Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2010, které se konalo dne 29. 6. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2010
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 6. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje do navrženého programu jednání:
M. Kružíková požádala o stažení bodů 50. Fond Vysočiny - Sport pro všechny 2009 - pozdní vyúčtování dotace (Zdrojové materiály: RK-21-2010-50.doc, RK-21-2010-50, př. 1, RK-21-2010-50, př. 2, RK-21-2010-50, př. 3, RK-21-2010-50, př. 4, RK-21-2010-50, př. 5, RK-21-2010-50, př. 6) a 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina (Zdrojové materiály: RK-21-2010-52.doc, RK-21-2010-52, př. 1, RK-21-2010-52, př. 2, RK-21-2010-52, př. 3, RK-21-2010-52, př. 4) z programu jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2010
 2. Doporučení
 3. Ukončení projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod - návrh na rozpočtové opatření
 4. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
 5. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Vysočiny v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
 6. Návrh finančního plánu na rok 2010 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 7. Výběrové řízení Dodávka látek s antibiotickým účinkem
 8. Průběžná informace pracovního týmu - Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
 9. Průběžná informace o činnosti pracovního týmu- elektronizace zdravotnictví
 10. Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
 11. Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
 12. Smlouva o poskytnutí datové služby mezi krajem a Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Jihlavě
 13. Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
 14. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 15. Fond Vysočiny - projekt FV 088/220/09 - pozdní vyúčtování
 16. Informace o dlouhodobých výpůjčkách exponátů pro Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci
 17. Informace příspěvkových organizací zřizovaných na úseku kultury o dlouhodobých smlouvách o výpůjčkách sbírkových předmětů a dalších exponátů
 18. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 19. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 20. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 21. Informace o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčkách Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Krajské knihovny Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 22. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
 23. Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 24. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Věž - Oprava oken provozních prostor průčelí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M 7
 25. Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - oprava střechy krček do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 26. Zřízení věcného břemene v k. ú. Petrkov a k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
 27. Zařazení nové akce ÚSP Těchobuz - přípojka na obecní kanalizaci a vodovod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 28. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
 29. Zveřejnění záměru prodeje pozemků a uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
 30. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 31. Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné , změna usnesení a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
 32. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie prádelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 33. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
 34. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2010
 35. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 36. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na účast na Evropské soutěži první pomoci 2010
 38. Nejvyšší ocenění kraje Vysočina pro rok 2010
 39. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - poskytnutí finančního daru účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu
 41. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 43. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 44. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/402 Třešť - křiž. s I/38
 45. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 47. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
 49. Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - pozdní vyúčtování dotací
 1. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 1. Jmenování ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 2. Projektový záměr Střední školy obchodu a služeb Jihlava
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
 5. Projektový záměr Základní školy Humpolec, Husova 391
 6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
 7. Zastoupení kraje Vysočina v Bruselu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 8. Přihlášení projektu Vysočina 21 do soutěže Dobrá rada nad zlato
 9. Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v OP EÚS Rakousko - ČR
 10. Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 11. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
 12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 13. Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 14. Doporučení
 15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Jinošov, příspěvkové organizace
 16. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 17. Projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 18. Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování sociálních služeb
 19. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence
 20. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 21. Ukončení Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
 22. Organizační řád Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
 23. Uzavření dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod
 24. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 25. Informace o jmenování týmu k Protikorupční strategii Krajského úřadu kraje Vysočina
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 27. Rozprava členů rady
Usnesení 0970/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Doporučení
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/21/2010/RK
Rada kraje
deklaruje,
že žádosti o poskytnutí daru za uhrazený regulační poplatek, který byl zaplacen po 30. 6. 2010, bude zamítat;
ukládá
odboru zdravotnictví ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana a řediteli příspěvkových organizací informovat o tomto rozhodnutí přiměřeným způsobem pacienty.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-02.doc

03. Ukončení projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod - návrh na rozpočtové opatření
K materiálu odboru zdravotnictví nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 9 647 595,99 Kč;
  • převod konečného zůstatku ve výši 9 647 595,99 Kč ze zvláštního účtu projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod ve výši převodu konečného zůstatku, včetně připsaných úroků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-03.doc, RK-21-2010-03, př. 1

04. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
K materiálu odboru zdravotnictví nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 dle materiálu RK-21-2010-04, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-04.doc, RK-21-2010-04, př. 1

05. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Vysočiny v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
K materiálu odboru zdravotnictví nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Vysočiny v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 dle materiálu RK-21-2010-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-05.doc, RK-21-2010-05, př. 1

06. Návrh finančního plánu na rok 2010 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení návrh finančního plánu na rok 2010 uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
  • finanční plán výnosů a nákladů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na rok 2010 dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1;
  • tvorbu a použití peněžních fondů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, jejich odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1;
  • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1;
  • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu uvedeném v přílohách RK-21-2010-06, př. 2, RK-21-2010-06, př. 3;
  • změnu závazných ukazatelů Příspěvek (dotace) na provoz a Investiční dotace dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1;
stanoví
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
zmocňuje
ředitelku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
 • k uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2010;
souhlasí
u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s případným použitím prostředků rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz a s převodem prostředků tohoto fondu do investičního fondu k úhradě investičních závazků dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrh nemocnice k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy či pronajatém zřizovatelem;
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
  • provést aktualizaci návrhů nevyrovnaných finančního plánu dle výsledku hospodaření za období 1. pololetí 2010 a předložit je do 10. 8. 2010 současně se soupisem realizovaných a navrhovaných úsporných opatření na odbor zdravotnictví.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-06.doc, RK-21-2010-06, př. 1, RK-21-2010-06, př. 2, RK-21-2010-06, př. 3

07. Výběrové řízení Dodávka látek s antibiotickým účinkem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o předloženém návrhu zahájit zadání uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0976/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka látek s antibiotickým účinkem formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-21-2010-07, př. 1, RK-21-2010-07, př. 2, RK-21-2010-07, př. 3,
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-21-2010-07, př. 4;
pověřuje
společnost eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu plné moci (dle materiálu RK-21-2010-07, př. 5);
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle materiálu RK-21-2010-07, př. 7upr1;
bere na vědomí
harmonogramu zadávacího řízení dle materiálu RK-21-20109-07, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-07.doc

08. Průběžná informace pracovního týmu - Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje na vědomí průběžnou informaci o činnosti pracovního týmu - erudovaný nelékařský zdravotnický personál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o činnosti pracovního týmu - erudovaný nelékařský zdravotnický personál dle materiálu RK-21-2010-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-08.doc, RK-21-2010-08, př. 1

09. Průběžná informace o činnosti pracovního týmu- elektronizace zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje na vědomí průběžnou informaci o činnosti pracovního týmu - elektronizace zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o činnosti pracovního týmu - elektronizace zdravotnictví dle materiálu RK-21-2010-09 a materiálu RK-21-2010-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-09.doc, RK-21-2010-09, př. 1

10. Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje na vědomí průběžnou informaci o činnosti pracovního týmu - řešíme zátěžové situace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o činnosti pracovního týmu - řešíme zátěžové situace dle materiálu RK-21-2010-10 a materiálu RK-21-2010-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-10.doc, RK-21-2010-10, př. 1, RK-21-2010-10, př. 2

11. Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus o platbu z evropských fondů ve výši 560 484,99 Kč;
 • převod přijaté platby ve výši 560 484,99 Kč ze zvláštního účtu ICHNOS Plus do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus ve výši převodu přijaté platby do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-11.doc

12. Smlouva o poskytnutí datové služby mezi krajem a Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Jihlavě
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí datové služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí datové služby dle materiálu RK-21-2010-12, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-12.doc, RK-21-2010-12, př. 1

13. Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o partnerství k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/21/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o partnerství k projektu eCitizen II dle materiálu RK-21-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-13.doc, RK-21-2010-13, př. 1, RK-21-2010-13, př. 2

14. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení předběžný projektový záměr uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání přišel T. Škaryd, odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-14.doc

15. Fond Vysočiny - projekt FV 088/220/09 - pozdní vyúčtování
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s žádostí o prominutí termínu odevzdání závěrečné zprávy a o dodatečné proplacení dotace. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli zajistit předložení dokladů městem Pacov a materiál znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-15.doc, RK-21-2010-15, př. 1, RK-21-2010-15, př. 2, RK-21-2010-15, př. 3, RK-21-2010-15, př. 4, RK-21-2010-15, př. 5

16. Informace o dlouhodobých výpůjčkách exponátů pro Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje na vědomí informace o uzavřených smlouvách na dlouhodobé výpůjčky exponátů pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o uzavřených smlouvách na dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů a movitých věcí pro Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-21-2010-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-16.doc, RK-21-2010-16, př. 1

17. Informace příspěvkových organizací zřizovaných na úseku kultury o dlouhodobých smlouvách o výpůjčkách sbírkových předmětů a dalších exponátů
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje na vědomí informace příspěvkových organizací zřizovaných na úseku kultury o dlouhodobých výpůjčkách sbírkových předmětů a dalších exponátů. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0985/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o uzavřených smlouvách na dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů a dalších exponátů dle materiálů RK-21-2010-17, př. 1, RK-21-2010-17, př. 2, RK-21-2010-17, př. 3, RK-21-2010-17, př. 4, RK-21-2010-17, př. 5 a RK-21-2010-17, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Oblastní galerie Vysočiny, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-17.doc, RK-21-2010-17, př. 1, RK-21-2010-17, př. 2, RK-21-2010-17, př. 3, RK-21-2010-17, př. 4, RK-21-2010-17, př. 5, RK-21-2010-17, př. 6

18. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předběžný záměr dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0986/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-18.doc, RK-21-2010-18, př. 1

19. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předběžný záměr shora uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0987/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálů RK-21-2010-19, př. 1 a RK-21-2010-19, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-19.doc, RK-21-2010-19, př. 1, RK-21-2010-19, př. 2

20. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předložený záměr uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-20.doc

21. Informace o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčkách Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Krajské knihovny Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje na vědomí seznam nájemních smluv a smluv o výpůjčce shora uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předložený seznam nájemních smluv a smluv o výpůjčce dle materiálu RK-21-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-21.doc, RK-21-2010-21, př. 1

66. Doporučení
T. Škaryd, M. Hyský, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, J. Panáčková, úředník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0990/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-66.doc

K bodům 22 32, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

22. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
Usnesení 0991/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Jimramov, se sídlem Nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov smlouvu o výpůjčce a smlouvu zakládající právo provést stavbu na části pozemků dle materiálu RK-21-2010-22, př. 1 pro akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 a to na dobu 6 měsíců;
 • uzavřít s Českou republikou zastoupenou Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno nájemní smlouvu na části pozemků dle materiálu RK-21-2010-22, př. 1 za cenu 7 Kč/m2/rok pro akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 a to na dobu 6 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-22.doc, RK-21-2010-22, př. 1, RK-21-2010-22, př. 2

23. Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0992/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-21-2010-23, př. 1 obci Okrouhlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Okrouhlice, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice pozemky spolu s částí stavby silnice II/150 na výše uvedených pozemcích v rozsahu dle materiálů RK-21-2010-23, př. 1 a RK-21-2010-23, př. 2 do vlastnictví obce Okrouhlice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-23.doc, RK-21-2010-23, př. 1, RK-21-2010-23, př. 2

24. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Věž - Oprava oken provozních prostor průčelí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M 7
Usnesení 0993/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Věž - Oprava oken provozních prostor průčelí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-24.doc

25. Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - oprava střechy krček do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0994/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ Pelhřimov - oprava střechy krček do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-25.doc

26. Zřízení věcného břemene v k. ú. Petrkov a k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0995/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-26.doc, RK-21-2010-26, př. 1

27. Zařazení nové akce ÚSP Těchobuz - přípojka na obecní kanalizaci a vodovod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 0996/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Těchobuz - přípojka na obecní kanalizaci a vodovod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-27.doc

28. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
Usnesení 0997/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-28.doc

29. Zveřejnění záměru prodeje pozemků a uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
Usnesení 0998/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-29.doc, RK-21-2010-29, př. 1

30. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0999/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími za podmínek dle materiálu RK-21-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-30.doc, RK-21-2010-30, př. 1

31. Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné , změna usnesení a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
Usnesení 1000/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 397/3 - trvalý travní porost o výměře 95 m2 v k. ú. Jamné u Jihlavy koupí od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2;
 • rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části silnice II/353 v úseku od lomového bodu A 054 až po napojení stavby obchvatu obce Jamné, v úseku od lomového bodu A 055 po zrekultivovaný úsek původní silnice směrem k obci Jamné, v úseku od lomového bodu A 055 po konec zastavěné části osady Rytířsko směrem k obci Velký Beranov spolu s pozemky pod těmito úseky silnice a pozemek pod zrekultivovanou silnicí v prostoru upravované křižovatky v centru obce Jamné v rozsahu materiálu RK-21-2010-31, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít s Lesy České republiky, s. p. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úsek původní silnice II/353 od konce zástavby osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov v rozsahu materiálu RK-21-2010-31, př. 4 za cenu dle platné oceňovací vyhlášky stanovenou znaleckým posudkem;
 • rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 943/19 v k. ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV 10 001 pro obec Jamné.
odpovědnost: OM
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-31.doc, RK-21-2010-31, př. 1, RK-21-2010-31, př. 2, RK-21-2010-31, př. 3, RK-21-2010-31, př. 4, RK-21-2010-31, př. 5

32. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie prádelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 1001/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Křižanov - havárie prádelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-32.doc

33. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení
Usnesení 1002/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-33.doc

34. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí měsíční zprávu o plnění rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1003/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2010 materiál RK-21-2010-34, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 29. květen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-34.doc, RK-21-2010-34, př. 1

35. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost spol. Bison & Rose o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2010-35, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-35.doc

36. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost Základní školy speciální Jihlava, Březinova 31, o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Běhounek.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2010-36, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-36.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na účast na Evropské soutěži první pomoci 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Oblastnímu spolku ČČK v Pelhřimově, Táborská 1813, Pelhřimov, IČ: 00425885, na krytí nákladů souvisejících s účastí zdravotnického družstva Humanitární jednotky OS ČČK Pelhřimov na Evropské soutěži první pomoci 2010;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-37.doc, RK-21-2010-37, př. 1, RK-21-2010-37, př. 2

38. Nejvyšší ocenění kraje Vysočina pro rok 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít s jednotlivými kandidáty Dohodu o pořízení a využití videoportrétu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1007/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dohody o pořízení a využití videoportrétu dle materiálů RK-21-2010-38, př. 2upr1, RK-21-2010-38, př. 3upr1, RK-21-2010-38, př. 4upr1, RK-21-2010-38, př. 5upr1, RK-21-2010-38, př. 6upr1, RK-21-2010-38, př. 7upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-38.doc, RK-21-2010-38, př. 1, RK-21-2010-38, př. 2, RK-21-2010-38, př. 3, RK-21-2010-38, př. 4, RK-21-2010-38, př. 5, RK-21-2010-38, př. 6, RK-21-2010-38, př. 7

39. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1008/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2010-39, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - poskytnutí finančního daru účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu
Ze zasedání se omluvil Z. Ryšavý. I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout finanční dar účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 5. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-40.doc, RK-21-2010-40, př. 1

41. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh změn akcí v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava:
z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina
 • III/3443 Dolní Krupá most 3443-1
 • II/405 Odvodnění, II. etapa
 • III/4066 Třešť most 4066-1
 • II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství
 • II/112 Červená Řečice most 112-048
schvaluje
zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava:
do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina
 • III/4026 Kněžice most 4026-6
 • III/11271 Nová Říše most 11271-1
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-41.doc

42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-21-2010-42.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-42.doc

43. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu veřejné zakázky na stavební práce uvedené akce. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1012/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-21-2010-43, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov dle materiálu RK-21-2010-43, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-21-2010-43, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-21-2010-43, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-43.doc

44. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/402 Třešť - křiž. s I/38
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu veřejné zakázky na stavební práce uvedené akce. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1013/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/402 Třešť - křiž. s I/38 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-21-2010-44, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/402 Třešť - křiž. s I/38 dle materiálu RK-21-2010-44, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/402 Třešť - křiž. s I/38 , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-21-2010-44, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/402 Třešť - křiž s I/38 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-21-2010-44, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-44.doc

45. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko se změnou použití IF příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2010. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1014/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací dle materiálu RK-21-2010-45, př. 1.
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o částku 350 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 350 tis. Kč České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČ 62540050;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 350 tis. Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, IČ 00072583 na úhradu nákladů na vybudování kynologického areálu;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČ 62540050 ve výši 350 tis. Kč dle materiálu RK-21-2010-45;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina, ekonomický odbor
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-45.doc, RK-21-2010-45, př. 1

46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného hmotného majetku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1015/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením punčochového automatu ANGE 5M, inventární číslo PS-a-76-1 a punčochového automatu ANGE 6D, inventární číslo PS-a-78-1 z majetku kraje a jejich likvidací sešrotováním dle návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-46.doc

47. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1016/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 dle materiálu RK-21-2010-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2010-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2010-47, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2010-47, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-47.doc, RK-21-2010-47, př. 1, RK-21-2010-47, př. 2, RK-21-2010-47, př. 3, RK-21-2010-47, př. 4

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schvální navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1017/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v celkové výši 441 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010 Mateřské škole Telč, příspěvková organizace, IČ 71000348, ve výši 341 000 Kč a Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ 75021439 ve výši 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-48.doc

49. Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - pozdní vyúčtování dotací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámila radu kraje s žádostí o prominutí termínu odevzdání závěrečné zprávy a o dodatečné proplacení dotace. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli zajistit předložení dokladů městem Pacov a materiál znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-49.doc, RK-21-2010-49, př. 1, RK-21-2010-49, př. 2, RK-21-2010-49, př. 3, RK-21-2010-49, př. 4, RK-21-2010-49, př. 5, RK-21-2010-49, př. 6, RK-21-2010-49, př. 7, RK-21-2010-49, př. 8, RK-21-2010-49, př. 9, RK-21-2010-49, př. 10, RK-21-2010-49, př. 11

51. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČ 47443936, dle materiálu RK-21-2010-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22,
termín: červenec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-51.doc, RK-21-2010-51, př. 1

53. Jmenování ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/21/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Hanu Havelkovou do funkce ředitelky Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Humpolec, Komenského 147, podle materiálu RK-21-2010-53, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Haně Havelkové ředitelce Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Humpolec, Komenského 147, s účinností od 1. 8. 2010 podle materiálu RK-21-2010-53, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-53.doc, RK-21-2010-53, př. 1, RK-21-2010-53, př. 2, RK-21-2010-53, př. 3, RK-21-2010-53, př. 4

54. Projektový záměr Střední školy obchodu a služeb Jihlava
Ze zasedání se omluvil T. Škaryd. M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o projektovém záměru dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1020/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vzdělávání vedoucích školních jídelen Střední školy obchodu a služeb Jihlava dle materiálu RK-21-2010-54, př. 1;
doporučuje
Střední škole obchodu a služeb Jihlava ze tří projektů Vytváření anglického prostředí ve škole , Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol a Vzdělávání vedoucích školních jídelen souběžně realizovat nejvýše dva.
odpovědnost: OŠMS, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava
termín: 9. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-54.doc, RK-21-2010-54, př. 1, RK-21-2010-54, př. 2

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 20 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-21-2010-55, př. 4;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-21-2010-55, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-55.doc, RK-21-2010-55, př. 1, RK-21-2010-55, př. 2, RK-21-2010-55, př. 3, RK-21-2010-55, př. 4

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 1 703 600 Kč dle materiálu RK-21-2010-56;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512, o částku 596 200 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-21-2010-56;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČ 60545984, o částku 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-21-2010-56;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 596 200 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-56.doc

57. Projektový záměr Základní školy Humpolec, Husova 391
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s realizací níže uvedeného projektového záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Učíme se pro praktický život Základní školy Humpolec, Husova 391 dle materiálu RK-21-2010-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-57.doc, RK-21-2010-57, př. 1, RK-21-2010-57, př. 2

58. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1024/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-21-2010-58, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-58.doc, RK-21-2010-58, př. 1

59. Zastoupení kraje Vysočina v Bruselu - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí zprávu o činnosti zástupce kraje Vysočina v Bruselu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti zástupce kraje Vysočina v Bruselu dle materiálu RK-21-2010-59, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve snížení kapitoly Regionální rozvoj, § 6223 - Mezinárodní spolupráce o částku 1 830 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce o částku 1 830 tis. Kč na zajištění financování kanceláře zastoupení kraje Vysočina v Bruselu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 1. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-59.doc, RK-21-2010-59, př. 1

60. Přihlášení projektu Vysočina 21 do soutěže Dobrá rada nad zlato
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh přihlásit projekt „Vysočina 21“ do soutěže „Dobrá rada nad zlato“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zapojení kraje Vysočina do soutěže Dobrá rada nad zlato;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit přihlášku do soutěže Dobrá rada nad zlato dle materiálu RK-21-2010-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-60.doc, RK-21-2010-60, př. 1

61. Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v OP EÚS Rakousko - ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit účast kraje Vysočina jako partnera ve shora uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ připravovaného v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti o poskytnutí podpory projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-61.doc, RK-21-2010-61, př. 1

62. Vědeckotechnologický park Jihlava 2
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje návrh ukončit přípravu daného projektu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/21/2010/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ukončit přípravu projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-62.doc

63. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1029/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-21-2010-63, př. 1upr1;
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-21-2010-63, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR, OSMS,OKPP, OSV, OZ, ODSH, oHS
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-63.doc

64. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 1.2/1/0004 o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.02 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-21-2010-64, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-64.doc, RK-21-2010-64, př. 1, RK-21-2010-64, př. 2

65. Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvková organizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí protokol z kontroly uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1031/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
protokol z kontroly dle materiálu RK-21-2010-65, př. 1;
ukládá
řediteli Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizovat opatření pro sjednání nápravy skutečností vyplývajících z provedené kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvková organizace, a to v rozsahu a termínech dle materiálu RK-21-2010-65, př. 3;
pověřuje
Krajský úřad kraje Vysočina k vykonání kontroly ostatních činností příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace, a to po uplynutí termínu pro přijetí opatření, nejpozději však do 15. 2. 2011.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-65.doc

67. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Jinošov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného hmotného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/21/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem:
 • Zvedací vana MB 500-170El, inventární číslo 79, rok pořízení 2004, pořizovací cena 143 745 Kč, zůstatková cena 78 573 Kč;
 • Zvedací vana MB 500-170El, inventární číslo 78, rok pořízení 2004, pořizovací cena 143 745 Kč, zůstatková cena 78 573 Kč.
Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci kraje Vysočina dle návrhu Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-67.doc, RK-21-2010-67, př. 1, RK-21-2010-67, př. 2

68. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, s účinností od 29. 6. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/21/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Bc. Heleně Chalupové, ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, s účinností od 29. 6. 2010 dle materiálu RK-21-2010-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-68.doc, RK-21-2010-68, př. 1, RK-21-2010-68, př. 2, RK-21-2010-68, př. 3

69. Projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise dané nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/21/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Rodinné pasy v kraji Vysočina , zadanou formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku, ve složení dle materiálu RK-21-2010-69, př. 1;
 • hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky na služby Rodinné pasy v kraji Vysočina , zadanou formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku, ve složení dle doplněného materiálu RK-21-2010-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-69.doc

70. Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o zajištění sociálních služeb a požádala o úpravu usnesení dle doporučení právního oddělení. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1035/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
vzorový dodatek smlouvy o zajištění sociální služby dle materiálu RK-21-2010-70, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sociální služby se Spektrum Vysočina ze dne 27. 5. 2010 dle materiálu RK-21-2010-70, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-70.doc, RK-21-2010-70, př. 1, RK-21-2010-70, př. 2

71. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb s názvem: Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina V. formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-21-2010-71, př. 1;
schvaluje
společné přílohy zadávacích dokumentací dle materiálů RK-21-2010-71, př. 2, RK-21-2010-71, př. 3, RK-21-2010-71, př. 4, RK-21-2010-71, př. 5, RK-21-2010-71, př. 6, RK-21-2010-71, př. 7, RK-21-2010-71, př. 8.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-71.doc

72. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/21/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 400 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-72.doc

73. Ukončení Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
ukončit Dohodu o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina, uzavřenou dne 15. 6. 2009 s panem Gejzou Javorským, výpovědí dle materiálu RK-21-2010-73, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-73.doc, RK-21-2010-73, př. 1

74. Organizační řád Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vydat nový organizační řád uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/21/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2010-74, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, odbor sociálních věcí
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-74.doc, RK-21-2010-74, př. 1

75. Uzavření dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod .
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-75.doc

76. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/21/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali, IČ 290 18 951 na realizaci pachových ohradníků ve výši 100 tis. Kč dle přiloženého návrhu smlouvy.
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť) o nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 100 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 20 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 tis. Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-76.doc, RK-21-2010-76, př. 1

77. Informace o jmenování týmu k Protikorupční strategii Krajského úřadu kraje Vysočina
Z. Kadlec předložil radě kraje na vědomí informaci o zadání úkolu k vytvoření Protikorupční strategie Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/21/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o zadání úkolu k vytvoření Protikorupční strategie Krajského úřadu kraje Vysočina včetně stanovení konečného termínu pro projednání a schválení dokumentu a o jmenování pracovního týmu k naplnění tohoto zadání.
odpovědnost: OddVK
termín: 29. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-77.doc, RK-21-2010-77, př. 1, RK-21-2010-77, př. 2

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
K materiálu odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/21/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2010-78

79. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 7. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2010 dne 29. 6. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 7. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz