Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2005 - 14.06.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02 Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
03Prodej pozemků v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou
04Metodický pokyn Rady kraje Vysočina
05Prodej pozemků v k. ú. a obci Rybné
06Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná
07Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov
08Výkup pozemků v k. ú. Velká Bíteš
09Výkup pozemků v k. ú. a obci Březské
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Vysočiny pro stavbu "III/1296 Kuňovka - zajištění stability sil. tělesa"
12Výkup pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
13Změna usnesení 0433/14/2005/RK
14Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
15Silnice II/405 Jihlava - Příseka - zálohové financování SFDI
16Projektový záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A
17Majetkové vyrovnání zemědělského dvora SOUz Kamenice nad Lipou
18Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavíraných mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
19Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou - zřízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
20Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
21Záměr na zrušení škol při zdravotnických zařízeních
22Kompenzace provozních nákladů SPC Jihlava
23Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
242. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR
25Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2005
26Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005
27Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
28Úpravy sítě středních škol a jejich školských zařízení
29Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
30Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
31Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
32Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období let 2006 a 2007
33Návrh na poskytnutí daru Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Kultura z důvodu platnosti nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
35Statut sociálního fondu
36Smlouva o zpracování osobních údajů při administraci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP")
37Profil kraje Vysočina - aktualizace červen 2005
38Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 1. výzva
39Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 1. výzva
40Projekt vědeckotechnologického parku na území kraje Vysočina
41FOND VYSOČINY -Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2005
42Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina za rok 2005
43Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
44Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
46Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
47Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Hrad Kámen - Oprava fasády"
48Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení"
49Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavebních práce na stavbu "ÚSPM Těchobuz - Úprava pokojů"
50Financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi v roce 2005
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz