Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2009 - 24.11.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
03Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová , druhá stavba
04Přijetí daru pozemků v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
05Nabytí pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
06Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
07Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , změna usnesení
08Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Změna usnesení 1498/33/2009/RK
11Souhlas se stavbou a veřejnoprávní smlouvou a uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Nové Město na Moravě
12Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
13Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Třešť
14Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
15Pověření k podepisování souhlasného prohlášení při zápisech geometrického a polohového určení pozemků do katastru nemovitostí
16Nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky) , změna ceny nabývaných nemovitostí
17Změna usnesení 0335/05/2008/ZK
18Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
19Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku DD Onšov, příspěvková organizace
20Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
21Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
22Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Ústavu sociální péče Jinošov a Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkovým organizacím
23Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
24Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
25Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
26Čerpání a splácení kontokorentního úvěru
27Aktuální stav akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 - kapitola Doprava
28Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
28upr1Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
29Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
30Fond Vysočiny - projekt FV 032/236/09
31Královská kanonie premonstrátů na Strahově - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina
32Monitorovací zpráva sub - projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
33Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
34Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
35Změna investičního plánu Hrad Kámen, příspěvkové organizace na rok 2009
36Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
37Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví kultury
38Ukončení činnosti příspěvkových organizací
39Vzdání se funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem a Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
42Návrh na změnu majetkového úkonu
43Souhlas s uzavřením smlouvy
44Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
45Stanovení platu ředitelů škol zřizovaných krajem Vysočina
46Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009 a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
48Zajištění povinné výuky řízení motorových vozidel skupiny C ve středních školách
49Motivační stipendia na podporu učebních oborů
50Jmenování ředitele Dětského domova, Rovečné 40
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
52Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
53Prezentace kraje Vysočina na Světové výstavě EXPO 2010 v Shanghai
54Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
55Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1
56Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0033
57Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
58Profil kraje Vysočina - prosinec 2009
59Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
60Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
61Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Zkvalitnění výroby prostřednictvím lakovací kabiny
62Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
63Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
64Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
65Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
66Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
67Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
68Návrh na změnu finančních plánů pro nemocnice zřizované krajem na rok 2009
69Nadlimitní veřejná zakázka Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
70Nadlimitní veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
71Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
72Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
73Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
74Bezúplatný převod movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
75Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
76Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
77Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
78Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv k 31. 8. 2009 u kapitoly Zdravotnictví
79Smlouvy o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
80Smlouva o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s.
81Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2009
82Aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz