Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2013, které se konalo dne 21. 5. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 16/2013 a č. 17/2013
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 21. 5. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
71. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina;
72. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa“.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 54. Prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců na pozicích projektový a finanční manažer podílejících se na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II (Zdrojové materiály: RK-18-2013-54.doc) z programu jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 16/2013 č. 17/2013
 2. Nabytí části vyřazeného úseku silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
 4. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství v rámci působnosti odboru majetkové
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 6. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí
 7. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení
 8. Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy
 9. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a v k. ú. Humpolec
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Prodej plynárenského zařízení - k. Moravské Budějovice
 14. Změna usnesení 0697/14/2013/RK
 15. Darování nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
 16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 17. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 18. Uzavření nepojmenovaných smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1
 19. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
 20. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Osová Bítýška
 21. Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 22. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
 23. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
 24. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 25. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
 26. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
 27. Informace o proplacení projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina z Integrovaného operačního programu
 28. Zpráva o výsledku Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
 29. Přihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
 30. Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 31. Monitorovací a závěrečné zprávy v projektech OI v oblasti intervence 2.1 Integrovaného operačního programu
 32. Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
 33. Projekt Add Me! - zpráva o ukončení projektu
 34. Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
 35. Průvodcovský NFC systém pro ZOO Jihlava - přijetí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - investiční dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
 38. Návrh finančních plánů na rok 2013 pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
 39. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 40. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 41. Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 42. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 43. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn
 44. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
 45. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 47. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
 48. Poskytnutí dotace MAS MOST Vysočiny, o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 49. Skutek roku 2012 - dary oceněným
 50. Veřejná zakázka Průkazy energetické náročnosti budov
 51. Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - PUIP v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 53. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
 1. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava
 2. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 3. Souhlas s uzavřením smluv - Střední škola stavební Třebíč
 4. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Úhrada částí nákladů spojených s účastí na mezinárodní soutěži v partnerském regionu
 6. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2013 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu 2013
 8. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 10. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-podpora handicapovaného sportovce na přípravu a účast na Olympiádě neslyšících v Sofii 2013.
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - posílení prostředků na realizaci projektu Od myšlenky k výrobku
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
 14. Schválení účetních závěrek škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
 15. Veřejná zakázka Analýza procesů v oblasti správy ICT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 16. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané dne 16. dubna 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR (dále jen MŽP ) a uzavření Smlouvy č. 09036023 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c
 17. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 18. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa“
 19. Rozprava členů rady
Usnesení 0850/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisům ze zasedání rady kraje č. 16/2013 a č. 17/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na jednání se dostavila M. Kružíková. V průběhu jednání odešel Z. Chlád.
K bodům 02 – 08, 10 – 13, 15, 16, 19, 20, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Nabytí části vyřazeného úseku silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá
Usnesení 0851/18/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390 do vlastnictví Kraje Vysočina část stavby silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá dle darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. června 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-02.doc, RK-18-2013-02, př. 1, RK-18-2013-02, př. 2

03. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
Usnesení 0852/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Lesy České republiky, s. p. nájemní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-18-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-03.doc, RK-18-2013-03, př. 1, RK-18-2013-03, př. 2

04. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 0853/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-18-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-04.doc, RK-18-2013-04, př. 1

05. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0854/18/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Lesů České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-18-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-05.doc, RK-18-2013-05, př. 1, RK-18-2013-05, př. 2

06. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí
Usnesení 0855/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava oken dle materiálu RK-18-2013-06, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO 652 76 507 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava oken;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-06.doc, RK-18-2013-06, př. 1, RK-18-2013-06, př. 1a, RK-18-2013-06, př. 1b, RK-18-2013-06, př. 2

07. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení
Usnesení 0856/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení dle materiálu RK-18-2013-07, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TERMGAS s. r. o., Údolní 314/49, 147 00 Praha 4, IČ 260 07 967 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-07.doc, RK-18-2013-07, př. 1, RK-18-2013-07, př. 1a, RK-18-2013-07, př. 1b, RK-18-2013-07, př. 1c, RK-18-2013-07, př. 2

08. Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy
Usnesení 0857/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy dle materiálu RK-18-2013-08, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče premise, s.r.o., Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1, IČ 275 73 524 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem po uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-08.doc, RK-18-2013-08, př. 1, RK-18-2013-08, př. 1a, RK-18-2013-08, př. 1b, RK-18-2013-08, př. 2

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a v k. ú. Humpolec
Usnesení 0858/18/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky v k. ú. Jiřice u Humpolce a k. ú. Humpolec o celkové výměře 61 207 m2 dle přílohy č. 1 (tabulka) z vlastnictví ĆR, příslušnosti hospodařit pro ŘSD do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-10.doc, RK-18-2013-10, př. 1, RK-18-2013-10, př. 2

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0859/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2013-11, př. 1;
rozhoduje
  • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-18-2013-11, př. 1;
  • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2158/1, 2158/7 a 2158/10 v k. ú. Brtnice do vlastnictví města Brtnice;
  • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 541/1 v k. ú. Jilemník do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
  • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 941/12 a 941/13 v k. ú. Panské Dubenky do vlastnictví obce Panské Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-11.doc, RK-18-2013-11, př. 1

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0860/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2013-12, př. 1upr1 a RK-18-2013-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-12.doc, RK-18-2013-12, př. 1, RK-18-2013-12, př. 2

13. Prodej plynárenského zařízení - k. Moravské Budějovice
Usnesení 0861/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje plynárenského zařízení, tj. části STL plynovodu v délce 277,82 m a 2 ks plynovodních přípojek v délce 16,59 m uložených v pozemcích par.č. 2083/4, par. č. 2083/5, par. č. 2702, par. č. 4214/10, par. č. 2087/8 a par. č. 4204/3 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IĆO: 27689841;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést část STL plynovodu v délce 277,82 m a 2 ks plynovodních přípojek v délce 16,59 m uložených v pozemcích par. č. 2083/4, par. č. 2083/5, par. č. 2702, par. č. 4214/10, par. č. 2087/8 a par. č. 4204/3 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti JMP Net, s. r. o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IĆO: 27689841 za dohodnutou kupní cenu ve výši 238 975 Kč včetně DPH dle materiálu RK-18-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. června 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-13.doc, RK-18-2013-13, př. 1

15. Darování nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
Usnesení 0862/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-18-2013-15, př. 2, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví statutárního města Jihlava, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu RK-18-2013-15, př. 2, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví statutárního města Jihlava, IČO: 00286010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-15.doc, RK-18-2013-15, př. 1, RK-18-2013-15, př. 2

16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0863/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-18-2013-16, př. 1, RK-18-2013-16, př. 2, RK-18-2013-16, př. 3.
odpovědnost: ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, ředitelka Hotelové školy Třebíč, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-16.doc, RK-18-2013-16, př. 1, RK-18-2013-16, př. 2, RK-18-2013-16, př. 2a, RK-18-2013-16, př. 3, RK-18-2013-16, př. 3a

18. Uzavření nepojmenovaných smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1
Usnesení 0864/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně investora - stavebníka:
 • smlouvu zakládající stavebníkovi právo provést stavbu na pozemku Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2013-18, př. 1;
 • dohodu o podmínkách odstranění mimolesní zeleně dle materiálu RK-18-2013-18, př. 2;
souhlasí
s vynětím části pozemku par. č. 277/5 - orná půda v k. ú. Jiřice u Humpolce v rozsahu cca 654 m2 ze zemědělského půdního fondu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-18.doc, RK-18-2013-18, př. 1, RK-18-2013-18, př. 2

19. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
Usnesení 0865/18/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-19.doc, RK-18-2013-19, př. 1

20. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Osová Bítýška
Usnesení 0866/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2406/2 v k. ú. Osová Bítýška zastavěného chodníkem, budovaného v rámci stavby I/37 Osová Bítýška přechod - chodník;
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina obcí Osová Bítýška smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2406/2 v k. ú. Osová Bítýška, zastavěného chodníkem, budovaného v rámci stavby I/37 Osová Bítýška přechod - chodník.
odpovědnost: OM
termín: 25. června 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-20.doc, RK-18-2013-20, př. 1

14. Změna usnesení 0697/14/2013/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změnit usnesení 0697/14/2013/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0867/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0697/14/2013/RK tak, že materiál RK-14-2013-20, př. 4 se nahrazuje doplněným materiálem RK-18-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-14.doc, RK-18-2013-14, př. 1

09. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/18/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-09.doc, RK-18-2013-09, př. 1, RK-18-2013-09, př. 2, RK-18-2013-09, př. 3, RK-18-2013-09, př. 4

17. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým záměrem prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje nemovitostí dle materiálu RK-18-2013-17, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • při prodeji nemovitostí dle materiálu RK-18-2013-17, př. 2, vybrat zájemce o koupi obálkovou metodou ve smyslu článku 5. Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky koupě nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-18-2013-17, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle doplněného materiálu RK-18-2013-17, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-17.doc, RK-18-2013-17, př. 1, RK-18-2013-17, př. 2, RK-18-2013-17, př. 3, RK-18-2013-17, př. 4

22. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0870/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-18-2013-22, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 dle materiálu RK-18-2013-22, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 dle doplněného materiálu RK-18-2013-22, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-18-2013-22, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-22.doc, RK-18-2013-22, př. 1, RK-18-2013-22, př. 2, RK-18-2013-22, př. 3

23. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0871/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1 dle materiálu RK-18-2013-23, př. 1;
rozhoduje
vyloučit dodavatele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 z účasti v zadávacím řízení, v souladu s materiálem RK-18-2013-23, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1 , podanou společností Mitrenga-stavby, spol. s r. o., se sídlem Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno IČO: 26944022, v souladu s materiálem RK-18-2013-23, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-23.doc, RK-18-2013-23, př. 1, RK-18-2013-23, př. 2

72. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa“ dle materiálu RK-18-2013-72, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa“, podanou společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924 (OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno), v souladu s materiálem RK-18-2013-72, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-72, RK-18-2013-72, př. 1

24. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0873/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-18-2013-24, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 5. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-24.doc, RK-18-2013-24, př. 1

25. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0874/18/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury, dle materiálu RK-18-2013-25, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-25.doc, RK-18-2013-25, př. 1, RK-18-2013-25, př. 2

26. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0875/18/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2013 na 435 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172) o částku 637 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 856 000Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 26 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 882 000 Kč.
odpovědnost: OddŘLZ, OddPKŽÚ, OE
termín: 1. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-26.doc, RK-18-2013-26, př. 1

27. Informace o proplacení projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina z Integrovaného operačního programu
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o proplacení daného projektu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0876/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o proplacení projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina ve výši 17 691 260 Kč dle materiálu RK-18-2013-27, př. 1;
 • vyúčtování projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2013-27, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina o účelovou dotaci z IOP ve výši 17 691 260 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 17 692 714,08 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí roku 2013 na  projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-27.doc, RK-18-2013-27, př. 1, RK-18-2013-27, př. 2

28. Zpráva o výsledku Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o výsledku Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0877/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-18-2013-28, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • vybrat z Pre-auditu ta doporučení, která by byla vhodná pro implementaci;
 • předložit radě kraje návrh na implementaci vybraných doporučení, včetně vyčíslení případných nároků na jejich realizaci.
odpovědnost: ředitel
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-28.doc, RK-18-2013-28, př. 1, RK-18-2013-28, př. 2

29. Přihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnili radě kraje návrh rozhodnout o přihlášení Kraje Vysočina do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2013-29, př. 1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit účast Kraje Vysočina v programu Ceny Ministerstva vnitra.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-29.doc, RK-18-2013-29, př. 1

30. Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0879/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina o platbu ve výši 4 515 285 Kč za 2. etapu projektu;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí 2013;
bere na vědomí
ukončení projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-30.doc

31. Monitorovací a závěrečné zprávy v projektech OI v oblasti intervence 2.1 Integrovaného operačního programu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí monitorovací a závěrečné zprávy v projektech OI. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečné zprávy projektů Digitální mapa veřejné správy Kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07124) a Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07160).a monitorovací zprávy projektů Digitalizace a ukládání (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07161) a Technologické centrum Kraje Vysočina a Spisová služba (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07159) dle materiálů RK-18-2013-31, př. 1, RK-18-2013-31, př. 2, RK-18-2013-31, př. 3, RK-18-2013-31, př. 4.
odpovědnost: OI
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-31.doc, RK-18-2013-31, př. 1, RK-18-2013-31, př. 2, RK-18-2013-31, př. 3, RK-18-2013-31, př. 4

32. Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhovanou změnu financování projektových aktivit. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu procentního podílu Kraje Vysočina v projektu Digitalizace a ukládání, tzn. krajský podíl bude 20 % z celkového rozpočtu, a uvedení částky 600 tis. Kč jako nezpůsobilého nákladu projektu.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-32.doc

33. Projekt Add Me! - zpráva o ukončení projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje informace k předložené závěrečné zprávě o ukončení daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0882/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení projektu ADD ME!;
schvaluje
 • závěrečnou zprávu projektu dle materiálu RK-18-2013-33, př. 1;
 • převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 800 euro (121 080 Kč) ze zvláštního účtu ADD ME! Evropské Komisi z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a úroků za 2. čtvrtletí 2013 připsaných na zvláštní účet ADD ME! do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu ADD ME! ve výši převodu konečného zůstatku a úroků do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-33.doc, RK-18-2013-33, př. 1

34. Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s úpravou předloženého dodatku smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0883/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-18-2013-34, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-34.doc, RK-18-2013-34, př. 1

35. Průvodcovský NFC systém pro ZOO Jihlava - přijetí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0884/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt dar 12 000 USD od Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře Praha na základě darovací smlouvy uvedené v české a anglické verzi v materiálech RK-18-2013-35, př. 1RK-18-2013-35, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 Územní rozvoj, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dar ve výši 12 000 USD (228 276 Kč při pevném kurzu 19,023 Kč) dle materiálů RK-18-2013-35, př. 1 a RK-18-2013-35, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-35.doc, RK-18-2013-35, př. 1, RK-18-2013-35, př. 2

36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0885/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálu RK-18-2013-36, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-36.doc, RK-18-2013-36, př. 1

71. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele. Projednávání se zúčastnila E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0886/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele podle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-18-2013-71, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-71, RK-18-2013-71, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - investiční dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0887/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2 130 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 2 130 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o 2 130 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava s tím, že ke dni poukázání dotace nemocnice předloží přehled o čerpání nákladů na tento projekt v členění dle spoluúčasti kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-37.doc, RK-18-2013-37, př. 1

38. Návrh finančních plánů na rok 2013 pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovaly radu kraje o návrhu finančních plánů na rok 2013 pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0888/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů na rok 2013 dle materiálu RK-18-2013-38, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-18-2013-38, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje – kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o 4 650 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace s účelovým znakem 00051 o stejnou částku 4 650 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 4 650 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace z důvodu posílení příspěvku na provoz ke krytí provozních nákladů při současném snížení závazného ukazatele „Investiční dotace“ o stejnou částku 4 650 000 Kč u téže nemocnice;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na základě ročního limitu;
 • převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-18-2013-38, př. 1 a jejich profinancování;
 • plán oprav dle materiálu RK-18-2013-38, př. 1;
stanovuje
nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
 • ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované finanční plány na rok 2013, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2013 v termínu do 21. 8. 2013.
Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2013 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2013 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-38.doc, RK-18-2013-38, př. 1, RK-18-2013-38, př. 2, RK-18-2013-38, př. 3

39. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložily radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům daných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0889/18/2013/RK
Rada kraje
stanoví
odměny za splnění osobních úkolů ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2013-39, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-39.doc, RK-18-2013-39, př. 1, RK-18-2013-39, př. 2, RK-18-2013-39, př. 3, RK-18-2013-39, př. 4, RK-18-2013-39, př. 5, RK-18-2013-39, př. 6

40. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložily radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0890/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2013-40, př. 1, RK-18-2013-40, př. 2 a RK-18-2013-40, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-40.doc, RK-18-2013-40, př. 1, RK-18-2013-40, př. 2, RK-18-2013-40, př. 3

41. Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložily radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0891/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-41.doc, RK-18-2013-41, př. 1

42. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložily radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-42.doc, RK-18-2013-42, př. 1

43. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělily radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměny ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0893/18/2013/RK
Rada kraje
stanoví
 • odměny pro ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2013-43, př. 1 v souladu se systémem odměňování ředitelů schváleným usnesením č. 0222/05/2012/RK;
 • mimořádné odměny ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-43.doc, RK-18-2013-43, př. 1, RK-18-2013-43, př. 2

21. Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešli P. Piňos, P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nezveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 214/22 v rozsahu cca 350 m2 požadované obecně prospěšnou společností ENERGOKLASTR CTT Vysočina, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 01 Vyškov;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. května 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-21.doc, RK-18-2013-21, př. 1, RK-18-2013-21, př. 1a, RK-18-2013-21, př. 1b, RK-18-2013-21, př. 2

44. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o změně usnesení rady kraje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0895/18/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-44.doc

45. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0896/18/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-45.doc, RK-18-2013-45, př. 1, RK-18-2013-45, př. 2, RK-18-2013-45, př. 3, RK-18-2013-45, př. 4

46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0897/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu SEN o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele SR (Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1) ve výši 10 955,64 EUR (284 079,74 Kč);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního EUR účtu projektu SEN o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) ve výši 186 245,00 EUR (4 698 030,13 Kč);
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu SEN ve výši 186 245,00 EUR (4 698 030,13 Kč) na zvláštní účet projektu SEN na financování dalších etap projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-46.doc

47. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 3 788 450 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-47.doc

48. Poskytnutí dotace MAS MOST Vysočiny, o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 60 000 Kč MAS MOST Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 26943662 dle materiálu RK-18-2013-48, př. 2. Tato dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, o částku 60 000 Kč za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-48.doc, RK-18-2013-48, př. 1, RK-18-2013-48, př. 2

49. Skutek roku 2012 - dary oceněným
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dary vítězům soutěže. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-18-2013-49, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-18-2013-49, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-18-2013-49, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-49.doc, RK-18-2013-49, př. 1, RK-18-2013-49, př. 2, RK-18-2013-49, př. 3

50. Veřejná zakázka Průkazy energetické náročnosti budov
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0901/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Průkazy energetické náročnosti budov způsobem uvedeným v materiálu RK-18-2013-50, př. 1 a RK-18-2013-50, př. 2;
jmenuje
komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-18-2013-50, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-50.doc, RK-18-2013-50, př. 1, RK-18-2013-50, př. 2, RK-18-2013-50, př. 3

51. Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v:
- materiálu RK-18-2013-51, př. 1 - Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012;
- materiálu RK-18-2013-51, př. 2 - Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012;
- materiálu RK-18-2013-51, př. 3 - Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-51.doc, RK-18-2013-51, př. 1, RK-18-2013-51, př. 2, RK-18-2013-51, př. 3

52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - PUIP v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu PUIP o přijaté finanční prostředky ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 132 467 557,63 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 132 467 557,68 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu PUIP do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu PUIP ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-52.doc, RK-18-2013-52, př. 1

53. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 15 656 550 Kč určenou na financování projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-53.doc

55. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2013-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-55.doc, RK-18-2013-55, př. 1

56. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0906/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením plynové nerezové pánve, automobilu Mercedes Benz, SPZ PEA 16-95 a automobilu VW transporter, SPZ PEH 14-96 z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou dle materiálu RK-18-2013-56;
 • s vyřazením PC Server CUP Intel z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-18-2013-56.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy a ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě.
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-56.doc

57. Souhlas s uzavřením smluv - Střední škola stavební Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv o dlouhodobém pronájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0907/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o dlouhodobém pronájmu 2 ks lahví na technické plyny dle materiálu RK-18-2013-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
termín: 23. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-57.doc, RK-18-2013-57, př. 1

58. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0908/18/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-18-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-58.doc, RK-18-2013-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Úhrada částí nákladů spojených s účastí na mezinárodní soutěži v partnerském regionu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0909/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 40 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč, IČO 66610699, o částku 40 tis. Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na mezinárodním Gastrofestivalu Nitra 2013 dle materiálu RK-18-2013-59.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-59.doc, RK-18-2013-59, př. 1

60. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2013 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2013 popsané v materiálu RK-18-2013-60, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2014 v rozsahu popsaném v materiálu RK-18-2013-60, př. 2;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2014 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2014;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-18-2013-60, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-60.doc, RK-18-2013-60, př. 1, RK-18-2013-60, př. 2, RK-18-2013-60, př. 3

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 9 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 9 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Gymnázia Pelhřimov, IČO 62540009, o částku 9 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na Pražském studentském summitu dle materiálu RK-18-2013-61.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-61.doc, RK-18-2013-61, př. 1

62. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/18/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům škol a školských zařízení s účinností od 1. 8. 2013, podle materiálu RK-18-2013-62, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-62.doc, RK-18-2013-62, př. 1, RK-18-2013-62, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 36 000 Kč dle materiálu RK-18-2013-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-63.doc, RK-18-2013-63, př. 1, RK-18-2013-63, př. 2

64. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem jmenovat nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/18/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-18-2013-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-64.doc, RK-18-2013-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-podpora handicapovaného sportovce na přípravu a účast na Olympiádě neslyšících v Sofii 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar panu Romanu Dohnalovi, Urbanov 36, 58862 Urbanov ve výši 10 000 Kč (dle materiálu RK-18-2013-65, př. 2).
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS,EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-65.doc, RK-18-2013-65, př. 1, RK-18-2013-65, př. 2

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - posílení prostředků na realizaci projektu Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Od myšlenky k výrobku o částku 100 000 Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-66.doc, RK-18-2013-66, př. 1, RK-18-2013-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/18/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 67 900 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-18-2013-67, př. 6;
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 4 894 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 2 materiálu RK-18-2013-67, př. 6.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-67.doc, RK-18-2013-67, př. 1, RK-18-2013-67, př. 2, RK-18-2013-67, př. 3, RK-18-2013-67, př. 4, RK-18-2013-67, př. 5, RK-18-2013-67, př. 6

68. Schválení účetních závěrek škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení účetní závěrky za rok 2012 škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
účetní závěrky za rok 2012 škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina dle materiálů RK-18-2013-68, př. 2 (Rozvaha), RK-18-2013-68, př. 3 (Výkaz zisku a ztráty) a RK-18-2013-68, př. 4 (Příloha).
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-68.doc, RK-18-2013-68, př. 1, RK-18-2013-68, př. 2, RK-18-2013-68, př. 3, RK-18-2013-68, př. 4

69. Veřejná zakázka Analýza procesů v oblasti správy ICT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/18/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 884 tis. Kč za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o částku 884 tis. Kč.
odpovědnost: ředitelka sekce ekonomiky a podpory
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-69.doc

70. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané dne 16. dubna 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR (dále jen MŽP ) a uzavření Smlouvy č. 09036023 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c
Z. Chlád předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/18/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané dne 16. dubna 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR včetně dvou příloh (tj. Podmínek poskytnutí dotace a Technické a finanční přílohy), které jsou jeho nedílnou součástí, dle materiálu RK-18-2013-70, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 09036023 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR dle materiálu RK-18-2013-70, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2013-70.doc, RK-18-2013-70, př. 1

73. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 5. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2013 dne 21. 5. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 5. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz