Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2006 - 31.10.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
04Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "ÚSP Jinošov, úpravy ÚT a ZTI"
05Smlouva o zřízení věcného břemene - zpevnění dna a svahů potoka pro mosty ev. č. 406-000a v Kostelci a 406-002 v Třešti
06Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
06upr1Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
07 Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - SÚS Pelhřimov - garáže Pacov
09Prodej pozemku v k.ú. Humpolec
10Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
11Návrh na provedení rozpočtového opatření
12Návrh na změnu organizačních řádů příspěvkových organizací na úseku kultury
13Fond Vysočiny - projekt FV 010/118/05
14Obnova hlásky čp. 108 v Želivě
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
16Poznávací cesty po Vysočině
17Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
18Informace o využívání zapůjčeného knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny
19Návrh na změnu investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2006
20Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 - 2. návrh
21Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraj
22Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru
24Dodatek č.1 ke smlouvě o provádění stavebně technického posouzení poškození staveb vlivem mimořádné události (§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sytému a o změně některých zákonů
25Nájem internetové učebny
26Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Krajský úřad
27Vyřazení IT majetku
28Na vědomí - vyhodnocení zakázky na svěřenou správu části počítačové sítě KrÚ kraje Vysočina
29Návrh na realizaci a financování investiční akce u Střední školy stavební Třebíč
30Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
31Krajské projekty Adaptabilní školy
32Smlouvy o výpůjčce - notebooky pro partnerské školy projektů AŠPV a AŠDV
33Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
34Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
35 FOND VYSOČINY - Smlouva o poskytnutí podpory (FV 077/135/06)
363. letní olympiáda pro děti a mládež ČR
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
38Přesun nevyčerpaných prostředků z 1. výzvy a 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a z 1. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů ve prospěch 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních pod
39Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.2/3213
40Dodatek ke smlouvám uzavřeným v rámci 1. kol výzev Grantových schémat na podporu drobných podnikatelů a na podporu malých a středních podnikatelů
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
42Organizační řád Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
43Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
44Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci včetně podmínek výběru nájemce
45Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace
46Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Protialkoholní záchytná stanice
47Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - Projekt "Rodinný pas"
48Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Humpolec a Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2006
49Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
50Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
51Navýšení počtu zaměstnanců kraje
52Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
53Uzavření dodatků smlouvy o dílo
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz