Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2009 - 03.11.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
03Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Změna usnesení 1423/31/2009/RK a 1444/32/2009/RK
06Smlouva budoucí darovací o převodu části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř
07Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Ujčov
08Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
09Nabytí pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
10Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obci Třešť
11Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031 - změna usnesení
12Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
14Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
16Projekt CEMSDI - účast Vysočiny v projektu
17Metropolitní síť kraje - Dodatek č. 3 smlouvy o užívání podzemních prostor
18Návrh na vyhlášení přírodní památky Laguna u Bohdalova
19Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV a dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
20Fond Vysočiny - projekt FV 005/212/08
21Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
22Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavách v zahraničí
23Galerie výtvarného umění v Havlíčkové Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
24Změna rezervního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2009
25Záměr rekonstrukce bývalých školních dílen Střední školy Pelhřimov pro potřeby Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - vybudování depozitáře s odborným zázemím
26Organizační řády příspěvkových organizací na úseku kultury
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace z důvodu zvýšené tvorby odpisů
28Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
29Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
30Souhlas s uzavřením smluv
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
32Veletrh vysokoškolských zkušeností
33Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů
34Vzdání se funkce ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Seminář k Dolnorakouské zemské výstavě
36Informace o veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, která byla zadána příspěvkovou organizací Vysočina Tourism v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009
36upr1Informace o veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, která byla zadána příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009
37Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
38Dodatek smlouvy o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod příspěvkové organizaci Vysočina Tourism
39Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Vysočina Tourism, příspěvková organizace
40Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2010
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
42Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009
43Organizační řád - Dodatek č. 2 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
44Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
45Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - návrh Smlouvy o spolupráci kraje s obcemi
46Odstranění stavby v areálu Nemocnice Třebíč
47Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, provozní opatření
48Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
49Stanovení termínů jednání
50Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 3. kolo
51Výběrová řízení na pozice ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
52Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz