Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2009 - 30.06.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
05Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. a obci Jihlava
06Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce - k.ú. Zborná
07ÚSP Zboží - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
08Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2009
09Návrh na přijetí Aktualizované koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období 2009 - 2011
10II/348 Dobronín - most ev. č. 348-009 - výběr nejvhodnější nabídky
11Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
12Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
13Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
14Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
15Návrh na úpravu investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2009
16EHP/Norsko - průběžná platba administrace programu
17Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
18Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
19Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 a návrh finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009
20Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2009
21Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Pelhřimov na rok 2009
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
23Podpora mateřských a rodinných center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
24Návrh na změnu individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina
25Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009
26Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou pro rok 2009
27Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
28Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
29Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
30Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Jinošov
31Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Vydávání měsíčníku kraje Vysočina
32Smlouva č. 08008843 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
33Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz