, a KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s. r. o., IČO 25711229, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek, část 1;
 • zrušit zadávací řízení na část 2 veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 3. 2012;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: ředitel
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-39.doc, RK-21-2012-39, př. 1, RK-21-2012-39, př. 2, RK-21-2012-39, př. 3

40. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu MA-G 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1008/21/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2012-40, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-40.doc, RK-21-2012-40, př. 1

41. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
J. Běhounek předložil radě kraje návrh nominovat zástupce kraje do shora uvedeného výboru. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/21/2012/RK
Rada kraje
nominuje
doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. zástupcem člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-41.doc

42. Monitorovací zpráva projekt KVALITA 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o stavu realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/21/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 4. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 10 dle materiálů RK-21-2012-42, př. 1, RK-21-2012-42, př. 2, RK-21-2012-42, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2012-42, př. 1, RK-21-2012-42, př. 2 a RK-21-2012-42, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-42.doc, RK-21-2012-42, př. 1, RK-21-2012-42, př. 2, RK-21-2012-42, př. 3

43. Skutek roku 2011 - udělení cen
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dary vítězům soutěže o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/21/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-21-2012-43, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-21-2012-43, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-21-2012-43, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-43.doc, RK-21-2012-43, př. 1, RK-21-2012-43, př. 2, RK-21-2012-43, př. 3

44. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupců garanta grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a jmenování zástupců garanta uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1012/21/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci Olgy Wiesnerové na funkci zástupce garanta grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012 s právem hlasovacím dle materiálu RK-21-2012-44, př. 1;
jmenuje
Luďka Hrůzu zástupcem garanta grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012 s právem hlasovacím.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2012-44.doc, RK-21-2012-44, př. 1

47. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 6. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2012 dne 29. 5. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 5. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz