Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2009, které se konalo dne 30. 6. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 6. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil nepřítomnost P. Krčála a M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
30. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k.ú. Jinošov
31. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vydávání měsíčníku kraje Vysočina“
32. Smlouva č. 08008843 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
33. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2009
 2. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
 3. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 4. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 5. Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. a obci Jihlava
 6. Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce - k.ú. Zborná
 7. ÚSP Zboží - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2009
 9. Návrh na přijetí Aktualizované koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období 2009 - 2011
 10. II/348 Dobronín - most ev. č. 348-009 - výběr nejvhodnější nabídky
 11. Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
 12. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
 13. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 14. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 15. Návrh na úpravu investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2009
 16. EHP/Norsko - průběžná platba administrace programu
 17. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
 18. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 a návrh finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009
 20. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2009
 21. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Pelhřimov na rok 2009
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
 23. Podpora mateřských a rodinných center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 24. Návrh na změnu individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina
 25. Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009
 26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou pro rok 2009
 27. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
 28. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
 30. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k.ú. Jinošov
 31. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vydávání měsíčníku kraje Vysočina“
 32. Smlouva č. 08008843 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
 33. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
 34. Rozprava členů rady
Usnesení 0962/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

31. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vydávání měsíčníku kraje Vysočina“
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Vydávání měsíčníku kraje Vysočina“ dle materiálu RK-22-2009-31, př. 1;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému a oznámit všem uchazečům o veřejnou zakázku zrušení zadávacího řízení.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-31.doc, RK-22-2009-31, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-6 a 30 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
Usnesení 0964/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky většinového podílu nemovitostí nájemní smlouvy na dobu, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-22-2009-02, př. 1;
 • uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o výpůjčce pozemku na dobu a v rozsahu dle materiálu RK-22-2009-02, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2009-02, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-02.doc, RK-22-2009-02, př. 1, RK-22-2009-02, př. 2, RK-22-2009-02, př. 3

03. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0965/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu
RK-22-2009-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-03.doc, RK-22-2009-03, př. 1

04. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0966/22/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2009-04, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-22-2009-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-04.doc, RK-22-2009-04, př. 1

05. Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. a obci Jihlava
Usnesení 0967/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 4374/1 v k. ú. Jihlava s ohledem na investiční záměry kraje Vysočina na tomto pozemku;
ukládá
odboru majetkovému informovat žadatele o rozhodnutí rady kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-05.doc

06. Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce - k.ú. Zborná
Usnesení 0968/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy mezi krajem Vysočina a vlastníky pozemků dotčených stavbou výhyben na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 v rozsahu a za ceny dle materiálu
 • RK-22-2009-06, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava na části pozemku par. č. 230 v k.ú. Zborná a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-06.doc

30. Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k.ú. Jinošov
Usnesení 0969/22/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „Rekonstrukce vodohospodářských zařízení v oboře Jinošov rybník Březina“, v rámci které bude realizována stavba náhradního zdroje pitné vody na pozemku par. č. 563/2 v k.ú. a obci Jinošov;
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo stavby mezi krajem Vysočina jako vlastníkem pozemku a Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, jako investorem, která umožní investorovi získat vodoprávní povolení a realizovat stavbu náhradního zdroje pitné vody na pozemku par. č. 563/2 v k. ú. a obci Jinošov v rámci stavby „Rekonstrukce vodohospodářských zařízení v oboře Jinošov rybník Březina“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-30.doc

07. ÚSP Zboží - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ISPROFIN) ve výši 17 850 tis. Kč na krytí výdajů investiční akce ÚSP Zboží - rekonstrukce;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-07.doc

08. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2009
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/22/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2009 dle materiálu RK-22-2009-08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-08.doc, RK-22-2009-08, př. 1

09. Návrh na přijetí Aktualizované koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období 2009 - 2011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s Aktualizovanou koncepcí bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období 2009 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Aktualizaci Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období 2009 - 2011 dle materiálu RK-22-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-09.doc, RK-22-2009-09, př. 1, RK-22-2009-09, př. 1a

10. II/348 Dobronín - most ev. č. 348-009 - výběr nejvhodnější nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s rozhodnutím hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/348 Dobronín - most ev. č. 348-009 dle materiálu RK-22-2009-10, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče M-Silnice a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice, odštěpný závod Jih, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 42196868 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/348 Dobronín most ev. č. 348-009;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-10.doc

11. Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na doplnění nových jmenovitých akcí do Přílohy D2: Investice v dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
vyřazení jmenovitých akcí v rozsahu dle materiálu RK-22-2009-11, př. 1 z přílohy D2: Investice v dopravě;
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o nové jmenovité akce v rozsahu dle materiálu
RK-22-2009-11, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-11.doc, RK-22-2009-11, př. 1, RK-22-2009-11, př. 2

12. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, informovaly radu kraje o navrhované změně investičního plánu Horáckého divadla Jihlava pro rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-12, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-12, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Horáckého divadla, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-12.doc, RK-22-2009-12, př. 1

13. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0976/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, na realizaci projektu Podpora celoroční výstavní činnosti ve výši 150 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 150 tis. Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, na rok 2009 o částku 150 tis. Kč určenou na realizaci projektu Podpora celoroční výstavní činnosti.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-13.doc

14. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Dokumentace, záchranný sběr a prezentace pozůstatků jihlavského betlemářství ve výši 20 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 20 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2009 o částku 20 tis. Kč určenou na realizaci projektu Dokumentace, záchranný sběr a prezentace pozůstatků jihlavského betlemářství.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-14.doc

15. Návrh na úpravu investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2009
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení změnu investičního fondu na rok 2009 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního fondu na rok 2009 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-15.doc, RK-22-2009-15, př. 1

16. EHP/Norsko - průběžná platba administrace programu
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/22/2009/RK
Rada kraje
potvrzuje
předloženou Žádost o průběžnou platbu č. 2 dle materiálu RK-22-2009-16, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-16.doc, RK-22-2009-16, př. 1

17. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 46 699,- Kč určenou na financování projektu Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-17.doc

18. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-22-2009-18, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-18.doc, RK-22-2009-18, př. 1

19. Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 a návrh finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a I. Mahelová, ředitelka Vysočina Tourism, p. o. informovali radu kraje o kladném výsledku hospodaření příspěvkové organizace Vysočina Tourism v roce 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 4 165 202,80 Kč;
 • návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 s tím, že příděl do fondu odměn bude činit 100 000,- Kč a do rezervního fondu 4 065 202,80 Kč;
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1;
 • odpisový plán příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1;
stanoví
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1;
souhlasí
s převodem částky 980 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu pořízení výpočetní techniky;
zmocňuje
ředitelku příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace:
k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru regionálního rozvoje:
 • v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelky příspěvkové organizace na použití prostředků svého investičního fondu k řešení této situace;
 • předložit návrh rozpočtového opatření, kterým bude objektivizován příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na rok 2009, do rady kraje v termínu dne 14. 7. 2009;
 • ředitelce příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace:
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru regionálního rozvoje nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • provést příděly do fondu odměn a rezervního fondu z výsledku hospodaření roku 2008 ve výši schválené radou kraje dle materiálu RK-22-2009-19 s termínem zúčtování do 30. 6. 2009.
odpovědnost: ORR, ředitelka přísp. organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-19.doc, RK-22-2009-19, př. 1, RK-22-2009-19, př. 2

20. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou úpravou rozpočtu škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-20, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši
 • 1 376 531 tis. Kč dle materiálu RK-22-2009-20, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 346 192 tis. Kč dle materiálu RK-22-2009-20, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 447 tis. Kč dle materiálu RK-22-2009-20, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-20.doc, RK-22-2009-20, př. 1, RK-22-2009-20, př. 2, RK-22-2009-20, př. 3, RK-22-2009-20, př. 4

21. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Pelhřimov na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Pelhřimov na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/22/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu u Gymnázia Pelhřimov, IČ 62540009, na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Pelhřimov
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-21.doc, RK-22-2009-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0985/22/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, IČ 60545976, ve výši 249 tis. Kč dle materiálu RK-22-2009-22;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, IČ 60545976, ve výši 832 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů dle materiálu RK-22-2009-22;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 249 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 249 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 583 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 583 tis. Kč;
 • pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, IČ 60545976, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 832 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 249 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-22.doc, RK-22-2009-22, př. 1

23. Podpora mateřských a rodinných center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na podporu mateřských a rodinných center v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0986/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši uvedené v materiálu RK-22-2009-23, př. 2 provozovatelům mateřským a rodinných center uvedeným v materiálu RK-22-2009-23, př. 2 a dle materiálu
RK-22-2009-23, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 550 tis. Kč s určením pro provozovatele mateřských a rodinných center dle materiálu RK-22-2009-23, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 550 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-23.doc, RK-22-2009-23, př. 1, RK-22-2009-23, př. 2

24. Návrh na změnu individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0987/22/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku hodnocení a úpravě individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálu RK-22-2009-24
a RK-22-2009-24, př. 1;
schvaluje
upravenou projektovou žádost na individuální projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálů RK-22-2009-24, př. 2, RK-22-2009-24, př. 3, RK-22-2009-24, př. 4, RK-22-2009-24, př. 5, RK-22-2009-24, př. 6 a RK-22-2009-24, př. 7;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání projektové žádosti individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-24.doc, RK-22-2009-24, př. 1, RK-22-2009-24, př. 3, RK-22-2009-24, př. 4, RK-22-2009-24, př. 5, RK-22-2009-24, př. 6, RK-22-2009-24, př. 7

25. Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci ve výši 175 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci ve výši 202 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2009, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 175 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a o částku 202 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 175 tis. Kč určenou v rámci státního dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy na realizaci projektu Specializační vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost s tím, že finanční prostředky budou poukázány na účet organizace ve výši stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, tj. 175 000, - Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 202 tis. Kč určenou v rámci státního dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy na realizaci projektu Vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost na akreditovaných pracovištích Nemocnice Třebíč s tím, že finanční prostředky budou poukázány na účet organizace ve výši stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, tj. 202 000, - Kč.
odpovědnost: odbory zdravotnictví, ekonomický; ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace; ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-25.doc

26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou pro rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na poskytnutí dotace Nemocnici Nové Město na Moravě na pokrytí nákladů souvisejících s úpravou prostor JIP a na demolici trafostanice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 1 276 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s úpravou prostor JIP z důvodu přestěhování pacientů do náhradních prostor infekčního a kožního pavilonu a na demolici trafostanice;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 276 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 276 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 276 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s úpravou prostor JIP z důvodu přestěhování pacientů do náhradních prostor infekčního a kožního pavilonu a na demolici trafostanice.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-26.doc

27. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na stanovení odměn pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření nemocnic dosažených v roce 2008. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0990/22/2009/RK
Rada kraje
stanoví
odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření nemocnic dosažených v roce 2008 dle materiálu RK-22-2009-27, př. 2upr1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2009 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2009-27, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-27.doc

28. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem změny investičního plánu Nemocnice Pelhřimov na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/22/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-28, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-28.doc, RK-22-2009-28, př. 1

33. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/22/2009/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0793/18/2009/RK v části, kterou v souladu s nařízením vlády č. 133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, stanovila plat ředitelům dotčených příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši, dle materiálu RK-18-2009-59, př. 6upr1;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům dotčených příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši, dle materiálu RK-22-2009-33, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-33.doc

32. Smlouva č. 08008843 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
Z. Ryšavý informoval radu kraje o předložené Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Jednání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí
a M. Brom, pracovník odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze na kraj dle materiálu RK-22-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-32.doc, RK-22-2009-32, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/22/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 16 000 Kč Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, Pod Šeptouchovem 260, Ledeč nad Sázavou, IČ: 46485864 dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2009-29, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 16 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 16 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2009-29.doc, RK-22-2009-29, př. 1, RK-22-2009-29, př. 2

34. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 7. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2009 dne 30. 6. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 30. 6. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz