Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2010, které se konalo dne 23. 6. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 6. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2010
2. Centrum popularizace vědy Vysočina - projektová žádost
3. Rozprava členů rady
Usnesení 0968/20/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Centrum popularizace vědy Vysočina - projektová žádost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k návrhu předložit projektovou žádost uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0969/20/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti projektu Centrum popularizace vědy Vysočina dle materiálů RK-20-2010-02, př. 1, RK-20-2010-02, př. 1a, RK-20-2010-02, př. 1b a RK-20-2010-02, př. 1c;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2010-02, př. 1, RK-20-2010-02, př. 3, RK-20-2010-02, př. 4, RK-20-2010-02, př. 5, RK-20-2010-02, př. 6;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost dle materiálu RK-20-2010-02, př. 2.
odpovědnost: ORR, GŘ, OSMS, OM, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2010-02.doc

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 6. 2010, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2010 dne 23. 6. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 6. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz