Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2007, které se konalo dne 5. 6. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 6. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost I. Rohovského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
27. Vnitřní předpis č. 9/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat;
28. Deklarace partnerství pro potřeby projektu společnosti Transparency International o. p. s., „Boj proti korupci při užívání prostředků ze strukturálních fondů EU“;
29. Jmenování vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina;
30. Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření;
31. Žádost o poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2007
 2. Pravidla Rady kraje Vysočina o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Puklice
 4. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 5. Změna stavebního záměru "Obchodní akademie a Integrovaná střední škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 - Vestavba podkroví a úpravy 1. NP
 6. Kácení stromů v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
 7. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
 8. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/602 Helenín - mosty "
 9. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat"
 10. Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 11. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 13. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
 14. Vlastnictví mostu na silnici II/151 mezi obcemi Radkovice u Budče a Budeč
 15. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/3507 Havlíčkova Borová"
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 17. Jmenování člena Škodní a likvidační skupiny
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
 19. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Postřižinské turistické a kulturní centrum - dostavba části pivovaru na pension" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 20. Žádost paní Moniky Králíkové o poskytnutí finanční výpomoci k řešení předplaceného nájmu
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
 23. Vyhlášení Průběžné Výzvy č.1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
 24. FOND VYSOČINY: Grantový program CERTIFIKACE STŘEDNÍCH ŠKOL
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2007
 26. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
 27. Vnitřní předpis č. 9/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
 28. Deklarace partnerství pro potřeby projektu společnosti Transparency International o. p. s., „Boj proti korupci při užívání prostředků ze strukturálních fondů EU“
 29. Jmenování vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina
 30. Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
 31. Žádost o poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě
 32. Rozprava členů rady
Usnesení 0769/19/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Pravidla Rady kraje Vysočina o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
S. Zikmundová předložila radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady kraje Vysočina, týkající se komunikace s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina. Jednání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/19/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2007-02, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, OŠMS, ODSH a OKPP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-02.doc, RK-19-2007-02, př. 1

27. Vnitřní předpis č. 9/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
S. Zikmundová informovala radu kraje o návrhu Vnitřního předpisu č. 9/07. Jednání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/19/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OSŘKŽÚ
termín: 5. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-27.doc

28. Deklarace partnerství pro potřeby projektu společnosti Transparency International o. p. s., „Boj proti korupci při užívání prostředků ze strukturálních fondů EU“
S. Zikmundová seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Jednání se zúčastnila E. Janoušková, vedoucí odboru interního auditu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení kraje Vysočina jako partnera projektu dle materiálu RK-19-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor interního auditu
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-28.doc, RK-19-2007-28, př. 1


29. Jmenování vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina
S. Zikmundová sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu na jmenování vedoucí odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0773/19/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
ředitelka krajského úřadu
termín: 6. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-27.doc

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Puklice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu darovat pozemky v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0774/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníky zastavěných pozemků dle GP č. 270-399/2006 par. č. 1037/2-ost. pl., jiná pl. o výměře 114 m2 a par. č. 1037/3-ost. pl., jiná pl. o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 270-399/2006 par. č. 1037/2-ost. pl., jiná pl. o výměře 114 m2 a par. č. 1037/3-ost. pl., jiná pl. o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-03.doc

04. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku o zadání veřejných zakázek malého rozsahu vybraným uchazečům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0775/19/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - úprava střechy a fasády, dodavateli Global, spol. s r. o., Znojemská 80, 586 01 Jihlava, IČ 47909668;
 • ÚSP Jinošov - oprava střechy prádelny, dodavateli KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč, IČ 60726067.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-04.doc

05. Změna stavebního záměru "Obchodní akademie a Integrovaná střední škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 - Vestavba podkroví a úpravy 1. NP
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na změnu uvedeného stavebního záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/19/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu stavebního záměru "Obchodní akademie a Integrovaná střední škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 - Vestavba podkroví a změny vnitřní dispozice" na "Obchodní akademie a Integrovaná střední škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 - Nástavba 4. nadzemního podlaží a změny vnitřní dispozice" dle materiálu RK-19-2007-05.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-05.doc

06. Kácení stromů v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o povolení pokácení 1 ks jasanu a 2 ks javorů na pozemku par. č. 3135 v k. ú. a obci Havlíčkova Borová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-06.doc

07. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu změnit usnesení 0413/07/2006/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/19/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0413/07/2006/ZK tak, že z textu usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 246 ostatní plocha, silnice o výměře 838 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka; materiál ZK-07-2006-44, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-07.doc, RK-19-2007-07, př. 1

08. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/602 Helenín - mosty"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0779/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na provedení stavby "II/602 Helenín - mosty" na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-19-2007-08, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2007-08, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-19-2007-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-08.doc

09. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na provedení stavby "II/353 Bohdalov - obchvat" na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-19-2007-09, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2007-09, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-19-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-09.doc

10. Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu koupit pozemky v k. ú. Slavice a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0781/19/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-10.doc

11. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k návrhu koupit pozemek v k. ú. Slavice a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/19/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-11.doc

12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-19-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-12.doc, RK-19-2007-12, př. 1

13. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v rozsahu dle materiálu
 • RK-19-2007-13, př. 2 za ceny ve výši dle platného výměru MF uveřejněného v cenovém věstníku;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce na části pozemků ve vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou v rozsahu dle materiálu RK-19-2007-13, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-19-2007-13, př. 1 za ceny podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-13.doc

14. Vlastnictví mostu na silnici II/151 mezi obcemi Radkovice u Budče a Budeč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na zpracování investičního záměru. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0785/19/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o průběhu a výsledku řešení otázky vlastnictví mostu na silnici II/151 mezi obcí Radkovice u Budče na území kraje Vysočina a obcí Budeč na území Jihočeského kraje dle materiálu RK-19-2007-14;
ukládá
odboru majetkovému zajistit zpracování investičního záměru rekonstrukce nebo opravy tohoto mostu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-14.doc

15. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/3507 Havlíčkova Borová"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k veřejné zakázce na stavební práce výše uvedené stavby. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0786/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na provedení stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-19-2007-15, př. 1upr1;
jmenuje
členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2007-15, př. 2upr1;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů, v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-19-2007-15, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišli P. Hájek, M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/19/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšit závazný ukazatel "Investiční dotace" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, o částku 2 670 000 Kč na realizaci akce "II/357 Bystřice nad Pernštejnem - havárie opěrné zdi" za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí níže uvedenou účelovou dotaci;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, na akci "II/357 Bystřice nad Pernštejnem - havárie opěrné zdi" ve výši 2 670 000 Kč;
 • schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření zvýšením kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 670 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku
 • 2 670 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-16.doc

17. Jmenování člena Škodní a likvidační skupiny
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh na jmenování člena škodní a likvidační skupiny. Jednání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení organizačního, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/19/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Miroslava Magrota předsedou Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, Škodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, okomentoval radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0789/19/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech dle materiálu RK-19-2007-18;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 410 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 410 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 1 410 tis. Kč snížením investiční rezervy určené na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007 dle materiálu RK-19-2007-18, př. 2;
 • zamítnout žádosti obcí na poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007 dle materiálu RK-19-2007-18, př. 4;
ukládá
ukládá odboru sekretariátu hejtmana navrhnout doplnění Zásad o kritéria, která umožní jednoznačně určit pořadí žadatelů v případě vzniku převisů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-18.doc, RK-19-2007-18, př. 1, RK-19-2007-18, př. 2, RK-19-2007-18, př. 3, RK-19-2007-18, př. 4

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyhodnocení veřejné sbírky
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje doplňující informace o navrhovaném rozpočtovém opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0790/19/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výtěžek veřejné sbírky ve výši 13 835 Kč ve prospěch denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod;
rozhoduje
poskytnout dotaci dennímu stacionáři pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod na chod či vybavení centra speciálními pomůckami ve výši 13 835 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo krajů, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, položka 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 13 835 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., ve stejné výši 13 835 Kč na poskytnutí dotace na chod či vybavení centra speciálními pomůckami dennímu stacionáři pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČ 15060223.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-30.doc

19. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Postřižinské turistické a kulturní centrum - dostavba části pivovaru na pension" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Jednání se zúčastnila V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Postřižinské turistické a kulturní centrum - dostavba části pivovaru na pension" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2949 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-19-2007-19, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-19.doc

20. Žádost paní Moniky Králíkové o poskytnutí finanční výpomoci k řešení předplaceného nájmu
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženou žádostí o poskytnutí finanční výpomoci. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0792/19/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s odpovědí hejtmana kraje Vysočina ze dne 26. 2. 2007 na žádost paní Moniky Králíkové o peněžitý dar nebo půjčku k řešení předplaceného nájmu bytu pro Město Havlíčkův Brod;
rozhoduje
nezařadit projednávání žádosti do návrhu programu jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu usnesení. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0793/19/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 1.155 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Kultura, § 3311-Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1.155 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 1.155 tis. Kč s určením na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2007".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30.11.2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-21.doc

31. Žádost o poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0794/19/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. června 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-31.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/19/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotaci městu Třebíč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci) ve výši 12.003 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007";
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 12,1 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321-Neinvestiční transfery obcím o částku 12,1 tis. Kč na poskytnutí dotace městu Třebíč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-22.doc

23. Vyhlášení Průběžné Výzvy č.1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnili M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, Z. Škarková, ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. Závěrem rozsáhlejší diskuse se rada kraje s předkladatelem dohodli na způsobu dopracování daného materiálu a opětovnému předložení na dalším jednání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-23.doc, RK-19-2007-23, př. 1

24. FOND VYSOČINY: Grantový program CERTIFIKACE STŘEDNÍCH ŠKOL
K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu na podporu zkvalitnění řídících a organizačních procesů ve velkých středních školách a na podporu těchto škol při získávání certifikátů, osvědčujících kvalitu vzdělávání. Jednání se zúčastnili M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal radu kraje odložit materiál k dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-24.doc, RK-19-2007-24, př. 1, RK-19-2007-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2007
K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnili M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0796/19/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizaci bit cz training, s. r. o., se sídlem Vinohradská 29/93, Praha 2, IČ 27371891, maximálně ve výši 150 tis. Kč na realizaci aktivit Ulice v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2007 dle materiálu RK-19-2007-25, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o 150 tis. Kč s určením pro bit cz training, s. r. o., se sídlem Vinohradská 29/93, Praha 2, IČ 27371891, na realizaci aktivit Ulice v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2007 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2007 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-25.doc, RK-19-2007-25, př. 1

26. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotací dotace obcím pro jimi zřizované ZUŠ. Jednání se zúčastnili M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/19/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy dle materiálu RK-19-2007-26, př. 5:
 • Investiční dotaci:
  • Městu Polná ve výši 100 000,- Kč pro Základní uměleckou školu Polná, Zámek 485, 588 13 Polná (příspěvková organizace), na pořízení klavírního křídla Bohemia Janáček;
  • Městu Náměšť nad Oslavou ve výši 93 000,- Kč pro Základní uměleckou školu Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť nad Oslavou (příspěvková organizace), na pořízení pianina;
 • Neinvestiční dotaci Městu Chotěboř ve výši 147 158 Kč,- pro Základní uměleckou školu Chotěboř, Náměstí TGM 322, 583 01 Chotěboř (příspěvková organizace), na opravu koncertního klavíru.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2007-26.doc, RK-19-2007-26, př. 1, RK-19-2007-26, př. 2, RK-19-2007-26, př. 3, RK-19-2007-26, př. 4, RK-19-2007-26, př. 5

32. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada kraje zabývala následujícími informativními materiály:
 • Zřízení Organizace cestovního ruchu;
 • Informace o žádostech v rámci Regionálního programu podpory regionálního rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů.
K výše uvedenému materiálu náměstkyně hejtmana M. Černá informovala radu kraje o způsobu organizace výběrového řízení hodnotitelské komise projektů z hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů Programu Ministerstva pro místní rozvoj s tím, že dosud neobdržela podkladové materiály a bude s nimi seznámena až na vlastním jednání.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 19/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 6. 2007 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2007 dne 5. 6. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 8. 6. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz