Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2013, které se konalo dne 28. 5. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 5. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2013
 2. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, změna usnesení 0473/06/2010/ZK
 3. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
 4. Zařazení nové akce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - statické zajištění budovy č.p. 468 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 5. Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
 7. Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 8. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
 11. Stanovisko vlastníka pozemku k vydání územního rozhodnutí v k.ú. Zvonková
 12. Stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
 13. Zařazení nové akce SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, návrh na provedení rozpočtového opatření
 14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2013
 15. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
 16. Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
 18. Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 20. Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina, rozpočtové opatření na kapitole Doprava
 21. Informace o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území Kraje Vysočina
 22. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 23. Připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na řešení mimořádných událostí a krizových situací - využití dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky
 24. Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 25. Předběžný záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 26. Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2013
 28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 30. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí závěrečné části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 32. Přihláška Kraje Vysočina do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013
 33. Vyhlášení 3. výzev předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
 34. Vyhlášení 5. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 35. Uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu
 36. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 37. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2014
 38. Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Mgr. Miladě Karáskové, člence pracovní skupiny prevence kriminality
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí dotace na projekt Vysočina bezpečně online
 40. 3. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů
 42. Prodloužení dočasného navýšení pracovních míst schválených na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
 43. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 45. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
 47. Výpůjčka nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - výstava 1. republika
 48. Stavební záměr na výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Habrech, změna usnesení 1738/37/2009, návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
 49. Rozprava členů rady
Usnesení 0921/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 11 a 13 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, změna usnesení 0473/06/2010/ZK
Usnesení 0922/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře), části pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4582/2 (původní k. ú. Chotěboř) a části pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4583/1 (původní k. ú. Chotěboř), vše v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 193-10/2013 nově označených jako díl c o výměře 74 m2, díl e o výměře 104 m2, díl d o výměře 9 m2 a díl f o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0473/06/2010/ZK tak, že:
 • text Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem část pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře), část pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4582/2 (původní k. ú. Chotěboř) a část pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4583/1 (původní k. ú. Chotěboř), vše v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 193-10/2013 nově označené jako pozemky par. č. 4582/8 o výměře 178 m2 a par. č. 4582/9 o výměře 80 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř ;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-02.doc, RK-19-2013-02, př. 1, RK-19-2013-02, př. 2

03. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
Usnesení 0923/19/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2005-16, př. 1 se ruší pozemek par. č. 694/16, les o výměře 675 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice;
 • nabýt pozemek par. č. 694/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 428 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 23 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-03.doc

04. Zařazení nové akce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - statické zajištění budovy č.p. 468 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 0924/19/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-04.doc

05. Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0925/19/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-05.doc, RK-19-2013-05, př. 1, RK-19-2013-05, př. 2, RK-19-2013-05, př. 3, RK-19-2013-05, př. 4, RK-19-2013-05, př. 5

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
Usnesení 0926/19/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-19-2013-06, př. 2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-06.doc, RK-19-2013-06, př. 1, RK-19-2013-06, př. 1a, RK-19-2013-06, př. 1b, RK-19-2013-06, př. 2

07. Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0927/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat id. 1/2 pozemků par. č. 1996/13 - orná půda o výměře 14370 m2 a par. č. 1966/4 - orná půda o výměře 931 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem darovat id. 1/2 pozemků par. č. 1996/13 - orná půda o výměře 14370 m2 a par. č. 1966/4 - orná půda o výměře 931 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-07.doc, RK-19-2013-07, př. 1

08. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0928/19/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-08.doc, RK-19-2013-08, př. 1

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0929/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2013-09, př. 1 a RK-19-2013-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-09.doc, RK-19-2013-09, př. 1, RK-19-2013-09, př. 2

10. Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
Usnesení 0930/19/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-10.doc

11. Stanovisko vlastníka pozemku k vydání územního rozhodnutí v k.ú. Zvonková
Usnesení 0931/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vydat stanovisko dle materiálu RK-19-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-11.doc, RK-19-2013-11, př. 1, RK-19-2013-11, př. 2

13. Zařazení nové akce SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0932/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-19-2013-13;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 1 500 tis. Kč u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 dle materiálu RK-19-2013-13;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M5 - Investice ve školství) rozpočtu kraje o částku 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-19-2013-13.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 28. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-13.doc, RK-19-2013-13, př. 1

12. Stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu dle materiálu RK-19-2013-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 28. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-12.doc, RK-19-2013-12, př. 1

48. Stavební záměr na výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Habrech, změna usnesení 1738/37/2009/RK, návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh stavebního záměru Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina výjezdové stanoviště Habry. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0934/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1738/37/2009/RK tak, že:
 • materiál RK-37-2009-05, př. 2 - stavební záměr Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina výjezdové stanoviště Habry se nahrazuje materiálem RK-19-2013-48, př. 1;
 • se ruší text „Rada kraje schvaluje stavební záměr Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina výjezdové stanoviště Polná dle materiálu RK-37-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-48.doc, RK-19-2013-48, př. 1, RK-19-2013-48, př. 2

14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2013
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/19/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2013 dle materiálu RK-19-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-14.doc, RK-19-2013-14, př. 1

15. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Mayerová, úředník na úseku koncepce IT, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o platbu ve výši 19 446 273 Kč za 2. etapu projektu;
 • převod přijaté dotace ve výši 19 446 273 Kč z projektového účtu do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-15.doc

16. Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Mayerová, úředník na úseku koncepce IT, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Digitalizace a ukládání o platbu z evropských fondů ve výši 5 396 126 Kč za 2. etapu projektu;
 • převod části přijaté dotace ve výši 4 796 126 Kč z projektového účtu do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-16.doc

17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní dle materiálu RK-19-2013-17, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní , podanou společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60932171, v souladu s materiálem RK-19-2013-17, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-17.doc, RK-19-2013-17, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 700 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 700 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky, které budou využity k podpoře zvyšování bezpečnosti v silničním provozu v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-19.doc

20. Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina, rozpočtové opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s variantním návrhem usnesení. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0940/19/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0185/03/2013/ZK ze dne 14. 5. 2013 tak, že text v celkové výši 2 247 173,73 Kč se ruší a nahrazuje textem v celkové výši 2 494 673,46 Kč a v materiálu ZK-03-2013-13, př. 1 se ruší ta část, která se týká poskytnutí dotace Aeroklubu Havlíčkův Brod, IČO 00528951 se sídlem Horní Papšíkov č. 125, 580 01 Havlíčkův Brod a nahrazuje se textem dle materiálu RK-19-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-20.doc, RK-19-2013-20, př. 1, RK-19-2013-20, př. 2

21. Informace o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0941/19/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách souvisejících se státní objednávkou veřejných služeb v přepravě cestujících dle materiálu RK-19-2013-21;
vyjadřuje
zásadní nesouhlas s těmito kroky a předkládá materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-21.doc, RK-19-2013-21, př. 1, RK-19-2013-21, př. 2, RK-19-2013-21, př. 3, RK-19-2013-21, př. 4, RK-19-2013-21, př. 5, RK-19-2013-21, př. 6

22. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku ZZS KV. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/19/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením následujícího majetku:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter Syncro 1J7 7665
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter Syncro 1J7 4564
 • Sanitní vozidlo Mercedes Benz Sprinter 316 1J7 7895
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter Syncro 1J7 7802
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter Syncro 2J6 1142
 • Sanitní vozidlo Mercedes Benz Sprinter 316 1J4 3566
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-22.doc, RK-19-2013-22, př. 1

23. Připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na řešení mimořádných událostí a krizových situací - využití dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s metodikou využití finančních prostředků určených na zajištění připravenosti na krizové situace a mimořádné události. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
metodiku využití finančních prostředků určených na zajištění připravenosti na krizové situace a mimořádné události včetně návrhu titulů pro určení a řádné vyúčtování financování těchto finančních prostředků dle materiálu RK-19-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-23.doc, RK-19-2013-23, př. 1

24. Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o povolení výjimky na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku za lékaře zařazeného na oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/19/2013/RK
Rada kraje
neschvaluje
poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2013-24, př. 1 a RK-19-2013-24, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 14. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-24.doc, RK-19-2013-24, př. 1, RK-19-2013-24, př. 2, RK-19-2013-24, př. 3, RK-19-2013-24, př. 4

25. Předběžný záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení předběžný projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2013-25, př. 1.
odpovědnost: OZ, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-25.doc, RK-19-2013-25, př. 1, RK-19-2013-25, př. 2

26. Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu klubu olympioniků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina, IČ 283 58 821 ve výši 100 tis. Kč dle materiálu RK-19-2013-26, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-26.doc, RK-19-2013-26, př. 1, RK-19-2013-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2013
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši:
 • 10 000 Kč Petře Kinclové
 • 10 000 Kč Luboši Beranovi
 • 10 000 Kč Janě Čeloudové
 • 10 000 Kč Janě Razimové
jako projev uznání a poděkování za reprezentaci Kraje Vysočina a ČR na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC dle materiálů RK-19-2013-27, př. 5, RK-19-2013-27, př. 6, RK-19-2013-27, př. 7, RK-19-2013-27, př. 8;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 000 Kč dle materiálů RK-19-2013-27, př. 5, RK-19-2013-27, př. 6, RK-19-2013-27, př. 7, RK-19-2013-27, př. 8.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-27.doc, RK-19-2013-27, př. 1, RK-19-2013-27, př. 2, RK-19-2013-27, př. 3, RK-19-2013-27, př. 4, RK-19-2013-27, př. 5, RK-19-2013-27, př. 6, RK-19-2013-27, př. 7, RK-19-2013-27, př. 8

28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/19/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-19-2013-28, př. 1;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-19-2013-28, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-28.doc, RK-19-2013-28, př. 1, RK-19-2013-28, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 29 a 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Usnesení 0949/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 177 488,75 Kč a o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 412,89 Eur (10 679,40 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 28. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-29.doc

31. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí závěrečné části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Usnesení 0950/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 10 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 390 777,24 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina ;
 • převod konečného zůstatku ve výši 1 127 872,73 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu Kvalita 10 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 10 ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-31.doc, RK-19-2013-31, př. 1

30. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/19/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-30.doc

32. Přihláška Kraje Vysočina do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh podání přihlášky do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě dle materiálu RK-19-2013-32, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-32.doc, RK-19-2013-32, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 33 a 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

33. Vyhlášení 3. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
Usnesení 0953/19/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
s účinností od 29. 5. 2013 třetí výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do:
 • oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-19-2013-33, př. 1;
 • oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-19-2013-33, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálů RK-19-2013-33, př. 1, RK-19-2013-33, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-33.doc, RK-19-2013-33, př. 1, RK-19-2013-33, př. 2

34. Vyhlášení 5. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Usnesení 0954/19/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
5. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-19-2013-34, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-19-2013-34, př. 1 s účinností od 29. 5. 2013.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-34.doc, RK-19-2013-34, př. 1

35. Uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o spolupráci s Energetickou agenturou Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0955/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Energetickou agenturou Vysočina se sídlem Nerudova 1498/8, Jihlava, 586 01 Jihlava, IČO: 70938334 dle materiálu RK-19-2013-35, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-35.doc, RK-19-2013-35, př. 1, RK-19-2013-35, př. 2

36. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti České umělecké agentury s. r. o. o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených se zajištěním prezentace Kraje Vysočina na sedmém ročníku Czech Street Party 2013 v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-19-2013-36, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-36.doc, RK-19-2013-36, př. 1, RK-19-2013-36, př. 2

37. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o spolupráci kraje s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-19-2013-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-37.doc, RK-19-2013-37, př. 1

38. Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Mgr. Miladě Karáskové, člence pracovní skupiny prevence kriminality
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-19-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-38.doc, RK-19-2013-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí dotace na projekt Vysočina bezpečně online
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0959/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 832 000 Kč určenou na realizaci projektu Vysočina bezpečně online , dle materiálu RK-19-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-39.doc, RK-19-2013-39, př. 1

40. 3. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
P. Krčál předložil radě kraje ke schválení 3. Monitorovací zprávu jmenovaného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-19-2013-40, př. 1 a RK-19-2013-40, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2013-40, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-40.doc, RK-19-2013-40, př. 1, RK-19-2013-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172) o částku 191 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 257 000Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 8 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 265 000 Kč.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-41.doc

42. Prodloužení dočasného navýšení pracovních míst schválených na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu prodloužení pracovních míst určených pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt II.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • prodloužení dvou pracovních míst od 1. 6. 2013 do 31. 3. 2015 v celkové výši 1,8 úvazku pro projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. s obsahovou náplní Projektový manažer - 1 celý úvazek, Finanční manažer - 0,8 úvazku, zaměřených na administraci projektu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 339 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 14 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 14 000 Kč;
 • další využití dvou pracovních míst již schválených ve struktuře krajského úřadu usnesením č. 1472/32/2009/RK pro organizaci vzdělávání a rozvoj plánování sociálních služeb s úhradou veškerých nákladů z prostředků projektu Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb a z prostředků připravovaného projektu zaměřeného na rozvoj plánování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-42.doc

43. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
Z. Chlád, P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/19/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-19-2013-43.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-43.doc, RK-19-2013-43, př. 1, RK-19-2013-43, př. 1a

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 5 000 Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-19-2013-44, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálu RK-19-2013-44.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-44.doc, RK-19-2013-44, př. 1, RK-19-2013-44, př. 2

45. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení účetní závěrky za rok 2012 příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu, zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/19/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
účetní závěrky za rok 2012 příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, dle materiálů RK-19-2013-45, př. 2, RK-19-2013-45, př. 3 a RK-19-2013-45, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: do 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-45.doc, RK-19-2013-45, př. 1, RK-19-2013-45, př. 2, RK-19-2013-45, př. 3, RK-19-2013-45, př. 4

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/19/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 988 997,57 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-46.doc

47. Výpůjčka nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - výstava 1. republika
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v sídle Kraje Vysočina k výstavním účelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0967/19/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-19-2013-47, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 12. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-47.doc, RK-19-2013-47, př. 1

18. Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj Vltava. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0968/19/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2013-18.doc, RK-19-2013-18, př. 1, RK-19-2013-18, př. 2, RK-19-2013-18, př. 3, RK-19-2013-18, př. 4, RK-19-2013-18, př. 5

49. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 6. 2013, v 7:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2013 dne 28. 5. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 29. 5. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz