Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2009, které se konalo dne 23. 6. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 6. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 57. Návrh na stanovení počtu zaměstnanců do programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2009
 2. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na výběr dodavatele Dodávka osobních vozidel
 3. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 4. Darování části pozemku v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
 5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 6. Změna usnesení 0221/07/2008/RK
 7. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov - ulice Nádražní
 8. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Změna ve správě nemovitého majetku u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
 12. Informace o pojistném programu kraje Vysočina na období 2008 až 2012 za rok 2008, návrh na rozšíření pojištění a na provedení rozpočtového opatření
 13. Smlouva zakládající kraji Vysočina právo postavit stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice na pozemcích ve vlastnictví města Jemnice
 14. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
 15. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
 16. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 17. Nominace člena Rady kraje Vysočina do Koordinačního výboru pro zpracování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR
 18. Návrh dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 19. Souhlas zřizovatele s nabytím darovaného majetku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 20. Regulační poplatky
 21. Veřejná zakázka Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictví
 22. Veřejná zakázka Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic
 23. Jmenování ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
 24. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
 25. Změny ve školském rejstříku
 26. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2009
 27. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
 30. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 31. Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 32. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 34. Jmenování ředitele Střední průmyslové školy Třebíč
 35. Zapojení kraje do individuálních projektů ostatních připravovaných pro 2. výzvu MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Souhlas v dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 37. Zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny
 38. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 39. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9 - změna rozpočtu sub-projektu
 40. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
 41. Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
 42. Účast kraje Vysočina na 3. ročníku České Street Party v Bruselu
 43. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09
 44. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina - projekt Biodiverzita- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 45. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Obnova Laguny u Bohdalova - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 46. Veřejná zakázka na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 47. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - Brtnice
 48. Změna názvů žádostí do ROP JV z oblasti dopravní infrastruktury
 49. II/129 Cetoraz - Jiřičky, výběr zhotovitele stavby
 50. II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná, výběr zhotovitele stavby
 51. II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov, výběr zhotovitele stavby
 52. II/351 od II/602 - Třebíč, výběr zhotovitele stavby
 53. II/354 Nové Město na Moravě - Svratka, výběr zhotovitele stavby
 54. II/360 Jimramov - Moravec, výběr zhotovitele stavby
 55. II/410 od I/23 - Želetava, výběr zhotovitele stavby
 56. III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav, výběr zhotovitele stavby
 57. Návrh na stanovení počtu zaměstnanců
 58. Rozprava členů rady
Usnesení 0906/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

57. Návrh na stanovení počtu zaměstnanců
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0907/21/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina k 1. 7. 2009 na 415 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-57, RK-21-2009-57, př. 1

15. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, zdůvodnila radě kraje navrhovanou úpravu v příloze 1 daného materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0908/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-21-2009-15, př. 1upr1.
odpovědnost: Grémium ředitele
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-15.doc, RK-21-2009-15, př. 1

K bodům odboru dopravy a silničního hospodářství 47, 48 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

47. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka Brtnice
Usnesení 0909/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/405 Příseka - Brtnice dle materiálu RK-21-2009-47, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-47.doc, RK-21-2009-47, př. 1

48. Změna názvů žádostí do ROP JV z oblasti dopravní infrastruktury
Usnesení 0910/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do ROP JV na realizaci projektů:
- II/129 Cetoraz - Jiřičky;
- II/351 od II/602 - Třebíč;
- II/410 od I/23 - Želetava;
- II/151, III/15113 od I/38 - Budeč+Štěpkov-Budkov;
- II/354 Nové Město na Moravě - Svratka;
- II/360 Jimramov - Moravec;
- III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav;
- II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná;
- II/133 Horní Cerekev - kř. II/602;
- II/402 Batelov - Třešť;
- II/639 Horní Cerekev - Kostelec;
- II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje;
- II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-48.doc

K bodům odboru dopravy a silničního hospodářství 49 - 56 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravy a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

49. II/129 Cetoraz - Jiřičky, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0911/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky dle materiálu RK-21-2009-49, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky uchazeči STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 v souladu s materiálem RK-21-2009-49;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-49.doc

50. II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0912/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná dle materiálu RK-21-2009-50, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná uchazeči EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924 v souladu s materiálem RK-21-2009-50;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-50.doc

51. II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0913/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov dle materiálu RK-21-2009-51, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov uchazeči M - SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, IČ 42196868 v souladu s materiálem RK-21-2009-51;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-51.doc

52. II/351 od II/602 - Třebíč, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0914/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč dle materiálu RK-21-2009-52, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč uchazeči COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 v souladu s materiálem RK-21-2009-52;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-52.doc

53. II/354 Nové Město na Moravě - Svratka, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0915/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka dle materiálu RK-21-2009-53, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka uchazeči Skanska DS a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 26271303 v souladu s materiálem RK-21-2009-53;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-53.doc

54. II/360 Jimramov - Moravec, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0916/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec dle materiálu RK-21-2009-54, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec uchazeči COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 v souladu s materiálem RK-21-2009-54;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-54.doc

55. II/410 od I/23 - Želetava, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0917/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/410 od I/23 - Želetava dle materiálu RK-21-2009-55, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/410 od I/23 - Želetava uchazeči STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 v souladu s materiálem RK-21-2009-55;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-55.doc

56. III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav, výběr zhotovitele stavby
Usnesení 0918/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav dle materiálu RK-21-2009-56, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav uchazeči M - SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, IČ 42196868 v souladu s materiálem RK-21-2009-56;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-56.doc

02. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na výběr dodavatele Dodávka osobních vozidel
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o úpravě návrhu na veřejnou zakázku na výběr dodavatele „Dodávka osobního vozidla“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0919/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přidělení veřejné zakázky na dodavatele „Dodávka osobního vozidla“ uchazeči AUTO DOBROVOLNÝ V. M. s. r. o. se sídlem Františky Stránecké 1330/2, Velké Meziříčí, IČ 25329677;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana oznámit výsledek zadávacího řízení a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 23. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-02.doc

03. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0920/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dary obcím Hluboké (okr. Třebíč), Vír (okr. Žďár nad Sázavou), Domamil (okr. Třebíč), Horní Krupá (okr. Havlíčkův Brod), Slavíkov (okr. Havlíčkův Brod), Bořetín (okr. Pelhřimov), Nové Syrovice (okr. Třebíč), Kamenice (okr. Jihlava), Lavičky (okr. Žďár nad Sázavou), Police (okr. Třebíč) a Křižánky (okr. Žďár nad Sázavou) ve výši a struktuře dle materiálu RK-21-2009-03, př. 1upr1;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 465 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 465 000 Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2009 dle materiálu RK-21-2009-03, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-03.doc, RK-21-2009-03, př. 1, RK-21-2009-03, př. 2, RK-21-2009-03, př. 3

K bodům odboru majetkového 04 11 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

04. Darování části pozemku v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
Usnesení 0921/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat díl a o výměře 27 m2 oddělený dle GP č. 121-60/2009 z pozemku par. č. 476, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 486/8, v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 27 m2 oddělený dle GP č. 121-60/2009 z pozemku par. č. 476, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 486/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, v k. ú. Vícenice u Lažan a obci Vícenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vířenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-04.doc

05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0922/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-21-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-05.doc, RK-21-2009-05, př. 1

06. Změna usnesení 0221/07/2008/RK
Usnesení 0923/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0221/07/2008/RK tak, že v materiálu RK-07-2008-02, př. 1, se na straně 2 - Seznam žádostí o zřízení věcných břemen u pořadového čísla 1 doplňuje druhý oprávněný z věcného břemene Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a úhrada za zřízení věcného břemene se mění z 0 Kč na 79 800 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-06.doc

07. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov - ulice Nádražní
Usnesení 0924/21/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-07.doc

08. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Usnesení 0925/21/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-21-2009-08.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-08.doc

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0926/21/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-21-2009-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-21-2009-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného stavbou, jejímž investorem je obec Dolní Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-09.doc, RK-21-2009-09, př. 1

10. Změna ve správě nemovitého majetku u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0927/21/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy této organizace - vyjmout ze správy odstraněnou budovu - objekt bydlení č.p. 42., dle údajů katastru nemovitostí postavenou na pozemku par. č. st. 201 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2 v k. ú. a obci Mohelno.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-10.doc

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
Usnesení 0928/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat nově utvořené pozemky par. č. par. č. 853/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2, par. č. 853/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2, par. č. 853/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 853/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2, par. č. 853/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2, vše dle GP č. 216-1162/2006, nově utvořené pozemky par. č. 837/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 837/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, par. č. 837/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 837/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2, par. č. 837/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2, par. č. 837/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, vše dle GP č. 215-1161/2006 a nově utvořené pozemky par. č. 835/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, par. č. 835/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, par. č. 835/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m2, par. č. 837/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, vše dle GP č. 214-0559/2005; všechny pozemky v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov nově utvořené pozemky par. č. par. č. 853/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2, par. č. 853/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2, par. č. 853/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 853/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2, par. č. 853/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2, vše dle GP č. 216-1162/2006, nově utvořené pozemky par. č. 837/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 837/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, par. č. 837/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 837/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2, par. č. 837/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2, par. č. 837/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, vše dle GP
 • č. 215-1161/2006 a nově utvořené pozemky par. č. 835/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, par. č. 835/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 , par. č. 835/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m2, par. č. 837/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, vše dle GP č. 214-0559/2005; všechny pozemky v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov;
 • nabýt darem, z vlastnictví obce Lukov do vlastnictví kraje Vysočina, nově utvořené pozemky par. č. 57/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2 dle GP č. 216-1162/2006, a nově utvořené pozemky par. č. 835/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 835/29 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2, par. č. 835/30 - ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, vše dle GP 215-1161/2006; všechny pozemky v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-11.doc

12. Informace o pojistném programu kraje Vysočina na období 2008 až 2012 za rok 2008, návrh na rozšíření pojištění a na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předloženou zprávu o naplňování pojistné rámcové dohody na pojištění majetku za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/21/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina pro období 2008 zpracovanou pojišťovacím makléřem Aon Stach Česká republika spol. s r. o. dle materiálu RK-21-2009-12, př. 1;
rozhoduje
rozšířit od 1. 7. 2009 pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v odvětví školství, kultura, sociální věci a doprava za škodu způsobenou neoprávněným zásahem do práva fyzické osoby na ochranu osobností ve smyslu § 11 a následující občanského zákoníku, s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč a spoluúčastí na škodě ve výši 5 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy o částku 167 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 167 000 Kč určenou na rozšíření pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v odvětví školství, kultura, sociální věci a doprava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-12.doc, RK-21-2009-12, př. 1, RK-21-2009-12, př. 2

13. Smlouva zakládající kraji Vysočina právo postavit stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice na pozemcích ve vlastnictví města Jemnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Jemnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0930/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina jako stavebníkem a městem Jemnice jako vlastníkem pozemků smlouvu zakládající kraji Vysočina právo postavit stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice na pozemcích par. č. 1832/1, par. č. 1832/39 vzniklého dle GP č. 1649-6775/2009 z pozemku par. č. 1832/1, par. č. 1833 a par. č. 1835 všechny v k. ú. a obci Jemnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-13.doc

14. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o shora uvedené veřejné zakázce. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/21/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-14.doc

17. Nominace člena Rady kraje Vysočina do Koordinačního výboru pro zpracování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s navrhovanou nominací člena rady kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/21/2009/RK
Rada kraje
nominuje
Zdeňka Ryšavého, člena Rady kraje Vysočina, na člena Koordinačního výboru pro zpracování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR;
ukládá
vedoucímu Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina, Janu Strejčkovi, oznámit tuto nominací příslušnému útvaru Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 23. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-17.doc

18. Návrh dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace občanskému sdružení Rada seniorů ČR. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, IČ: 63829797 ve výši 40 tis. Kč na činnost Krajské rady seniorů v kraji Vysočina dle materiálu RK-21-2009-18, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 40 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-18.doc, RK-21-2009-18, př. 1

19. Souhlas zřizovatele s nabytím darovaného majetku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu udělit souhlas s nabytím daru do vlastnictví dané nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/21/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím daru do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2009-19, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-19.doc, RK-21-2009-19, př. 2

20. Regulační poplatky
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem poskytnout finanční prostředky osobám, které uhradily regulační poplatek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Příkazní smlouvy dle materiálů RK-21-2009-20, př. 1, RK-21-2009-20, př. 2, RK-21-2009-20, př. 3, RK-21-2009-20, př. 4, RK-21-2009-20, př. 5;
ukládá
Odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina zabezpečit ve spolupráci s řediteli nemocnic realizaci tohoto usnesení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-20.doc

21. Veřejná zakázka Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím hejtmana zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/21/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictví podané uchazečem Executive Project Group, a. s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1, IČ 27627136.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-21.doc

22. Veřejná zakázka Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic dle materiálu RK-21-2009-22, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Lumius spol. s r. o., Ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 25911945, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic ;
ukládá
odboru zdravotnictví oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku všem uchazečům, kteří podali nabídky, dle materiálu RK-21-2009-22, př. 2;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, sdružených v rámci centralizovaného zadávání dle materiálu RK-21-2009-22, př. 6, zajistit uzavření kupních smluv s vybraným uchazečem dle obchodních podmínek stanovených v materiálu RK-21-2009-22, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč.
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-22.doc

23. Jmenování ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh jmenovat ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/21/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Pavla Hlaváčka do funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou, s účinností od 1. 7. 2009 podle materiálu RK-21-2009-23, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Pavlu Hlaváčkovi, řediteli Střední školy Kamenice nad Lipou, s účinností od 1. 7. 2009 podle materiálu RK-21-2009-23, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-23.doc

24. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal o doplnění zástupců kraje do konkursních komisí na konkursní řízení na funkce ředitelů shora uvedených škol. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/21/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 dle doplněného materiálu RK-21-2009-24, př. 1 a konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš dle doplněného materiálu RK-21-2009-24, př. 2;
souhlasí
s tím, že komise může přizvat k jednání komise zástupce měst Třebíče a Velké Bíteše a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníky s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-24.doc, RK-21-2009-24, př. 1, RK-21-2009-24, př. 2

25. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí návrh na změny ve školském rejstříku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/21/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu RK-21-2009-25, př. 1 kódem 1A, 1B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 11. 7. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-25.doc, RK-21-2009-25, př. 1

26. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na udělení stipendií v rámci ocenění Talent Vysočiny a Ceny hejtmana Vysočiny 2009. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • udělení stipendií (jednorázových i desetiměsíčních) v rámci ocenění Talent Vysočiny 83 žákům dle materiálu RK-21-2009-26, př. 1 v celkové výši 257 tis. Kč;
 • udělení stipendií (jednorázových) v rámci ocenění Cena hejtmana Vysočiny třem žákům a jednomu kolektivu dle materiálu RK-21-2009-26, př. 2 v celkové výši 29,9 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-26.doc

27. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/21/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 158/2006 Sb., s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-21-2009-27, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina informovat ředitele dotčených škol o rozhodnutí Rady kraje Vysočina podle § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 158/2006 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-27.doc

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3117 První stupeň základních škol) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce ve výši 21 tis. Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce pro Základní školu a mateřskou školu Kožlí 2, IČ 70993017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-29.doc

30. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698 ve výši 2 668,- Kč dle materiálu RK-21-2009-30, př. 1;
 • povolit z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinnosti odvést do rozpočtu kraje odvod ve výši 2 668,- Kč dle materiálu RK-21-2009-30.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod
termín: do 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-30.doc, RK-21-2009-30, př. 1, RK-21-2009-30, př. 2

31. Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/21/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat:
 • Ing. Ladislavu Fialovi, řediteli Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628;
 • Mgr. Daně Foralové, ředitelce Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4
s účinností od 1. 7. 2009 dle materiálu RK-21-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-31.doc

32. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu stanovit odměny ředitelům škol a školských zařízení kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/21/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-21-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 3. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 69 180 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-21-2009-33, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 v celkové výši 10 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-21-2009-33, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-33.doc, RK-21-2009-33, př. 1, RK-21-2009-33, př. 2, RK-21-2009-33, př. 3, RK-21-2009-33, př. 4, RK-21-2009-33, př. 5, RK-21-2009-33, př. 6, RK-21-2009-33, př. 7, RK-21-2009-33, př. 8

34. Jmenování ředitele Střední průmyslové školy Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu jmenovat ředitele Střední průmyslové školy Třebíč. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0948/21/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Zdenka Borůvku do funkce ředitele Střední průmyslové školy Třebíč, Třebíč, Manželů Curieových 734 s účinností od 1. 7. 2009 podle materiálu RK-21-2009-34, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Ing. Zdeňkovi Borůvkovi, řediteli Střední průmyslové školy Třebíč, Třebíč, Manželů Curieových 734, s účinností od 1. 7. 2009 podle materiálu RK-21-2009-34, př. 3.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-34.doc

35. Zapojení kraje do individuálních projektů ostatních připravovaných pro 2. výzvu MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0949/21/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektech dle materiálů RK-21-2009-35, př. 1upr1, RK-21-2009-35, př. 2, RK-21-2009-35, př. 3, RK-21-2009-35, př. 4, RK-21-2009-35, př. 5, RK-21-2009-35, př. 6;
souhlasí
 • se zapojením kraje Vysočina v pozici finančního partnera do projektu Vzdělávání řídících pracovníků středních škol v kraji Vysočina , jehož nositelem je příspěvková organizace kraje Vysočina Education; projekt nabízí plošné zapojení managementu středních škol do specializovaného vzdělávání a přispívá tak ke zvýšení kvality řízení;
 • se zapojením kraje Vysočina v pozici finančního partnera do projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky, jehož nositelem je příspěvková organizace kraje Střední škola obchodu a služeb Jihlava; projekt vytváří podmínky pro plošné používání inovativního produktu (krátkých cizojazyčných filmů s odbornou tematikou), který přispívá k rozvoji cizojazyčné odborné terminologie žáků středních škol;
 • se zapojením kraje Vysočina v pozici nefinančního partnera do projektu Rozumíme penězům 2, jehož nositelem je Aisis, o. s.; projekt je zaměřen na implementaci finanční gramotnosti žáků do programů škol;
vyjadřuje podporu
 • realizaci projektu Zvýšení uplatnitelnosti žáků v technických oborech, jehož nositelem je Hospodářská komora Jihlava; projekt svými komplexními aktivitami přispívá k řešení nedostatku kvalifikovaných dělníků a odborníků v sektorech strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví;
 • realizaci projektu Anglický jazyk pro učitele odborných předmětů, jehož nositelem je ČVUT v Praze (Masarykův ústav vyšších studií); projekt nabízí plošné zapojení učitelů odborných předmětů do jazykového vzdělávání a přispívá tak ke zvýšení kvality jazykové výuky žáků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 10. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-35.doc, RK-21-2009-35, př. 1, RK-21-2009-35, př. 7

36. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem udělit souhlasné stanovisko s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/21/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-21-2009-36, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-36.doc, RK-21-2009-36, př. 1

37. Zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabýt peníze na kraj dle materiálu RK-21-2009-37, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny dle materiálu RK-21-2009-37, př. 1;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-21-2009-37, př. 2,
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje pro rok 2009 u, položky 4121 - Neinvestiční přijaté transféry od obcí (ÚZ 00044) ve výši 100 tis. Kč od města Havlíčkův Brod k zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2009 u kapitoly Kultura, § 3314- Činnosti knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00044) o částku 100 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2009 o částku 100 tis. Kč s určením na úhradu nákladů na zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-37.doc, RK-21-2009-37, př. 1, RK-21-2009-37, př. 2

38. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh na udělení mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/21/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-38.doc

39. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9 - změna rozpočtu sub-projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9 dle materiálu RK-21-2009-39, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 23. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-39.doc, RK-21-2009-39, př. 1, RK-21-2009-39, př. 2

40. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s předloženou závěrečnou monitorovací zprávou o realizaci sub-projektu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0954/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předloženou Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-21-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-40.doc, RK-21-2009-40, př. 1

41. Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhovaná regionální kritéria pro výběr projektů pro NUTS 2 Jihovýchod. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0955/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
regionální kritéria pro výběr projektů pro NUTS 2 Jihovýchod v rámci opatření III.2 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 dle materiálu RK-21-2009-41, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-41.doc, RK-21-2009-41, př. 1, RK-21-2009-41, př. 2

42. Účast kraje Vysočina na 3. ročníku České Street Party v Bruselu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh prezentovat kraj Vysočina na 3. ročníku České Street Party v Bruselu. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
prezentovat kraj Vysočina na 3. ročníku České Street Party v Bruselu;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zajištěním prezentace kraje Vysočina na 3. ročníku České Street Party v Bruselu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-42.doc

43. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/21/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-21-2009-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-43.doc, RK-21-2009-43, př. 1, RK-21-2009-43, př. 1

44. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina - projekt Biodiverzita- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Z. Ryšavý sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému projektovému záměru. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, K. Balážová, pracovníci odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/21/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti ochrany biodiverzity v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 650 000,- Kč na zpracování dokumentace záměrů projektu Biodiverzita při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 650 000,- Kč;
ukládá
odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina připravovat projekty uvedené v materiálu RK-21-2009-44, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-44.doc, RK-21-2009-44, př. 1

45. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Obnova Laguny u Bohdalova - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili M. Brom, K. Balážová, pracovníci odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0959/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství pro projekt Obnova Laguny u Bohdalova dle materiálu RK-21-2009-45, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-45.doc, RK-21-2009-45, př. 1, RK-21-2009-45, př. 2, RK-21-2009-45, př. 3

46. Veřejná zakázka na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnili M. Brom, K. Balážová, pracovníci odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/21/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-46.doc

16. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/21/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-21-2009-16, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 07. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2009-16.doc, RK-21-2009-16, př. 1, RK-21-2009-16, př. 2

57. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 6. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2009 dne 23. 6. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 6. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz