Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2011, které se konalo dne 7. 6. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 6. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
65. Žádosti o schválení podstatné změny v GP OP VK
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2011
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 3. Souhlas s umístěním hladinoměrů na mostní objekty ve vlastnictví kraje Vysočina
 4. Změna usnesení 0463/06/2009/ZK, nabytí pozemku - k.ú. Nové Město na Moravě
 5. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
 6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 7. Majetkoprávní příprava stavby II/406 Telč - průtah
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Křídla
 9. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 10. Zveřejnění záměru darování nemovitostí v k.ú. Pávov, k.ú. Bedřichov u Jihlavy, k.ú. Jihlava, k.ú. Hruškové Dvory a v k.ú. Heroltice u Jihlavy
 11. Uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. a obec Moravec
 12. Změna usnesení 0555/13/2011/RK
 13. Vzájemné darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. a obci Telč
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Dolní Cerekev
 16. Nabytí pozemku v k.ú. Přibyslav
 17. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 18. Prodej pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
 20. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 21. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
 22. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
 23. Návrh finančních plánů na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 24. Projekt - Zdraví bez hranic
 25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 26. 10 let grantových programů Fondu Vysočiny
 27. Profil kraje Vysočina - červen 2011
 28. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitoly Evropské projekty - financování projektu Snižování energetické náročnosti
 30. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 32. Žádosti o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
 33. Žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
 34. Projekt - Dosažitelnost spojuje
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 36. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 39. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 40. Žádost obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
 41. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu
 42. ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
 43. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 44. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 45. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 46. Žádost o finanční příspěvek - První národní miss
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace AVANT Promotion s.r.o. na akci Arts & film 2011 Telč International European Film Festival;
 48. Zrušení usnesení č. 0518/07/2010/ZK
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Automotoklubu Ledeč nad Sázavou
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora obcí s vysokým podílem školních dětí
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
 52. Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
 53. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
 54. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 55. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 56. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 57. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Zboží, příspěvkové organizace
 58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Mitrov, příspěvkové organizace
 59. Žádost manželů Martina a Petry Suchých, bytem Veselý Žďár 3, 580 01 Havlíčkův Brod o projednání žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče
 60. Poskytnutí dotace na celostátní soutěž Pomoz mi najít cestu tmou - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 61. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 62. Jmenování členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 65. Žádosti o schválení podstatné změny v GP OP VK
 66. Rozprava členů rady
Usnesení 0927/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

41. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu
R. Brychta, pracovník technické podpory oddělení správy sítě, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavřít smlouvy o právu stavebníka provést stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou na straně investora a paní Divišovou na straně vlastníka pozemků smlouvy zakládající právo provést stavbu, kterými bude zčásti dotčen pozemek parc. č. 8 - ost. plocha, v k.ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 29. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-41.doc

42. ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
R. Brychta, pracovník technické podpory oddělení správy sítě, předložil radě kraje seznam žadatelů doporučených k podpoře v rámci projektu Standard ICT - vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-42.doc, RK-20-2011-42, př. 1, RK-20-2011-42, př. 2, RK-20-2011-42, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 06, 08 12, 14, 15 a 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0930/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2011-02, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2011-02, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-02.doc, RK-20-2011-02, př. 1

03. Souhlas s umístěním hladinoměrů na mostní objekty ve vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0931/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
vydat souhlas umístěním a následnou údržbou hladinoměru HL 2 na mostní objekt ev.č. 349-001 v k.ú. Měřín a hladinoměru HL 4 na mostní objekt 3494-2 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. června 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-03.doc, RK-20-2011-03, př. 1

04. Změna usnesení 0463/06/2009/ZK, nabytí pozemku - k.ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0932/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení 0463/06/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2009-47, př. 1 se u pozemku par. č. 3924/1 mění výměra z 22 819 m2 na novou výměru 22 250 m2;
 • nabýt bezúplatně pozemek par. č. 3924/10 o výměře 431 m2 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-04.doc, RK-20-2011-04, př. 1

05. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
Usnesení 0933/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 724/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 414 m2, par. č. 724/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 966 m2, par. č. 724/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, par. č. 733/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 a par. č. 733/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 210 m2 v k. ú. a obci Hodíškov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, IČO 000 16 918, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-05.doc, RK-20-2011-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0934/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2011-06, př. 1 a RK-20-2011-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-06.doc, RK-20-2011-06, př. 1, RK-20-2011-06, př. 2

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Křídla
Usnesení 0935/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-08.doc, RK-20-2011-08, př. 1

09. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
Usnesení 0936/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-09.doc, RK-20-2011-09, př. 1, RK-20-2011-09, př. 2

10. Zveřejnění záměru darování nemovitostí v k.ú. Pávov, k.ú. Bedřichov u Jihlavy, k.ú. Jihlava, k.ú. Hruškové Dvory a v k.ú. Heroltice u Jihlavy
Usnesení 0937/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-20-2011-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-10.doc, RK-20-2011-10, př. 1

11. Uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. a obec Moravec
Usnesení 0938/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina, na straně vlastníka pozemku par. č. 330/1 a dřevin na pozemku rostoucích a obcí Moravec, na straně realizátora opatření, nepojmenovanou smlouvu, která umožní obci Moravec zrealizovat opatření Regenerace zeleně obce Moravec mimo jiné na pozemku par. č. 330/1 v k.ú. obci Moravec dle materiálu RK-20-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-11.doc, RK-20-2011-11, př. 1, RK-20-2011-11, př. 2

12. Změna usnesení 0555/13/2011/RK
Usnesení 0939/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-12.doc

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0940/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Třešť, ulice Havlíčkova - úprava přidruženého dopravního prostoru na pozemku par. č. 4579/1 v k. ú. Třešť, obec Třešť;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka - města Třešť provést stavbu Třešť, ulice Havlíčkova - úprava přidruženého dopravního prostoru na pozemku par. č. 4579/1 v k. ú. Třešť, obec Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-14.doc

15. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Dolní Cerekev
Usnesení 0941/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Dolní Cerekev smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/639 Dolní Cerekev - průtah, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 3697/1 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 3698/1 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Dolní Cerekev.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 15. července 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-15.doc, RK-20-2011-15, př. 1

17. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Usnesení 0942/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2011-17.
odpovědnost: ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-17.doc, RK-20-2011-17, př. 1

07. Majetkoprávní příprava stavby II/406 Telč - průtah
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženým upraveným přílohám. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0943/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Telč smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/406 Telč - průtah a vyvolaných přeložek inženýrských sítí na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-20-2011-07, př. 1upr1;
 • uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemků uvedeném v materiálu RK-20-2011-07, př. 2upr1 jako povinným z věcného břemene a společností Telefónica Czech Republic, a. s., společností JMP Net, s.r.o. a krajem Vysočina, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby sdělovacího vedení, plynovodu a kanalizace s tím, že účastníkem smluv bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucených přeložek v případech, kdy není oprávněný z věcného břemene, za podmínek dle materiálu RK-20-2011-07, př. 2upr1;
 • zveřejnit záměr darování pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 7416/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Telč do vlastnictví města Telč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít s městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky ve vlastnictví města Telč tvořící trvalý zábor stavby v rozsahu dle materiálu RK-20-2011-07, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít s městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemek ve vlastnictví kraje Vysočina, vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 7416/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-07.doc, RK-20-2011-07, př. 1, RK-20-2011-07, př. 2, RK-20-2011-07, př. 3

13. Vzájemné darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. a obci Telč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vzájemného darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina a městem Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si pravomoc rozhodnout o zřízení věcných břemen v návaznosti na Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi krajem Vysočina a městem Telč dne 12. 1. 2011 v souvislosti s akcí Stavební úpravy a dostavba areálu škol v ulici Hradecká, Telč;
 • rozhodnout
  • nabýt darem budovu bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1994, včetně všech součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 1994 - zastavěná plocha o výměře 367 m2, nově oddělený GP č. 1848-30/20011 a pozemky st. par. č. 2289/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 167 m2, st. par. č. 2289/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 58 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Telč;
  • převést darem pozemek st. par. č. 2467 - zastavěná plocha o výměře 56 m2, oddělený GP č. 1848-30/20011 z pozemku par. č. 610/7 a pozemky par. č. 609/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 313 m3, par. č. 609/15 - ost. plocha, zeleň o výměře 8 m2, par. č. 609/16 - ost. plocha, zeleň o výměře 11 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 609/11 a dále pozemek ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 609/2 o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Telč;
  • zřídit vzájemná věcná břemena na užívání nemovitostí
vše dle materiálu RK-20-2011-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-13.doc, RK-20-2011-13, př. 1, RK-20-2011-13, př. 2

16. Nabytí pozemku v k.ú. Přibyslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: Ing. Libor Joukl, odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-16.doc, RK-20-2011-16, př. 1

18. Prodej pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodeje pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-18.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým upraveným materiálem navrhujícím rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0947/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Havlíčkův Brod emergency“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení:
 • kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-20-2011-19upr1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 6 000 000 Kč;
 • kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o částku 14 000 000 Kč dle materiálu RK-20-2011-19upr1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 14 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 6 000 000 Kč na realizaci akce „Nemocnice Nové Město na Moravě stavební úpravy pro LDN“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-19.doc, RK-20-2011-19, př. 1, RK-20-2011-19, př. 2

20. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-20-2011-20, př. 1, RK-20-2011-20, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-20.doc, RK-20-2011-20, př. 1, RK-20-2011-20, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 5 100 000 Kč dle materiálu RK-20-2011-63 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 100 000 Kč.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-63.doc

21. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie zadaných v rámci působnosti odboru zdravotnictví v I. pololetí 2011. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/20/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 dle materiálu RK-20-2011-21, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-21.doc, RK-20-2011-21, př. 1

22. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví v I. pololetí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/20/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 dle materiálu RK-20-2011-22, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-22.doc, RK-20-2011-22, př. 1

23. Návrh finančních plánů na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrhy finančních plánů na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o. a Nemocnici Jihlava, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů na rok 2011 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro nemocnice jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1;
 • rozpis čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 včetně závazných ukazatelů;
 • převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 a jejich profinancování;
 • plán oprav dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1;
 • rozpočtové opatření a závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele v rozsahu uvedeném v materiálu RK-20-2011-23, př. 3;
stanoví
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
zmocňuje
ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
  • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
  • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnicím za předchozího souhlasu zřizovatele;
  • k použití položky Rezerva na nepředvídané havárie k řešení havarijních situací po předchozím souhlasu zřizovatele;
  • k uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2011;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnicí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
  • promítat schválená rozpočtová opatření schválená orgány kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • předložit zaktualizované finanční plány na rok 2011 včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2011 v termínu do 22. 8. 2011. Součástí předložených materiálů bude detailní komentář k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2011 včetně zrealizovaných úsporných opatřeních za období 1. pololetí roku 2011 a plánovaných úsporných opatřeních na 2. pololetí 2011;
  • zajistit vyrovnaný výsledek hospodaření v roce 2011 vlastními prostředky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-23.doc, RK-20-2011-23, př. 1, RK-20-2011-23, př. 2, RK-20-2011-23, př. 3

24. Projekt - Zdraví bez hranic
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES a L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým návrhem schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Zdraví bez hranic“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 30 000 €, tj. 735 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč);
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 7 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zdraví bez hranic;
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-20-2011-24, př. 1;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2011-24, př. 2 v části 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2011-24, př. 2, části 2;
ukládá
odboru zdravotnictví a odboru regionálního rozvoje připravit projektovou žádost ve spolupráci s partnery projektu Zdraví bez hranic.
odpovědnost: ORR, OZ
termín: 21. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-24.doc, RK-20-2011-24, př. 1, RK-20-2011-24, př. 2, RK-20-2011-24, př. 3

25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0954/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 11 340 222,98 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 331 618,89 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-25.doc

26. 10 let grantových programů Fondu Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje informativní materiál vypracovaný k desátému výročí Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0955/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-20-2011-26, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-26.doc, RK-20-2011-26, př. 1

27. Profil kraje Vysočina - červen 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje pravidelnou aktualizaci Profilu kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/20/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v prvním čtvrtletí roku 2012;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2011-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-27.doc, RK-20-2011-27, př. 1, RK-20-2011-27, př. 2

28. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2011“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2011-28, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-20-2011-28, př. 3;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2011-28, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-28.doc, RK-20-2011-28, př. 1, RK-20-2011-28, př. 2, RK-20-2011-28, př. 3

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitoly Evropské projekty - financování projektu Snižování energetické náročnosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 700 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty (realizace projektu Snižování energetické náročnosti) o částku 700 000 Kč.
odpovědnost: OM, ORR
termín: 8. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-29.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 a 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Krčál.

30. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0959/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravu Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP VK, kterou nahrazuje Přílohu č. 1 Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP VK materiálem RK-20-2011-30, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-20-2011-30, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-20-2011-30, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-20-2011-30, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-20-2011-30, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-20-2011-30, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-30.doc, RK-20-2011-30, př. 1, RK-20-2011-30, př. 2, RK-20-2011-30, př. 3, RK-20-2011-30, př. 4

31. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0960/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-20-2011-31, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-20-2011-31, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-20-2011-31, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-20-2011-31, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-20-2011-31, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-31.doc, RK-20-2011-31, př. 1, RK-20-2011-31, př. 2, RK-20-2011-31, př. 3, RK-20-2011-31, př. 4

32. Žádosti o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s názvem „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ“. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 dle materiálu RK-20-2011-32, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • povolit změnu příjemce grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 ze Vzdělávací a konferenční centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč, se sídlem: náměstí Jana Kypty 74, 588 56 Telč, IČO: 70872180 na Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha 1, Na Poříčí 4, se sídlem Na poříčí 1035/4, Praha, IČO: 45768455 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2011-32, př. 3 s účinností od 1. 7. 2011;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 dle materiálu RK-20-2011-32, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-32.doc, RK-20-2011-32, př. 1, RK-20-2011-32, př. 2, RK-20-2011-32, př. 3, RK-20-2011-32, př. 4, RK-20-2011-32, př. 5

33. Žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s názvem „Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0962/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • povolit změnu příjemce grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0026 ze Vzdělávacího a konferenčního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč, se sídlem: náměstí Jana Kypty 74, 588 56 Telč, IČO: 70872180 na Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha 1, Na Poříčí 4, se sídlem Na poříčí 1035/4, Praha, IČO: 45768455 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2011-33, př. 2 s účinností od 1. 7. 2011;
 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu dle materiálu RK-20-2011-33, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-33.doc, RK-20-2011-33, př. 1, RK-20-2011-33, př. 2, RK-20-2011-33, př. 3

65. Žádosti o schválení podstatné změny v GP OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s názvem „Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0026 dle materiálu RK-20-2011-65, př. 2 bezodkladně po dni doručení pravomocného Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-65.doc, RK-20-2011-65, př. 1, RK-20-2011-65, př. 2

34. Projekt - Dosažitelnost spojuje
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovaly radu kraje o návrhu schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Dosažitelnost spojuje“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako partnera projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 6 000 €, tj. 147 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč);
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 1 470 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Dosažitelnost spojuje;
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-20-2011-34, př. 1;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2011-34, př. 2 v části 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2011-34, př. 2, části 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru regionálního rozvoje připravit projektovou žádost ve spolupráci s partnery projektu Dosažitelnost spojuje.
odpovědnost: ODSH, ORR
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-34.doc, RK-20-2011-34, př. 1, RK-20-2011-34, př. 2, RK-20-2011-34, př. 3

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválení zvýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 4 850 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 4 850 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 850 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-20-2011-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-35.doc, RK-20-2011-35, př. 1

36. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložila radě kraje ke schválení poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Regionální kultura 2011“ na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2011-36, př. 1 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-20-2011-36, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2011-36, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2011-36, př. 3 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-20-2011-36, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2011-36, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-36.doc, RK-20-2011-36, př. 1, RK-20-2011-36, př. 2, RK-20-2011-36, př. 3, RK-20-2011-36, př. 4, RK-20-2011-36, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 37 a 38 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0967/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 140 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 140 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2011 zvýšení o částku 140 000 Kč určenou na realizaci projektu Vydání publikace Lidové písně z Podhorácka I. - Náměšťsko, Velkobítešsko.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
Usnesení 0968/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (ÚZ 34053) na realizaci projektu Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky) ve výši 12 000 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu VISK 3 (ÚZ 34053) na projekt Regionální knihovní systém Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod ve výši 54 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o částku 12 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o částku 54 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011, zvýšení o částku 12 000 Kč určenou na realizaci projektu Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky);
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011, zvýšení o částku 54 000 Kč určenou na realizaci projektu Regionální knihovní systém Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-38.doc

43. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011. V průběhu jednání odešli J. Matějek a Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0969/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011 dle materiálu RK-20-2011-43, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-43.doc, RK-20-2011-43, př. 1

44. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011 dle materiálu RK-20-2011-44, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 12. 2010 - 31. 5. 2011 dle materiálu RK-20-2011-44, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011, dle materiálu RK-20-2011-44, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-44.doc, RK-20-2011-44, př. 1, RK-20-2011-44, př. 2, RK-20-2011-44, př. 3

45. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu RK-20-2011-45, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu RK-20-2011-45, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu RK-20-2011-45, př. 3;
 • zamítnout žádost města Polná o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu RK-20-2011-45, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-45.doc, RK-20-2011-45, př. 1, RK-20-2011-45, př. 2, RK-20-2011-45, př. 3, RK-20-2011-45, př. 4

46. Žádost o finanční příspěvek - První národní miss
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti společnosti Visual effect s. r. o., o poskytnutí finančního příspěvku na podporu pořádání společenské a kulturní akce První národní miss. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč společnosti Visual effect s. r. o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, IČO: 29077796, dle materiálu RK-20-2011-46.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 7. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-46.doc, RK-20-2011-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace AVANT Promotion s.r.o. na akci Arts & film 2011 Telč International European Film Festival;
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí společnosti AVANT PROMOTION, s.r.o., o finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pořádáním 7. ročníku mezinárodního filmového festivalu Arts&film 2011. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč AVANT PROMOTION, s.r.o., se sídlem Americká 42, 120 00 Praha 2, IČO: 25097865, na krytí nákladů souvisejících s realizací akce Arts & film Telč International European Film Festival;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 50 000 Kč dle materiálů RK-20-2011-47, RK-20-2011-47, př. 1 a RK-20-2011-47, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-47.doc, RK-20-2011-47, př. 1, RK-20-2011-47, př. 2

48. Zrušení usnesení č. 0518/07/2010/ZK
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh na zrušení části uvedeného usnesení schváleného zastupitelstvem kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0518/07/2010/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci akce Arts & film 2011 Telč International European Film Festival a festival Česká republika - to letí! Telč ve výši 50 000 Kč Městu Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 00286745.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-48.doc, RK-20-2011-48, př. 1

39. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu RK-20-2011-39, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2011-39, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-39.doc, RK-20-2011-39, př. 1, RK-20-2011-39, př. 2, RK-20-2011-39, př. 3

40. Žádost obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, informovali radu kraje o žádosti obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0976/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prominout obci Zbilidy, IČ: 00373991 penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 218 749 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-40.doc, RK-20-2011-40, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Automotoklubu Ledeč nad Sázavou
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 46485864, na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Ledečské čtyřkolky 2011 dle materiálu RK-20-2011-49, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 20 000 Kč dle materiálů RK-20-2011-49, RK-20-2011-49, př. 1, RK-20-2011-49, př. 2 a RK-20-2011-49, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-49.doc, RK-20-2011-49, př. 1, RK-20-2011-49, př. 2, RK-20-2011-49, př. 3

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora obcí s vysokým podílem školních dětí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh finanční podpory obcím s vysokým podílem školních dětí. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0978/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím s vysokým podílem školních dětí dle materiálu RK-20-2011-50, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle RK-20-2011-50, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3113 Základní školy o částku 47 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 47 tis. Kč za účelem poskytnutí daru obcím s vysokým podílem školních dětí dle materiálu RK-20-2011-50.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-50.doc, RK-20-2011-50, př. 1, RK-20-2011-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/20/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky v celkové výši 568 560 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky dle materiálu RK-20-2011-51, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-20-2011-51, př. 1 a soukromým školám dle materiálu RK-20-2011-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-51.doc, RK-20-2011-51, př. 1, RK-20-2011-51, př. 2

52. Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem opatření k řešení dopadů demografického vývoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/20/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a ředitelům středních škol zpracovat návrh na monitorování kvality vzdělávání a provozně ekonomické efektivity ve středních školách;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí materiál Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu dle materiálů RK-20-2011-52, př. 1 a RK-20-2011-52, př. 2;
 • vzít na vědomí úkol zpracovat návrh na monitorování kvality vzdělávání a provozně ekonomické efektivity ve středních školách uložený OŠMS a ředitelům středních škol;
 • schválit záměr řešit snížení nabídky oboru víceleté gymnázium, pokud o to v zájmu zlepšení podmínek v základní škole požádá město, na jehož území sídlí krajem zřízená střední škola poskytující vzdělávání v oboru víceleté gymnázium.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-52.doc, RK-20-2011-52, př. 1, RK-20-2011-52, př. 2, RK-20-2011-52, př. 3 - 55

J. Běhounek navrhl projednání bodů 53 a 54 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

53. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
Usnesení 0981/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Interaktivně a hravě k rovným příležitostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-20-2011-53, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-53.doc, RK-20-2011-53, př. 1, RK-20-2011-53, př. 2, RK-20-2011-53, př. 3

54. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Usnesení 0982/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Inovace ve výuce odborných předmětů dle materiálu RK-20-2011-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-54.doc, RK-20-2011-54, př. 1, RK-20-2011-54, př. 2

55. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh projektového záměru Střední školy technické Žďár nad Sázavou - Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy technické Žďár nad Sázavou Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech dle materiálu RK-20-2011-55, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-55.doc, RK-20-2011-55, př. 1, RK-20-2011-55, př. 2

56. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, dle materiálu RK-20-2011-56, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-20-2011-56, př. 1;
 • schválit darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-20-2011-56, př. 3;
 • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu RK-20-2011-56, př. 4;
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČO: 00267449, darovací smlouvou dle materiálu RK-20-2011-56, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-56.doc, RK-20-2011-56, př. 1, RK-20-2011-56, př. 2, RK-20-2011-56, př. 3, RK-20-2011-56, př. 4, RK-20-2011-56, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 57 a 58 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

57. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Zboží, příspěvkové organizace
Usnesení 0985/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Ford Transit 100, registrační značka HBD 32-45, inventární číslo 644422, rok výroby 1992, pořizovací cena 783 574 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a jeho následným prodejem společnosti Agroslužby 3S, s.r.o., sídlem Zbýšov 21, PSČ 285 65, IČO: 28782747, zastoupené jednatelem Radkem Metalem, za cenu 39 790 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-57.doc, RK-20-2011-57, př. 1, RK-20-2011-57, př. 2

58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Mitrov, příspěvkové organizace
Usnesení 0986/20/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Průmyslová pračka IVC - 22kg, inventární číslo DHM2 022-40/0080, rok výroby 1995, pořizovací cena 185 440 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Průmyslová pračka Primus - 10kg, inventární číslo DHM2 022-40/0092, rok výroby 1998, pořizovací cena 104 895 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Průmyslová pračka Primus - 10kg, inventární číslo DHM2 022-40/0093, rok výroby 1998, pořizovací cena 104 895 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Konvektomat Inoxtrend, inventární číslo DHM2 022-40/0085, rok výroby 1998, pořizovací cena 194 688 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-20-2011-58.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-58.doc

59. Žádost manželů Martina a Petry Suchých, bytem Veselý Žďár 3, 580 01 Havlíčkův Brod o projednání žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0987/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-59.doc

60. Poskytnutí dotace na celostátní soutěž Pomoz mi najít cestu tmou - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh na poskytnutí dotace Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava, o.p.s., na nákup pobytových poukazů pro soutěžící umístěné na prvních třech místech v celostátní soutěži nevidomých „Pomoz mi najít cestu tmou“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0988/20/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava, o.p.s. dotaci ve výši 14 940 Kč na nákup pobytových poukazů pro soutěžící umístěné na prvních třech místech v soutěži Pomoz mi najít cestu tmou dle materiálu RK-20-2011-60, př. 2upr1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 14 940 Kč při současném zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 14 940 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-60.doc, RK-20-2011-60, př. 1, RK-20-2011-60, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/20/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 523 000,- Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-20-2011-64, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2011-64, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-64.doc, RK-20-2011-64, př. 1, RK-20-2011-64, př. 2

61. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Novotný informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-61.doc, RK-20-2011-61, př. 1

62. Jmenování členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/20/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2011-62.doc

66. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 6. 2011, ve 12:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2011 dne 7. 6. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 9. 6. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz