Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2005 - 07.06.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Zabezpečení tělesa silnice III/36057 u domu čp. 131 v obci Rudíkov, návrh na provedení rozpočtového opatření
04Výstavba chodníku v k. ú. a obci Studnice
05Výkup pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
06Stanovení platu
07Odchylky počtu učitelů od průměru ČR
08Změny v rejstříku škol a školských zařízení
09Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
10Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
11Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě
12Rozvojový program MŠMT Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
13Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2005"
14Poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "Divadelní Třebíč 2005"
15Návrh na systémovou podporu obnovy a opravy pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů vztahujících se k válečným událostem druhé světové války
16Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - změna neinvestiční dotace u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
17Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - centrální krajské archeologické pracoviště v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
18Poznávací cesty po Vysočině v rámci 1. evropského filmového festivalu filmů o umění Arts&film 2005
19Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004
20Postup do vyššího platového stupně
21Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
22Žádost města Kamenice nad Lipou o finanční výpomoc
23Žádost města Třešť o úhradu nákladů spojených s kácením stromů v průjezdním úseku silnice II/406
24Příprava programového dokumentu České republiky na využití finančního příspěvku Švýcarské konfederace na ekonomickou a sociální kohezi rozšířené Evropy
25Projekt kraje do programu Interreg III A ČR - Rakousko
26Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
27Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
28Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace
29Záměr nové hospodářsko-právní formy nemocnic zřizovaných krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
30Vyřazení majetku v Dětském domově Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
31Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
32Vyhodnocení veřejné sbírky ve prospěch občanského sdružení Kamínek, Pomocná škola pro žáky s více vadami
33Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na pořízení pohárů pro vítěze 2. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje přípravek "O pohár hejtmana kraje Vysočina"
35FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě IV
36Stanovení platu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz