Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2013 - 04.06.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádost o podstatnou změnu projektu
03Projekt Partnerství PRO 2013+, realizace sdílených výdajů
04Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2013
05Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
06Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013
07Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
08Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Integrovaná rozvojová strategie kraje
10Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
11Strategie rozvoje Regionu Renesance
12Darování a koupě pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
13Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
14Změna usnesení 0765/15/2013/RK
15Změna usnesení 0038/01/2009/ZK
16Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
17Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě uzavíraná Krajem Vysočina
18Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
19Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
20Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
21Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
22Prodej pozemku v k.ú. a obci Hrutov
23Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2013
24Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
25Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
27Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
28Jmenování člena hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 a Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
29Návrh na projednání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
30Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
31Rozpočtové opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
32Návrh na schválení změny objemu prostředků čerpaných v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
33Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
34Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
36Hry VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků
37Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
38Změny ve školském rejstříku
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2013
42Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
43Jmenování člena v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
45Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
46FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
47Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
48Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
49Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
50Podstatná změna č. VII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
51Podstatná změna X. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
52Smlouva o výpůjčce v rámci projektu SENIOR PLUS
53Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie III. pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
54Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v
55Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v za
56Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
57Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
58FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
59Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
60Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012
61Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
62Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání výstavy Česko mýma očima
64Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz