Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2013 - 21.05.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nabytí části vyřazeného úseku silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá
03Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
04Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství v rámci působnosti odboru majetkové
05Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
06Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí
07Veřejná zakázka na stavební práce SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení
08Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy
09Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a v k. ú. Humpolec
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Prodej plynárenského zařízení - k. Moravské Budějovice
14Změna usnesení 0697/14/2013/RK
15Darování nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
16Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
17Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
18Uzavření nepojmenovaných smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1
19Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
20Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Osová Bítýška
21Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
22Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
23Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
24Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
25Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
26Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
27Informace o proplacení projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina z Integrovaného operačního programu
28Zpráva o výsledku Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
29Přihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
30Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
31Monitorovací a závěrečné zprávy v projektech OI v oblasti intervence 2.1 Integrovaného operačního programu
32Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
33Projekt Add Me! - zpráva o ukončení projektu
34Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
35Průvodcovský NFC systém pro ZOO Jihlava - přijetí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
36Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
37Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - investiční dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
38Návrh finančních plánů na rok 2013 pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
39Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
40Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
41Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
42Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
43Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn
44Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
45Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
46Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
47Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
48Poskytnutí dotace MAS MOST Vysočiny, o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
49Skutek roku 2012 - dary oceněným
50Veřejná zakázka Průkazy energetické náročnosti budov
51Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - PUIP v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
53Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
54Prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců na pozicích projektový a finanční manažer podílejících se na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
55Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava
56Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
57Souhlas s uzavřením smluv - Střední škola stavební Třebíč
58Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Úhrada částí nákladů spojených s účastí na mezinárodní soutěži v partnerském regionu
60Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2013 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu 2013
62Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
64Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-podpora handicapovaného sportovce na přípravu a účast na Olympiádě neslyšících v Sofii 2013.
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - posílení prostředků na realizaci projektu Od myšlenky k výrobku
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
68Schválení účetních závěrek škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
69Veřejná zakázka Analýza procesů v oblasti správy ICT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
70Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané dne 16. dubna 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR (dále jen MŽP ) a uzavření Smlouvy č. 09036023 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c
71Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
72Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz