Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2007, které se konalo dne 29. 5. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2007
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 5. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil. V. Kodet předložil radě kraje návrh na zařazení bodu 54. Žádost o finanční příspěvek Obce Police na dopravu žáků do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2007
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Smlouvy opravňující investory provést stavbu
 4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce soc. zařízení Pražská"
 5. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 6. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 7. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 8. Zveřejnění pronájmu nemovitého majetku kraje Vysočina
 9. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
 10. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
 11. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
 12. Žádost o převod části pozemku v k. ú. a obec Měřín
 13. Změna usnesení 0196/03/2006/ZK
 14. Zřízení věcného břemena v k. ú. a obci Pelhřimov
 15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 16. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
 17. Souhlas s udělením výjimky
 18. Problematika ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích
 19. Návrh nařízení kraje Vysočina o zřízení Přírodního parku Javořická vrchovina a o omezení využití jeho území
 20. Návrh nového nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 21. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
 22. Fond Vysočiny - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
 23. Návrh na poskytnutí licence k užití autorského díla pro prezentační a ediční činnost kraje
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na vybudování expozice gotických soch v prostorách muzea
 25. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Dokončení Penzionu U Karásků v Počátkách" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 26. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Penzion U hraběnky" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 27. Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
 28. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
 29. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
 30. Informace o přípravě Plánu zdraví kraje Vysočina
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2006, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
 35. Oprava usnesení 0576/15/2007/RK - Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
 37. Informace o zahájeni realizace veřejné zakázky ROZAM v rámci projektu Vzdělávání pro malé a střední podniky
 38. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2006
 39. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
 40. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 41. Návrh na stanovení mimořádné odměny
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Vysočina v dopravě" v kapitole doprava
 43. Finanční kontrola dopravce
 44. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 45. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 46. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 47. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 48. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
 49. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2006
 50. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
 51. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
 52. Týden vzdělávání dospělých 2007
 53. Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub ČSSD
 54. Žádost o finanční příspěvek Obce Police na dopravu žáků
 55. Rozprava členů rady
Usnesení 0718/17/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

44. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením výběrové komise ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku uvedené příspěvkové organizace navrhla jmenovat vybraného uchazeče. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0719/18/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2007 paní Mgr. Annu Knoflíčkovou, dle materiálu RK-18-2007-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-44.doc

45. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku v uvedené příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0720/18/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
 • Notebook PC AT 286 HIGHSCREEN LAPTOP 3451, inventární číslo 5549, rok výroby 1990;
 • Počítač COMPUTER PERSONAL CASTER V 38525, inventární číslo 5720, rok výroby 1988.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-45.doc

46. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0721/18/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka a ing. Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského a Dušana Matyse, pracovníka oddělení správy sítě odboru informatiky, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku: "Dodávka IP kamerového systému" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-46.doc

47. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0722/18/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka a ing. Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a ing. Pavla Hájka a Dušana Matyse, pracovníka oddělení správy sítě odboru informatiky, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku: "Dodávka IP kamerového systému" pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-47.doc

48. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0723/18/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření nemocnic dosažených ve 2. pololetí 2006 dle materiálu RK-18-2007-48, př. 2upr1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2006 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2007-48, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-48.doc

49. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2006
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace kapitoly Zdravotnictví. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0724/18/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 u odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-18-2007-49, př. 1;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) za rok 2006 jeho zapojením na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-18-2007-49, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 do rezervního fondu a fondu odměn u ostatních příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-18-2007-49, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení dle materiálu RK-18-2007-49, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2006 dle materiálu RK-18-2007-49, př. 1;
stanoví
ředitelům vybraných zdravotnických zařízení odměnu dle materiálu RK-18-2007-49, př. 3.
odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví
termín: do 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-49.doc, RK-18-2007-49, př. 1, RK-18-2007-49, př. 2

50. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje se změnou investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0725/18/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-18-2007-50, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-50.doc, RK-18-2007-50, př. 1

51. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje informace o navrhovaném rozpočtovém opatření. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0726/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 760 049,75 Kč (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Opatření 2.1. OPRLZ za účelem financování projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina".
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-51.doc,

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil, M. Matějková, P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0727/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-18-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-02.doc, RK-18-2007-02, př. 1

03. Smlouvy opravňující investory provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/18/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2007-03, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy mezi krajem Vysočina a stavebníky, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2007-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-03.doc, RK-18-2007-03, př. 1

04. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce soc. zařízení Pražská"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/18/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce soc. zařízení Pražská", uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč, IČ: 60726067.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-04.doc

05. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedených zakázek, které byly rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadány vybraným uchazečům. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/18/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Ing. Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • Domov důchodců Proseč u Pošné - oprava ohradní zdi dodavateli I.Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou;
 • Odborné učiliště a Praktická škola Černovice - oprava oken a fasády dodavateli STATUS stavební a. s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec;
 • Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola- oprava střechy a hydroizolací dodavateli ATOS spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou;
 • Střední škola Pelhřimov - oprava oken dodavateli AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov;
 • Ústav sociální péče Lidmaň - oprava vnitřních komunikací dodavateli I.Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-05.doc

06. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedených zakázek, které byly rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadány vybraným uchazečům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0731/18/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • Domov důchodců Mitrov - rekonstrukce výtahu - MEGALITY s. r. o. Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou;
 • Domov důchodců Mitrov - oprava střechy - T. M. V. spol. s r. o., Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem;
 • Ústav sociální péče Křižanov - rekonstrukce výtahu - MEGALITY s. r. o., Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou;
 • VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bys. n. P. - oprava oken a elektroinstalace - KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186,674 01 Třebíč;
 • SŠ technická Žďár n Sázavou - oprava podlah a soc.zařízení - MEGALITY s. r. o. Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-06.doc

07. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0732/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy s nájemcem MUDr. Ondřej Havala, MUDr. Marie Navrátilová, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-18-2007-07.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-07.doc

08. Zveřejnění pronájmu nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0733/18/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-08.doc

09. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k přípravě uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0734/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 450 o výměře 470 m2 v k.ú. Hruškové Dvory s ČR - ÚZSVM v rozsahu dle materiálu RK-18-2007-09, př. 3 za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2007 ze dne 14. prosince 2006 uveřejněným v Cenovém věstníku částka 15 na dobu 21 měsíců od předání staveniště zhotoviteli;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 308/11 v k.ú. Heroltice u Jihlavy se statutárním městem Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-18-2007-09, př. 3 na dobu 21 měsíců od předání staveniště zhotoviteli;
 • zahájit jednání s vlastníky pozemků uvedených v materiálu RK-18-2007-09, př. 2 o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen v rozsahu dle materiálu RK-18-2007-09, př. 2;
 • zveřejnit záměr darování části stávající silnice II/352 v úseku od budoucího napojení stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" na silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků dle materiálu RK-18-2007-09, př. 4 Statutárnímu městu Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt pozemky pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" od vlastníků, v rozsahu, způsobem za ceny a podmínek dle materiálu RK-18-2007-09, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které po vyřazení ze silniční sítě kraj Vysočina daruje a Statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezme část stávající silnice II/352 v úseku od budoucího napojení stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" na silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků dle materiálu RK-18-2007-09, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-09.doc, RK-18-2007-09, př. 1, RK-18-2007-09, př. 2, RK-18-2007-09, př. 3

10. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na zahájení jednání o koupi pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0735/18/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-10.doc

11. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0736/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky o nabytí nemovitostí v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu RK-18-2007-11, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nemovitosti pro stavbu silnice "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa" v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu č. RK-18-2007-11, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-11.doc, RK-18-2007-11, př. 1

12. Žádost o převod části pozemku v k. ú. a obec Měřín
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o převod části pozemku v k. ú. a obci Měřín. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0737/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 1370 v k. ú. a obci Měřín;
ukládá
odboru majetkovému o usnesení rady kraje informovat žadatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: -- červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-12.doc

13. Změna usnesení 0196/03/2006/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0196/03/2006/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0738/18/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0196/03/2006/ZK tak, že u nabývaného pozemku par. č. 4136/3 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4430 m2 v k. ú. a obci Počátky se na základě geometrického plánu č. 791-101-2007 nově uvede výměra 4309 m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-13.doc

14. Zřízení věcného břemena v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0739/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zřídit věcné břemeno chůze a jízdy na části pozemku par. č. 1681/1 v k. ú. a obci Pelhřimov dle GP č. 3370-540/2006 ve prospěch vlastníka pozemku par. č. 1696/11 v k. ú. a obci Pelhřimov, kterým je ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 6, IČ 458 05 369, za cenu 17 250 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-14.doc

15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemky v k. ú.  a obci Dehtáře do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0740/18/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-15.doc

16. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o stažení materiálu z projednávání k dopracování a opětovnému předložení na dalším jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a materiál byl stažen.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-16.doc, RK-18-2007-16, př. 1, RK-18-2007-16, př. 2

17. Souhlas s udělením výjimky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s povolením výjimky pro výstavbu a současně požádal o úpravu návrhu usnesení. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0741/18/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s výstavbou haly na hranici pozemku par. č. 2673/73 v k. ú. a obci Pelhřimov a s povolením výjimky pro výstavbu dle zákona č. 137/1998 Sb., v platném znění.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-17.doc

18. Problematika ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o řešení problematiky hluku a vibrací způsobovaného provozem na pozemních komunikacích v kraji Vysočina. Jednání se zúčastnil L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem rozsáhlejší diskuse se rada kraje s předkladatelem dohodli na odložení, způsobu dopracování daného materiálu a opětovnému předložení k projednání radou kraje.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-18.doc

19. Návrh nařízení kraje Vysočina o zřízení Přírodního parku Javořická vrchovina a o omezení využití jeho území
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh na vydání nařízení kraje Vysočina o zřízení Přírodního parku Javořická vrchovina a o omezení využití jeho území. Jednání se zúčastnil M. Brzák, pracovník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Závěrem diskuse rada kraje doporučila materiál odložit a opětovně jej předložit na dalším jednání rady kaje po zajištění vyjádření všech dotčených obcí.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-19.doc, RK-18-2007-19, př. 1, RK-18-2007-19, př. 2, RK-18-2007-19, př. 2a

25. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Dokončení Penzionu U Karásků v Počátkách" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. V průběhu jednání odešli V. Kodet, M. Matějková. Jednání se zúčastnili I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0742/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dokončení Penzionu U Karásků v Počátkách" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2946 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-18-2007-25, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-25.doc

26. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Penzion U hraběnky" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. V průběhu jednání přišli M. Matějková, V. Kodet. Jednání se zúčastnili I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Pension U hraběnky" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-18-2007-26, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-26.doc

27. Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnější informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0744/18/2007/RK
Rada kraje
prohlašuje,
že kraj Vysočina bude realizovat projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" a bere na vědomí, že nedodržení podmínek realizace dle Smlouvy o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 může být porušením rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat při realizaci projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-27.doc

28. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh Zásad. Jednání se zúčastnili M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, T. Čihák, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0745/18/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina" dle materiálu RK-18-2007-28, př. 4upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje o částku 1.500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku k zajištění financování žádostí předložených v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-28.doc, RK-18-2007-28, př. 1, RK-18-2007-28, př. 2, RK-18-2007-28, př. 3, RK-18-2007-28, př. 4

29. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace. Jednání se zúčastnili M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, T. Čihák, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0746/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2007-29, př. 2 ve výši uvedené v materiálu RK-18-2007-29, př. 2 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-18-2007-29, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje o částku 45.413,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku k zajištění financování žádostí předložených v souladu se Zásadami dle materiálu RK-18-2007-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2007-29, př. 3 a ve výši uvedené v materiálu RK-18-2007-29, př. 3 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-18-2007-29, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj § 3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje o částku 26.784,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva a o stejnou částku k zajištění financování žádostí předložených v souladu se Zásadami dle materiálu RK-18-2007-29, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-29.doc, RK-18-2007-29, př. 4

30. Informace o přípravě Plánu zdraví kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh přípravy krátkodobého akčního plánu k podpoře zdraví obyvatel kraje. Jednání se zúčastnili M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, T. Čihák, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0747/18/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se zpracováním Plánu zdraví jako krátkodobého akčního plánu na dobu 2 let;
bere na vědomí
složení základního týmu pověřeného vypracováním Plánu zdraví kraje Vysočina ve složení:
 • Koordinace práce týmu, MUDr. Jiří Kos (KHS kraje Vysočina);
 • Moderace/facilitace práce týmu, Ing. Petr Švec (NSZM);
 • Krajský úřad kraje Vysočina:
- Mgr. Dana Kratochvílová (ORR) - projekt Zdravý kraj,
- Bc. Soňa Měrtlová (OSVZ) - vedoucí oddělení sociální a zdravotní správy,
- Roman Sýkora (OSVZ) - metodik, oddělení zdravotní péče;
 • Odborní partneři (pracovní skupina pro Zdravý kraj Vysočina:
- MUDr. Stanislav Wasserbauer (Zdravotní ústav),
- MUDr. Irena Zimenová (Zdravotní ústav),
- MUDr. Jan Říha (ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina);
 • Zdravotní komise RK:
- MUDr. Richard Štrobl,
- MUDr. Miroslav Havlík;
 • Host, MUDr. Vladimír Valenta (ředitel KHS Libereckého kraje) - příklad dobré praxe přístupu k podpoře zdraví na krajské úrovni.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-30.doc

20. Návrh nového nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Z jednání se omluvili M. Vystrčil, M. Černá. I. Šteklová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, doplnila radě kraje informace k návrhu na vydání nařízení kraje Vysočina. Jednání se zúčastnili P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, plk. Ing. Jan Bělohlávek, ředitel odboru prevence krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0748/18/2007/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dle materiálu RK-18-2007-20, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-20.doc, RK-18-2007-20, př. 1, RK-18-2007-20, př. 2, RK-18-2007-20, př. 3

21. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
I. Šteklová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu na podporu specifických programů sociální prevence kriminality. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0749/18/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "PREVENCE KRIMINALITY 2007" dle materiálu RK-18-2007-21, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-21.doc, RK-18-2007-21, př. 1

52. Týden vzdělávání dospělých 2007
M. Matějková upřesnila radě kraje informace k uvedené akci. Jednání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0750/18/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit navržených k realizaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2007 dle materiálů RK-18-2007-52, př. 1, RK-18-2007-52, př. 2 a RK-18-2007-52, př. 3;
rozhoduje
 • o financování aktivit Ulice v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálů RK-18-2007-52, př. 1 a RK-18-2007-52, př. 2 v celkové výši do 150 000 Kč;
 • o financování aktivit Pod střechou v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-18-2007-52, př. 3 v celkové výši do 50 000 Kč;
ukládá
 • OŠMS předložit příslušnému orgánu kraje návrh způsobu spolufinancování aktivit Ulice ve spolupráci s firmou bit cz training, s.r.o. v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2007;
 • OŠMS předložit návrhy dotací realizátorům aktivit Pod střechou po jejich ukončení a na základě předložených zpráv a vyúčtování.
odpovědnost: OŠMS
termín: Do 30. 6. 2007 OŠMS předloží radě kraje návrh způsobu spolufinancování aktivit Ulice
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-52.doc, RK-18-2007-52, př. 1, RK-18-2007-52, př. 2, RK-18-2007-52, př. 3, RK-18-2007-52, př. 4

22. Fond Vysočiny - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0751/18/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "EDICE VYSOČINY V." na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu RK-18-2007-22, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-22.doc, RK-18-2007-22, př. 1

23. Návrh na poskytnutí licence k užití autorského díla pro prezentační a ediční činnost kraje
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s realizací zakázky kraje Vysočina malého rozsahu. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0752/18/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s čerpáním prostředků ve výši 40.000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnost v kultuře, na realizaci zakázky kraje Vysočina malého rozsahu dle čl. 2 odst. 2 Pravidel Rady Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, jejímž předmětem bude poskytnutí licence k užití autorského díla - fotografií s tématikou zachycující krajinu a přírodu na Vysočině.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-23.doc, RK-18-2007-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na vybudování expozice gotických soch v prostorách muzea
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, okomentoval radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0753/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00090735, ve výši 280 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených s vybudováním expozice gotických soch v prostorách muzea;
 • poskytnout investiční dotaci Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00090735, ve výši 100 tis. Kč s určením na pořízení bezpečnostní vitríny;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 280 tis. Kč a položky 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 380 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 280 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených s vybudováním expozice gotických soch v prostorách muzea;
 • změnu závazného ukazatele "Investiční dotace" u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 100 tis. Kč s určením na pořízení bezpečnostní vitríny.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-24.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace o navrhovaném rozpočtovém opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0754/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Občanskému sdružení KADET v celkové výši 50 tis. Kč na dofinancování evropského projektu Klub u Hada;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu městu Přibyslav určenou pro příspěvkovou organizaci Základní školu Přibyslav, okres Havlíčkův Brod ve výši 12 tis. Kč na dofinancování evropského projektu The Never Ending Story through Europe.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 1. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-31.doc, RK-18-2007-31, př. 1, RK-18-2007-31, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0755/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 20 tis. Kč Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43380093, na Republikové finále základních škol ve volejbalu (blíže specifikovaného v materiálu RK-18-2007-32, př. 1);
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 (Nespecifikovaná rezerva) o celkovou částku 20 tis. Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 (Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) pro Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43380093, na Republikové finále základních škol ve volejbalu ;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz ve výši 20 tis. Kč Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43380093.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-32.doc, RK-18-2007-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0756/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci na otevření školních sportovišť veřejnosti z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina v celkové výši 958 tis. Kč dle materiálu RK-18-2007-33, př. 2;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných krajem se zúčtováním v hlavní činnosti příspěvkové organizace o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 958 tis. Kč dle materiálu RK-18-2007-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-33.doc, RK-18-2007-33, př. 1, RK-18-2007-33, př. 2

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2006, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Jednání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0757/18/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s rozvojem systému péče o talentované děti, žáky a studenty Pedagogicko-psychologické poradně, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 ve výši 34 000 Kč, Pedagogicko-psychologické poradně Jihlava ve výši 34 000 Kč, Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov ve výši 34 000 Kč, Pedagogicko-psychologické poradně Třebíč ve výši 45 785 Kč a Pedagogicko-psychologické poradně Žďár nad Sázavou ve výši 34 000 Kč dle materiálu RK-18-2007-34;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 Finanční vypořádání minulých let o částku 181 785 Kč a v navýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 181 785 Kč za účelem poskytnutí dotací pedagogicko-psychologickým poradnám na úhradu výdajů spojených s rozvojem systému péče o talentované děti, žáky a studenty dle materiálu RK-18-2007-34;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 o částku 34 000 Kč, pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Jihlava o částku 34 000 Kč, pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Pelhřimov o částku 34 000 Kč, pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Třebíč o částku 45 785 Kč a pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Žďár nad Sázavou o částku 34 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-34.doc

35. Oprava usnesení 0576/15/2007/RK - Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0576/15/2007/RK a současně požádal o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0758/18/2007/RK
Rada kraje
mění
usnesení č. 0576/15/2007/RK ze dne 24. 4. 2007 tak, že slova „ve výši 1 123 320,- Kč“ se nahrazují slovy „ve výši 1 123 230,- Kč”.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh ke schválení uvedené rozpočtové opatření a doporučit jej zastupitelstvu ke vzetí na vědomí. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Jednání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0759/18/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 2 041 816 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-18-2007-36, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 041 816 Kč dle materiálu RK-18-2007-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-36.doc, RK-18-2007-36, př. 1

37. Informace o zahájeni realizace veřejné zakázky ROZAM v rámci projektu Vzdělávání pro malé a střední podniky
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, okomentoval radě kraje předložený návrh a současně požádal o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0760/18/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zahájení realizace ROZAM dle materiálu RK-18-2007-37;
svěřuje
krajskému úřadu rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na prostory kraje včetně kancelářské a didaktické techniky pro semináře, workshopy a činnost projektového týmu ROZAM v období od 9. 5. 2007 do 31. 7. 2008 za účelem zapojení kraje Vysočina do realizace projektu ROZAM.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-37.doc, RK-18-2007-37, př. 1

53. Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub ČSSD
V. Kodet informoval radu kraje o předloženém návrhu na odvolání a volbě člena představenstva RRAV. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0761/18/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje navrhnout Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o.:
 • odvolat Ladislava Péťu z funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o.;
 • zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., Zdeňka Ryšavého, zastupitele kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-53.doc, RK-18-2007-53, př. 1

38. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2006
K materiálu zpracovaného odborem dopravy a silničního hospodářství rada kraje neměla žádné připomínky a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0762/18/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2006 v kapitole doprava dle materiálu RK-18-2007-38, př. 1;
 • návrh přídělu ze zisku za rok 2006 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-18-2007-38, př. 1;
 • převod částky 7 500 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s finančním plánem na rok 2007.
odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-38.doc, RK-18-2007-38, př. 1

39. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0763/18/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka, zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Rekonstrukce mostu ev. č. 602-019 před obcí Jabloňov" která se uskuteční dne 4. 7. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 4. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-39.doc, RK-18-2007-39, př. 1

40. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0764/18/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Luďka Šedivého, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Miroslava Houšku a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku 2 kusů rypadlonakladače", která se uskuteční dne 13. 6. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-40.doc

41. Návrh na stanovení mimořádné odměny
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na stanovení mimořádné odměny ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina za rok 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0765/18/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ve výši dle materiálu RK-18-2007-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-41.doc, RK-18-2007-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Vysočina v dopravě" v kapitole doprava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0766/18/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky - 5169 Nákup ostatních služeb o částku 97 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 97 000,- Kč s určením na tisk brožury "Vysočina v dopravě".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-42.doc

43. Finanční kontrola dopravce
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, okomentoval radě kraje návrh na uzavření smlouvy o kontrolní činnosti. Jednání se zúčastnili H. Motlová, právník odboru dopravy a silničního hospodářství, Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0767/18/2007/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s externím kontrolorem Ing. Oldřichem Rambouskem Ph.D., bytem Puklice - Studénky 42, provést čtyři kontroly v roce 2007 zaměřené na použití veřejných finančních prostředků poskytnutých krajem Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé při provozování veřejné osobní linkové dopravy v rámci závazku veřejné služby;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti podle materiálu RK-18-2007-43, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-43.doc, RK-18-2007-43, př. 1

54. Žádost o finanční příspěvek Obce Police na dopravu žáků
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, okomentoval radě kraje předložený návrh ve třech variantách. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 3.
Usnesení 0768/18/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
termín: 29. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2007-54.doc

55. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy byly radě kraje předloženy k projednání níže uvedené informativní materiály. Jednání se zúčastnily V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
 • Pilotní projekt koordinace dobrovolné pečovatelské služby v malých obcích;
 • Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Zdravotní plán kraje Vysočina.

V. Kodet ukončil zasedání rady kraje č. 18/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 6. 2007 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Václav Kodet
náměstek hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2007 dne 29. 5. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 1. 6. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz