Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2011 - 13.06.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
04Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Loukovice
05Změna usnesení 0192/03/2005/ZK
06Smlouva o výpůjčce - výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
09Návrh na zařazení nové akce Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
10Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Lukavec u Pacova
11Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
12Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
13Ukončení projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
14Nařízení rady kraje č. 4/2011, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
15Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - III/03720 Dolní Radslavice - sesuv
17Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ODS
18Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Předávání výučních listů
19Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2011
20Smlouvy o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
21Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů a hmotného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
22Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úpravou rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
23Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
24Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus
25Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
28Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2011
30Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
31Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2011
32Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
33Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
34Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
35Informace o návrhu nominace člena Zdravotní komise Rady kraje Vysočina do pracovní skupiny týkající se restrukturalizace lůžkového fondu
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
37Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení s názvem Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízen
39Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
40Odmítnutí nabídky na nabytí majetku a převod nabízeného majetku Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
41Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
42Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
43Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
44Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
46Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011
48Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
49Deklarace o spolupráci na projektu VaV v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI
50Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 1. část
51Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
52Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
53Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
54Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
55Dodatek ke smlouvě o partnerství uzavřené na akci: PR Údolí Brtnice-obnova teplomilných společenstev projektu Biodiverzita
56Žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita z Operačního programu Životní prostředí
57Smlouva o partnerství pro akci Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka v rámci projektu kraje Vysočina na ochranu přírody s názvem Biodiverzita
58Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
59Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09
60Výběrové řízení na veřejnou zakázku SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - prodloužení termínu pro podání nabídek
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz