Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2011, které se konalo dne 13. 6. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 6. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost hejtmana kraje J. Běhounka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
59. Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09;
60. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“ prodloužení termínu pro podání nabídek.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2011
 2. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 4. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Loukovice
 5. Změna usnesení 0192/03/2005/ZK
 6. Smlouva o výpůjčce - výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou
 7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 8. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
 9. Návrh na zařazení nové akce Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Lukavec u Pacova
 11. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
 13. Ukončení projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 14. Nařízení rady kraje č. 4/2011, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
 15. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně
 16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - III/03720 Dolní Radslavice - sesuv
 17. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ODS
 18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Předávání výučních listů
 19. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2011
 20. Smlouvy o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 21. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů a hmotného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 22. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úpravou rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 23. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
 24. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus
 25. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2011
 30. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 31. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2011
 32. Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 33. Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 34. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
 35. Informace o návrhu nominace člena Zdravotní komise Rady kraje Vysočina do pracovní skupiny týkající se restrukturalizace lůžkového fondu
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
 37. Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení s názvem Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízen
 39. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 40. Odmítnutí nabídky na nabytí majetku a převod nabízeného majetku Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 41. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
 42. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
 43. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
 44. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 46. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011
 48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
 49. Deklarace o spolupráci na projektu VaV v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI
 50. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 1. část
 51. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
 52. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
 53. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
 54. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
 55. Dodatek ke smlouvě o partnerství uzavřené na akci: PR Údolí Brtnice-obnova teplomilných společenstev projektu Biodiverzita
 56. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita z Operačního programu Životní prostředí
 57. Smlouva o partnerství pro akci Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka v rámci projektu kraje Vysočina na ochranu přírody s názvem Biodiverzita
 58. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
 59. Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09
 60. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“ prodloužení termínu pro podání nabídek
 61. Rozprava členů rady
Usnesení 0992/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 06, 08 - 12, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
Usnesení 0993/21/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-02.doc, RK-21-2011-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0994/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku ve výši 1 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku ve výši 1 800 tis. Kč.
odpovědnost: OM, OE
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-03.doc

04. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Loukovice
Usnesení 0995/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 327/4 o výměře 224 m2, par. č. 327/5 o výměře 28 m2, par. č. 327/6 o výměře 123 m2, par. č. 327/7 o výměře 119 m2, par. č. 327/8 o výměře 92 m2, par. č. 327/9 o výměře 102 m2, oddělené geometrickým plánem č. 131-161/2009 z pozemku par. č. 327/1, par. č. 328/2 o výměře 288 m2, par. č. 328/3 o výměře 176 m2 a par. č. 328/4 o výměře 62 m2, oddělené uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328, vše v k. ú. a obci Loukovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Loukovice;
doporučuje
 • převést darem pozemky par. č. 327/4 o výměře 224 m2, par. č. 327/5 o výměře 28 m2, par. č. 327/6 o výměře 123 m2, par. č. 327/7 o výměře 119 m2, par. č. 327/8 o výměře 92 m2, par. č. 327/9 o výměře 102 m2, oddělené geometrickým plánem č. 131-161/2009 z pozemku par. č. 327/1, par. č. 328/2 o výměře 288 m2, par. č. 328/3 o výměře 176 m2 a par. č. 328/4 o výměře 62 m2, oddělené uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328, vše v k. ú. a obci Loukovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Loukovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 324/12 o výměře 21 m2, oddělený geometrickým plánem 131-161/2009 z pozemku par. č. 324/6 a pozemek par. č. 365/28 o výměře 51 m2 oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 365/3 v k. ú. a obci Loukovice z vlastnictví obce Loukovice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-04.doc, RK-21-2011-04, př. 1

05. Změna usnesení 0192/03/2005/ZK
Usnesení 0996/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-21-2011-05, př. 4, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nový Rychnov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení 0192/03/2005/ZK;
 • rozhodnout:
  • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2011-05, př. 1 z vlastnictví Městyse Nový Rychnov do vlastnictví kraje Vysočina;
  • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2011-05, př. 2 z vlastnictví ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 do vlastnictví kraje Vysočina;
  • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2011-05, př. 3;
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2011-05, př. 4 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nový Rychnov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-05.doc, RK-21-2011-05, př. 1, RK-21-2011-05, př. 2, RK-21-2011-05, př. 3, RK-21-2011-05, př. 4

06. Smlouva o výpůjčce - výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou
Usnesení 0997/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k budově výjezdového stanoviště, zpevněných plochám, přeložce dešťové kanalizace, přípojkám splaškové a dešťové kanalizace a areálovým rozvodům dešťové kanalizace a vodovodní přípojce mezi krajem Vysočina na straně půjčitele a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-06.doc, RK-21-2011-06, př. 1

08. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
Usnesení 0998/21/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-08.doc, RK-21-2011-08, př. 1

09. Návrh na zařazení nové akce Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0999/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku ve výši 1 500 tis. Kč při současném snížením přílohy M5 - Investice ve školství o částku ve výši 1 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-09.doc

10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Lukavec u Pacova
Usnesení 1000/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Přístavba garáže , kterou bude zčásti dotčen pozemek par. č. 2697 - ost. plocha, silnice v k. ú. Lukavec u Pacova, obec Lukavec;
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu Přístavba garáže mezi krajem Vysočina, na straně vlastníka pozemku a městysem Lukavec, na straně investora, kterou bude zčásti dotčen pozemek par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova, obec Lukavec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: . 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-10.doc, RK-21-2011-10, př. 1

11. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
Usnesení 1001/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku Ing. Libora Joukla ve věci zveřejnění záměru darování budovy č. p. 56 část obce Zámostí na pozemku par. č. st. 195 a pozemku par. č. st. 195 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 561 m2, v katastrálním území Podklášteří a obci Třebíč, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví města Třebíč na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem budovu na ul. Leopolda Pokorného č. p. 56 v Třebíči, část obce Zámostí, na pozemku par. č. st. 195 a pozemek par. č. st. 195 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 561 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu RK-21-2011-11, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-11.doc, RK-21-2011-11, př. 1, RK-21-2011-11, př. 2, RK-21-2011-11, př. 3

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
Usnesení 1002/21/2011/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s kupní cenou 240 Kč/m2 požadovanou Marií Poulovou na vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/03415 v k. ú. Chvojnov a kupní cenou 60 Kč/m2 požadovanou podílovými spoluvlastníky Pavlem Buřičem a Stanislavem Buřičem na vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/12419 v k. ú. Salačova Lhota;
ukládá
odboru majetkovému pokračovat v jednání s vlastníky pozemků o odkoupení pozemků zastavěných silnicí III/03415 v k. ú. Chvojnov a silnicí III/12419 v k. ú. Salačova Lhota za kupní ceny dle usnesení 0336/05/2007/ZK a 0381/05/2010/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-12.doc

07. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1003/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů
RK-21-2011-07, př. 1upr1 a RK-21-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-07.doc, RK-21-2011-07, př. 1, RK-21-2011-07, př. 2

60. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“ prodloužení termínu pro podání nabídek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodloužit termín pro podání nabídek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro podání nabídek na veřejnou zakázku „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“;
ukládá
odboru majetkovému vyrozumět prostřednictvím administrátora veřejné zakázky o tomto úkonu všechny zájemce o veřejnou zakázku a učinit veškeré kroky, které zadavateli v souvislosti s touto změnou ukládá zákon.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-60

58. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci níže uvedených akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč;
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou;
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Krajský úřad kraje Vysočina-dostavba KrÚ - Komunikace a parkoviště v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-58.doc, RK-21-2011-58, př. 1, RK-21-2011-58, př. 2, RK-21-2011-58, př. 3

13. Ukončení projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 5 873 212,58 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 5 877 334,34 Kč včetně připsaných úroků ze zvláštního účtu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-13.doc, RK-21-2011-13, př. 1

14. Nařízení rady kraje č. 4/2011, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou v rozsahu neudržovaných úseků silnic od zimního období 2011/2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/21/2011/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady kraje Vysočina č. 4/2011, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-21-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, KSÚSV
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-14.doc, RK-21-2011-14, př. 1

15. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1008/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-21-2011-15, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně dle materiálu RK-21-2011-15, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-21-2011-15, př. 3;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-21-2011-15, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-15.doc, RK-21-2011-15, př. 1, RK-21-2011-15, př. 2, RK-21-2011-15, př. 3

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - III/03720 Dolní Radslavice - sesuv
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/03720 Dolní Radslavice - sesuv dle materiálu RK-21-2011-16, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče EUROVIA CS a. s., se sídlem Národní 10, Praha, IČ: 45274924 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/03720 Dolní Radslavice - sesuv v souladu s materiálem RK-21-2011-16, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele, IS engineering s. r. o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-16.doc, RK-21-2011-16, př. 1, RK-21-2011-16, př. 2

17. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ODS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí návrh na rezignaci a zvolení člena rozpočtové komise. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/21/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-17.doc, RK-21-2011-17, př. 1

18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Předávání výučních listů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost Střední školy technické Jihlava o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2011-18, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-18.doc, RK-21-2011-18, př. 1, RK-21-2011-18, př. 2, RK-21-2011-18, př. 3

19. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2011
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení žádost Horáckého divadla Jihlava o změnu čerpání investičního plánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1012/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2011 dle materiálu RK-21-2011-19, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-19.doc, RK-21-2011-19, př. 1

20. Smlouvy o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv o dlouhodobých výpůjčkách movitého majetku ve správě uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1013/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci dle materiálů RK-21-2011-20, př. 1, RK-21-2011-20, př. 2, RK-21-2011-20, př. 3 a RK-21-2011-20, př. 4, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-20.doc, RK-21-2011-20, př. 1, RK-21-2011-20, př. 2, RK-21-2011-20, př. 3, RK-21-2011-20, př. 4

21. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů a hmotného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů a hmotného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1014/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2011-21, př. 1, a to na dobu určitou do 30. 6. 2016;
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce hmotného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2011-21, př. 2, a to na dobu určitou do 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-21.doc, RK-21-2011-21, př. 1, RK-21-2011-21, př. 2

22. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úpravou rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního daru a úpravou rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1015/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2011-22, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2011 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-22.doc, RK-21-2011-22, př. 1

23. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dar ZOO Jihlava. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1016/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava, IČ 00404454, dle materiálu RK-21-2011-23, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-23.doc, RK-21-2011-23, př. 1, RK-21-2011-23, př. 2

24. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout finanční dar v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1017/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 50 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-21-2011-24, př. 2. Podmínkou poskytnutí finančního daru je účast alespoň 7 krajů v rámci ČR na této akci.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-24.doc, RK-21-2011-24, př. 1, RK-21-2011-24, př. 2

25. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, upřesnil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s  bezúplatným převodem nepotřebného majetku na shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem Úpravny vody, inventární číslo DHM 022-50/0090, rok pořízení 2001, pořizovací cena 174 301,10 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 40 883,10 Kč, Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci, Mitrov 1, 592 53 Strážek, IČO 71184449.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 325 391 Kč a závazného ukazatele Investiční dotace o částku 168 518 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-21-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-26.doc, RK-21-2011-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1020/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Hotelovou školu Třebíč, IČO 66610699 o částku 50 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-21-2011-27, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-27.doc, RK-21-2011-27, př. 1, RK-21-2011-27, př. 2

28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-21-2011-28, př. 1;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-28.doc, RK-21-2011-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2011 v celkové výši 56 700 Kč dle materiálu RK-21-2011-29, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2011 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-21-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-29.doc, RK-21-2011-29, př. 1

30. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel Třebíč, IČO 00055077 dle materiálu RK-21-2011-30, př. 1;
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, IČO 48895377 dle materiálu RK-21-2011-30, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených škol
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-30.doc, RK-21-2011-30, př. 1, RK-21-2011-30, př. 2

31. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1024/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2011-31, př. 3:
 • stipendia (jednorázová i desetiměsíční) v rámci ocenění Talent Vysočiny 82 žákům dle materiálu RK-21-2011-31, př. 1 v celkové výši 256 000 Kč;
 • stipendia (jednorázová) v rámci ocenění Cena hejtmana Vysočiny třem žákům dle materiálu RK-21-2011-31, př. 2 v celkové výši 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-31.doc, RK-21-2011-31, př. 1, RK-21-2011-31, př. 2, RK-21-2011-31, př. 3

32. Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/21/2011/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2011-32, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-32.doc, RK-21-2011-32, př. 1

33. Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh zrušit usnesení rady kraje č. 2020/40/2010/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/21/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 2020/40/2010/RK v části, která ukládá řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví do 30. 6. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků dle materiálu RK-40-2010-67;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví do 31. 10. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků dle materiálu RK-21-2011-33.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-33.doc

34. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 15 000 Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pneumologického semináře Vysočiny.
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-34.doc, RK-21-2011-34, př. 1, RK-21-2011-34, př. 2

35. Informace o návrhu nominace člena Zdravotní komise Rady kraje Vysočina do pracovní skupiny týkající se restrukturalizace lůžkového fondu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí návrh nominovat člena zdravotní komise do pracovní skupiny týkající se restrukturalizace lůžkového fondu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení č. 04/05/2011/ZdK, kterým Zdravotní komise Rady kraje Vysočina navrhla nominovat člena Zdravotní komise Rady kraje Vysočina do pracovní skupiny týkající se restrukturalizace lůžkového fondu a dále navrhla nominovat všech pět ředitelů krajských nemocnic do pracovní skupiny týkající se restrukturalizace lůžkového fondu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, v rámci grantu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 (ÚZ 34053) na realizaci projektu Rozšíření programu Clavius o modul www katalog pro informace ve výši 8 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 8 000 Kč (ÚZ 34053) na realizaci projektu Rozšíření programu Clavius o modul www katalog pro informace;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 8 000 Kč na realizaci projektu Rozšíření programu Clavius o modul www katalog pro informace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-36.doc

37. Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh zrušit usnesení rady kraje č. 2018/40/2010/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/21/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 2018/40/2010/RK v části, která ukládá řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví do 30. 6. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu těchto investičních závazků: Cisco switch, narkotizační přístroje, chlorovací stanice dle materiálu RK-40-2010-65;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví
do 30. 11. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu těchto investičních závazků: Cisco switch, narkotizační přístroje, chlorovací stanice dle materiálu RK-21-2011-37.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-37.doc

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení s názvem Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízen
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče č. 1 OR-CZ spol. s r. o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 481 6 8921 jako vítěznou nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2011-38, př. 3;
ukládá
odboru zdravotnictví:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-38.doc, RK-21-2011-38, př. 1, RK-21-2011-38, př. 2, RK-21-2011-38, př. 3, RK-21-2011-38, př. 4, RK-21-2011-38, př. 5, RK-21-2011-38, př. 6

39. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
  • EKG 6-kanálové Cardiovit 2; zůstatková cena 0,-; rok pořízení 1999;
  • Ventilátor plicní PARAVENT; zůstatková cena 0,-; rok pořízení 1998.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-39.doc, RK-21-2011-39, př. 1

40. Odmítnutí nabídky na nabytí majetku a převod nabízeného majetku Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1033/21/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením následujícího majetku:
  • gastrofibroskop OLYMPUS, pořizovací cena Kč 196 009,-; zůstatková cena 0,-,
  • defibrilátor bater. přenosný, pořizovací cena Kč 41 649,-; zůstatková cena 0,-
z majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;
nepřijímá
písemnou nabídku nabýt movitý majetek do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2011-40, př. 1;
stanoví
v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podmínky převodu majetku dle materiálu RK-21-2011-40, př. 3upr1;
souhlasí
v souladu s § 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím daru Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-21-2011-40, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-40.doc, RK-21-2011-40, př. 1, RK-21-2011-40, př. 2, RK-21-2011-40, př. 3

K bodům 41 - 43, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

41. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1034/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-21-2011-41, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-41.doc, RK-21-2011-41, př. 1

42. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1035/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-21-2011-42, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-42.doc, RK-21-2011-42, př. 1

43. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1036/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-21-2011-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-43.doc, RK-21-2011-43, př. 1

44. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/21/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-44.doc, RK-21-2011-44, př. 1, RK-21-2011-44, př. 2

45. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1038/21/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-45.doc, RK-21-2011-45, př. 1, RK-21-2011-45, př. 2, RK-21-2011-45, př. 3, RK-21-2011-45, př. 4

46. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/21/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-46.doc, RK-21-2011-46, př. 1, RK-21-2011-46, př. 2, RK-21-2011-46, př. 3, RK-21-2011-46, př. 4

47. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1040/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2011-47, př. 1upr1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-21-2011-47, př. 3;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2011-47, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-47.doc, RK-21-2011-47, př. 1, RK-21-2011-47, př. 2, RK-21-2011-47, př. 3

48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/21/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť o přijaté finanční prostředky ze strany příjemce dotace Vysoké školy polytechnické Jihlava ve výši 90 360,39 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-48.doc

59. Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí znění Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/21/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-21-2011-59, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-59, RK-21-2011-59, př. 1

49. Deklarace o spolupráci na projektu VaV v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1043/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Deklaraci o spolupráci na projektu DiSCI dle materiálu RK-21-2011-49, př. 1upr1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 15.7.2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-49.doc, RK-21-2011-49, př. 1

50. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 1. část
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlásit výběrové řízení na realizaci shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina, 1. část v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-21-2011-50, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-21-2011-50, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina, 1. část plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina, 1. část posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-50.doc, RK-21-2011-50, př. 1, RK-21-2011-50, př. 2

51. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o předložení žádosti kraje Vysočina do Operačního programu Životní prostředí na uvedený projekt. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou dle materiálu RK-21-2011-51, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2011-51, př. 1, RK-21-2011-51, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou dle materiálu
RK-21-2011-51, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-51.doc, RK-21-2011-51, př. 1, RK-21-2011-51, př. 2

52. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o předložení žádosti kraje Vysočina o poskytnutí podpory na shora uvedený projekt. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení lokalit se základní ochranou dle materiálu RK-21-2011-52, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2011-52, př. 1, RK-21-2011-52, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení lokalit se základní ochranou dle materiálu RK-21-2011-52, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-52.doc, RK-21-2011-52, př. 1, RK-21-2011-52, př. 2

53. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o předložení žádosti kraje Vysočina o poskytnutí podpory na daný projekt. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dle materiálu RK-21-2011-53, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2011-53, př. 1, RK-21-2011-53, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dle materiálu RK-21-2011-53, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-53.doc, RK-21-2011-53, př. 1, RK-21-2011-53, př. 2

54. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o předložení žádosti kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce uvedené projektu. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádosti kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. dle materiálů RK-21-2011-54, př. 1, RK-21-2011-54, př. 2 a RK-21-2011-54, př. 3. do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2011-54, př. 1, RK-21-2011-54, př. 2, RK-21-2011-54, př. 3, RK-21-2011-54, př. 7, RK-21-2011-54, př. 8 a RK-21-2011-54, př. 9;
ukládá
odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina předložit žádosti kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. dle materiálů RK-21-2011-54, př. 1, RK-21-2011-54, př. 2 a RK-21-2011-54, př. 3 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-54.doc, RK-21-2011-54, př. 1, RK-21-2011-54, př. 2, RK-21-2011-54, př. 3, RK-21-2011-54, př. 4, RK-21-2011-54, př. 5, RK-21-2011-54, př. 6, RK-21-2011-54, př. 7, RK-21-2011-54, př. 8, RK-21-2011-54, př. 9

55. Dodatek ke smlouvě o partnerství uzavřené na akci: PR Údolí Brtnice-obnova teplomilných společenstev projektu Biodiverzita
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství dle materiálu RK-21-2011-55, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-55.doc, RK-21-2011-55, př. 1, RK-21-2011-55, př. 2

56. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita z Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1050/21/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádosti kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita dle materiálů RK-21-2011-56, př. 1, RK-21-2011-56, př. 2, RK-21-2011-56, př. 3, RK-21-2011-56, př. 4 a RK-21-2011-56, př. 5 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2011-56, př. 1, RK-21-2011-56, př. 2, RK-21-2011-56, př. 3, RK-21-2011-56, př. 4, RK-21-2011-56, př. 5, RK-21-2011-56, př. 6, RK-21-2011-56, př. 7, RK-21-2011-56, př. 8, RK-21-2011-56, př. 9 a RK-21-2011-56, př. 10;
ukládá
odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina předložit žádosti kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita dle materiálů RK-21-2011-56, př. 1, RK-21-2011-56, př. 2, RK-21-2011-56, př. 3, RK-21-2011-56, př. 4 a RK-21-2011-56, př. 5 do Operačního programu Životní prostředí;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita dle materiálu RK-21-2011-56, př. 13;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita dle materiálů RK-21-2011-56, př. 14, RK-21-2011-56, př. 15 a RK-21-2011-56, př. 16.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-56.doc, RK-21-2011-56, př. 1, RK-21-2011-56, př. 2, RK-21-2011-56, př. 3, RK-21-2011-56, př. 4, RK-21-2011-56, př. 5, RK-21-2011-56, př. 6, RK-21-2011-56, př. 7, RK-21-2011-56, př. 8, RK-21-2011-56, př. 9, RK-21-2011-56, př. 10, RK-21-2011-56, př. 11, RK-21-2011-56, př. 12, RK-21-2011-56, př. 13, RK-21-2011-56, př. 14, RK-21-2011-56, př. 15, RK-21-2011-56, př. 16

57. Smlouva o partnerství pro akci Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka v rámci projektu kraje Vysočina na ochranu přírody s názvem Biodiverzita
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o partnerství pro danou akci. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1051/21/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství pro akci Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-21-2011-57, př. 1;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina realizovat potřebné kroky k zabezpečení dopracování žádosti u akce Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka (žádost viz materiál RK-21-2011-57, př. 2) projektu kraje Vysočina s názvem Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2011-57.doc, RK-21-2011-57, př. 1, RK-21-2011-57, př. 2, RK-21-2011-57, př. 3

61. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 21/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 6. 2011, v 9:30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2011 dne 13. 6. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 6. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz