Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2016 - 23.08.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
03Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
05Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08Odměny za splnění osobního úkolu pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
09Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
10Schválení odůvodnění veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
11Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
12Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
13Hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016
14Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
15Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017
16Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
17Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
18Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
19Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
20FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
21Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
22Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
23Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2016
24Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
25Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, uzavření nájemní smlouvy
26Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
27Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
28Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
29FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
30FOND VYSOČINY: Odpady 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
31Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - řešení udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP revitalizace parků v majetku Kraje Vysočina
32Projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
33Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
34Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
35Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
36Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
37Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
38Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
39Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů
40Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
41FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016
42Smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
43Krajská knihovna Vysočiny - úpravy smluvních vztahů týkajících se zajištění funkce základní knihovny, a dále zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
44Dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, návrh darovací smlouvy
45Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
46Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
48Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
49Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
50Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
51Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
52Uzavření dodatku nájemní smlouvy v rámci stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
53Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
54Majetkoprávní příprava stavby III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1
55Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
56Smlouvy v rámci akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
57Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
58Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
59Předání pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
60Uzavření nájemní smlouvy - napojení silničního příkopu do drážního v k. ú. Pohled
61Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
62Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
63Darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
64Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
65Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třešť pro projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
66Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
68Návrh na úpravu čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
69FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
70Návrh na rozpočtové opatření - úhrada penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění
71Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
72Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
73Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2016
74Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
75Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
76Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
77Dodatek zřizovací listiny
78Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software - Střední průmyslová škola Třebíč
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na dofinancování ME žáků U12 v baseballu
80Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 - účast výpravy Kraje Vysočina
81Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
82Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
83Poskytnutí dotace na mezinárodní přátelské dvojutkání ČR - Finsko kategorie U-18 v Jihlavě a Polné - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
84Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
85Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2017
86Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
87Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
88Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
89Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
90Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže
90upr1Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže a Roku řemesel - schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
91Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2
92Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz