Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2013, které se konalo dne 4. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 6. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2013
 2. Žádost o podstatnou změnu projektu
 3. Projekt Partnerství PRO 2013+, realizace sdílených výdajů
 4. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2013
 5. Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 6. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013
 7. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 8. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Integrovaná rozvojová strategie kraje
 10. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 11. Strategie rozvoje Regionu Renesance
 12. Darování a koupě pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
 13. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
 14. Změna usnesení 0697/14/2013/RK
 15. Změna usnesení 0038/01/2009/ZK
 16. Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
 17. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavíraná Krajem Vysočina
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 19. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 21. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
 22. Prodej pozemku v k.ú. a obci Hrutov
 23. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2013
 24. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 25. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 27. Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 28. Jmenování člena hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 a Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
 29. Návrh na projednání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
 30. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
 31. Rozpočtové opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 32. Návrh na schválení změny objemu prostředků čerpaných v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
 33. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 34. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 36. Hry VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků
 37. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
 38. Změny ve školském rejstříku
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2013
 42. Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 43. Jmenování člena v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina
 44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 45. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 46. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
 47. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
 48. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 50. Podstatná změna č. VII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 51. Podstatná změna X. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 52. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu SENIOR PLUS
 53. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie III. pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
 54. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v
 55. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v za
 56. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
 57. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
 58. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 59. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
 60. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012
 61. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 62. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání výstavy Česko mýma očima
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2013
 65. Rozprava členů rady
Usnesení 0969/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Žádost o podstatnou změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti příjemce podpory OP VK o podstatnou změnu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace na společnost Comguard Holding s.r.o. dle materiálu RK-20-2013-02, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-02.doc, RK-20-2013-02, př. 1

03. Projekt Partnerství PRO 2013+, realizace sdílených výdajů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadání veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadání veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2013-03, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-03.doc, RK-20-2013-03, př. 1

04. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Naše školka 2013“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2013-04, př. 1;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2013-04, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-04.doc, RK-20-2013-04, př. 1, RK-20-2013-04, př. 2

05. Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-20-2013-05, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-20-2013-05, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-05, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-20-2013-05, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-20-2013-05, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-20-2013-05, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-05, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-20-2013-05, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-05.doc, RK-20-2013-05, př. 1, RK-20-2013-05, př. 2

06. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Prodejny regionálních produktů 2013“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-06.doc, RK-20-2013-06, př. 1, RK-20-2013-06, př. 2

07. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/20/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-07.doc

08. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0976/20/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-08.doc

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Integrovaná rozvojová strategie kraje
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, o částku 1 000 tis. Kč určenou na vypracování dokumentu Integrovaná rozvojová strategie kraje a souvisejících podkladových materiálů, za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o částku 1 000 tis. Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-09.doc

10. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o přípravě na Programovací období EU 2014 až 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-20-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-10.doc, RK-20-2013-10, př. 1

11. Strategie rozvoje Regionu Renesance
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti zástupců stran Memoranda Regionu Renesance o spolupráci při přípravě Strategie rozvoje Regionu Renesance. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0979/20/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-20-2013-11, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat se všemi stranami Memoranda Regionu Renesance na přípravě Strategie rozvoje Regionu Renesance;
určuje
Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, odpovědnou osobou.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-11.doc, RK-20-2013-11, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 12, 13, 15 20 a 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Darování a koupě pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Usnesení 0980/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darovat:
 • nově utvořené pozemky - díly a + d o výměře 295 m2, které vznikly dle geometrického plánu č. 168-162/2012 z pozemku par. č. 778 a slučují se do nově utvořeného pozemku par. č. 778/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice do vlastnictví obce Kundratice;
 • nově utvořené pozemky par. č. 778/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, par. č. 778/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 293 m2 a par. č. 778/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 334 m2, které vznikly dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č. 778, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice do vlastnictví obce Kundratice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově utvořené pozemky - díly a + d o výměře 295 m2, které vznikly dle geometrického plánu č. 168-162/2012 z pozemku par. č. 778 a slučují se do nově utvořeného pozemku par. č. 778/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
 • převést darem nově utvořené pozemky par. č. 778/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, par. č. 778/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 293 m2 a par. č. 778/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 334 m2, které vznikly dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č. 778, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
 • nabýt úplatně nově utvořený pozemek - díl c o výměře 32 m2, který vznikl z původního pozemku par. č. 814/1 dle geometrického plánu č. 168 - 162/2012 a slučuje se do nově utvořeného pozemku par. č. 778/1, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem + náklady převodce (znalečné).
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-12.doc, RK-20-2013-12, př. 1

13. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
Usnesení 0981/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného a trvalého záboru pro stavbu II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok v rozsahu a s vlastníky dle materiálu RK-20-2013-13, př. 1 na dobu určitou a to na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-13.doc, RK-20-2013-13, př. 1

15. Změna usnesení 0038/01/2009/ZK
Usnesení 0982/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení 0038/01/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2009-38, př. 1 se ruší položka č. 71;
 • nabýt pozemky par. č. 579, ostatní plocha, silnice o výměře 371 m2 a par. č. 580, ostatní plocha, silnice o výměře 376 m2 v katastrálním území Závidkovice, obec Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 39 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-15.doc

16. Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
Usnesení 0983/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 172 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lány;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 172 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lány.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-16.doc, RK-20-2013-16, př. 1

17. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavíraná Krajem Vysočina
Usnesení 0984/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě dle materiálu RK-20-2013-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-17.doc, RK-20-2013-17, př. 1, RK-20-2013-17, př. 2

18. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0985/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 44/7 - lesní pozemek o výměře 12 m2 nově oddělený z pozemku par. č. 44/1 dle GPL č. 55-57/2013 a pozemek par. č. 199/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2, oba v k.ú. Vrtěšice z vlastnictví města Golčův Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-18.doc, RK-20-2013-18, př. 1

19. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0986/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2013-19, př. 1 a RK-20-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-19.doc, RK-20-2013-19, př. 1, RK-20-2013-19, př. 2

20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0987/20/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-20-2013-20, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-20-2013-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-20.doc, RK-20-2013-20, př. 1

22. Prodej pozemku v k.ú. a obci Hrutov
Usnesení 0988/20/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-22.doc

14. Změna usnesení 0765/15/2013/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/20/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-14.doc

23. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Regionální kultura 2013“ na podporu kulturních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-23, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-23, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-23, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-23.doc, RK-20-2013-23, př. 1, RK-20-2013-23, př. 2, RK-20-2013-23, př. 3, RK-20-2013-23, př. 4

24. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Městu Žďár nad Sázavou na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil V. Novotný ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnosti v kultuře Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu RK-20-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-24.doc, RK-20-2013-24, př. 1, RK-20-2013-24, př. 2, RK-20-2013-24, př. 3

25. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Zpřístupnění telčského podzemí“ z grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu RK-20-2013-25, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-25.doc, RK-20-2013-25, př. 1, RK-20-2013-25, př. 2, RK-20-2013-25, př. 3

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 425 068,07 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 4. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-26.doc

27. Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2013-27, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Propagace zámku Třebíč dle materiálu RK-20-2013-27, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Propagace zámku Třebíč do výše 4 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Propagace zámku Třebíč, tj. max. do výše 675 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-27.doc, RK-20-2013-27, př. 1, RK-20-2013-27, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání výstavy Česko mýma očima
M. Kružíková seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace občanskému sdružení Kulturní mosty o.s. na krytí nákladů souvisejících s pořádáním výstavy Česko mýma očima. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč občanskému sdružení KULTURNÍ MOSTY o.s., Vejmluvova 37, Žďár nad Sázavou, IČO: 22891242, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním výstavy Česko mýma očima dle materiálu RK-20-2013-63, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 15 000 Kč při současném zvýšení § 3317 Výstavní činnost v kultuře o částku 15 000 Kč dle materiálu RK-20-2013-63.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-63.doc, RK-20-2013-63, př. 1, RK-20-2013-63, př. 2, RK-20-2013-63, př. 3

28. Jmenování člena hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 a Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, požádala radu kraje o jmenování člena hodnotící komise a jeho náhradníka u výše uvedených nadlimitních veřejných zakázek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/20/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
člena hodnotící komise a jeho náhradníka u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-20-2013-28, př. 1 a u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-20-2013-28, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-28.doc, RK-20-2013-28, př. 1, RK-20-2013-28, př. 2, RK-20-2013-28, př. 3, RK-20-2013-28, př. 4, RK-20-2013-28, př. 5

30. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2013-30, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2013-30, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2013-30, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2013-30, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-30.doc, RK-20-2013-30, př. 1, RK-20-2013-30, př. 2, RK-20-2013-30, př. 3, RK-20-2013-30, př. 4

31. Rozpočtové opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 396 085 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 396 085 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 1 396 085 Kč na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-31.doc, RK-20-2013-31, př. 1, RK-20-2013-31, př. 2

32. Návrh na schválení změny objemu prostředků čerpaných v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o předběžné schválení záměru předložení žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/20/2013/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0778/15/2013/RK ze dne 26. 4. 2013;
schvaluje
 • záměr Nemocnice podat k 6. 6. 2013 žádost na celý povolený objem prostředků 90 000 000 Kč při zachování 15% spolufinancování Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2013-32, př. 1;
 • Projektovou fiši dle materiálu RK-20-2013-32, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0182/03/2013/ZK ze dne 14. 5. 2013;
 • souhlasit s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 13 500 000 Kč v souladu s materiálem RK-20-2013-32, př. 1;
 • schválit:
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem RK-20-2013-32, př. 1, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 76 500 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného operačního programu;
 • závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (90 000 000 Kč), tj. 13 500 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2013-32, př. 1;
 • vzít na vědomí čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 13 500 000 Kč dle materiálu RK-20-2013-32, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-32.doc, RK-20-2013-32, př. 1, RK-20-2013-32, př. 2, RK-20-2013-32, př. 3, RK-20-2013-32, př. 4

33. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Z jednání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 3 891 354 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 3 891 354 Kč, z toho:
 • 371 917,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 1 624 545,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 616 760,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 424 706,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 853 424,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
 • 371 917,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 1 624 545,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 616 760,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 424 706,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 853 424,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-33.doc, RK-20-2013-33, př. 1, RK-20-2013-33, př. 2

29. Návrh na projednání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
M. Hyský, J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, seznámili radu kraje s aktualizací Územně analytických podkladů Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1001/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Důvodovou zprávu dle materiálu RK-20-2013-29, př. 1;
 • projednat 2. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání 2. aktualizace ÚAP KrV do podkladu pro pořízení další aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-29.doc, RK-20-2013-29, př. 1, RK-20-2013-29, př. 2, RK-20-2013-29, př. 2a

34. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1002/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč, IČO 60545941 ve výši 32 933 Kč dle materiálu RK-20-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-34.doc, RK-20-2013-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1003/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední školy o částku 111 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 111 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 111 000 Kč České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 na úhradu mzdových nákladů včetně souvisejících odvodů dle materiálu RK-20-2013-35;
souhlasí
s použitím finančních prostředků na provoz na pokrytí mzdových nákladů včetně souvisejících odvodů u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu RK-20-2013-35.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-35.doc, RK-20-2013-35, př. 1, RK-20-2013-35, př. 2

36. Hry VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy na oblečení účastníků Her VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2013-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 23. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-36.doc, RK-20-2013-36, př. 1

37. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem realizace projektového záměru Gymnázia Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/20/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Havlíčkův Brod Moderně na kariéru dle materiálu RK-20-2013-37, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-37.doc, RK-20-2013-37, př. 1, RK-20-2013-37, př. 2, RK-20-2013-37, př. 3

38. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/20/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-20-2013-38, př. 1 kód 3A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-20-2013-38, př. 1 kód 2A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-20-2013-38, př. 1 kód 1A;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš dle materiálu RK-20-2013-38, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 22. 7. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-38.doc, RK-20-2013-38, př. 1, RK-20-2013-38, př. 2

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 5 464 318,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
 • Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887 o částku 426 642,40 Kč;
 • Střední škole technické Jihlava, IČO 13695461 o částku 497 192,80 Kč;
 • Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 o částku 413 057,60 Kč;
 • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 589 698,40 Kč;
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 488 309,60 Kč;
 • Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 594 367,60 Kč;
 • Gymnáziu Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 527 792 Kč;
 • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 o částku 412 684,80 Kč;
 • Hotelové škole Třebíč, IČO 66610699 o částku 884 844 Kč;
 • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 629 729,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-20-2013-39.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu přijetí finančních prostředků na realizaci projektu „Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1008/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 40 000 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 48 500 Kč na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2013 dle materiálu RK-20-2013-41;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 48 500 Kč u zřizované příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola, Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2013 dle materiálu RK-20-2013-41.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-41.doc

42. Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s výstupy z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/20/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy hodnotící komise;
stanoví
ředitelům škol a školských zařízení mimořádnou odměnu dle materiálu RK-20-2013-42, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 27 000 Kč, § 3114 Speciální základní školy o částku 13 500 Kč, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 27 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 67 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2013-42, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-42.doc, RK-20-2013-42, př. 1, RK-20-2013-42, př. 2

43. Jmenování člena v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o jmenování člena Rady pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/20/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
dnem 4. 6. 2013 radní pro školství Janu Fialovou členkou za Kraj Vysočina a předsedkyní Rady pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 4. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-43.doc, RK-20-2013-43, př. 1

44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1012/20/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-20-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-44.doc, RK-20-2013-44, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2013
J. Fialová seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace společnosti MERK, s. r. o., na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár v silniční cyklistice. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1013/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč společnosti MERK, s. r. o., Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, IČO: 47903325, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár v silniční cyklistice dle materiálu RK-20-2013-64, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálu RK-20-2013-64.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-64.doc, RK-20-2013-64, př. 1, RK-20-2013-64, př. 2, RK-20-2013-64, př. 3

45. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1014/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-20-2013-45, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-20-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-45.doc, RK-20-2013-45, př. 1, RK-20-2013-45, př. 2

46. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informoval radu kraje o návrzích dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavřených v rámci grantového programu Čistá voda 2012. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1015/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0030 dle materiálu RK-20-2013-46, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0044 dle materiálu RK-20-2013-46, př. 6.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-46.doc, RK-20-2013-46, př. 1, RK-20-2013-46, př. 2, RK-20-2013-46, př. 3, RK-20-2013-46, př. 4, RK-20-2013-46, př. 5, RK-20-2013-46, př. 6

47. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informoval radu kraje o žádosti městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1016/20/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-47.doc, RK-20-2013-47, př. 1

48. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při vzdělávání seniorů. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1017/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-20-2013-48, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 10. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-48.doc, RK-20-2013-48, př. 1, RK-20-2013-48, př. 2

49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 22 265 572,75 Kč určenou na financování projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-49.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 50 a 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

50. Podstatná změna č. VII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 1019/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-20-2013-50, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-20-2013-50, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-50.doc, RK-20-2013-50, př. 1

51. Podstatná změna X. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Usnesení 1020/20/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-20-2013-51, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-20-2013-51, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-20-2013-51, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-51.doc, RK-20-2013-51, př. 1

52. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-20-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 4. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-52.doc, RK-20-2013-52, př. 1

53. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie III. pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, informoval radu kraje o průběhu přípravy projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III., spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/20/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 40.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie III. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-53.doc, RK-20-2013-53, př. 1, RK-20-2013-53, př. 2

62. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh jmenování vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/20/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu Ing. Evu Hornou na pracovní místo vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2013-62, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 5. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-62.doc, RK-20-2013-62, př. 1, RK-20-2013-62, př. 2


J. Běhounek navrhl projednání bodů 54 - 57 v bloku.
Rada kraje uvedené body odboru životního prostředí projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiály k dopracování. M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, doporučení rady akceptoval a požádal o stažení těchto materiálů z programu jednání.

54. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-54.doc

55. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-55.doc

56. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
Zdrojové materiály: RK-20-2013-56.doc

57. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-57.doc, RK-20-2013-57, př. 1, RK-20-2013-57, př. 2, RK-20-2013-57, př. 3, RK-20-2013-57, př. 4


58. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem řídicího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Environmentální osvěta Přírodní zahrady 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/20/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŽP
termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-58.doc, RK-20-2013-58, př. 1, RK-20-2013-58, př. 2, RK-20-2013-58, př. 3, RK-20-2013-58, př. 4

59. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s návrhem jmenování člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/20/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-59.doc, RK-20-2013-59, př. 1, RK-20-2013-59, př. 2

60. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s Roční zprávou o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/20/2013/RK
Rada kraje
projednala
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu RK-20-2013-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu RK-20-2013-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-60.doc, RK-20-2013-60, př. 1

61. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/20/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-20-2013-61, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 968 455 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-20-2013-61, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2013-61, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-20-2013-61, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-61.doc, RK-20-2013-61, př. 1, RK-20-2013-61, př. 2, RK-20-2013-61, př. 3, RK-20-2013-61, př. 4

21. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci stavebních prací „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava oddělení dlouhodobě nemocných“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/20/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2013-21.doc

65. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 6. 2013, v 8:00 hod.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2013 dne 4. 6. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 6. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz