Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 1/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 1/2012, které se konalo dne 3. 1. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 1. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy následující návrhy na úpravu programu jednání:
 • návrh na zařazení bodu 58. Návrh na poskytnutí daru;
 • návrh na stažení bodu 31. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy (Zdrojové materiály: RK-01-2012-31.doc, RK-01-2012-31, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2011
 2. Uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby pro stavbu II/360 Trnava - Rudíkov
 3. Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
 4. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
 5. Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
 6. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
 9. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/03720 Dolní Radslavice - sesuv, SO 213
 10. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 12. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
 13. Stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně
 14. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
 16. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
 17. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
 18. Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 19. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2012
 20. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011
 21. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
 22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 23. Předběžný záměr Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 24. Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 25. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 26. Projekt LDA V4 - dodatek ke smlouvě
 27. Změna usnesení rady kraje č. 2035/40/2011/RK
 28. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0010
 29. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 1. Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje - problematika odpisů dlouhodobého majetku
 2. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
 3. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
 4. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
 5. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 6. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
 7. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 8. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 9. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 10. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
 11. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 12. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
 13. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
 14. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Tyršova 365
 15. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou
 16. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
 17. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 18. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 19. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 20. Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 21. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 22. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
 23. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
 24. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 25. Statut Sociálního fondu
 26. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
 27. Návrh na poskytnutí daru
 28. Rozprava členů rady
Usnesení 0001/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 41/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 12, 14, 15, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby pro stavbu II/360 Trnava - Rudíkov
Usnesení 0002/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 105 díl 2 o výměře 2 943 m2 a par. č. 2267 o výměře 193 m2 v k. ú. Rudíkov mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Krajem Vysočina dle materiálu RK-01-2012-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-02.doc, RK-01-2012-02, př. 1

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
Usnesení 0003/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-03.doc, RK-01-2012-03, př. 1

04. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
Usnesení 0004/01/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem nově utvořený pozemek par. č. 44/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 427 m2 v k. ú. a obci Polnička, vzniklý dle geometrického plánu č. 906-189/2010 z dílů i o výměře 76 m2 pozemku 44/1, l o výměře 3 m2 pozemku 44/7, k o výměře 227 m2 pozemku 44/16 o o výměře 121 m2 pozemku 44/17, z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-04.doc, RK-01-2012-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
Usnesení 0005/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemků par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2, par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 vše v k. ú. Březské;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemky par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2, par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 vše v k. ú. Březské z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí s. r. o., Březské 46, 595 01 Velká Bíteš IČ:63487977 za celkovou cenu 16 680 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-05.doc, RK-01-2012-05, př. 1

06. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0006/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
   • uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2012-06, př. 1;
   • uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem smlouvu o nájmu pozemku v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2012-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-06.doc, RK-01-2012-06, př. 1, RK-01-2012-06, př. 2

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
Usnesení 0007/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
   • zahájit jednání s obcí Kadov o nabytí pozemků darem do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2012-07, př. 1;
   • zahájit jednání s obcí Kadov o darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2012-07, př. 2;
   • zahájit jednání o nabytí pozemku bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2012-07, př. 3;
   • zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-01-2012-07, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
   • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-01-2012-07, př. 1 z vlastnictví obce Kadov do vlastnictví Kraje Vysočina;
   • převést darem pozemky dle materiálu RK-01-2012-07, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kadov;
   • nabýt bezúplatným převodem pozemek dle materiálu RK-01-2012-07, př. 3 z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-07.doc, RK-01-2012-07, př. 1, RK-01-2012-07, př. 2, RK-01-2012-07, př. 3, RK-01-2012-07, př. 4

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0008/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
   • zahájit jednání o nabytí pozemků darem dle materiálu RK-01-2012-08, př. 1 s obcí Nové Syrovice;
   • zahájit jednání o bezúplatném převodu dle materiálu RK-01-2012-08, př. 2 s obcí Nové Syrovice;
   • zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-01-2012-08, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
   • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-01-2012-08, př. 1 z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
   • převést darem pozemky dle materiálu RK-01-2012-08, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
   • změnit právo hospodaření k části pozemku par. č. 93/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 258 m2 v k. ú. Nové Syrovice v rozsahu dle geometrického plánu 396 - 307/2011 - nově utvořeného pozemku par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice formou schválení dodatků zřizovacích listin Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-08.doc, RK-01-2012-08, př. 1, RK-01-2012-08, př. 2, RK-01-2012-08, př. 3

09. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/03720 Dolní Radslavice - sesuv, SO 213
Usnesení 0009/01/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-09.doc, RK-01-2012-09, př. 1, RK-01-2012-09, př. 2

10. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 0010/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2012-10, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-10.doc, RK-01-2012-10, př. 1, RK-01-2012-10, př. 2

11. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0011/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-11.doc, RK-01-2012-11, př. 1

12. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
Usnesení 0012/01/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 697/3 o výměře 45 m2 a par. č. 697/4 o výměře 85 m2, oddělené geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-12.doc, RK-01-2012-12, př. 1

14. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
Usnesení 0013/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany ;
rozhoduje
   • uzavřít s obcí Rouchovany, se sídlem Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany smlouvu zakládající právo provést stavbu na části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany;
   • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-14.doc, RK-01-2012-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0014/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-15.doc, RK-01-2012-15, př. 1

16. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy prodat a darovat pozemky v k. ú. a obci Měřín. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-16.doc, RK-01-2012-16, př. 1

17. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0016/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 269/3 o výměře 3512 m2 , pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2 v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavbu komunikace na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2, oba v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavby komunikace na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-17.doc, RK-01-2012-17, př. 1

K bodům 18, 19, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení těchto bodů současně.

18. Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
Usnesení 0017/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-01-2012-18, př. 1.
odpovědnost: předseda dopravní komise
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-18.doc, RK-01-2012-18, př. 1

19. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2012
Usnesení 0018/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2012 dle materiálu RK-01-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-19.doc, RK-01-2012-19, př. 1

20. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí prohlášení k žádosti o podporu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0019/01/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-01-2012-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2012-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-20.doc, RK-01-2012-20, př. 1

21. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na shora uvedený projekt. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0020/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny dle materiálu RK-01-2012-21, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-21.doc, RK-01-2012-21, př. 1

22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0021/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením částí souborů majetku ozvučení divadla (inv. č. 82), průmyslové televize (inv. č. 83) a osvětlovacího zařízení - analogického osvětlovacího pultu (inv. č. 84) z majetku kraje a s jeho likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-22.doc,

34. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh schválit realizaci aktivit v rámci daného projektu. Projednávání se zúčastnily K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0022/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře dle materiálu RK-01-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
termín: 15. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-34.doc, RK-01-2012-34, př. 1

23. Předběžný záměr Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit předběžný záměr Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0023/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-01-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 3. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-23.doc, RK-01-2012-23, př. 1

24. Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0024/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2012-24, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • vzít na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2012-24, př. 1;
   • schválit závazek kraje na zabezpečení:
    • předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace do výše 602 353 Kč (tj. 23 529 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
    • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 90 353 Kč (tj. 3 529 EUR) projektu Vysočina fandí kultuře - propagace z rozpočtu kraje.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-24.doc, RK-01-2012-24, př. 1

V průběhu jednání odešla M. Kružíková. K bodům 25, 26, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení těchto bodů současně.

25. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0025/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA V4 o platbu z evropských fondů ve výši 379 199, 51 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-25.doc

26. Projekt LDA V4 - dodatek ke smlouvě
Usnesení 0026/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě o organizačních otázkách souvisejících s realizací projektu LDA-V4 dle materiálu RK-01-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-26.doc, RK-01-2012-26, př. 1

27. Změna usnesení rady kraje č. 2035/40/2011/RK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu usnesení rady kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišli V. Novotný, M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0027/01/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 1. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-27.doc, RK-01-2012-27, př. 1, RK-01-2012-27, př. 2

28. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0028/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0010 dle materiálu RK-01-2012-28, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-28.doc, RK-01-2012-28, př. 1, RK-01-2012-28, př. 2

29. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem vyřadit níže uvedená osobní vozidla z majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0029/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
   • uzavřít zprostředkovatelské smlouvy o prodeji osobních vozidel reg.zn. 1J7 7138, 1J4 3842, 2J6 1615 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
   • vyřadit majetek - osobní vozidla reg. zn. 1J7 7138, 1J4 3842, 2J6 1615 v zůstatkové ceně 294 621, 80Kč.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31.3.2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-29.doc

30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0030/01/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu zadané MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-01-2012-30, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-30.doc, RK-01-2012-30, př. 1

32. Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje problematika odpisů dlouhodobého majetku
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, V. Novotný upřesnili radě kraje předložený materiál. Závěrem diskuse se rada kraje shodla materiál odložit a projednat jej na jednom z příštích zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-32.doc, RK-01-2012-32, př. 1

33. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0031/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
   • poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí ve výši dle materiálu RK-01-2012-33, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-01-2012-33, př. 3; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
   • poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí ve výši dle materiálu RK-01-2012-33, př. 2 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-01-2012-33, př. 3;
   • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-01-2012-33.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-33.doc, RK-01-2012-33, př. 1, RK-01-2012-33, př. 2, RK-01-2012-33, př. 3

58. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na poskytnutí daru prvnímu občánkovi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0032/01/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-58, RK-01-2012-58, př. 1, RK-01-2012-58, př. 2

13. Stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem uvedeného stavebního záměru. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0033/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně dle materiálu RK-01-2012-13, př. 1;
ukládá
odboru majetkovému zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební akci SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-13.doc, RK-01-2012-13, př. 1, RK-01-2012-13, př. 2

35. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit níže uvedená pravidla rady kraje. V průběhu jednání přišel T. Škaryd, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0034/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-01-2012-35, př. 1;
rozhoduje
stanovit pro školní rok 2012/13 výběr podporovaných oborů a jejich zařazení do skupiny A nebo skupiny B shodně s Přílohou č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-01-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-35.doc, RK-01-2012-35, př. 1, RK-01-2012-35, př. 2

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0035/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny VARIX 200, inventární číslo DHM-8 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií Pelhřimov, Jirsíkova 875 dle materiálu RK-01-2012-36.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-36.doc

V průběhu jednání přišel M. Hyský. K bodům 37 - 50, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

37. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Usnesení 0036/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice Podpora inovace vzdělávání dle materiálu RK-01-2012-37, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-37.doc, RK-01-2012-37, př. 1, RK-01-2012-37, př. 2

38. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 0037/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava SŠS Jihlava - šablony dle materiálu RK-01-2012-38, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-38.doc, RK-01-2012-38, př. 1, RK-01-2012-38, př. 2

39. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Usnesení 0038/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Inovace a individualizace výuky dle materiálu RK-01-2012-39, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-39.doc, RK-01-2012-39, př. 1, RK-01-2012-39, př. 2

40. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 0039/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Střední průmyslové školy Třebíč:
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-40.doc, RK-01-2012-40, př. 1, RK-01-2012-40, př. 2, RK-01-2012-40, př. 3, RK-01-2012-40, př. 4

41. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Usnesení 0040/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč Inovační metody ve výuce dle materiálu RK-01-2012-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-41.doc, RK-01-2012-41, př. 1, RK-01-2012-41, př. 2

42. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Usnesení 0041/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou Na nové vlně výš a dál dle materiálu RK-01-2012-42, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-42.doc, RK-01-2012-42, př. 1, RK-01-2012-42, př. 2, RK-01-2012-42, př. 3

43. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0042/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem EU peníze středním školám dle materiálu RK-01-2012-43, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-43.doc, RK-01-2012-43, př. 1, RK-01-2012-43, př. 2

44. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
Usnesení 0043/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř EU Peníze školám - Šablony dle materiálu RK-01-2012-44, př. 1 a Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem dle materiálu RK-01-2012-44, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-44.doc, RK-01-2012-44, př. 1, RK-01-2012-44, př. 2, RK-01-2012-44, př. 3

45. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Tyršova 365
Usnesení 0044/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice, Tyršova 365 Cesty ke zlepšení kvality vzdělávání dle materiálu RK-01-2012-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-45.doc, RK-01-2012-45, př. 1, RK-01-2012-45, př. 2

46. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou
Usnesení 0045/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy Kamenice nad Lipou Podpora zvyšování kvality vzdělávání na Střední škole Kamenice nad Lipou dle materiálu RK-01-2012-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-46.doc, RK-01-2012-46, př. 1, RK-01-2012-46, př. 2

47. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
Usnesení 0046/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Hotelové školy Třebíč Inovace ve výuce dle materiálu RK-01-2012-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-47.doc, RK-01-2012-47, př. 1, RK-01-2012-47, př. 2

48. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
Usnesení 0047/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Využití ICT pro zkvalitnění výuky dle materiálu RK-01-2012-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-48.doc, RK-01-2012-48, př. 1, RK-01-2012-48, př. 2

49. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Usnesení 0048/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy Naše šablony dle materiálu RK-01-2012-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-49.doc, RK-01-2012-49, př. 1, RK-01-2012-49, př. 2

50. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Usnesení 0049/01/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč dle materiálu RK-01-2012-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-50.doc, RK-01-2012-50, př. 1, RK-01-2012-50, př. 2

51. Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem shora uvedených Pravidel. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty II.
Usnesení 0050/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-01-2012-51, př. 1;
ukládá
OŠMS zajistit přípravu a organizaci tohoto hodnocení dle materiálu RK-01-2012-51, př. 2 dle znění podle varianty II.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-51.doc, RK-01-2012-51, př. 1, RK-01-2012-51, př. 2

52. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
M. Kružíková předložila radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a jmenování člena komise pro sport a volný čas. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0051/01/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 03. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-52.doc, RK-01-2012-52, př. 1, RK-01-2012-52, př. 2

V průběhu jednání přišel V. Novotný. K bodům 53, 54 odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení těchto bodů současně.

53. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
Usnesení 0052/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na poskytování domácí hospicové péče dle materiálu RK-01-2012-53, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-53.doc, RK-01-2012-53, př. 1

54. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
Usnesení 0053/01/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením dle materiálu RK-01-2012-54, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-54.doc, RK-01-2012-54, př. 1, RK-01-2012-54, př. 2

55. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0054/01/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadanou MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-01-2012-55, př. 1.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 3. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-55.doc, RK-01-2012-55, př. 1

56. Statut Sociálního fondu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje ke schválení návrh Statutu Sociálního fondu. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0055/01/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu dle materiálu RK-01-2012-56, př. 1.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 4. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-56.doc, RK-01-2012-56, př. 1

57. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje návrh stanovit k 1. 3. 2011 počet zaměstnanců kraje. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, požádal předkladatel o stažení materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-01-2012-57.doc

59. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 1/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 1. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina




Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 1/2012 dne 3. 1. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 1. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz