Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2007 - 29.05.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Smlouvy opravňující investory provést stavbu
04Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce soc. zařízení Pražská"
05Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
06Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
07Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
08Zveřejnění pronájmu nemovitého majetku kraje Vysočina
09Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
10Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
11 Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
12Žádost o převod části pozemku v k. ú. a obec Měřín
13Změna usnesení 0196/03/2006/ZK
14 Zřízení věcného břemena v k. ú. a obci Pelhřimov
15Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
16Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
17Souhlas s udělením výjimky
18Problematika ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích
19Návrh nařízení kraje Vysočina o zřízení Přírodního parku Javořická vrchovina a o omezení využití jeho území
20Návrh nového nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
21FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
22Fond Vysočiny - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
23Návrh na poskytnutí licence k užití autorského díla pro prezentační a ediční činnost kraje
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na vybudování expozice gotických soch v prostorách muzea
25Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Dokončení Penzionu U Karásků v Počátkách" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
26Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Penzion U hraběnky" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
27Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
28Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
29Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
30Informace o přípravě Plánu zdraví kraje Vysočina
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2006, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
35Oprava usnesení 0576/15/2007/RK - Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
37Informace o zahájeni realizace veřejné zakázky ROZAM v rámci projektu Vzdělávání pro malé a střední podniky
38Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2006
39Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
40Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
41Návrh na stanovení mimořádné odměny
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Vysočina v dopravě" v kapitole doprava
43Finanční kontrola dopravce
44Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
45Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
46Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
47Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
48Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
49Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2006
50Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
51Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
52Týden vzdělávání dospělých 2007
53Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub ČSSD
54Žádost o finanční příspěvek Obce Police na dopravu žáků
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz